These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Use them to replace your mind’s habitual, obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Dit is geen moment om in vergetelheid te vallen. Blijf vastberaden wakker, en eens dat je deze engagement gemaakt hebt, dan denk naar, werpt, en houd het Net van Licht vast. Houd het diep en houd het wijd. … Alles wat de mens kapotgemaakt heeft moet de mens terug maken, de Grootmoeders zeiden. Dit is de wet. We herhalen, dit is de wet. Jullie kunnen niet op jullie gemak zitten en vragen aan God om de puinhoop dat jullie gemaakt hebben, terug in orde te brengen. Elk van jullie moeten jullie schouders eronder zetten en werken. We vragen nu om jullie hulp. Jaren terug hebben we het Net van Licht gegeven zodat jullie de aarde zouden kunnen helpen in momenten zoals deze. Stap nu naar voren.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in een nieuwsbrief van 27 mei 2010.

Ja, die Grootmoeders zijn toch felle tantes. Een tijdje geleden reed ik met de auto, te laat zoals altijd, aan het bidden dat de Grootmoeders het oké zouden maken dat ik te laat was. (Dit was vroeger een van mijn lievelings gebeden.) De Grootmoeders hebben mijn gebed beantwoord door het zeggen, “Breng het maar lekker zelf in orde. Jij hebt deze rommel gemaakt, jij kan het even goed opkuisen.” En weet je wat, ze hadden gelijk. Waarom zou God mijn gebrek aan planning en tijds-bewustzijn moeten oplossen? Dus ik heb mijn “schouders eronder gezet” en ik begon te werken op mijn gewoonte om te laat te komen. Het heeft wat leren, wat engagement, wat bewustwording, en natuurlijk de nodige fouten gekost, maar ik heb uiteindelijk geleerd om hoe op tijd te zijn. Interessant genoeg, het proces heeft me gevraagd om mijn addictie tot nog één laatste ding gedaan te krijgen voordat ik vertrek los te laten…met andere woorden, ik moest mijn yang-energie verminderen en mijn yin-kracht vergroten.

Mijn voorbeeld van te laat te zijn is een stomme, doodgewone, alledaags voorbeeld. In het bericht van de Grootmoeders, ze spreken over de catastrofale olieramp in de Golf van Mexico. Deze problemen zijn niet op dezelfde schaal, maar de vraag blijft hetzelfde: wie heeft de verantwoordelijkheid voor de rommel die we maken? Als individueën en als “de mensheid”, gaan we onze verantwoordelijkheid opnemen of niet?

Verbazend genoeg, de Grootmoeders vragen ons niet om naar de Golf van Mexico te reizen of de boardroom van BP binnen te dringen. Ze vragen ons niet om op te staan tegen de tirannie van onze seksiste mannen of wat andere yangachtig rebellies dat de mensen meestal bedenken. De Grootmoeders vragen ons gewoon om in onze luie stoel te gaan zitten en om onze harten te openen naar het Net van Licht. Voor hen is dit het enige “werk” dat moet gebeuren om het evenwicht terug te brengen naar de aarde en de mens.

Ik ziet het wel zitten – doe jij ook mee? Om mee te doen, alles wat gevraagd wordt is om naar jouw hart te gaan in jouw verbeelding, denk aan het open te doen, en vervolgens denk aan een Net of Web van Licht die de aarde omcirkelt. De Grootmoeders verzekeren ons dat deze simpele handeling zal een groter effect hebben dan alle andere dingen die we kunnen bedenken.

Ik stuur je veel liefde en appreciatie. Als jij dit leest, dan ben je de wereld al aan het verbeteren.

Golden Eagle Feather

 

English:

This is not the time for you to fall into oblivion. Determine now to stay awake, and once you have made that commitment, think of, cast, and hold the Net of Light. Hold it deep and hold it wide. …. Whatever human beings have damaged, human beings must correct,” the Grandmothers said. “This is the law. We repeat: This is the law. You cannot sit back and ask God to fix the mess humanity has created. Each of you must throw your shoulders to the wheel and work. We are asking for your help. Several years ago we gave you the Net of Light so you would be able to help the earth at times like this. Step forward now.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in a newsletter of May 27, 2010

Yeah, those Grandmothers are no-shit ladies. I was driving my car a while ago, late as usual, praying that the Grandmothers would help make it okay that I was late. (This used to be one of my favorite prayers.) The Grandmothers answered me by saying, “Fix it yourself – you got yourself into this mess, you can get yourself out of it.” And you know what, they were right. Why should God fix my inability to judge earthly time and plan accordingly? So I “threw my shoulders under the wheel” and started working on being on time. It took some learning, some commitment, some awareness, and of course the necessary mistakes, but I have pretty much figured out how to be on time. Interestingly, the process required that I examine my addiction to getting just one more thing done before leaving…in other words, reducing the yang energy and increasing the yin power.

My example of being late is a stupid, ordinary everyday example. In the above message from the Grandmothers, they are talking about the disastrous oil spill in the Gulf of Mexico. These problems are not on the same scale, but the question remains the same: who is responsible for the messes we make? As individuals and as a species, are we going to start taking responsibility for our actions, or not?

Amazingly, the Grandmothers do not ask us to go to the Gulf of Mexico or to storm BP’s boardroom. They do not ask us to rise up against the tyranny of our sexist husbands or whatever other yangy rebellions people usually think of. The Grandmothers just ask us to settle down, get comfortable, and open our hearts to the Net of Light. To them, this is the only “work” that needs to happen to restore balance to the earth and to humanity.

I’m in – are you? To do your part, all you have to do is mentally go to your heart, think of opening it, and then think about a Net or Web of Light surrounding the planet. The Grandmothers assure us that this simple action will have more effect than anything else we can imagine.

I send much love and appreciation to you. If you are reading this, you are already making the world a better place.

Golden Eagle Feather

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s