Daily Obsession: Spiritual learning and physical healing

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Use them to replace your mind’s usual obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Als je met ons wil werken, zul je meer reizen nodig hebben die op je heling zijn toegespitst en niet alleen op universele waarheden. Pas als je fysiek sterk bent, kun je de lessen die we je geven in je opnemen en gebruiken.” – De Grootmoeders aan Sharon McErlane in “De Grootmoeders Spreken”, p. 56

Dit is dezelfde fout we allemaal maken: ons haasten om spirituele waarheden te snappen zonder aandacht te schenken aan de “wortel” – ons fysieke lichaam, het dagdagelijks leven, onze yin-kracht. De Grootmoeders boodschap gaat over langzamer gaan en dieper gaan, dus het klopt volledig dat ze aan Sharon zouden zeggen dat haar heling aandacht nodig heeft voordat ze wegzoemt naar spirituele verlichting op een niet-gegronde manier. In het werk van de Grootmoeders, het pad is echt de destinatie.

Er is nergens om naartoe te gaan. Er is geen nood aan haast, om groot te doen, om belangrijk over te komen. Deze komen allemaal van de ego en teveel yang. Terwijl ik groei in dit werk, mijn Grootmoeders groep is steeds kleiner geworden, zelfs met maar één deelnemer. Deze privé-sessies zijn kostbaar en betekenisvol geweest. Als ik mijn vooruitgang met een business-type meetlaat gemeten had – hoeveel mensen aanwezig, hoeveel groei, hoe snel – ik zou het allemaal zien achteruitgaan. Maar als ik kijk naar de zachte transformatie van de mensen in de groep, weet ik dat de Grootmoeders goed werk met ons verrichten en vice versa.

Vandaag, neem je eigen neiging om te rushen waar – om jouw heling te haasten, om een relatie te pushen, om iets dat je wilt bouwen op het werk sneller te doen gebeuren, zelfs om de ontwikkeling van je eigen kinderen te pushen en natuurlijk ook je eigen ontwikkeling. Maar dit is echter waanzin. Wil je de boom buiten jouw raam sneller doen groeien? Natuurlijk niet, je laat het met rust en je laat hem zijn ding doen. Waarom zou jouw eigen persoonlijke ontwikkeling, of de groei van iets dat je wil opbouwen or laten verbeteren, sneller gaan dan de organische wereld?

Ik wens je vandaag een dag op het gemak toe,

Golden Eagle Feather

English:

If you wish to work with us, you will need more journeys that focus on your healing and not only on universal truths. Only once you are physically strong will you be able to incorporate these lessons and use them.” – The Grandmothers through Sharon McErlane in “A Call to Power”, around p. 54

This is the same mistake we all do: rushing to understand spiritual truth without attending to the “root” – the physical body, everyday life, yin-power. The Grandmother’s message is all about slowing down and going deeper, so it makes perfect sense that they would tell Sharon to attend to her healing before zooming off into spiritual understanding in an ungrounded way. In the Grandmothers’ work, the path truly is the destination.

There truly is nowhere to get to. There is no need to rush, to do big, to make a big impression. Those all come from the ego and excessive yang. As I grow in this work, my Grandmothers’ group has even gotten smaller and smaller, often turning into a one-on-one session. Those private sessions have been precious and meaningful. If I had been measuring my progress by the business model – what the numbers are, how much, how fast – I would feel like I was doing something wrong. But when I look at the gentle transformation of the people in the group, I know the Grandmothers are doing good work with us and vice versa.

Today, notice your own tendency to rush – to rush your healing, to rush a relationship, to rush something you are building work-wise, even to rush the development of your own children and of course your own development. But this doesn’t make any sense. Do you rush the growth of the tree outside your window? Of course not, you just let it be and do its thing. Why should your personal growth, or the growth of something you wish to build or help improve, go any faster than the organic world?

Wishing you an easy day,

Golden Eagle Feather

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s