Daily Obsession: The end of judging each other

These Daily Obessions are like a vitamin for the soul. Take one daily to replace obsessive worry and judgement. For English, scroll down.

Nederlands:

Het schouwspel verandert continu. Een samenkomst van de zonnen, van de werelden, van de religies en van de mensen. Bid op en allesomvattende wijze. Als je bidt, bidt dan voor iedereen, sluit niemand uit. Geen buitenstanders, geen ons, geen zij. ‘Aan allen die ik ken’ is een goed gebed. ‘Moge iedereen in alle werelden gelukkig zijn’ is een goed gebed. …

“Nu is het tijd om een einde te maken aan de verdeeldheid. Bid het gebed voor alle rassen. Allen zijn strengen van licht van het grote bron van licht. … Dit is het begin van het einde van het oordelen over elkaar.” – De Grootmoeders in “De Grootmoeders spreken”, p. 205

Ik ben kritisch van geest. Dat wil zeggen dat ik expert ben in het oordelen. Gelukkig heeft het Goddelijke mij een andere manier van kijken aangeleerd, want oordelen is eigenlijk veel minder leuk dan iedereen graag zien. Ik zeg tegen mijn kinderen, “God houdt van variatie.” En het is waar ook – kijk rond in de natuurlijke wereld, in de mensen…zelfs lieveheersbeestjes hebben niet allemaal dezelfde hoeveelheid stipjes op hun rugjes.

Als ik in de verleiding val en begin de oordelen over een ander (vooral over religies, maar ook aan individuele mensen of groepen), vind ik het nuttig om aan de regenboog te denken. Ik (mijn gedachtepatroon, mijn cultuur, mijn geschiedenis, mijn geloof, whatever) ben een bepaalde kleur. Paars, zeg maar. Jij (jouw gedachtepatroon, jouw cultuur, jouw geschiedenis, jouw religie, whatever) is een andere kleur – orange, bijvoorbeeld. Anderen (andere gedachtepatronen, andere religies, enz.) representeren andere kleuren – want die zijn echt anders! En daar zitten we allemaal in dezelfde regenboog als we het willen of niet. Wij zijn anders, en zo moet het zijn, want alleen als we anders zijn kunnen wij samen iets wondermoois maken. Zonder orange, of paars, of rood, of groen, zou de regenboog geen regenboog zijn.

Vandaag kijk rond naar de natuurlijke variatie aanwezig op aarde – alle verschillende beesten, bomen, planten. Lees eens  de krant. Neem waar of je de neiging hebt om te willen dat de ander meer gelijk jou was – als jij je comfortabler zou voelen als iedereen net als jou dacht, of eruit zag, of zich gedroog. God heeft daar geen last van. God kijkt naar de wereld en zegt, “het is goed” – want het is goed, net zoals het is. Het hoort nu eenmaal zo op aarde. De schouwspel verandert continu.

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

 

English:

The play is continously changing. A joining together of the suns, the worlds, the religions and the people. Pray in an all-encompassing way. When you pray, pray for everyone, never exclude anyone. No outsiders, no us, no them. ‘To everyone that I know’ is a good prayer. ‘May everyone in all the worlds be happy’ is a good prayer. …

“It is now time to end the division among you. Pray for all races. All are strands of light from the large source of light. … This is the beginning of the end of judging each other.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in “A Call to Power”, around p. 200

I have a critical mind. That means I am an expert in judgement. Luckily, the Divine has taught me to look in a different way at things, because judging is actually a lot less fun than loving everyone. I say to my children, “God loves variety.” And it’s true – look around in the natural world, in the people…even ladybugs don’t have the same number of spots on their little backs.

When I fall into temptation and start judging someone else (usually religions but also the actions of individual people or groups) I find it useful to think about the rainbow. I (my way of thinking, my culture, my history, my beliefs, whatever) am a certain color. Purple or something. You (your way of thinking, your culture, your history, your religion, whatever) is another color – orange, let’s say. Others (other ways of thinking, other religions, etc.) represent the other colors – because they really are different! And there we all are, stuck in the same rainbow together whether we want it or not. We are different, and that is how it must be, because that is the only way we can come together and make something breathtakingly beautiful. Without orange, or purple, or red or green, the rainbow would not be a rainbow.

Today, look around at the natural variation – the different animals, trees, plants. Read the paper. Notice if you have the tendency to wish that the other more like you was – if you would feel more comfortable if everyone thought just like you do, or looked just like you, or acted just like you. God doesn’t have that problem. God looks at the world and says, “it is good” – because it is good, just as it is. This is the way life on earth is. The play is continuously changing.

With love,

Golden Eagle Feather

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s