Daily Obsession: You are not your mind

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Use them to replace your mind’s habitual worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

De evenwichtige plek in jouw innerlijk is echt en overanderlijk. … Dus zodra je uit dit stille moment komt en je ogen weer opendoet, blijf dan stil. En als je deze stilte drie of vier minuten vasthoudt, zul je je bewust worden hoezeer de geest eraan is gewend om leiding te geven aan je leven. Je zult het verschil voelen.

“We proberen niet je geest te veranderen. Wij willen slechts dat jij je bewust bent dat dit is wat hij doet en inziet dat je daar niet in hoeft mee te gaan.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in “Een oproep van de Grootmoeders”, p. 270

Gisteren in mijn lokale Grootmoeders groep, sommige van de aanwezigen (inclusief ik) zeiden dat het moeilijk was om los te laten – met andere woorden, de geest nam weer de leiding. Ik heb dit boek (Een oproep van de Grootmoeders) willekeurig opengedaan en vond een passage over het creeëren van mentale plek om simpelweg in te zijn. Een plek om de problemen naartoe te uitnodigen en ermee zitten zonder hen te proberen veranderen of doen verdwijnen.

Ik ben met dit werk al een tijdje bezig maar deze oefening heeft me doen beseffen dat meestal als ik met de Grootmoeders, het Net van Licht of de Weefsel van het Bestaan contact maak, doe ik dat bijna altijd met een doel of een vraag.  Ik ga daar niet naartoe om te zijn – gewoon te rusten of gewoon ervaren. Wat een openbaring dit was! Blijkbaar is het niet mis dat ik zo gepassioneerd bezig ben met de leringen van de Grootmoeders.

Vandaag, probeer dit voor uw eigen. Eerst laat uw lichaam ontspannen, dan ga in je verbeelding naar een plek waar je je verbonden en vredig voelt. Dit kan een plek zijn in de natuur of een hutje of een paleis – dat maakt niet uit, het moet gewoon rustig en veilig voelen. Als je niet weet waar naartoe, dan vraag aan de Grootmoeders (of Jesus of een ander gezicht van het Goddelijke) of een spirit-helper (engel, gids) om jou naar het juiste plek te brengen. Als je daar bent, ontspan en ervaar wat het is om slechts te zijn. Dan nodig je zorgen en problemen uit om samen in die ruimte met jou te zijn. Da’s alles – geen aandacht gaat naar die zorgen, ze zijn daar ook gewoon met jou. Blijf zolang als je wilt in deze ruimte, en weet dat je daar opnieuw en opnieuw terug kan keren.

De Grootmoeders vertellen me dat deze meditatieve ervaring is geen “vlucht” – het is echter zoals naar huis gaan om te rusten na een lange werkdag. Elk van ons heeft een thuis nodig. Als men niet voldoende tijd thuis doorbrengt, om te rusten en genieten, wordt men ziet en krijgt een burn-out. Dit plek is dat thuis, een plaats om naartoe te gaan om vrij van de aardse geest.

Ik wens jou een vredige dag vandaag,

Golden Eagle Feather

English:

The balanced place inside of you is real and unchanging. … So as soon as you come out of this silent moment and you open your eyes again, stay stil. And if you hold this stillness for three or four minutes, you will become aware of how much the mind is used to taking charge of your life. You will feel the difference.

“We don’t try to change your mind. We just want you to be aware that this is what it does and know that you don’t have to go along with it.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in “Our Love is Our Power”, around p. 265

Yesterday in our local Grandmothers group, some of the people (including myself) were saying that we were having a hard time letting go – the mind was taking the upper hand, in other words. I opened this book (“Our Love is Our Power”) at random and found a passage about finding a mental place to go to simply be. A place to invite one’s problems and just sit with them without changing them or making them disappear.

I’ve been doing this work for a while but this exercise made me realize that usually when I make contact with the Grandmothers, the Net of Light or the Fabric of Being, I almost always have a goal or a question in mind. I don’t go there just to be – just to rest, just to experience. What a revelation. It’s apparently no mistake that I am so passionate about the Grandmothers’ teachings.

Today, try this for yourself. First relax your body, then go to a place where you feel connected and restful. It can be a lace in nature or a little hut or a palace – that doesn’t matter, as long as you are peaceful and safe there. If you don’t know where to go, then ask the Grandmothers (or Jesus, or another face of the Divine) or a spirit helper (angel, spirit guide) to take you to just the right place. Once there, get comfortable and experience just being. Then invite your worries and your problems and give them room to be with you there. That’s it – don’t pay them any attention, just let them be there with you. Stay there as long as you like, and know that you can go back again and again.

The Grandmothers assure me that this meditative experience is not an “escape” – it is rather like going home for a rest after a long work-day. Each of us needs a home. If people don’t spend enough time at home, resting and enjoying, they burn out and get sick. This place is home, a place to go and be free of the earth-bound mind.

Wishing you a peaceful day,

Golden Eagle Feather

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s