Daily Obsession: Men need yin/yang balance more than women do

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Use them to replace your mind’s obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

‘Mannen zijn gefrustreerd. Ze voelen zich niet goed en vaak reageren zij zich af door geweld te gebruiken, door verslavingen, of door vrouwen, kinderen of de samenleving te misbruiken. Door de ernst van de disbalans tussen yin en yang gaan mannen als bezetenen tekeer.’ Ze keken bedroefd toen ze zeiden: Voor mannen is een juiste balans tussen yin en yang meer een noodzaak dan bij vrouwen.'” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in “De Grootmoeders spreken”, pp. 180-81

Mannen hebben dit werk harder nodig dan vrouwen, maar vrouwen moeten yin-energie verhogen op aarde. Dit is een deel van de reden waarom het Grootmoeders werk is een diepe, een hard nodig, vorm van dienstbaarheid – het is per definitie onzelfzuchtig.

Niet zo lang geleden, dichtbij waar ik woon, een man heeft zijn vrouwelijke partner neergestoken en dan stapte onmiddellijk naar de politie. Ik ken de dochter van de vrouw die gestorven is. Als ik de Grootmoeders woorden lees over hoe maanen een yin/yang evenwicht harder nodig hebben dan vrouwen, ik weet dat ze het echt menen. In mijn eigen thuis, heb ik gezien hoe een toenemende yin-energie in ons gezin de frequentie en intensiteit van de ruzies verzacht heeft, en hoe de yin-energie ons allemaal bekrachtigd heeft om nee te zeggen tegen extreme woede en stress.

Als mannen – en vrouwen – gebruiken enkel yang-energie (zoals in zoveel families die ik ken), het niveau van stress is zo hoog dat men, vooral mannen, worden woedend en wanhopig. In extreme gevallen, deze toestand kan tot misbruik en zelfs moord.

De leringen van de Grootmoeders zijn niet enkel goed om te ontstressen voor diegene die mediteert op het Net van Licht en die naar de Grootmoeders reist; deze handelingen brengen balans en gemoedsrust naar de familie waarin ze leven, hun werkplaats, en elk systeem waarvan ze deel uitmaken. De stijgende yin-energie gaat door de gouden draden van het Net van Licht en reikt de wereld rond.

Vandaag, wees bewust van de keuzes die je maakt. Verhoog je yin-energie, of val je ten prooi aan en overdosis yang zonder het te beseffen?

Ik wens je een gebalanceerde dag vandaag,

Golden Eagle Feather

 

English:

‘Men are frustrated. They don’t feel well and often take this out on others by using violence, addiction, or by abusing women, children or society. The extremity of the imbalance between yin and yang causes men to act like crazy people.’ They looked sad when they said: ‘Men need the right balance between yin and yang more than women do.’ – The Grandmothers via Sharon McErlane in “A Call to Power”, around p. 75

Men need this work more than women, but women must be the ones to increase yin energy. This is in part why the Grandmothers work is a deep, and deeply needed, form of service – it is by definition unselfish.

Recently, very close to where I live, a man stabbed his female partner to death and then immediately turned himself in to the police. I know the daughter of the murdered woman. When I read the Grandmothers’ words about how men need yin/yang balance more than women, I therefore know that they really mean it. In my own home, I have seen how increasing yin-energy in our family has reduced the frequency and intensity of arguments, and how it has empowered all of us to say no to extreme anger and stress.

When men – and women – operate exclusively on yang energy (as in so many families I know), the stress level is so high that people, especially men, become enraged and desperate. In extreme cases, this leads to abuse and even murder.

The teachings of the Grandmothers are not only good stress relief for the person who meditates on the Net of Light and journeys to the Grandmothers; these actions also restore balance and sanity to the family they live in, their workplace, and every system they are a part of. The increase of yin energy moves through the golden strands of the Net of Light and reaches all the way around the world.

Today, be conscious of the choices you make. Are you increasing yin energy or succumbing to an overdose of yang without realizing it?

Wishing you a balanced day today,

Golden Eagle Feather

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s