Daily Obsession: “The Net of Light is real”

These Daily Obsessions give us a different thought for the day, one to replace our usual obsessions of fear and judgement. For English, scroll down.

Nederlands:

Deze verschuiving is gebeurd omdat jullie intensief met het Net van Licht gewerkt hebben. Het Net van Licht is niet, zoals sommigen denken, slechts een idee,” zeiden ze, met een felle blik. “Het is een constructie. Het is echt. Het bestaat in wat jullie noemen “gewone” werkelijkheid zowel als in de buitengewoone werkelijkheid.” De Grootmoeders in een Boodschap van de Grootmoeders, “Weaving us into Gold”, op grandmothersspeak.com

Deze “verschuiving” waarover het de Grootmoeders hebben is gebeurd tijdens een Gathering waar vele volgelingen van de Grootmoeders zijn samengekomen en hebben met het Net van Licht gewerkt. Deze verschuiving blijft gebeuren telkens als we naar het Net van Licht denken, het Net van Licht sturen naar mensen die afzien, of gewoon onze plaats op het Net van Licht nemen en onze harten openen met de intentie van liefde met anderen te delen.

Het is niet zo gemakkelijk om te geloven dat iets wat we niet kunnen zien, echt is. Ik heb het Net van Licht enkel in mijn verbeelding en in meditatie gezien. Maar in feite, geloven we in heel veel dingen die we niet kunnen zien! We geloven in de uitleg over radiogolven en elektriciteit en GSM-toren en onzichtbare wifi golven die informatie naar onze computers brengen. We “weten” dat de blauwe light-geweer dat de tandarts gebruikt “echt werkt” om de vulling in een paar seconden hard te maken. Volgens mij is het allemaal hocus-pocus. Maar ik kan het niet ontkennen – ik zie de resultaten van dit “dagelijks energiewerk” en ik ben bereid om de gewone uitleg te accepteren, wetend dat een andere uitleg ook zou kunnen kloppen.

Vandaag, denk over alle dingen die je “gelooft” omdat iemand die je vertrouwt je ooit verteld heeft dat het waar is. Denk aan alle verhalen die onze dagelijkse ervaringen verklaren, die we nooit getest hebben of zelfs getwijfeld hebben. Waarom niet in het mooie verhaal geloven dat het Net van Licht echt is en zijn werk nu doet? Test het voor jezelf – als je mediteer op het Net van Licht, voor jezelf, voor jouw gezin, of voor mensen in het algemeen – can je meetbare resultaten zien? Ik wel. Ik zie wonderen regelmatig gebeuren.

Ik wens je een wonderbare dag vandaag,

Golden Eagle Feather

 

English:

“This shift occurred because you worked intensely with the Net of Light. The Net of Light is not, as some think, only a concept,” they said, giving me a fierce look. It is a construct. It is real. It exists in what you call ‘ordinary’ reality as well as in extraordinary reality. – The Grandmothers in a Message from the Grandmothers “Weaving us into Gold”, on grandmothersspeak.com

The “shift” the Grandmothers refer to happened during a Gathering where many followers of the Grandmothers were present and worked together with the Net of Light. This shift continues to happen every time we think of the Net of Light, send the Net of Light to people who are suffering or simply take our place in the Net of Light and open our hearts with the intention of sharing love with others.

It is not easy to believe that something we cannot see is actually real.  I have only “seen” the Net of Light in meditation and in my imagination. But in fact, we believe in things we cannot see all the time! We believe in the explanation of radio waves and electricity and cell phone towers and invisible wifi waves carrying information to our computers. We “know” that the blue light-gun that the dentist uses “really works” to make the filling hard in a few minutes. It all seems like a lot of hocus-pocus to me. But I can’t deny it – I see the results of this “daily energy work” and I willingly accept the most common explanation, even though another explanation could be equally true.

Today, think about all of the things that you “believe” because someone you trust told you it was true. Think of all of the stories to explain our everyday experience that we have never tested or questioned. Why not believe the beautiful story that the Net of Light actually exists and is working right now? Test it for yourself – when you meditate on the Net of Light, for yourself, for your family, or for humanity – can you see measurable results? I do. I see miracles happening all the time.

Wishing you a miraculous day,

Golden Eagle Feather

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s