Daily Obsession: Unselfish behavior?

These Daily Obsessions give us something else to think about besides our habitual, self-centered worrying and criticizing. For English, scroll down.
Nederlands:

“Je zult geen onzelfzuchtig gedrag vinden…Stop dan ook ernaar te zoeken.” ‘Beer’ door Sharon McErlane in “Een oproep van de Grootmoeders”, p. 337
Het onderwerp zelfzuchtigheid houd me al een tijdje bezig. Ik geraak regelmatig in de war (zoals vele vrouwen) over het verschil tussen zelfzuchtig gedrag en normale en noodzakelijke zelfzorg. Wat Beer zegt later in dezelfde passage elimineert deze verwarring: “Jij hoeft niet je eigen behoeften te vullen, ze zullen voor jou geregeld worden. Blijf afgestemd op wat je kent als de waarheid. Dat…is een goede manier om zelfzuchtigheid te vermijden.” (p. 338)

Ik wens jou een dag afgestemd met de waarheid,

Golden Eagle Feather
English:
“You won’t find any unselfish behavior…Stop looking for it.” – ‘Bear’ through Sharon McErlane in “Our Love is Our Power” (around p. 334)
The subject of selfishness has been on my mind for some time now. I get confused regularly (as many women do) about what is selfish behavior and what is normal and necessary self-care. What Bear says next in the same passage resolves this confusion: “You don’t need to try to fulfill your own needs, they will be taken care of for you. Stay attuned to what you know as the truth. That…is a good way to avoid selfishness.” (around p. 335)

Wishing you a day attuned to truth,

Golden Eagle Feather

Advertisements

Daily Obsession:

These Daily Obsessions can serve as a mantra for the day. They can replace our habitual worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

“Vruchtbaar en onvruchtbaar, groen en dor. Het zijn tegenpolen – maar noodzakelijk.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in “Een oproep van de Grootmoeders”, p. 124

Alles is continu in verandering. In de natuur, deze veranderingen bewegen altijd van vruchtbaar tot onvruchtbaar, van warm tot koud, van licht tot donker, van activiteit tot inactiviteit en terug. Activiteit draagt de zaad van rust, en rust draagt de zaad van activitieit. Geluk draagt de zaad van verdriet, en verdriet draagt de zaad van geluk.

Vandaag, neem de ups and downs gewoon waar. Jouw emoties, jouw energiepeil. Denk erover na hoe deze tegenpolen in jouw leven al zijn gemanifesteerd – waar heeft de ene de zaad van de andere gedragen?

Met lieve groet,

Golden Eagle Feather

 

Engels:

“Fertile and infertile, green and withered. They are opposite poles – but necessary.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in “A Call to Power”, around p. 120

Everything is changing all the time. In nature, these changes always move from fertile to infertile, from warm to cold, from light to dark, from activity to inactivity and back again. Activity carries the seed of rest, and rest carries the seed of activity. Happiness carries the seed of sadness, and sadness carries the seed of happiness.

Today, just notice the ups and downs of your day. Your emotions, your energy level. Think of how these opposite poles have manifested in your life in the past – where did the one carry the seed of the other?

Be well,

Golden Eagle Feather

Daily Obsession: Doing is not needed

These Daily Obsessions give us something to think about other than our habitual worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Yin bouwt geen dingen, maar doet ze groeien….Doen is niet noodzakelijk, want met yinenergie groeien de meeste dingen zonder interventie. Zodra het zaad is geplant, voltrekt de groei zich uit zichzelf.” – De Grootmoeders en Sharon McErlane in “De Grootmoeders Spreken”, p. 175

Vandaag in jouw werk, observeer hoeveel dat jij de dingen forceert. Wat zou gebeuren als je je zou ontspannen, jezelf verbinden met de kracht van yin, en dezelfde taak gewoon laten groeien?

Met warme groet,

Golden Eagle Feather

 

English:

Yin does not build things, but rather grows them….Doing is not necessary, because with yin energy, most things grow by themselves. As soon as the seed is planted, growth happens on its own.” – The Grandmothers and Sharon McErlane in “A Call to Power”, around p. 172

Today in your work, observe how much you force things to happen. What would happen if you would sit back, connect to the power of yin, and let the same thing grow instead?

Warmly,

Golden Eagle Feather

Daily Obession: Your soul longs for greatness

These (mostly, usually daily) Daily Obsessions can replace our usual obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Je ziel is niet bang. Ze verlangt grootsheid, ze streeft naar groei en openheid…En zo gauw als hart en ziel de expansie ingaan, overspoelen ze je met liefde. Dit is de vreugde van het leven!” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in “Een Oproep van de Grootmoeders, p. 134

“Grootsheid” for de Grootmoeders is niet dezelfde als “grootsheid” voor de ego. Volgens de Grootmoeders, grootsheid is gemeten door de liefde die een persoon genereert en tegelijk terugkrijgt (echte liefde is geen eenrichtingsverkeer! Ze zeggen, “Het moment van geven is het moment van krijgen.”). De Grootmoeders soort grootsheid wordt niet in fysieke termen (zoals geld of politieke macht) gemeten, alhoewel grote mensen hebben soms die dingen ook. Maar vanuit de Grootmoeders standpunt, de “grootste” mensen op aarde zijn in feite vaak helemaal ongekend en zelfs onzichtbaar.

Vandaag, laat jouw ziel de expansie ingaan, maar een heel klein beetje, in het Weefsel van het Bestaan. Als jouw geest bang wordt en wil samentrekken, je mag het zeggen dat je niets drastisch aan het doen ben, gewoon een experimentje. Jouw geest is geen vijand; het wil gewoon de controle houden zoals een klein kindje die zich aan zijn mama vastklampt. Wees zacht met jouw geest en met jezelf. Ga de expansie maar een klein beetje in vandaag, en ervaar hoe dat is.

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

Your soul is not afraid. It longs for greatness, it strives for growth and openness…And as soon as heart and soul start to expand, they flood you with love. This is the joy of life!” – The Grandmothers via Sharon McErlane in “Our Love is Our Power”, around p. 130

“Greatness” to the Grandmothers is not the same as “greatness” to the ego. To the Grandmothers, greatness is measured by the love that one generates and simultaneously receives (real love is not a one-way street! They say “The moment of giving is the moment of receiving.”). The Grandmothers’ kind of greatness may or may not be measured in physical terms (such as money or political influence). From this point of view, the “greatest” people on earth are in fact often completely unknown and even invisible.

Today let your soul expand, just a little bit, into the Fabric of Being. If your mind gets afraid and wants to contract, you can tell it that you are not doing anything drastic, just a small experiment. Your mind is not an enemy; it just wants to keep control like a frightened child clinging to his mother. Be gentle with your mind and with yourself. Just expand a little bit today and see how it feels.

Love,

Golden Eagle Feather

Daily Obsession: The ego is difficult to tame

These Daily Obsessions give us something to think about besides our habitual worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

“Ik hoorde ze zeggen: Het ego is moeilijk te temmen, en meteen werd mijn borst heet. Mijn wangen gloeiden toen de gedachte door mijn hoofd flitste: dit is mijn werk. Ik werd met afschuw gevuld van mijn reactie, maar de Grootmoeders glimlachten slechts en ze herhaalden: Het ego is moeilijk te temmen.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in “De Grootmoeders Spreken” p. 214

Ja, de ego is zeker moeilijk te temmen! Vandaag zie waar jouw ego alles in handen neemt – waar jouw geest en ego hebben besloten dat zij weten was best is, en dat je eigenlijk niet naar Goddelijke begeleiding moet luisteren over dat aspect van jouw leven.

Neem dat waar, en neem de tijd om te vragen van wie eigenlijk beter geplaatst is om advies te geven: jouw ego, of het Goddelijke? Ik vind het ook behulpzaam om naar het verleden te kijken, waar de Grootmoeders mij soms onverwacht en heel goede raad gegeven hebben. De ego vind het gemakkelijker om los te laten als het wat bewijs heeft van de betrouwbaarheid van het Goddelijke.

Ik wens u en gezegende dag vandaag,

Golden Eagle Feather

 

English:

“I heard them say: The ego is hard to tame, and immediately my chest became hot. My cheeks glowed when the thought flashed through my head: this is my work. I was disgusted by my reaction, but the Grandmothers just smiled and they repeated: The ego is hard to tame.” – The Grandmothers and Sharon McErlane in “A Call to Power”, around p. 210

Ah yes, the ego is hard to tame! Today notice where your ego is taking over – where your mind and ego have decided that they know what is best, and that you actually don’t need to listen to Divine guidance about that aspect of your life.

Notice that, and take time to ask who actually is in a better position to give you advice: your ego, or the Divine? Ik also find it helpful to look at the past, where the Grandmothers have given me sometimes unexpected and very good advice. It’s easier for the ego to let go if it has some proof of the reliability of the Divine.

Wishing you a blessed day,

Golden Eagle Feather

Daily Obsession: The Tree of Life

These Daily Obsessions give us something to think about besides our habitual worrying and criticizing. Use them to anchor your thoughts throughout the day. For English, scroll down.

Nederlands:

“De Boom [van het Leven] heeft aandacht nodig, hij heef nu zorg nodig…De hele boom heeft zorg nodig, zowel de wortels als de takken.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in “De Grootmoeders Spreken” p. 231

De Boom van het Leven staat symbool voor yin (de wortels) en yang (de takken). Zonder de wortels of de takken, de Boom zou sterven – zoals wij doen als we zo buiten evenwicht geraken. In dit book, zijn er verschillende meditaties over de Boom van het Leven, maar voor vandaag, neem de tijd om gewoon aan het Boom te denken.

Stel je voor dat jij de Boom van het Leven bent. Eerst trek gegronde, yin/aarde-energie, dan pauseer en voel je lichaam. Dan trek helder energie van de zon en de hemel door jouw takken om de geschenken van yang-energie te ontvangen: helderheid, bescherming en kracht. Rust en voel jouw lichaam.

Deze oefening harmoniseert yin en yang binnen jezelf en tussen mannen en vrouwen.

Ik wens jou een evenwichtige dag vandaag,

Golden Eagle Feather

 

English:

“The Tree [of Life] needs attention, it needs care now…The whole tree needs care, the roots as well as the branches.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in “The Grandmothers Speak” around p. 225

The Tree of Life symbolizes yin (the roots) and yang (the branches). Without the roots or the branches, the Tree would die – and so do we when we are so out of balance. In this book, there are several specific meditations about the Tree of Life, but for today, just take time throughout the day to imagine the Tree of Life.

Imagine yourself as the Tree of Life. First pull up grounded, yin/earth energy, then rest and feel your body. Then pull clear energy from the sun and the sky through your branches for the gifts of yang energy: clarity, protection, and power. Rest and feel your body.

This exercise harmonizes yin and yang within yourself and between men and women.

I wish you a balanced day today,

Golden Eagle Feather

Daily Obsession: “The reality of who you are”

These Daily Obsessions give us something to hold onto throughout the day, and they replace our habitual worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Wij zegenen je en wij zullen je altijd vasthouden in de werkelijkheid van wie je bent. Jij bent het licht…jij bent deze vlam die zuiver en helder brandt. Die elk moment groter wordt. Verheug je daarin. Dit is je ware identiteit.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane, “Een oproep van de Grootmoeders”, p. 260

Vandaag, denk aan jouw eigen “ware identiteit” en houd anderen vast in hun ware identiteit. Hoe is het leven, bekeken vanuit dit perspectief?

Met lieve Grootmoeders groet,

Golden Eagle Feather

 

English:

We bless you and we will always hold you in the reality of who you are. You are the light…you are this flame that burns pure and clear. That grows greater every moment. Take joy in that. This is your true identity.” – The Grandmothers via Sharon McErlane, A Call to Power, around p. 255

Today, think about your own “true identity” and hold others in their own true identity. How is life now, when you look through this lens?

Blessings,

Golden Eagle Feather