Daily Obsession: Believing the Unbelievable (Faith)

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and judging. For English, scroll down.

Nederlands:

“Soms vroeg ik me af, ‘Wat ben ik aan het doen? Is dit allemaal wel echt?’ … Geduld hebben met mijn gebrek aan vertrouwen, [zeiden de Grootmoeders] Wij weten hoe moeilijk het is voor mensen om vertrouwen te hebben in alles wat niets met de materiele wereld te maken heeft. Jij bent geen uitzondering.” – Sharon McErlane en de Grootmoeders in “De Grootmoeders Spreken” p. 72

Deze kwestie van geloof is een kanjer. In het algemeen hebben Amerikanen het gemakkelijker om over God te praten en in te geloven en noord-Europeanen hebben het moeilijker. Maar het is voor geen enkele van ons gemakkelijk om onze vertrouwen in iets te plaatsen die we niet kunnen aanraken, zien of voelen.

Ik heb het Goddelijke een dagelijkse deel van mijn leven gemaakt. Ik vertrouw meer en meer op de onzichtbaar en de ontastbaar. En ik zie resultaten – ik ben gelukkiger, kalmer, ik heb meer liefde in mijn leven, en djieu, ik ben zelfs productiever op het werk en heb meer geld.

Maar mijn geest, zoals zovelen, weigert steeds om te geloven dat wat ik in mijn “verbeelding” zie zou een effect hebben op de fysieke werkelijkheid. Mijn geest zal waarschijnlijk nooit accepteren de echtheid van het Goddelijke, ondanks alle s van mijn eigen leven, alle zo-genaamde wetenschappelijke boeken hierover die ik gelezen heb, ‘channeled’ teksten, near-death ervaringen, … En zo it het dan. Mijn geest is een ‘Doubting Thomas’ en altijd zal zijn. Maar ik ben niet mijn geest – hoera! Ik ben niet mijn geest! Dit is de grootste bevrijding, om uit de gevangenis van de geest te komen.

Een paar dagen geleden was ik aan het reizen (met een echte vliegtuig!) en ik was zenuwachtig over de reis. Terwijl we in de luchthaven aan het wachten waren, heb ik een tekening gemaakt om de tijd met mijn kindjes te verdoen. Ik heb de lucht getekend met een vliegtuig en eronder, stormachtige golven op de oceaan. Onder de stormachtige golven was stille water. Ik besefte dat dit een goede beschrijving van het bewustzijn. Onze normale gedachten (waar de meeste van ons het meeste tijd doorbrengen) zijn de oppervlakte van het water. Golven die op en neer gaan, tegen elkaar botsen, die her en der geblazen worden. Maar het bewustzijn is het hele beeld. Als we dieper zakken, onder de golven heen, vinden we diepe rust. Als we bovenop de golven stijgen, vinden we een kristaalhelder staat. Maar het vraagt moed om de oppervlakte achter te laten.

Vandaag, zie voor jezelf of je een manier kan vinden om de oppervlakte-golven van de geest achter te laten. Lukt het beter voor jou om erbovenop te stijgen of om dieper en dieper weg te zinken? Geef jezelf het geschenk van het tastbaar los te laten zodat jij eindelijk vrijheid kan ervaren!

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

“Sometimes I asked myself, ‘What am I doing? Is this all actually real?’ … Showing patience with my lack of trust, [the Grandmothers said] We know how difficult is is for people to trust in everything that has nothing to do with the material world. You are no exception.” – Sharon McErlane and the Grandmothers in “A Call to Power” around p. 71

The question of faith is a big one. In general, Americans have it easier talking about and believing in God, and Northern Europeans have a harder time with it. But it is not really easy for any of us to put our deepest trust in something that we cannot touch, see, or feel.

I have made the Divine an everyday part of my life. I rely more and more on the unseen and the intangible. And I see results too – I am happier, calmer, I experience more love, and damn, I’m even increasing my productivity at work and have more money as a result.

But my mind, like so many people’s minds, still refuses to believe that what I see in my “imagination” could possibly have an effect on physical reality. My mind will not accept the true reality of the Divine, despite all of the proof in my own life, all of the so-called scientific books I have read on the subject, channeled writings, near death experiences, etc. That’s the way it is – my mind is a Doubting Thomas and always will be. But I am not my mind – hooray! I am not my mind! This is the greatest liberation there is, to be freed from the prison of the mind.

I was traveling a couple of days ago and anxious about the trip. While we were waiting at the airport, I drew a picture to pass the time with my kids. I drew the sky with an airplane in it, and underneath, stormy waves on the ocean. Under the stormy waves was quiet, still water. I realized that this is a good description of consciousness. Normal thoughts (where most of us spend most of our time) are the surface of the water. Waves going up and down, smashing into each other, being blown this way and that. But consciousness is the whole picture. When we go deeper than the waves, we find deep calm. When we rise above the waves, we find crystal clarity. But it takes courage to leave the surface.

Today, see if you can find a way to leave the surface-waves of your mind. Does it work better to rise above it all or to sink deeper and deeper? Give yourself the gift of letting go of the tangible so you can find freedom at last!

Love,

Golden Eagle Feather

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s