Daily Obsession: No ambition in this work

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Use them to replace endless worry, criticism, and separation. For English, scroll down.

Nederlands:

Het is prachtig dat je niet ambitieus bent met betrekking tot ons werk. Ze hielden me voor dat het schrijven van meer boeken een goed ding zou zijn. Er valt meer te delen. ‘Ja, Grootmoeders’, antwoordde ik. ‘Geef mij alleen maar advies hoe ik het moet doen.’ Beschouw dit werk als een genoegen, een plezier, zeiden ze.” -Sharon McErlane en de Grootmoeders in “Een oproep van de Grootmoeders”, p. 319

Het klopt gelijk een hammer dat de leiders van de Grootmoeders werk – of gelijk welk spiritueel werk – geen ambitie moeten hebben om iets van hun werk of zichzelf te “maken”. Ambitie komt uit ego, yang-energie, aardse lusten. Pas op, ambitie is niet slecht – het past gewoon niet in het kader van het leven van de boodschap van de Grootmoeders. Hun weg is eenheid met het Goddelijke en het belichamen van yin-energie. Als wij een zijn met het Goddelijke, nemen we leiding van de Bron en niet van de geest.

Vandaag, neem waar hoe ambitie zich vertoont in het kleins en in het groots. Wanneer wilt je meer geld, meer herkenning, meer macht? Komt dit enkel voor op het werk, of vertoont ambitie zich ook binnen jouw relaties of zelfs met jouw dagelijkse to-do lijstje?

Ik wens je vrede vandaag,

Golden Eagle Feather

 

English:

It is wonderful that you are not ambitious in terms of this work. They showed me that writing more books would be a good thing. There is more to share. ‘Yes, Grandmothers’, I answered. ‘Just give me some advice about how I should do it.’ See this work as a delight, a pleasure, they said.” – Sharon McErlane and the Grandmothers in “Our Love is Our Power”, around p. 315

It makes perfect sense that the leaders of the Grandmothers work – or any spiritual work, for that matter – should have no ambition to “make” something of themselves or of their work. Ambition comes from ego, from yang-energy, from earthly desire. Ambition is not bad, mind you, ambition just doesn’t make sense in the context of living the Grandmothers’ message of unity with the Divine and embodying yin energy. If we are one with the Divine, we take our direction from the Source and not from the mind.

Today, notice how ambition shows up in large and small ways. When do you want more money, more recognition, more power? Is it only at work, or does ambition show itself within relationships or even with your daily to-do list?

Wishing you peace,

Golden Eagle Feather

 

Advertisements

Daily Obsession: “Play with us!”

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

“‘Grootmoeders, wat willen jullie dat ik doe gedeurende deze periode?’ vroeg ik. Speel met ons, zeiden ze. Mijn mond viel open. Wat?'” – Sharon McErlane and the Grandmothers in “De Grootmoeders spreken”, p. 197

De Grootmoeders staan erop dat alles gemakkelijk word. Wij werken allemaal veel te veel – dat is een van de symptomen van teveel yang. Om yin en yang in balans te brengen, moeten we meer spelen, meer relaxeren, meer genieten.

De laatste tijd heb ik meer dan normaal gewerkt en gisteren heeft een plotse verlangen naar SPELEN in mij opgeborreld. Ik wil onnozel doen, naar een komiek op televisie kijken, en lachen voor geen reden. Een paar dagen geleden ben ik in meditatie naar “mijn Grootmoeder” gegaan – natuurlijk met een probleem om aan te kaarten en een hoofd vol zorgen – en mijn Grootmoeder, die normaal gezien wat nors overkomt, is in een lieflijke jonge vrouw veranderd. Ze nam me bij de hand en begon de heuvel met mij af te rollen. “Speel,” heeft ze gezegd. (Niet het antwoord dat ik verwachte – tenslotte was mijn probleem toch zwaar en serieus en moest onmiddellijke opgelost worden?!? Blijkbaar niet!)

Klaarblijkelijk is deze commando om te “spelen!” niet enkel voor mij bestemd. Het is tijd dat we allemaal een rustpauze nemen, een fuif organiseren, met de kindjes onnozel doen, en vals zingen uit volle borst. Samen. Met een schaterlach.

Ik wens je een leuke dag vandaag!

Golden Eagle Feather

 

English:

“‘Grandmothers, what do you want to me do at this time?’ I asked. Play with us, they said. My mouth fell open. ‘What?'” – Sharon McErlane and the Grandmothers in “A Call to Power’, around p. 194

The Grandmothers insist that everything be easy. We all work too damn hard – that is one of the symptoms of too much yang. To bring yin and yang into balance, we need to play more, relax more, enjoy more.

I have been working harder than usual recently and just yesterday, the desire to PLAY just bubbled up inside of me, totally spontaneously. I want to be silly, watch a comedian on TV, and laugh for no good reason. A few days ago, I went to “my Grandmother” in meditation – with a problem to solve and a head full of worry, of course – and my normally stern old Indian Grandmother morphed into a lively young woman, took me by the hand, and started rolling down hills with me. “Play,” she told me. (Not the answer I was expecting – after all, wasn’t my problem heavy and serious and needed immediate attention?!? Apparently not!)

Evidently this command to “play!” is not just for me. It’s time for all of us to just take a break, have a party, get silly with the kids, and sing out of tune at the tops of our lungs. Together. With laughter.

Wishing you a fun-filled day today,

Golden Eagle Feather

 

 

Daily Obsession: Stronger women make a stronger world

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily to reduce symptoms of obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Vrouwen zullen niet tegen mannen in werken. … Vrouwen vrezen dat…yin en yang tegenover elkaar staan. … Nee, nee,  zodra vrouwen sterker worden, wordt de boom sterker. … Sterke vrouwen, geen aggressieve vrouwen, maar sterk zoals een boom sterk is. En dientengevolge een sterke wereld, een sterke maatschappij.

“Jullie zien dingen in strijd met elkaar. … Dat is yang! Dat is yang. Dat is niet de hele waarheid. Het is zeer moeilijk voor jullie om dit te begrijpen. … Voel de waarheid hiervan binnen in jezelf. Voel je eigen wortels, voel je diepe verbondenheid met de aarde. … Deze wortels zijn vrouwelijk in hun kracht. Wortels en vrouwen raken elkaar aan en houden de aarde stabiel.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in “De Grootmoeders spreken”, pp. 182-83

De “boom” waarover de Grootmoeders spreken is de Boom van het Leven, symbool voor alle leven op de wereld. Zonder de wortels, de boom zal sterven; zonder de kruin, sterft hij ook. Mannen en vrouwen hebben elkaar nodig om het leven te maken, en om het leven harmonieus te maken. Samen maken we een harmonieuse eenheid. Maar enkel als yin en yang in de correcte proporties zijn.

We allemaal, mannen en vrouwen gelijk, lijden onder teveel yang-energie. We zijn allemaal verschrikkelijk gestresseerd door het snellen naar meer – meer doen, meer maken, meer bouwen, meer verdienen, meer werken, meer macht, meer invloed, meer ego. Soms is het doen best leuk, maar zoals we nu rap beginnen te beseffen, het is niet duurzaam. Het onverzadigbaar snaken om tot het laatste druppel onze persoonlijke energie en die van de aarde uit te persen, heeft ons allemaal op een sneltrein naar alles vernietigen.

Daarom zijn de Grootmoeders gekomen met hun boodschap van vrouwen bekrachtigen, de natuurlijke dragers van yin-energie. Alles en iedereen heeft baat bij yin/yang evenwicht. Als vrouwen voldoende yin-energie hebben, ze worden sterk in een kalm en liefdevolle manier. Als mannen voldoende yin-energie hebben (waardoor de extra yang zich kalmeert), vinden ze rust en vrede en spontaan beginnen het leven te beschermen in plaats van het te vernielen. Teveel yang is gewelddadig en kan niet stoppen, als een stier die rood ziet. Yang in evenwicht (in mannen en in vrouwen) geeft helderheid, stabiliteit en kalm, sterk, lieve bescherming.

Vandaag, kijk naar jou eigen manier van denken over hoe “sterke vrouwen” eruit zien en hoe ze zich gedragen. Denk jij dat een sterke vrouw zich gedraagt zoals een man? Maar de wereld heeft geen nood aan twee keer zoveel mensen die zich als mannen gedragen. Wat de wereld nodig heeft zijn sterke vrouwen, die zich als sterke vrouwen zich gedragen. Maar wat bedoel ik daarmee? Het antwoord zit in de wortels. Wordt stil en vraag de wortels om jou te tonen hoe een sterke vrouw eruit ziet, zich gedraagt, en hoe het voelt om een sterke vrouw te zijn.

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

Women will not work against men. … Women fear that…yin and yang are in opposition. … No, no, when women get stronger, the tree gets stronger. … Strong women, not aggressive women, but strong like a tree is strong. And therefore a stronger world, a stronger society.

“You see things in conflict with each other. … That is yang! That is yang. That is not the entire truth. It is very difficult for you to understand this. … Feel the truth of this within yourself. Feel your own roots, feel your deep connection to the earth. … These roots are feminine in their power. Roots and women touch each other and keep the earth stable.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in “A Call to Power”, around p. 178

The “tree” the Grandmothers are talking about is the Tree of Life, symbol for all life in the world. Without the roots, the tree will die; without the leaves, the tree dies as well. Men and women need each other to make life, and to make life work too. Together we make a harmonious whole. But only when yin and yang are in correct proportions.

All of us, men and women alike, are suffering from an overdose of yang energy. We are all run ragged in the race for more – more doing, more making, more building, more earning, more working, more power, more influence, more ego. Sometimes this doing is exciting but as we are quickly figuring out, it is not sustainable. Yang energy’s insatiable drive to exploit every last of drop of our own personal energy and of the earth’s energy has us all on a speeding train to destruction.

This is why the Grandmothers have come with their message of empowering women, the natural carriers of yin energy. Everyone benefits from a yin/yang balance. When women have enough yin energy, they become strong in a calm and loving way. When men have enough yin energy (thereby calming down the excessive yang), they find rest and peace and start spontaneously protecting life instead of destroying it. Excessive yang is violent, unstoppable, like a bull seeing red. Yang, when in balance (in men and in women) provides clarity and stability and calm, strong, loving protection.

Today, examine your own thinking about what “strong women” look and act like. Do you think that a strong woman acts like a man? The world does not need twice as many people acting like men. What the world needs is strong women, acting like strong women. But what do I mean by that? The answer is in the roots. Get quiet and ask the roots to show you what strong women look, act and feel like.

Blessings,

Golden Eagle Feather

Daily Obsession: The end of judging each other

These Daily Obessions are like a vitamin for the soul. Take one daily to replace obsessive worry and judgement. For English, scroll down.

Nederlands:

Het schouwspel verandert continu. Een samenkomst van de zonnen, van de werelden, van de religies en van de mensen. Bid op en allesomvattende wijze. Als je bidt, bidt dan voor iedereen, sluit niemand uit. Geen buitenstanders, geen ons, geen zij. ‘Aan allen die ik ken’ is een goed gebed. ‘Moge iedereen in alle werelden gelukkig zijn’ is een goed gebed. …

“Nu is het tijd om een einde te maken aan de verdeeldheid. Bid het gebed voor alle rassen. Allen zijn strengen van licht van het grote bron van licht. … Dit is het begin van het einde van het oordelen over elkaar.” – De Grootmoeders in “De Grootmoeders spreken”, p. 205

Ik ben kritisch van geest. Dat wil zeggen dat ik expert ben in het oordelen. Gelukkig heeft het Goddelijke mij een andere manier van kijken aangeleerd, want oordelen is eigenlijk veel minder leuk dan iedereen graag zien. Ik zeg tegen mijn kinderen, “God houdt van variatie.” En het is waar ook – kijk rond in de natuurlijke wereld, in de mensen…zelfs lieveheersbeestjes hebben niet allemaal dezelfde hoeveelheid stipjes op hun rugjes.

Als ik in de verleiding val en begin de oordelen over een ander (vooral over religies, maar ook aan individuele mensen of groepen), vind ik het nuttig om aan de regenboog te denken. Ik (mijn gedachtepatroon, mijn cultuur, mijn geschiedenis, mijn geloof, whatever) ben een bepaalde kleur. Paars, zeg maar. Jij (jouw gedachtepatroon, jouw cultuur, jouw geschiedenis, jouw religie, whatever) is een andere kleur – orange, bijvoorbeeld. Anderen (andere gedachtepatronen, andere religies, enz.) representeren andere kleuren – want die zijn echt anders! En daar zitten we allemaal in dezelfde regenboog als we het willen of niet. Wij zijn anders, en zo moet het zijn, want alleen als we anders zijn kunnen wij samen iets wondermoois maken. Zonder orange, of paars, of rood, of groen, zou de regenboog geen regenboog zijn.

Vandaag kijk rond naar de natuurlijke variatie aanwezig op aarde – alle verschillende beesten, bomen, planten. Lees eens  de krant. Neem waar of je de neiging hebt om te willen dat de ander meer gelijk jou was – als jij je comfortabler zou voelen als iedereen net als jou dacht, of eruit zag, of zich gedroog. God heeft daar geen last van. God kijkt naar de wereld en zegt, “het is goed” – want het is goed, net zoals het is. Het hoort nu eenmaal zo op aarde. De schouwspel verandert continu.

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

 

English:

The play is continously changing. A joining together of the suns, the worlds, the religions and the people. Pray in an all-encompassing way. When you pray, pray for everyone, never exclude anyone. No outsiders, no us, no them. ‘To everyone that I know’ is a good prayer. ‘May everyone in all the worlds be happy’ is a good prayer. …

“It is now time to end the division among you. Pray for all races. All are strands of light from the large source of light. … This is the beginning of the end of judging each other.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in “A Call to Power”, around p. 200

I have a critical mind. That means I am an expert in judgement. Luckily, the Divine has taught me to look in a different way at things, because judging is actually a lot less fun than loving everyone. I say to my children, “God loves variety.” And it’s true – look around in the natural world, in the people…even ladybugs don’t have the same number of spots on their little backs.

When I fall into temptation and start judging someone else (usually religions but also the actions of individual people or groups) I find it useful to think about the rainbow. I (my way of thinking, my culture, my history, my beliefs, whatever) am a certain color. Purple or something. You (your way of thinking, your culture, your history, your religion, whatever) is another color – orange, let’s say. Others (other ways of thinking, other religions, etc.) represent the other colors – because they really are different! And there we all are, stuck in the same rainbow together whether we want it or not. We are different, and that is how it must be, because that is the only way we can come together and make something breathtakingly beautiful. Without orange, or purple, or red or green, the rainbow would not be a rainbow.

Today, look around at the natural variation – the different animals, trees, plants. Read the paper. Notice if you have the tendency to wish that the other more like you was – if you would feel more comfortable if everyone thought just like you do, or looked just like you, or acted just like you. God doesn’t have that problem. God looks at the world and says, “it is good” – because it is good, just as it is. This is the way life on earth is. The play is continuously changing.

With love,

Golden Eagle Feather

Daily Obsession: In love, there is no separation

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Use them as an alternative to your minds’ usual worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Binnen het spel van liefde bestaat geen afscheiding; bestaat geen tijd en ruimte. Er is alleen onmiddellijke vereniging en harmonie.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in “Een oproep van de Grootmoeders”, p. 205

Deze twee pagina’s zijn zo rijk in leringen, het is echt de moiete waard om het boek zelf aan te schaffen.

In deze passage, de Grootmoeders spreken over de moeitloosheid van dit werk. Als wij eerst aan de Grootmoeders (of een andere vorm van het Goddelijke) denken, dan aan iets of iemand, volgen de Grootmoeders waar we maar aan denken. Als we liefdevol aan iemand denken (hier op aarde aanwezig of overleden), gaan de Grootmoeders naar die persoon. Binnen het spel van liefde bestaat geen tijd en ruimte.

Nu onmiddellijk binnen jou gaat die spel van liefde ook door. Binnen jou is er geen tijd en ruimte; jij kan nu en op alle momenten dezelfde vereniging en harmonie ervaren. Het is eigenlijk ongelooflijk simpel maar het vraag een beetje oefening. Je moet gewoon jezelf comfortabel maken en je geest richten op iets zodat het bezig blijft en rustig wordt door te focusen op maar een ding tegelijk: je ademhaling, een woord, een visueel beeld, een lichamelijk gevoel. Waarop je focust maakt niet uit; het feite dat je geest stopt met springen en werken en doen, dat is wat telt. Terwijl je leert je geest rustiger en rustiger te worden, kan het Goddelijke met jou beginnen werken om je langzaam te helen en transformeren.

Focusen op het woord “liefde” is een prima vertrekpunt. Vraag de Grootmoeders om jou de ervaring van liefde te laten voelen en herhaal dit woord. Zodra je geest aan iets anders wil denken, kom gewoon terug naar het woord “liefde”. En kom terug. En weer terug. En weer terug. Enzovoort, totdat de timer gaat. Doe dit telkens opnieuw als je stress voelt. Na een tijd zal het gemakkelijker worden om terug in evenwicht te komen.

Ik wens jou een dag gevuld met liefde en vrede,

Golden Eagle Feather

 

English:

“Within the game of love there is no separation; no time or space. There is only immediate connection and harmony.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in “Een oproep van de Grootmoeders”, around p. 205

This passage is so rich in teaching, it really is worth is to get your own copy of this book.

In this passage, the Grandmothers talk about the effortlessness of this work. If we first think about the Grandmothers (or another form of the Divine), then think about something or someone, the Grandmothers follow our thoughts and go to whatever we are thinking about. When we think lovingly about someone (whether they are alive or dead), the Grandmothers go to that person. Within the game of love there is no time or space.

Right now, inside of you, the game of love is happening. Inside of you there is no time or space; you can experience the same connection and harmony now and at all times. It’s actually incredibly simple, but it does take a bit of practice. You just have to make yourself comfortable and direct your mind so it stays occupied and comes to rest by focusing on only one thing at a time: your breathing, a word, a visual image, a physical sensation. What you focus on matters little or not at all. The fact that your mind stops jumping around and working and doing, that is what matters most. While you teach your mind to become more and more calm, the Divine can start working with you to slowly heal and transform you.

Focusing on the word “love” is a perfectly fine place to start. Ask the Grandmothers to give you the experience of love and repeat this word in your mind. As soon as your mind starts thinking about something else, just come back to the word “love”. And come back again. And again. And again. And so on, until the timer goes off. Do this every time you start to feel stress. After a while it will become much easier to get back into balance.

I wish you a day filled with love and peace,

Golden Eagle Feather

Daily Obsession: You are not your mind

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Use them to replace your mind’s habitual worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

De evenwichtige plek in jouw innerlijk is echt en overanderlijk. … Dus zodra je uit dit stille moment komt en je ogen weer opendoet, blijf dan stil. En als je deze stilte drie of vier minuten vasthoudt, zul je je bewust worden hoezeer de geest eraan is gewend om leiding te geven aan je leven. Je zult het verschil voelen.

“We proberen niet je geest te veranderen. Wij willen slechts dat jij je bewust bent dat dit is wat hij doet en inziet dat je daar niet in hoeft mee te gaan.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in “Een oproep van de Grootmoeders”, p. 270

Gisteren in mijn lokale Grootmoeders groep, sommige van de aanwezigen (inclusief ik) zeiden dat het moeilijk was om los te laten – met andere woorden, de geest nam weer de leiding. Ik heb dit boek (Een oproep van de Grootmoeders) willekeurig opengedaan en vond een passage over het creeëren van mentale plek om simpelweg in te zijn. Een plek om de problemen naartoe te uitnodigen en ermee zitten zonder hen te proberen veranderen of doen verdwijnen.

Ik ben met dit werk al een tijdje bezig maar deze oefening heeft me doen beseffen dat meestal als ik met de Grootmoeders, het Net van Licht of de Weefsel van het Bestaan contact maak, doe ik dat bijna altijd met een doel of een vraag.  Ik ga daar niet naartoe om te zijn – gewoon te rusten of gewoon ervaren. Wat een openbaring dit was! Blijkbaar is het niet mis dat ik zo gepassioneerd bezig ben met de leringen van de Grootmoeders.

Vandaag, probeer dit voor uw eigen. Eerst laat uw lichaam ontspannen, dan ga in je verbeelding naar een plek waar je je verbonden en vredig voelt. Dit kan een plek zijn in de natuur of een hutje of een paleis – dat maakt niet uit, het moet gewoon rustig en veilig voelen. Als je niet weet waar naartoe, dan vraag aan de Grootmoeders (of Jesus of een ander gezicht van het Goddelijke) of een spirit-helper (engel, gids) om jou naar het juiste plek te brengen. Als je daar bent, ontspan en ervaar wat het is om slechts te zijn. Dan nodig je zorgen en problemen uit om samen in die ruimte met jou te zijn. Da’s alles – geen aandacht gaat naar die zorgen, ze zijn daar ook gewoon met jou. Blijf zolang als je wilt in deze ruimte, en weet dat je daar opnieuw en opnieuw terug kan keren.

De Grootmoeders vertellen me dat deze meditatieve ervaring is geen “vlucht” – het is echter zoals naar huis gaan om te rusten na een lange werkdag. Elk van ons heeft een thuis nodig. Als men niet voldoende tijd thuis doorbrengt, om te rusten en genieten, wordt men ziet en krijgt een burn-out. Dit plek is dat thuis, een plaats om naartoe te gaan om vrij van de aardse geest.

Ik wens jou een vredige dag vandaag,

Golden Eagle Feather

English:

The balanced place inside of you is real and unchanging. … So as soon as you come out of this silent moment and you open your eyes again, stay stil. And if you hold this stillness for three or four minutes, you will become aware of how much the mind is used to taking charge of your life. You will feel the difference.

“We don’t try to change your mind. We just want you to be aware that this is what it does and know that you don’t have to go along with it.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in “Our Love is Our Power”, around p. 265

Yesterday in our local Grandmothers group, some of the people (including myself) were saying that we were having a hard time letting go – the mind was taking the upper hand, in other words. I opened this book (“Our Love is Our Power”) at random and found a passage about finding a mental place to go to simply be. A place to invite one’s problems and just sit with them without changing them or making them disappear.

I’ve been doing this work for a while but this exercise made me realize that usually when I make contact with the Grandmothers, the Net of Light or the Fabric of Being, I almost always have a goal or a question in mind. I don’t go there just to be – just to rest, just to experience. What a revelation. It’s apparently no mistake that I am so passionate about the Grandmothers’ teachings.

Today, try this for yourself. First relax your body, then go to a place where you feel connected and restful. It can be a lace in nature or a little hut or a palace – that doesn’t matter, as long as you are peaceful and safe there. If you don’t know where to go, then ask the Grandmothers (or Jesus, or another face of the Divine) or a spirit helper (angel, spirit guide) to take you to just the right place. Once there, get comfortable and experience just being. Then invite your worries and your problems and give them room to be with you there. That’s it – don’t pay them any attention, just let them be there with you. Stay there as long as you like, and know that you can go back again and again.

The Grandmothers assure me that this meditative experience is not an “escape” – it is rather like going home for a rest after a long work-day. Each of us needs a home. If people don’t spend enough time at home, resting and enjoying, they burn out and get sick. This place is home, a place to go and be free of the earth-bound mind.

Wishing you a peaceful day,

Golden Eagle Feather

 

 

 

Daily Obsession: No more effort

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take them every day as a remedy for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

 

Nederlands:

“Terwijl ik zat en met kracht gevuld werd, werd ik me ervan bewust hoe belangrijk het voor mij was om rust te leren nemen in stilte. ‘Geen inspanning meer’, zei ik tegen mezelf, ‘geen vooroordelen, alleen ontvangen.’ – Sharon McErlane in “De Grootmoeders spreken”, p. 40

Geen inspanning meer. Dit is de mantra van mijn leven. Sinds de jonge jaren ’90 ben ik ben op de zoektocht geweest naar wat ik noem “moeiteloze actie” (en wat de Grootmoeders noemen “moeiteloze moeite” – maar ik heb het eerst gezegd hahaha) . Elk jaar krijg ik een beetje meer moieteloze actie maar ik heb ondertussen geanvaard dat dit mijn persoonlijke heilige graal is, nooit om continu ervaren te worden in dit leven. Ik hou van de ervaring van vrede, evenveel als ik van een goede uitdaging hou. Dit is de eindeloze dans van yin en yang…

Ontvangen. Yin-kracht gaat over ontvangen, maar het is verre van “passief” zoals yin meestal beschreven wordt. Het ziet er passief uit want als iemand in haar yin-kracht zit is er niet veel die gebeurt op de oppervlakte. Misschien kunnen we yin-kracht voorstellen als de hoed van de goochelaar. Het ziet er als een gewone hoed uit, maar als dingen daarbinnen belanden, ze zien er anders uit als de eruit komen. Als we het Net van Licht werpen (ik zie het Net van Licht liever als een soort voering in een groot vat), het Net van Licht doet het werk. Ik “doe” niets behalve het vasthouden, maar deze moeiteloze handeling van vasthouden, omcirkelen, omarmen en liefhebben werkt wonderen.

Vandaag kom ik samen met mijn groepje hier in Vlaanderen. We zullen onze intentie laten samensmelten met die van de jaarlijkse Bijeenkomst in Californië met Sharon McErlane. Jij kan ons ook vergezellen door aan het Net van Licht te denken, en voelen hoe jouw hart met die van ons verbonden is. De Grootmoeders hebben verschillende keer gezegd dat deze eenvoudige handeling heeft een grotere impact dan gelijk wat dat we anders zouden kunnen doen. Het leuke is dat je er niet in moet geloven – het voelt gewoon goed aan om jouw open hart gelinkt met duizenden andere open harten de wereld rond voor te stellen, en samen er een gloeiend Net van Licht van te maken. Dit is genoeg, and als deze handeling redt de planeet, dan zoveel te beter!

Ik wens je een verlichte dag vandaag,

Golden Eagle Feather

 

English:

“While I sat and was filled with power, I became aware how important it was for me to learn how to rest in silence. ‘No more effort’, I said to myself, ‘no judgements, only receiving.’ -Sharon McErlane in “A Call to Power”, around p. 39

No more effort. This is the mantra of my life. I have been seeking what I call “effortless action” (and what the Grandmothers call “effortless effort” but I said it first, hahaha) since the early 1990’s. Every year I get a bigger taste of effortless action but I have now accepted that it is my personal holy grail, never to be experienced continuously in this lifetime. As much as I love feeling peace, I also love a good challenge. The endless dance of yin and yang…

Receiving. Yin-power is about receiving, but it is far from “passive” as yin is usually described. It just looks passive because not a lot happens on the surface when a person is in her yin-power. I suppose we could think of yin energy and the Net of Light like a magician’s magic hat. It looks like a regular hat, but when things go into it, they don’t come out the same. When we cast the Net of Light (I prefer to see the Net of Light lining an enormous vat that I put things into), the Net of Light does the work. I don’t “do” anything besides hold it, but this effortless action of holding and encompassing, embracing and loving works wonders.

Today I will come together with my little group in Belgium. We will unify our intention with the annual meeting of the Grandmothers in California with Sharon McErlane. You can join us by also thinking of the Net of Light and feeling how your heart connects with all of ours. The Grandmothers have said many times that this simple action has a bigger impact than anything else we can do. The nice thing is that you don’t even have to believe it – it just feels good to imagine your open heart linking with thousands of other open hearts around the globe and forming a glowing Net of Light. That is enough, and if we all save the planet while we’re at it, so much the better!

Wishing you a lit-up day today,

Golden Eagle Feather