Daily Obsession: “Be goed. Be yourself.”

These Daily Obsessions give us something else to think about besides worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

“Alles wat je vroeger is geleerd en wat je hebt ondervonden, is gekomen vanuit een yang perspectief en vanwege deze conditionering wil je, in een tijd als deze, iets doen. Wij zeggen je…maak je geen zorgen om het doen. Wees in plaats daarvan goed. Wees goed. Wees jezelf en leid je leven geworteld in het Goddelijke.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in “Een oproep van de Grootmoeders: Werken met het Net van Licht”, p. 123

Niets doen? Dit is een radicaal idee. Maar we gaan natuurlijk dingen blijven doen; het lichaam is gemaakt voor actie. Wat belangrijk is, is niet zozeer wat we doen maar hoe we het doen. Als jouw “doen” moet veranderen om een andere staat van zijn te bereiken, dan verander maar wat je doet. Of misschien kan jij dezelfde “doen” behouden maar jouw “zijn” veranderen. Doen geeft meetbare resultaten, maar deze resultaten zijn niet duurzaam. Zelfs grote tempels vallen ooit tot een puinhoop. Doen komt en gaat, maar zijn is eeuwig. De enige manier van ons te verbinden met het Goddelijke en een echt verschil te maken voor de wereld, is door te zijn.

Moge je op deze dag eeuwig gelukkig een vredig zijn,

Golden Eagle Feather

 

English:

“Everything that has been taught to you and what you have discovered has come from a yang perspective and because of this conditioning, you want, in times like this, to do something. We tell you…don’t worry about doing. Instead of that, be good. Be goed. Be yourself and lead your life rooted in the Divine.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in “Our Love is Our Power: Working with the Net of Light,” around p. 120

Do nothing? This is a truly radical thought. But of course we are going to continue to do things; the body is made for action. What matters is not so much what we do as how we do it. If your “doing” needs to change in order to achieve a different state of being, then change your doing. Or maybe you can keep the doing the same but change your way of being. Doing gives measurable results, but these results do not last. Even huge temples fall into ruin sooner or later. The results of doing come and go, but being is eternal. It is only through being that we unify ourselves with the Divine and make a true difference for the world.

May you be eternally happy and peaceful today,

Golden Eagle Feather

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s