Daily Obsession: Feminine power

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Use them to replace your mind’s habitual worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

De vrouwen uit je moeders generatie en daarvoor zijn nooit in de kracht van hun vrouwelijkheid gaan staan. Als jonge meisjes nooit eerder een vrouw sterk en comfortabel in haar kracht hebben zien staan, zal de rol van een krachtige vrouw hen vreemd zijn of zelfs beangstigen. Vrouwelijke energie is gedurende zeer lange tijd niet belichaamd op aarde.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in “De Grootmoeders spreken” p. 57

De woorden “vrouwelijk” en “kracht” blijken niet samen te gaan. Dit komt omdat ons enig idee over kracht is mannelijke kracht. Persoonlijk ben ik grote fan van yang energie – ik hou dat yang energie nieuwe dingen bouwt, I hou van de manier waarop een sterke man helder kan denken zonder in de war te raken, I hou van het gevoel van veilig en beschermed te zijn in grote sterke armen. Ik heb het echter niet graag als die yang-energie overdadig wordt en op hol slaat – in mezelf of in een man. Dan begint het dingen af te breken in plaats van ze letterlijk op te bouwen.

En yin-kracht…de werelden die openen in meditatie, de liefde ik in mijn familie voel sinds ik de Grootmoeders ontmoet heb en mijn eigen yin-kracht heb verhoogd, de vredige kracht van yin, de diepe en brede ervaring die toegankelijk wordt als ik me met yin-energie verbindt, en het gevoel van rust – eindelijk, om volledig en diep te kunnen rusten, tot in de kern. Deze zijn sommige geschenken van yin.

Misschien is dit ironisch, maar hoe meer ik me thuisvoel in mijn eigen yin-kracht, hoe meer invloed ik heb in de wereld. Maar langzaam leer ik hoe het wereld-werk te doen zonder mezelf te uitputten. Een vrouw kan ongelooflijk effectief zijn in het “dingen gedaan raken” thuis of op het werk, maar als ze yang-energie gebruikt om dat te doen, ze werkt haarzelf tegen en brengt alles meer en meer uit evenwicht.

Vrouwelijke kracht is moeilijk om te beschrijven, maar een vrouw in haar kracht lijkt een beetje hierop: ze is een volwassene vrouw die vredig is, is gevuld met liefde, compassie en begrip. Afhangend vaan haar character, ze is zacht of hard, expressief of teruggetrokken, maar de vrede en liefde zijn altijd aanwezig. En als het nodig is, ongeacht hoe zacht en lief ze is, ze kan “nee” zeggen op zo’n duidelijke manier dat er gewoon geen ruimte is om haar tegen te spreken.

Vandaag, neem het waar als je begint jezelf te pushen of als je merkt dat je angst en spoed jouw leven beginnen te sturen. In die momenten, STOP en rust. Verbind jezelf met het Goddelijke en vraag dat vrede jouw hart terug in komt. Ik garandeer, de rest van jouw dag zal veel better gaan want dat is precies wat ik gisteren gedaan heb!

Liefs,

Golden Eagle Feather

English:

The women from your mother’s generation and before have never stood in their power. If young girls have never before seen a woman being strong and comfortable in her power, the role of a powerful woman will seem strange to them or even scare them. Feminine power has not been embodied on Earth for a long time.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in “A Call to Power”, around p. 55

The words “feminine” and “power” don’t seem to go together, do they. That’s because our only notion of power is male power. Personally, I am a big fan of yang energy – I love that yang energy builds things, I love a strong man’s ability to think clearly without getting confused or bogged down, I love feeling safe and protected in big strong arms. I don’t like it when that yang energy gets excessive and out of control, however – either in myself or in a man. Then it becomes destructive instead of literally constructive in the sense of “building”.

And yin power…the worlds that open in meditation, the love I feel in my family since I met the Grandmothers and increased my own yin energy, the peaceful power of yin, the depth and breadth of experience that is available when I connect to yin energy, and the feeling of rest – finally, to be able to rest fully and completely, to the very core. These are some of the gifts of yin.

Ironically, as I become more at home with my feminine power, I am also making more of a mark on the world. But slowly, I am learning how to do the work I love to do without exhausting myself. A woman can be enormously effective at “getting things done” at work or at home, but if she relies on yang energy to do so, she will actually work against herself and bring everything further out of balance.

Feminine power is very hard to describe, but a woman in her power looks something like this: she is an adult woman who is at peace, is full of love, compassion and understanding. Depending on her personality, she may be gentle or stern, expressive or withdrawn, but the peace and love are always present. And when necessary, no matter how gentle and loving she may be, she can say “no” so firmly and clearly that there is simply no room for discussion.

Today, notice when you start pushing yourself, or when you feel that your anxiety and hurry start running your life. At those moments, STOP and get quiet. Reconnect with the Divine and ask that peace be returned to your heart. I guarantee, the rest of your day will go better after that because that is precisely what I did yesterday!

Love,

Golden Eagle Feather

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s