Daily Obsession: It is time to hold the Net of Light

These Daily Obsessions serve as a replacement for our habitual obssessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Roep je stam….Artikel over het Net van Licht, tijd om het vast te houden, geroepen om het vast te houden…Zeg hun dat het NU tijd is.” – Wolf door Sharon McErlane in “Een oproep van de Grootmoeders”, p. 356-7

Als je dit aan het lezen bent, het is omdat jij ook geroepen bent om het Net van Licht vast te houden. In de jongste nieuwsbrief van de Grootmoeders, ze zeggen,

“Elke keer dat je jouw plaats inneemt op het Net van Licht, verzend je en ontvangt je een zegen van het Net. Dit calmeert jou geest en vult jouw lichaam met helende energie. De gedachten die je verzend op zulke momenten zijn gouden, ze brengen vreugde en liefde naar iedereen. Jezelf verbinden op deze manier is de grootste dienst can iemand kan doen.” – De Grootmoeders via Sharon McErlane in de boodschap van februari 2013

Ik sta daarbij stil – de grootste dienst dat iemand kan doen? Jongens toch! Kan dat echt waar zijn? Dit zijn maar gedachten! Maar de Grootmoeders herhalen dit keer op keer opnieuw, dus het moet waar zijn. Ze zeggen het niet zomaar.

Wij zijn gekomen om jou een vreugde te brengen dat je je nog niet kan beinbeelden,” zeiden ze, “en wat we zijn komen om te geven is simpel en echt. De kracht van het Net van Licht dat de aarde vasthoudt moet nu versterkt en vergroot worden en omdat enkel menselijk wezens dit kunnen, we vragen jullie nu om het te versterken. Stap nu tot schoonheid, liefde, en een goed gevoel.” De Grootmoeders via Sharon McErlane in de boodschap van februari 2013

Maak het vandaag jouw taak om jou plaats op het Net van Licht te nemen, vooral als je voelt dat het niet voor jou is. Jij bent het Net van Licht; het maakt deel uit van jouw lichaam. Bevestig deze werkelijkheid, stap tot in dat gouden staat van zijn, en je zal het spontaan met anderen ook delen.

In het Licht,

Golden Eagle Feather

 

English:

Call your tribe…Article about the Net of Light, time to hold it, called to hold it…Tell them that the time is NOW.” – Wolf via Sharon McErlane in “Our Love is Our Power”, around p. 351

If you are reading this, it’s because you are called to hold the Net of Light. In Sharon’s recent newsletter from the Grandmothers, they said,

“Each time you take your place on the Net of Light, you broadcast and receive a blessing from the Net. This calms your mind and fills your body with healing. The thoughts you send out at such times are golden, bringing love and joy to everyone. Connecting in this way is the greatest service anyone can perform.” –The Grandmothers via Sharon McErlane in her February 2013 newsletter

This brings me to a halt – the greatest service anyone can perform? You’re kidding! Can that really be true? These are only thoughts! But the Grandmothers repeat this time and again, therefore it must be true. They don’t say things just to say them.

“We have come to bring you a joy you cannot begin to imagine,” they said, “and what we have come to give is simple and true. The power of the Net of Light that holds the earth must be amplified now and because only human beings can do this, we are asking you to step forward and amplify it. Step into
beauty, love, and good feeling.” –
The Grandmothers via Sharon McErlane in her February 2013 newsletter

Make it your business today to take your place on the Net of Light, especially if you feel you don’t belong there. You are the Net of Light; it is part of your very body. Acknowledge this reality, step into that golden state of being, and you will naturally share it with others.

In the Light,

Golden Eagle Feather

 

Advertisements

One comment on “Daily Obsession: It is time to hold the Net of Light

  1. Dear Miriam,

    I love the way you communicate these lessons from the Grandmothers. In your writing, you really “get it” and by so doing, you help others “get it” too. It’s a real gift. Thank you. Sharon

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s