Daily Obsession: Back to the center of your being

These Daily Obsessions give us something to think about besides the normal worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

“De geest vindt het heerlijk om vooruit te stormen en te kwebbelen. Of hij popelt naar meer, ‘ zeiden ze, hun gezichtsuitdrukking weerspiegelde de nutteloosheid van dit eeuwige gezoek, ‘of is hij gedeprimeerd over hoe “afschuwelijk” het leven is. Maar de evenwichtige plek in je innerlijk is echt en onveranderlijk. De kern van je wezen bestond lang voordat je werd geboren in dit leven en zal bij je zijn lang nadat dit lichaam is gestorven. Dat is wie je bent.

Dus zodra je uit dit stille moment komt en je ogen weer opendoet, blijf dan stil….Je begint te leren hoe je je thuis moet voelen in de thuisruimte waar je hoort. Deze ruimte zal je moeiteloos op één lijn brengen met de werkelijkheid van wie je bent en je in je kracht zetten….Vanwege de huidige crisis op aarde, is het nodig dat je deze plaats in je innerlijk in bezit neemt. Namasté.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in “Een oproep van de Grootmoeders”, p. 270

Kijk vandaag naar alles en iedereen vanuit deze thuisruimte, en voel het verschil met de gewoonlijke werking van de geest.

God zegent u,

Golden Eagle Feather

 

Engels:

“The mind thinks it’s wonderful to storm ahead and talk incessantly. It is either yearning for more,’ they said, their facial expression mirroring the uselessness of this eternal search, ‘or it is depressed about how “horrible” life is. But the balanced place inside you is real and unchanging. The center of your being existed long before you were born into this life and will stay with you long after this body has died. This is who you are.

So as soon as you come out of this still moment and you open your eyes again, stay still…You start to learn how you should feel at home in this center where you belong. This home-space will effortlessly bring you into alignment with the reality of you are and will put you in your power….Because of the current crisis on earth, it is necessary that you take ownership of this place within yourself. Namasté.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in “Our Love is Our Power”, around p. 265

Today, look at everything and everyone around you from this home-space, and feel the difference between that and the habitual way that your mind works.

Blessings,

Golden Eagle Feather

Advertisements

Daily Obsession: “If you want to be happy…”

These Daily Obsessions give us something more joyful to think about than  our habitual worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

“‘Als je het zat bent van jezelf belangrijk te vinden en je wilt gelukkig zijn, keer dan terug naar het vieren van de ceremonie. Geniet van het leven door de ceremonie….Dank zeggen voor maaltijden is een ceremonie van eerbied. Je eten zegenen een daad van respect. De zaden zegenen als je ze poot, je auto bedanken, je auto zegenen, met eerbied je stuur vasthouden.’ Ze keken even op toen ze dit zeiden en ze begonnen te lachen als ze mijn uitdrukking zagen.” – De Grootmoeders via Sharon McErlane in “De Grootmoeders Spreken”, p. 200

Ah, de ego. Hij vind zichzelf zo belangrijk, en dit is de oorzaak van zoveel ontevredenheid en lijden. Ik ben heel dankbaar dat de Grootmoeders ons een simpele, toegankelijke manier gegeven hebben om uit deze ontevreden staat bevrijd te worden. Elke handeling kan een zegen zijn…alles wat we moeten doen is eerst aan de Grootmoeders of een andere vorm van het Goddelijke te denken. Als we aan onszelf denken, aan onze kleinhartige verlangens denken voordat we iets doen, dat is enkel goed voor een klein onderdeel van onszelf en een klein onderdeel van de wereld. Maar als we even stoppen om in verbinding te komen met het Goddelijke voordat we iets (of alles) doen, dan wordt ons hart groter. Dat schijnbare miniscule handeling galmt door het universum, vult ons met liefde en vreugde, en zegent alle leven.

Ik denk nu aan de Grootmoeders en dan aan jou!

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

“‘When you get sick of thinking that you’re important and you want to be happy, then return to performing ceremony. Enjoy life through ceremony…Giving thanks before meals is a ceremony of honor. Blessing your food an act of respect. Blessing the seeds as you plant them, thanking your car, blessing your car, ceremoniously holding the steering wheel.’ They looked up briefly when they said this and they started laughing when they saw the expression on my face.” The Grandmothers via Sharon McErlane in “A Call to Power”, p. 200

Ah, the ego. How important the ego thinks it is, and what unhappiness this causes. I am so grateful that the Grandmothers offer us a simple, accessible way of being liberated from this unhappiness. Every action we take can be a blessing…all we have to do is first think of the Grandmothers or another form of the Divine before taking it. If we think of ourselves and our own small desires before taking an action, it only benefits a small part of ourselves and a small part of the world. But if we pause to connect to the Divine before doing anything and everything, then our heart expands. That seemingly tiny action reverberates through the universe, fill us with love and joy and benefits all of life.

I now think of the Grandmothers and now about you!

Love,

Golden Eagle Feather

Daily Obsession: “All-inclusiveness”

These Daily Obsessions give us something else to think about than our habitual worrying and criticizing.

Nederlands:

“Als je bidt, bid dan voor iedereen, sluit niemand uit….Dit is het begin van het einde van het oordelen over elkaar…..Bid nooit alleen voor je kleine voordeel, maar erken dat wat het ook is dat jou waarlijk voordeel heeft, allen voordeel geeft….Andere soorten gebeden zijn geen gebeden.” – The Grandmothers via Sharon McErlane  in “De Grootmoeders Spreken,” p. 205-206

Vandaag, telkens als je de Grootmoeders oproept, plaats jezelf in hun bad van liefde en tegelijk, houd iedereen die je kent en ook alle andere rassen en volkeren in hetzelfde bad van liefde. De liefde van de Grootmoeders stroomt naar alle draden van het Weefsel van het Bestaan, niet enkel naar bepaalde draden. Wij zullen ons beter en beter voelen hoe meer dat wij oefenen om lief te houden op dezelfde manier.

Liefs,

Golden Eagle Feather

English:

“When you pray, pray for everyone, do not exclude anyone…This is the begining of the end of judging each other…Never pray for your own small benefit, but recognize that what truly is advantageous for you is advantageous for all…Other sorts of prayers are not prayers.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in “A Call to Power”, around p 203.

Today, every time you call on the Grandmothers, include yourself in their bath of love and at the same time, hold everyone else you know and all other races and peoples in the same bath of love. The Grandmothers’ love flows to all threads of the Fabric of Being, not only to specific ones. We will feel better and better as we practice loving and praying in the same way.

Love,

Golden Eagle Feathers

Daily Obsession: “Back to balance”

These Daily Obsessions give us something else to obsess about besides worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

“Het is tijd om terug te keren naar evenwicht and om dat te bereiken moeten vrouwen de leiding nemen.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane, “Een Oproep van de Grootmoeders: Werken met het Net van Licht”, p. 17

Terug te keren naar evenwicht. Als ik naar de waanzinnige blik van de winkeliers en de shoppers op straat kijk, zie ik dat evenwicht zoek is tijdens deze kerstperiode. Ergens, op een of andere manier, hebzucht en teveel yang-energie hebben “Stille Nacht” vervangen. Zelfs kerstfeestjes zijn een gelegenheid om te stoefen geworden in plaats van een rustige viering van het terugkeer van het licht in het donker.

Gisteren heb ik de kracht van yin-energie gebruikt om mijn echtenoot te kalmeren en geen ruzie te maken. Later heb ik mijn dochtertje die op punt was van uit elkaar te klappen kunnen kalmeren In beide situaties is er een transformatie ontstaan. Deze ochtend, de Grootmoeders hebben hun yin-kracht gebruikt om mij te calmeren en terug naar evenwicht te brengen want mijn eigen evenwicht was zoek. Yin-kracht is enorm, maar het is bijna onzichtbaar en moeilijk te begrijpen. Het is niet duidelijk zoals een hammer of een geweer, dus het is gemakkelijk om te denken dat yin-kracht onbelangrijk of zwak is. Het tegenovergestelde is echter waar.

Het is nu tijd om de kracht van yin-energie te herkennen. Wat beter moment dan het vieren van de geboorte van een man die de grote kracht van de liefde ons toont?

Zalig, vredig kerstfeest,

Golden Eagle Feather

English:

“It is time to return to balance and to achieve this, women must take the lead.” – The Grandmothers via Sharon McErlane, “Our Love is Our Power”, around p. 17

Returning to balance. Judging by the crazed look in the eyes of the shopkeepers and the shoppers on the street, balance is lacking this Christmastime. Somewhere, somehow, material greed and an overdose of yang-energy have replaced “Silent Night”. Even Christmas parties have become an opportunity to show off instead of a quiet celebration of the return of the light while being in the darkness.

Yesterday, I used the power of yin energy to calm my husband and avoid a fight. Then I calmed my daughter who was at the point of exploding. In each case, a transformation took place. This morning, the Grandmothers used yin power to calm me and return me to balance. Yin power is huge, but it is largely invisible and hard to understand. It is not obvious like a hammer or a gun, so it is easy to think it is unimportant or weak. The opposite is true.

The time has come to recognize the power of yin energy, and what better time than celebrating the birth of a man who shows us the great power of love.

Wishing you a beautiful, peaceful Christmas,

Golden Eagle Feather

Daily Obsession: “We do the giving, you do the living”

These Daily Obsessions serve to replace our habitual worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

“Wij zorgen voor het geven, jullie voor het leven.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in “De Grootmoeders Spreken”, p. 227

Wij en de Grootmoeders, wij zijn een team. Zij hebben geen lichaam; dat leven-op-aarde-in-een-lichaam is onze taak. Als we onze bewustzijn vermelt met hen, wij be-lichamen het Goddelijke. Wij worden God op Aarde, tenminste voor een momentje. Wij brengen God tot de Aarde op een kleine manier gedurend een deel van onze dagdagelijkse dag. De Grootmoeders zeggen me nu, “Vertel dat deze momenten voor eeuwigheid duren – één moment van God-op-aarde zijn is genoeg want de tijd is niet lineair.” Naar een kind glimlachen en herkennen hoe dichtbij hun Goddelijke origine nog staat. Zachtes een bloem aanraken, een huisdier met liefde verzorgen. Deze zijn geen kleine handelingen; deze zogenaamde “kleinigheidjes” zijn de belangrijkste van allemaal.

Zorg vandaag voor de kleinigheidjes. Breng God op aarde, moment per moment.

Golden Eagle Feather

English:

“We do the giving, you do the living.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in “A Call to Power: The Grandmothers Speak,” around p. 223

We and the Grandmothers, we are a team. They don’t have a body; the living-on-earth-in-a-body is up to us. When we unify our consciousness with theirs, we em-body the Divine. We become God on Earth, at least for a moment. We bring God to Earth in a tiny way during some part of our ordinary day. The Grandmothers are telling me now, “Say that those moments last for eternity – one moment of being God-on-Earth is enough because time is not linear.” Smiling at a child and recognizing how close they still are to their Divine origin. Gently admiring a flower, attending a pet with love. These are not small acts: in fact, these so-called “small” acts are the most important.

Take care today for the small things. Bring God to earth, moment by moment.

Golden Eagle Feather

Daily Obsession: “A wonderful change”

These Daily Obsession are meant to replace our habitual worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

“Dit werk had een geweldige verandering teweeggebracht in haar gezondheid en houding.” – Sharon McErlane, De Grootmoeders Spreken, p. 21

In deze passage, Sharon McErlane heeft het over het werk van een sjamaan, maar hetzelfde geld voor mensen die met de Grootmoeders werken. Sjamanisme en de Grootmoeders hebben toch veel in gemeen. Hoe meer ik werk met de Grootmoeders en me vasthoud aan hun woorden, “heb lief en dien, heb lief en dien”, hoe meer bewijs ik zie van de heling van de mensen rondom mij. De Grootmoeders werken met mij en door mij, en ik heb het gevoel dat ik in een veld van bloeiende bloemen woon. Dit is een heel mooie manier om het leven door te brengen.

Moge jij bloeien zoals de bloem die je bent.

Golden Eagle Feather

 

Engels:

“This work has created a wonderful change in her health and posture.” – Sharon McErlane, “A Call to Power”, p. 21

Although Sharon McErlane is speaking about a shaman’s work here, the same is true for people who work with the Grandmothers. Shamanism and the Grandmother’s work have much in common, after all. The more I work with the Grandmothers and seek to “love and serve, love and serve”, the more evidence I see of people healing around me. The Grandmothers work with me and through me and I feel like I am living in a field of blooming flowers. This is a beautiful way to spend one’s life.

May you bloom as the flower that you are,

Golden Eagle Feather

Daily Obsessions: “Play with us”

These Daily Obsessions give us something else to think about besides our habitual worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

“‘Grootmoeders, wat willen jullie dat ik doe gedurende deze periode?’ vroeg ik. ‘Speel met ons….Vanaf dit moment willen we dat je ons betrekt in alles wat je doet. Niet alleen aan ons denken als je een vraag hebt of hulp nodig hebt.'” – De Grootmoeders en Sharon McErlane in “De Grootmoeders Spreken”, p. 197

De geest blokkert onze ervaring van eenheid met de Grootmoeders/Goddelijke. Door onze geest op te voeden om de Grootmoeders op te nemen in alles wat we doen, we zullen langzaam maar zeker onze eigen goddelijkheid begrijpen en belichamen. En nog, ze zijn gewoon gezellig.

Vandaag, roep de Grootmoeders terwijl je ontbijt, naar het werk gaat, boodschappen doet, zorgen maakt over het einde van de wereld, op straat een onbekende begroet, en je kinderen omhelst. Roep de Grootmoeders op zelfs als je op toilet zit. Ze maken deel uit het leven – elk aspect van het leven. Waarom de heiligheid in elke handeling en elk gedachte niet erkennen?

Liefs,

Golden Eagle Feather

English:

“‘Grandmothers, what do you want me to do during this time?’ I asked. ‘Play with us…. From this moment on, we want you to involve us in everything that you do. Don’t only think of us when you have a question or need help.'” – The Grandmothers and Sharon McErlane in “A Call to Power: The Grandmothers Speak”, around p. 193

The mind is what keeps us from recognizing our unity with the Grandmothers/Divine. By training the mind to include the Grandmothers in everything we do, we will gradually understand and embody our own divinity. Besides, they’re nice company.

Today, call on the Grandmothers while you are eating breakfast, driving to work, shopping, worrying about whether the world is actually ending, saying hello to a stranger on the street, and giving your children a hug. Even call on the Grandmothers while you’re on the toilet. They are part of life – every part of life – why not recognize the sacredness in every act and every thought?

Love,

Golden Eagle Feather