Daily Obsession: What happens when we rest?

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Use these thoughts to replace habitual worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Begin te informeren wat er gebeurt gedurende deze tijd van rust. … Er zijn werelden in de cellen van je lichaam en wanneer je echt rust, stel je je open en onderzoek je deze werelden. Wanneer je naar binnen gaat, observeer je lichaam, je innerlijke vibratie en de beweging van je ademhaling. Maar als je geest geatigeerd is, zullen we je deze ervaring niet geven. Als wij zouden proberen op zo’n moment met je te werken, zou je geest vertrekken en zou je niets leren.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in “Een oproep van de Grootmoeders” p. 284

Begin door deze passage woord per woord te bestuderen. Het is zeer leerrijk.

Vervolgens vandaag, maak de tijd om “echt rusten” op de manier dat de Grootmoeders hier beschrijven. Wat zijn deze werelden in jouw cellen waarvan ze spreken? Kan jij contact maken, zelfs tussendoor, met deze ervaring van diepe rust?

Ik wens je vandaag een rustige dag,

Golden Eagle Feather

 

English:

Start to find out what happens during this time of rest. … There are worlds in the cells of your body and when you truly rest, you open up and explore these worlds. When you go inside, observe your body, your inner vibration and the movement of your breath. But if your mind is agitated, we will not give you this experience. If we were to try working with you at a time like that, your mind would leave and you wouldn’t learn anything.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in “Our Love is Our Power”, around p. 279

Start by reading this passage, word by word. It is very rich.

Then today, make time to explore “truly resting” in the way that the Grandmothers describe. What are these worlds in your cells that they are talking about? Can you make contact, even in the in-between spaces in your day, with this feeling of deep rest?

Wishing you a restful day,

Golden Eagle Feather

Advertisements

Daily Obsession: “Nothing is only one-dimensional”

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Use them to replace the mind’s obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Niets is slechts eendimensioneel. Niets vindt enkel en alleen plaats in een droom of alleen in de fysieke wereld of alleen op het mentale vlak.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in “De Grootmoeders Spreken”, pp. 67-8

Vanuit een logisch, mentale perspectief, deze uitdrukking lijkt volstrekt onmogelijk. Zelfs na al die jaren, ik vind het ook moeilijk als ik er teveel over nadenk.

Tegelijk, mijn geest kan de ervaringen niet negeren die ik heb gehad, die de Grootmoeders verklaring van hoe de wereled echt in elkaar zit, netjes oplost. Een paar van mijn eigen ervaringen zijn accurate psychische voorspellingen gedaan door verschillende van mijn “normale” vriendinnen, en geen van hen volgt een spirituele pad. Mijn eigen zogenaamde “verbeeldig” ervaringen met de Grootmoeders, veel van hen die not weergalmen door mijn leven (inclusief een paar visioenen die enkel verklaard konden worden eens dat ik de symbolen opgezocht had op internet). Ook de Grootmoeders- en sjamanistisch-gerelateerde diensten die ik voor anderen gedaan heb, die belangrijk waren en soms zelfs transformatief geweest zijn voor de ontvanger. En natuurlijk al die fysieke symptomen die gelinked zijn aan emotionele pijn of mentale stress…

Het bewijs begint te tellen in mijn leven – nu is het aan jou om naar jouw eigen leven, en de wereld die je kent, te kijken en om de onderzoeken hoe multidimensionaliteit zich openbaart ook in jouw leven.

Met lieve grootmoeders groet,

Golden Eagle Feather

 

English:

Nothing is only one-dimensional. Nothing takes place only in a dream or only in the physical world or only on the mental plane.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in “A Call to Power: The Grandmothers Speak”, around p. 65

To the logical mind, this statement seems completely impossible. After all these years, I still have a hard time with it, if I start thinking about it too hard.

At the same time, my mind cannot deny the experiences that I have had which can be neatly explained by the Grandmothers explanations of how the world actually works, what is actually “real”. My experiences include the accurate psychic premonitions of several of my “normal” friends, none of whom follows a spiritual path; my own so-called “imaginary” experiences with the Grandmothers, many of whom are still reverberating through my life (including a few visions that only made sense once I looked up the symbols from the vision on the internet); and the Grandmothers-related and shamanistic services that I have performed for other people which were meaningful and in some cases even transformative for the receiver. Not to mention all those physical symptoms linked to emotional pain or mental stress…

The evidence is piling up in my life – now it’s up to you to examine your own life and the world you know, and to examine how multidimensionality shows up in your life as well.

Be well,

Golden Eagle Feather

Daily Obsession: “Come with us.”

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Use them to counteract the mind’s habitual worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Kom met ons mee.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in “Een oproep van de Grootmoeders”, p. 294

Deze uitnodiging om de Grootmoeders op een reis te volgen is de essentie van dit werk. Het is de essentie van elk spiritueel pad: om iets hoger te volgen, iets groter dan jouw ego en wereld-gebonden persoonlijkheid. Als ik de Grootmoeders in meditatie volg en ook als ik ze laat mijn dagelijks leven begeleiden (wat niet elk minuut gebeurd moet ik zeggen!), ze leiden me altijd naar geluk. Soms leiden ze direct op een acht-baan en mijn leven een keer goed opschudden, maar als ze dat doen, is het altijd goed voor mij. Meestal leiden ze me naar een bad van liefde, de ervaring van diepe rust, en diepe verbinding.

Vandaag, luister en kijk naar waar de Grootmoeders jou willen leiden. In meditatie, stap hun kring in en vraag gewoon waarnaar ze jou willen nemen. Dan volg hen! Het is zo simpel – en zo moeilijk. Maar altijd gunstig!

En goede reis gewenst,

Golden Eagle Feather

 

English:

Come with us.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in “Our Love is Our Power”,  around p. 290

This invitation to follow the Grandmothers on a journey is the essence of this work. It is the essence of any spiritual path: to follow something higher, something greater than your ego and world-bound personality. When I follow the Grandmothers in meditation and also when I let them guide my daily life (which is not every minute, mind you!), they always take me toward happiness. Sometimes they lead me right onto a roller coaster and shake up my life in unexpected ways, but if they do, it’s always best for me. Most of the time they lead me into a bath of love, into the experience of true rest, and into deep connection.

Today, listen and look for where the Grandmothers want to lead you. In meditation, step into their circle and just ask where they want to take you. Then follow! It’s that simple – and that difficult. But oh so rewarding!

Have a nice trip,

Golden Eagle Feather

Daily Obsession: No more worship, but merging with the Divine

These Daily Obsessions are a vitamin for the soul. They replace our mind’s worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Er moet nu geen afscheiding meer zijn, geen verering en aanbidding meer van het Goddelijke, maar in plaats daarvan samensmelting. Samensmelting. … Jij bent één met ons. Jij bent één met het Goddelijke. Dit geldt voor iedereen die ervoor kiest om met ons te werken: onderwijs dit.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in “Een oproep van de Grootmoeders”, p. 346

In mijn ervaring, kan ik een ego en een wereld-gebonden persoonlijkheid houden terwijl soms – niet altijd – ik kan ook simultaan samensmelten met het Goddelijke. In meditatie, soms neem ik plaats tussen de Grootmoeders in hun kring en soms bevind ik mezelf in het midden van hun kring.

Een keer zat ik tegenover “mijn” Grootmoeder in meditatie, en ze heeft me getoond dat haar gezicht was mijn gezicht. Ik ben haar en zij is mij. Zij is alle Grootmoeders en vele andere gezichten ook, en dat ben ik ook. Niet mijn kleine ego-zelf (God weet het!) maar mijn echte zelf. En jouw echte zelf ook.

Vandaag probeer dit “samensmelting” te snappen. Denk erover na met jouw geest. Dan stop erover na te denken en in plaats daarvan ga naar de Grootmoeders of een andere vorm van het Goddelijke, zodat zij jou can onderwijzen over het samensmelten met het Goddelijke.

Liefs,

Golden Eagle Feather

English:

There must be no more separation, no more worship and adoration of the Divine, but merging instead. Merging. … You are one with us. You are one with the Divine. This is true for everyone who chooses to work with us: teach this.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in “Our Love is Our Power”, around p. 341

In my experience, I can keep an ego and a world-bound personality while, sometimes – not all the time – also simultaneously merging with the Divine. In meditation, I can also take my place among the Grandmothers in their circle without always being the one with a question in the middle of the circle.

Once, I was sitting across from “my” Grandmother in meditation, and she showed me that my face was her face. I am her and she is me. She is all the Grandmothers and many other faces too, and so am I. Not my small ego-self (Lord knows!) but my true self. And your true self too.

Today, try to make sense of this “merging” for yourself. Think about it with your mind. Then also stop thinking about it – instead ask the Grandmothers or another form of the Divine to teach you about how you can merge with the Divine yourself.

Love,

Golden Eagle Feather

Daily Obsession: You are complete.

These Daily Obessions are a daily vitamin for the mind and spirit. For English, scroll down.

Nederlands:

Op zoek zijn naar iets daarbuiten heeft nog nooit iemand gelukkig gemaakt.

… Wij zijn de levenskracht dat in je vibreert, het levensritme dat circuleert in je lichaam/geest. Stroom in harmonie met ons, stroom in harmonie met alles wat is. Expandeer, expandeer…ga dieper je essentie in. … Je bent compleet. Op dit moment en op elk moment ben je compleet, wat de wereld je ook vertelt.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in “Een oproep van de Grootmoeders,” pp. 166-7

Gelukkig zijn…dat willen we allemaal. Maar echt, diep, vredig geluk is meestal maar vergankelijk, als we het ooit voelen. We hebben het te druk om gelukkig te zijn. We denken dat we gelukkiger zullen zijn als we meer doen. Maar dan op het einde van de dag van produceren en werken en doen, en daar “goede spanning” zoeken dan later “relaxatie” zoeken door iets anders te doen, we vinden dat we toch niet tevreden zijn. Niet echt. Ongeacht hoe fantastisch “het” allemaal is, als het werk of recreatie of relaxatie is, “het” is nooit genoeg om ons echt gelukkig te maken.

Vandaag, zet je maar neer en vraag aan de Grootmoeders om jou een ervaring van compleet-zijn te geven. Komt dit compleetheid van ergens “daarbuiten” of van een andere bron? Hoe can je die ervaring van compleetheid terugvinden nadat de labyrint van “daarbuiten” geslaagd is in je te verwarren en overtuigen dat geluk gemaakt of gekocht kan zijn?

Met lieve groet,

Golden Eagle Feather

 

English:

Looking for something out there has never made anyone happy.

… We are the life-force that vibrates in you, the life rhythm that circulates in your body/mind. Flow in harmony with us, flow in harmony with all that is. Expand, expand…go deeper into your essence. … You are complete. In this moment and at all times you are complete, regardless of what the world may say.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in “Our Love is Our Power”, around p. 162

Happiness…we all want it. But true, deep, peaceful happiness is usually fleeting, if we experience it at all. We are too busy to be happy. We think being busier will make us happier. But then at the end of a day of producing and working and doing, and seeking excitement from this and then trying to “relax” by doing that, we find that we aren’t satisfied. No matter how great “it” all is, whether it is work or recreation or relaxation, “it” is never enough to make us truly happy.

Today, sit down and ask the Grandmothers to give you an experience of completeness. Does this completeness come from “out there” or from another source? How can you recall that experience of completeness after the labyrinth of “out there” has successfully confused and misled you into thinking that happiness is something that can be bought or created?

Love,

Golden Eagle Feather

Daily Obsession: Ceremony brings pleasure to life

These Daily Obsessions can get us out of the “labyrinth of dead-ends” by replacing our worrying and criticizing with thoughts of the Divine. For English, scroll down.

Nederlands:

Ceremonie is een onderdeel van het leven. Het is de zorgvuldige interactie met het heilige in het leven. Het is niet erg aanwezig in jullie wereld en jullie lijden daardoor. … Ceremonie heeft te maken met het herkennen van de heiligheid van het leven op ieder moment. … Ceremonie brengt plezier in het leven.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in “De Grootmoeders spreken”, p. 199

Het is de moeite om de hele passage in het boek te lezen – na een discussie van ceremonie, de Grootmoeders zeggen hoe egocentrisch we zijn, hoe we hebben het natuurlijk pad van ceremonie vergeten die onze voorouders gedurend millenia gedaan hebben, en hoe het leven in deze afgesneden staat ons leven zeer zwaar maakt.

Vandaag we kunnen ons leven verlichten door ceremonie. Ceremonie hoeft geen bepaald vorm aan te nemen, en het hoeft niet lang te duren; het is gewoon een kleine reminder dat elk aspect van ons leven heilig is. De spijs en drank op ons tafel zijn een geschenk want ze maken ons leven op aarde mogelijk. Elke vriendelijke interactie, elke behulpzame handeling zijn geschenken die we zowel geven als ontvangen. Elk voorwerp dat ons leven gemakkelijker of mooier maakt. Als we het een gewoonte maken om de Bron van Alles te bedanken, we herinneren onself hoe onze levens ondersteund zijn. Dit voelt gewoon goed aan.

Laat ceremonie een moeiteloze onderdeel van jouw dag worden vandaag – laat het kort, simpel, licht en continu zijn, en zie wat er gebeurt op het einde van de dag.

Met lieve groet,

Golden Eagle Feather

 

English:

Ceremony is part of life. It is the careful interaction with the holiness of life. It is not particularly present in your world and you are suffering because of this. … Ceremony has to do with recognizing the holiness of life in each moment. … Ceremony brings pleasure to life.” – The Grandmothers through Sharon McErlane in “A Call to Power”, around p. 196

It’s worth reading this entire passage about ceremony – the Grandmothers go on to say how ego-centric we are, how we have forgotten the natural way of ceremony that our ancestors have practiced for millenia and how living in this cut-off state makes our life very heavy.

So today we can lighten up through ceremony. Ceremony does not need to have any certain form or take a long time; it’s just a small reminder that every aspect of our life is holy. The food and drink on our table are a gift because they make our life on Earth possible. Every friendly interaction, every helpful act is a gift we give and receive. Every object that makes our life easier can be gratefully blessed. When we make it a habit to thank the Source of Everything, we remind ourselves how our lives are supported. This just plain feels good.

Let ceremony be an effortless part of your day today – keep it short, light, simple, and continuous, and see what happens by the end of the day.

Be well,

Golden Eagle Feather

Daily Obsession: A joyful blossom of love

These Daily Obsessions are an anchor for our thoughts, which otherwise gravitate to fear and judgement. For English, scroll down.

Nederlands:

In deze tijd van duisternis, starheid en wanhoop, is er ook deze vreugdevolle bloem van liefde. En als jullie je openstellen voor deze vreugde, zullen wij in jullie hart komen.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in “Een oproep van de Grootmoeders”, pp. 185-6

Vandaag, vraag jezelf een simpele vraag: sta jij open voor vreugde? Echt? Kan de vreugdevolle bloem van liefde in jouw hart bloeien? Als het moeilijk lijkt om jezelf voor vreugde open te stellen, vraag de Grootmoeders om jouw hart voor te bereiden voor vreugde zoals een zorgzame tuinder de bodem zou voorbereiden voor het planten van een speciale rozenstruik.

Ik wens je de vreugdevolle ervaring van echte liefde,

Golden Eagle Feather

 

English:

In this time of darkness, bleakness and despair, there is also this joyful blossom of love. And if you open yourself to this joy, we will come into your heart.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in “Our Love is Our Power”, around p. 180

Today, ask yourself one simple question: are you open to joy? Really? Can the joyful blossom of love bloom in your heart? If it feels difficult to open to joy today, then ask the Grandmothers to help prepare your heart for joy as a careful gardener would prepare the soil before planting a prized rosebush.

Wishing you the joyful experience of true love,

Golden Eagle Feather