Daily Obsession: Fear in times of change

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Use them to ease symptoms of obsessive worry and criticism. For English, scroll down.

Nederlands:

Wanneer angst zijn kop op steekt, roep ons dan op. Wat is angst trouwens anders dan een verlangen om je vast te klampen aan de artefacten van een andere tijd? Roep ons dus op en laat ons je vasthouden. Wij zullen dat doen, kondigden ze aan en lachten tot dat ik eindelijk met hen mee lachte. En geef terwjil je daarmee bezig bent onze liefde door aan anderen bij elke kans die je krijgt.” – De Grootmoeders en Sharon McErlane in ‘De Grootmoeders Spreken’ p. 293

Terwijl dat ik dit schrijf, mijn kinderen maken zichzelf bang met de gedachte dat een paar kleine insecten (een soort dat zelfs niet bijt) zullen opstaan en hun doden. De kindjes vinden het super-leuk om een vijand te hebben gecreeerd – al schreeuwend rennen ze de beestjes achterna, ze verstoppen zichvan hen, ze zien ze rondvliegen en ze proberen te meppen.

Dit is een perfecte voorbeeld van hoe de geest werkt. De geest vindt dingen uit om zichzelf de doen schrikken en dan krijgen we een rush van adrenaline met de gedachte dat iemand ons verjaagd, of dat wij moeten jagen, dat we onszelf moeten van De Vijand beschermen zodat we Niet Sterven. De Grootmoeders tonen ons dat zelfs datgene die ons bangst maakt – de dood – is maar een papieren draak.

De Grootmoeders vertellen dat de stormachtige tijden waarin we nu leven maken deel uit een zuiveringsproces, nodig om plaats te maken voor een nieuwe en veel betere manier van zijn. Persoonlijk heb ik hun verhaal liever dan de oneindig pessimistich verhaal dat deze storm een Teken is van het Einde van de Wereld en dat Alles Verkeerd Loopt. De Grootmoeders zeggen ons verder dat als we met hen verbinden en verbonden met hen blijven, zullen we deze schijnbare enorme golven moeiteloos surfen, we zullen ook helpen om de storm te doen liggen door de kracht van de liefde.

Ik kan niet weten of dit allemaal echt de waarheid is, maar ik weet wel dat het verhaal dat ik mezelf vertel een grote invloed heeft over mijn eigen mentale staat en ook hoe ik met anderen omga. Dus vandaag kies ik het verhaal van liefde en evolutie. I kies een verhaal van oneindig vrede terwijl ik in dit lichaam ben en ook als ik het achterna laat. Angst en zorgen hebben simpelweg geen plaats in dat verhaal.

Vandaag, kijk naar jouw eigen angsten. Waaraan klampt je je vast? Welk verhaal heeft jouw geest uitgevonden om jou bang te maken en je een boost verslavende adrenaline geven? Angst speelt een biologische rol. Angst voelen kan spannend wijn en zelfs leuk, maar als we onze angsten serieus beginnen nemen, stoppen we onze hoogste expressie te beleven.

Ik wens je vrede,

Golden Eagle Feather

 

English:

Whenever fear shows its face, call on us. What is fear, anyway, other than a desire to clamp onto the artifacts of a different time? Call on us and we will hold you. We will do that, they announced and smiled until I finally smiled along with them. And while you are at it, pass our love alng to others with every chance you can get.” The Grandmothers and Sharon McErlane in “Our Love is Our Power” around p. 290

As I write this, my children are scaring themselves with the thought that a few little bugs (a species of beetle that doesn’t even bite) are going to rise up and kill them. They are having a wonderful time having invented a frightening enemy – they are noisily chasing it, hiding from it, spotting it flying around, and running after it with a flyswatter. 

This is a perfect example of how the mind works. The mind invents things to be afraid of and then we get a big rush from imagining that we are being hunted, that we have to hunt, that we have to protect ourselves from The Enemy so we Don’t Die. The Grandmothers show us that even the thing we fear the most – death itself – is just a paper dragon.

The Grandmothers assure us that the stormy times we are living through are part of a cleansing process, necessary to make room for a new and much better way of being. Personally, I prefer their story to the ultimately pessimistic story that this storm is the Sign of the End of the World and that Everything is Going Wrong. The Grandmothers also assure us that by connecting to them and staying connected, not only will we effortlessly surf these seemingly huge waves, we will also contribute to stilling the storm through the power of love.

I can’t know whether any of this is true per se, but I do know that the story I live by has a great influence on my own mental state and also how I treat other people. So today I choose the story of love and evolution. I choose a story of eternal calm while I am in this body and when I leave it. Fear and worry simply have no place in that story.

Today, look at your own fears. What is it that you are clamping onto? What story has your mind invented to scare you and give you an addictive rush of adrenaline? Fear serves a biological purpose. Being scared can be exciting and even fun, but when we start taking our fears seriously, we stop living our highest expression.

Wishing you peace,

Golden Eagle Feather

 

 

 

Advertisements

One comment on “Daily Obsession: Fear in times of change

  1. Tineke Weymiens says:

    Dear lady, Thank you so much for writing en sending your Daily Obsessions. They are truly a great daily help. How you pick the daily themes and how they correspond with my daily inner world is magical! I also appreciate your honesty, you don’t write when you don’t feel up to it or you express your doubts or it touches me and helps me also to be more honest myself 🙂 Warm and peaceful hug, Tineke.

    Tineke Weymiens +32 (0) 473 78 15 40 http://www.o-pening.be

    Op 2-apr.-2013, om 16:55 heeft goldeneaglefeather het volgende geschreven:

    > >

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s