Daily Obsession:

These Daily Obesssions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

De beste manier waarop je gebruik van onze boodschap kunt maken is door die in de praktijk te brengen.” – De Grootmoeders via Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders 

De Grootmoeders boodschap over het evenwicht tussen yin en yang, en het Net van Licht gebruiken om elke situatie te kalmeren is zeker praktisch.

Vandaag, vraag aan de Grootmoeders om van jou een zuil van licht te maken door jou diep in de aarde de laten zinken en tegelijk hoog het universum in te laten stijgen. Je wordt een zuil van licht dat liefde verspreid naar iedereen rondom jou. Als je begint stress of angst of oordel te voelen, keer terug naar deze ervaring van jezelf as een wezen van licht.

Ik wens je een verlichte dag vandaag,

Golden Eagle Feather

 

English:

The best way to use our message is to bring it into practice.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in Our Love is Our Power

The Grandmothers’ message of balance between yin and yang and using the Net of Light to calm any situation is indeed a practical one.

Today, ask the Grandmothers to connect you deep into the earth and high up into the universe. Let them make you into a column of light that emanates love to everyone around you. Whenever you start to feel stress or fear or judgement, come back to this sense of yourself as a being of light.

Wishing you a lit-up day today,

Golden Eagle Feather

Advertisements

Daily Obsession: Life is heavy for you, because…

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Jullie weten niet hoe jullie plezier kunnen beleven en het leven valt jullie zwaar. Alles op aarde zou jullie steunen als je er alleen maar op in zou gaan.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in De Grootmoeders spreken, p. 199

Maandagochtend en de Grootmoeders vertellen ons dat het leven ons zwaar valt. Ja, dat klopt. Dat klopt voor ons allemaal, tenminste af en toe.

De twee zinnen hierboven, vallen in het midden van een passage over ceremonie. De Grootmoeders vertellen ons dat we het leven zwaarder maken dan het moet zijn, want we zijn vergeten om hoe in verbinding met het Goddelijke te leven. Ceremonie helpt om die verbinding te herstellen en onderhouden.

We maken het leven moeilijker dan het moet. Door erop te staan dat we alles alleen moeten doen. Door geen hulp te vragen, of geen hulp te aanvaarden als het aangeboden wordt (omdat we te fier of beschaamd of gewoon te onafhankelijk zijn). Door het niet zien, of niet aanvaarden, oplossingen die zich presenteren. Of misschien maken we het leven moeilijk omdat we ons sterker voelen als het leven zwaar valt – het is een soort teken van status geworden om gestresseerd, uitgeput en druk te zijn.

Vandaag, vraag de Grootmoeders om jou te tonen hoe jij specifiek jouw leven zwaarder maakt dan het moet zijn. Luister naar het antwoord. De Grootmoeders willen niet dat we afzien – ze willen dat ons leven is gemakkelijk en vreugdevol. Als we hen vragen, zullen ze ons tonen hoe het leven lichter en vreugde-voller te maken.

Ik wens jou een gelukkige dag,

Golden Eagle Feather

 

English:

You don’t know how to have fun and you experience life as heavy. Everything on earth would support you if you would just accept it.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in A Call to Power, around p. 197

It’s Monday morning. Good timing. The Grandmothers are telling us that we experience life as heavy. Yes, that’s true for all of us, at least sometimes.

The two sentences above come in the middle of a passage about ceremony. The Grandmothers tell us that we make life harder than it has to be, because we have forgotten how to live life in connection to the Divine. Ceremony helps us to re-establish and maintain that connection.

We make our own lives more difficult than they need to be. By insisting on doing things alone. By refusing to ask for help, or refusing help that is offered (because we are too proud or ashamed or just plain too independent). By not seeing, or not accepting, solutions that are presented to us. Or maybe we make life difficult because we feel stronger when things feel difficult – it’s become a badge of honor to be stressed, tired and busy.

Today, ask the Grandmothers how you specifically make your life more difficult than it needs to be. Listen to the answer. The Grandmothers do not want us to suffer – they want our lives to be easy and pleasant. If we ask them to, they will show us the way to a lighter, more en-joy-able life.

Wishing you a happy day,

Golden Eagle Feather

 

 

Daily Obsession: What to do in times of stress

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. (For English, scroll down.)

 

Nederlands:

Tijdens onze Grootmoeders bijeenkomst(je) vandaag, hadden we bijna allemaal de vraag: “Hoe kunnen we in verbinding blijven terwijl de wilde, woeste stroom van het leven ons meesleurt?”

Onze gesprek en de daaropvolgende reis naar de Grootmoeders heeft het volgende opgeleverd als hulpmiddelen in tijden van stress:

1. Een heilige ruimte creeëren en innemen door eerst het linkervoet naar voren te zetten op de aarde, en het in de grond te “planten”, dan het rechtervoet.

2. Naar Grootmoedersbijeenkomsten te komen, onze problemen of hindernissen onder woorden te zetten en te delen met elkaar (ook met een vriend(in))

3. “Herinner je wie je bent”

4. Open je hart, niet enkel naar anderen via het Net van Licht maar eerst en vooral naar jezelf – omarm jezelf zoals een liefdevolle moeder haar kind zou troosten.

5. Wees aandachtig voor de ego – hoe de vergelijking met anderen kan ons stress bezorgen

6. De verbinding van boven tot onder voelen in het lichaam, door de wervelkolom want dit is altijd bij ons, in ons.

7. STOPPEN en eerst aan het Net van Licht denken, voor het (af)reageren.

8. Herinner dat het leven niet zo zwaar moet zijn. Het Net van Licht werpen naar onze problemen verlicht ze en transformeert ze tot iets luchtigs.

Vandaag ga zelf naar de Grootmoeders. Breng hen jouw zware last, jouw vragen, jouw moeilijke situatie, en jouw verwarring. Sta eerst in de ongemakkelijke situatie en vervolgens vraag aan de Grootmoeders wat de beste hulpmiddel is voor jouw persoonlijk om de situatie te verzachten of transformeren.

Ik wens je een zalige, zonnige, zondag op het gemak,

Golden Eagle Feather

 

English:

During our Grandmothers meeting today, almost all of us had the same question: “How can we stay in connection to the Divine while the wild, stormy stream of life carries us along?”

Our talk about this and the meditative journey to the Grandmothers gave us the following tips and strategies in times of stress:

1. Create a holy space and occupy it by first stepping with your left foot forward and planting it in the earth, then the right foot.

2. Come to Grandmothers meetings to share problems, stumbling blocks and to put them into words and share them with others (also with a friend)

3. “Remember who you are”

4. Open your heart, not only to others via the Net of Light but mostly toward yourself – embrace yourself like a loving mother would comfort her child.

5. Be aware of the ego – how comparing ourselves with others can cause stress

6. Feel the connection in your body, especially your spine, from above to below and from below to above. The spine is always part of us and is a source of connection.

7. STOP and first think of the Net of Light, before (re)acting.

8. Remember that life does not need to be so heavy. Casting the Net of Light to our problems lightens them and transforms them into something light.

Today, go to the Grandmothers yourself. Bring them your heavy load, your questions, your difficult situation, and your confusion. First stand in the difficult situation and then ask the Grandmothers what the best strategy is for you personally to help transform and lighten the situation.

I wish you an easy, enjoyable, lazy Sunday,

Golden Eagle Feather

Daily Obsession: Life grows in a natural way

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

De Grote Moeder is een en al leven, zij is geduldig en wacht omdat het leven op natuurlijke wijze groeit.” – Gaia door Sharon McErlane in De Grootmoeders spreken p. 64

Onze les over het leven gaat voort! (Ik heb deze pagina’s nog altijd willekeurig gekozen, maar tijdens de laaste 3 of 4 dagen heb ik willekeurig passages gekozen die over het leven gaan.)

Het leven groeit op natuurlijke wijze. Yang-energie, als het niet in evenwicht is met yin, vergeet deze fundamentele waarheid. Sommigen zeggen dat de economie elk jaar een bepaald percentage moet groeien. Dit klopt enkel in een artificiële wereld, door mensen gemaakt. Het klopt niet voor het leven. Zo’n uitspraak over de economie negeert het feit dat wij mensen ook deel uitmaken uit de natuurlijke wereld.

We verwachten dat wij ook zullen groeien op zo’n artificiële, lineaire manier, maar het leven is niet lineair. Het leven is circulair. Het leven groeit naargelang de principes van yin, niet de principes van yang. Maar als we yin-energie niet begrijpen, we denken (foutief) dat wij ons leven moeten bouwen zoals iemand een huis bouwt, ùet een baksteen boven een andere.

Wij vergeten een klein detail: mensen zijn geen gebouwen. Het leven is geen business. Het leven begint niet gelukkig, dan wordt enkel maar gelukkiger totdat we sterven als we het maximum van geluk bereiken. Het gedachte alleen is belachelijk. Je kan dezelfde idee toepassen bij mentale, emotionele of spirituele groei. We geven onszelf zoveel stress door te denken dat het leven lineair moet zijn!

Als we ze met gerust laten, kinderen zowel als volwassenen groeien in stappen, niet geleidelijk en lineair. We hebben seizoenen van groei en seizoenen van rust, seizoenen van vreugde en seizoenen van triest zijn. Dat is het leven. We hebben momenten dat van veel energie en actie, en momenten waar we bijna niets doen. We moeten geen schuldgevoel hebben van niets te doen! Als je naar de natuurlijke wereld kijkt, je zult precies dezelfde dagelijkse en jaarlijkse ritmes observeren. De Grootmoeders boodschap van evenwicht tussen yin en yang geeft ons de toestemming nodig om terug naar een natuurlijke, veel gelukkiger staat van zijn.

Vandaag en in de toekomst, neem waar wat er gebeurd als je de ups en downs van je eigen lichaam maar volgt. Observeer waneer je begint te werken als jouw lichaam liever zou willen rusten, en als je stilzit wanneer jouw lichaam liever in actie zou willen zijn. Als je niet weet wat je voelt, dan oefen gewoon stilzitten en de sensaties in jouw lichaam waarnemen. Observeer hoe jouw geest – en angst – een role spelen in jouw bereidheid om te stoppen, langzamer gaan, of rusten.

Ik wens je vandaag een natuurlijke dag,

Golden Eagle Feather

 

English:

The Great Mother is life through and through, she is patient and waits because life grows in a natural way.” – Gaia via Sharon McErlane in A Call to Power, around p. 63

Our lesson in “what life is” continues! (I am still picking these pages at random and for at least three days running, I have randomly chosen passages that talk about the nature of life.)

Life grows in a natural way. Yang-energy, when it is not balanced with yin, forgets this fundamental truth. Some people insist that the economy needs to grow at a certain percentage per year. This makes sense in a man-made world, but it makes no sense for life – and this statement ignores the fact that we humans are also part of the natural world.

We expect ourselves also to conform to this linear model of growth, but life is not linear. Life is circular. Life grows according to the principles of yin, not the principles of yang. But if we don’t understand yin energy, we mistakenly think that we need to build our lives as if they were a building, one brick on top of the other.

We forget one small detail: people are not buildings. Life is not a business. Life does not start out happy, only to get more and more happy until we die, happiest of all. The very thought is ridiculous. You can apply the same thought to mental, emotional or spiritual growth. We cause ourselves so much stress by thinking that life is supposed to be linear!

When left alone, children as well as adults grow in spurts. We have seasons of growth and seasons of rest, seasons of joy and seasons of sadness. That is life. We have times when we are highly charged and in action, and times when we do practically nothing. We do not need to feel guilty about doing nothing! If you observe the natural world, you will see precisely the same daily and yearly rhythms. The Grandmothers’ message of balance between yin and yang gives us the permission we need to return to a more natural, much happier state.

Today and in the future, notice what happens if you just follow the ups and downs of your own body. Notice when you start working when your body would rather rest, and when you sit still when  you would rather be in action. If you don’t know what you feel, then practice sitting still and just noticing the sensations in your body. Notice how your mind – and fear – play a role in your willingness to stop, slow down, or rest.

Wishing you a natural day,

Golden Eagle Feather

Daily Obsession: The truth of life

These Daily Obesssions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Als jij deze centrale ruimte inneemt en dat voelt, begroet je de waarheid van het leven en de waarheid van het leven groet je terug. … Stel je daarom open voor de kern van je wezen, in plaats van je leven te spenderen aan getob over de lagen van conditionering en karma die je met je meedraagt en die ook ieder ander met zich meedraagt. Kom Thuis, kom naar je centrum.” – De Grootmoeders via Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders, p. 219

Tja. Het blijkt dat de Grootmoeders echt willen dat ik praat over wat het leven is en wat het niet is. Oké dan, we zullen het onder de loep nemen.

In mijn vorige blog-post, de Grootmoeders hebben wij/mij herinnerd het het leven is geen eindeloze serie van handelingen en drama’s. Vandaag zeggen ze dat wij niet zijn wat we denken, namelijk “een kleine persoonlijkheid vol behoeften en grillen…een verzameling van gebeurtenissen en genetisch materiaal uit het verleden.” (zie dezelfde pagina als hierboven).

Het blijkt dat het leven gaat over “aanwezigheid” (zie dezelfde passage als hierboven). Kan jij geloven dat gewoon HIER ZIJN genoeg is? Ik twijfel eraan, om eerlijk te zijn. Maar de Grootmoeders geloven het. Ze willen dat wij erbij stilstaan dat  de mogelijkheid bestaat dat we geen enkel iets moeten doen om geliefd te zijn, om genoeg te zijn, om de moeite waard te zijn, en om hier op aarde te mogen blijven. We hoeven niet braaf zijn, of juist stout zijn, of onze to-do lijstjes afwerken, of goede moeders of vaders te zijn, of zelfs geen enkel handeling te nemen. Hier zijn, niets anders, is genoeg, want elk van ons (ongeacht onze acties – echt!) is een onmisbare onderdeel van een liefdevolle universele bewustzijn.

“Bloeien zoals de bloem die we zijn” betekent dat we verbinding maken met de aanwezigheid in de kern van ons wezen en dat we die aanwezigheid spontaan vorm laten nemen terwijl dat we door het leven heen gaan. Elk leven is mooi, want elk leven is een kleur in het eindeloze palet van God.

Vandaag, keer naar binnen en vraag aan het Goddelijke om jou te laten groeien als de bloem die je bent.

Met diepe liefde en appreciatie voor de aanwezigheid in jou,

Golden Eagle Feather

 

English:

If you go into this central space and feel it, you greet the truth of life and the truth of life greets you back. … Thus open yourself to the core of your being, instead of spending your life on worrying about the layers of conditioning and the karma that you take with you and that everyone else takes with them. Come Home…come to your center.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in Our Love is Our Power, around p. 216

Well, it seems that the Grandmothers really want me to talk about what life is and isn’t. Okay, let’s examine this question of what life is and what life is all about.

In my last post, the Grandmothers reminded me/us that life is not an endless series of actions and dramas. Nor are we what we think we are: “a small personality full of needs and desires…a collection of happenings and genetic material from the past.” (see the same page as above).

It would appear that life is about “presence” (see the same passage as above). Can you believe that just BEING here is enough? I often doubt this, to be honest. But the Grandmothers believe it. They want us to consider the possibility that we don’t have to do a single thing in order to be loved, to be enough, to be worthwhile, and to be allowed to remain on Earth. We do not have to act well, or badly, or accomplish our to-do lists, or be good mothers or fathers, or even to take any actions at all. Just being here is enough, because each of us (no matter what our actions are – really!) forms an essential part of a loving universal consciousness.

“Blooming as the flower we are” means to connect with the presence in the core of our being and to let that presence spontaneously take form as we move through our lives. Each life is beautiful, because each life is one color in the endless palette of God.

Today, go the core of your being and ask the Divine to let you bloom as the flower that you are.

With deep love and appreciation for the presence within you,

Golden Eagle Feather

 

 

 

 

 

 

Daily Obsession: Dancing with life

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one (pretty much) daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Je zult gelukkiger en gelukkiger worden wanneer je danst met het leven en wanneer het leven danst met jou.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in “De Grootmoeders spreken” p. 220

Ik denk dat de Grootmoeders en ik hebben een verschillend idee van wat “het leven” is. Als ik met teveel yang zit, denk ik dat het leven een grote to-do lijstje is. Het is een eindeloze serie van handelingen en dingen dat ik nog moet doen. Maar de Grootmoeders zeggen dat het leven is continu aan het veranderen, een serie van evoluties. Wij maken ons ongelukkig omdat we deze constante veranderende schouwspel willen stilzetten en vastklampen. Ze zeggen dat het leven draait rond het zijn, niet het doen.

Vandaag voel ik dat ik weinig wijsheid kan delen over hoe we met het leven kunnen dansen, want hoe kan men met een to-do lijstje en een eindeloze serie van klokken en deadlines dansen? Ik zal het aan de Grootmoeders moeten vragen.

Eerst vroeg ik aan mijn 8-jarige dochter wat het betekent om “met het leven te dansen”. Zij antwoordde, “ik denk dat het betekent…gewoon spelen, en gelukkig zijn met het leven.”

Okay, daar is mijn antwoord – het antwoord voor ons allemaal. Vandaag, vraag jezelf hoe jij ook “gewoon kan spelen en met het leven gelukkig kan zijn” binnen de kader van je eigen leven!

Veel liefs,

Golden Eagle Feather

English:

You will become happier and happier when you dance with life and when life dances with you.” – The Grandmothers through Sharon McErlane in “A Call to Power”, around p. 218

I think the Grandmothers and I have a different notion of what “life” is. When I get overdosed on yang, I think that life is one big to-do list. It is an endless series of actions to take and things that I ought to be doing. But the Grandmothers say that life is endlessly changing, a series of evolutions. We make ourselves unhappy because we wish to stop this continuously changing show and clamp down on it. They say that life is about being, not doing.

Today, I feel that I have little wisdom to share about how to dance with life, because how can one dance with a to-do list and an endless series of clocks and deadlines? I will have to ask the Grandmothers.

I first asked my 8-year-old daughter what it meant to “dance with life.” She replied, “I think it just means to play…and be happy with life.”

Okay, there’s my answer – the answer for all of us. Today, ask yourself how you can “just play and be happy with life” within the context of your own life!

Much love,

Golden Eagle Feather

Daily Obsession: “We are very, very happy”

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Jij hebt geen idee van de blijdschap in de hemel  wanneer een mens naar voren stapt en zich aanbiedt in dienstbaarheid. … Wij zijn heel, heel blij.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in “Een oproep van de Grootmoeders” p. 332

Wat meer kan ik zeggen? Het maakt me ook heel, heel blij om van dienst te zijn. Het moment van geven is het moment van ontvangen.

Liefs,

Golden Eagle Feather

English:

You have no idea of the happiness in heaven when a person steps forward and offers him or herself in service. … We are very, very happy.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in “Our Love is Our Power”, around p. 329

What more can I say? It also makes me very, very happy to be of service. The moment of giving is the moment of receiving.

Love,

Golden Eagle Feather