Daily Obsession: Stronger women make a stronger world

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily to reduce symptoms of obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Vrouwen zullen niet tegen mannen in werken. … Vrouwen vrezen dat…yin en yang tegenover elkaar staan. … Nee, nee,  zodra vrouwen sterker worden, wordt de boom sterker. … Sterke vrouwen, geen aggressieve vrouwen, maar sterk zoals een boom sterk is. En dientengevolge een sterke wereld, een sterke maatschappij.

“Jullie zien dingen in strijd met elkaar. … Dat is yang! Dat is yang. Dat is niet de hele waarheid. Het is zeer moeilijk voor jullie om dit te begrijpen. … Voel de waarheid hiervan binnen in jezelf. Voel je eigen wortels, voel je diepe verbondenheid met de aarde. … Deze wortels zijn vrouwelijk in hun kracht. Wortels en vrouwen raken elkaar aan en houden de aarde stabiel.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in “De Grootmoeders spreken”, pp. 182-83

De “boom” waarover de Grootmoeders spreken is de Boom van het Leven, symbool voor alle leven op de wereld. Zonder de wortels, de boom zal sterven; zonder de kruin, sterft hij ook. Mannen en vrouwen hebben elkaar nodig om het leven te maken, en om het leven harmonieus te maken. Samen maken we een harmonieuse eenheid. Maar enkel als yin en yang in de correcte proporties zijn.

We allemaal, mannen en vrouwen gelijk, lijden onder teveel yang-energie. We zijn allemaal verschrikkelijk gestresseerd door het snellen naar meer – meer doen, meer maken, meer bouwen, meer verdienen, meer werken, meer macht, meer invloed, meer ego. Soms is het doen best leuk, maar zoals we nu rap beginnen te beseffen, het is niet duurzaam. Het onverzadigbaar snaken om tot het laatste druppel onze persoonlijke energie en die van de aarde uit te persen, heeft ons allemaal op een sneltrein naar alles vernietigen.

Daarom zijn de Grootmoeders gekomen met hun boodschap van vrouwen bekrachtigen, de natuurlijke dragers van yin-energie. Alles en iedereen heeft baat bij yin/yang evenwicht. Als vrouwen voldoende yin-energie hebben, ze worden sterk in een kalm en liefdevolle manier. Als mannen voldoende yin-energie hebben (waardoor de extra yang zich kalmeert), vinden ze rust en vrede en spontaan beginnen het leven te beschermen in plaats van het te vernielen. Teveel yang is gewelddadig en kan niet stoppen, als een stier die rood ziet. Yang in evenwicht (in mannen en in vrouwen) geeft helderheid, stabiliteit en kalm, sterk, lieve bescherming.

Vandaag, kijk naar jou eigen manier van denken over hoe “sterke vrouwen” eruit zien en hoe ze zich gedragen. Denk jij dat een sterke vrouw zich gedraagt zoals een man? Maar de wereld heeft geen nood aan twee keer zoveel mensen die zich als mannen gedragen. Wat de wereld nodig heeft zijn sterke vrouwen, die zich als sterke vrouwen zich gedragen. Maar wat bedoel ik daarmee? Het antwoord zit in de wortels. Wordt stil en vraag de wortels om jou te tonen hoe een sterke vrouw eruit ziet, zich gedraagt, en hoe het voelt om een sterke vrouw te zijn.

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

Women will not work against men. … Women fear that…yin and yang are in opposition. … No, no, when women get stronger, the tree gets stronger. … Strong women, not aggressive women, but strong like a tree is strong. And therefore a stronger world, a stronger society.

“You see things in conflict with each other. … That is yang! That is yang. That is not the entire truth. It is very difficult for you to understand this. … Feel the truth of this within yourself. Feel your own roots, feel your deep connection to the earth. … These roots are feminine in their power. Roots and women touch each other and keep the earth stable.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in “A Call to Power”, around p. 178

The “tree” the Grandmothers are talking about is the Tree of Life, symbol for all life in the world. Without the roots, the tree will die; without the leaves, the tree dies as well. Men and women need each other to make life, and to make life work too. Together we make a harmonious whole. But only when yin and yang are in correct proportions.

All of us, men and women alike, are suffering from an overdose of yang energy. We are all run ragged in the race for more – more doing, more making, more building, more earning, more working, more power, more influence, more ego. Sometimes this doing is exciting but as we are quickly figuring out, it is not sustainable. Yang energy’s insatiable drive to exploit every last of drop of our own personal energy and of the earth’s energy has us all on a speeding train to destruction.

This is why the Grandmothers have come with their message of empowering women, the natural carriers of yin energy. Everyone benefits from a yin/yang balance. When women have enough yin energy, they become strong in a calm and loving way. When men have enough yin energy (thereby calming down the excessive yang), they find rest and peace and start spontaneously protecting life instead of destroying it. Excessive yang is violent, unstoppable, like a bull seeing red. Yang, when in balance (in men and in women) provides clarity and stability and calm, strong, loving protection.

Today, examine your own thinking about what “strong women” look and act like. Do you think that a strong woman acts like a man? The world does not need twice as many people acting like men. What the world needs is strong women, acting like strong women. But what do I mean by that? The answer is in the roots. Get quiet and ask the roots to show you what strong women look, act and feel like.

Blessings,

Golden Eagle Feather

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s