Daily Obsession: “Be aware of the pressure of yang”

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Weet dat de druk en de invloed van yangenergie nu heel groot is. Al lange tijd heeft de aarde niets anders gekend dan deze invloed. Jullie is allemaal geleerd om hoe je moet leven in een yangwereld. Wees je daarvan bewust. Maar onlangs heb je ook de stabiliserende kracht van yin leren kennen. Het is nu de tijd om in deze steeds vertrouwder wordende ruimte te leven. Je kunt op ons rekenen, en op de diepe bron van yin in jezelf.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in “Een oproep van de Grootmoeders”

Yin-kracht is een stabiliserende invloed. Dit is een goede beschrijving van wat yin doet, hoe het werkt. Yang brengt alles in beweging, en yin stabiliseert de dingen en garandeert dat ze niet teveel bewegen en de controle verliezen. Zonder yang-energie, zou nooit niets gebeuren. Natuurlijk is dit niet haalbaar voor het leven in een fysieke lichaam. Maar als het doen nooit stopt, als voorwerpen en mensen altijd gebruikt en opgebruikt worden, het leven word onmogelijk en de dood wordt alsmaar groter. De mensen verliezen controle over zichzelf en tonen symptomen van imbalance (teveel agressie of teveel somberheid en teruggetrokkenheid, obsessie en angst). Als teveel yang de baas wordt, we beginnen onzelf te doden door de natuurlijke omgeving waarop we allemaal rekenen om te overleven, te doden.

Vechten tegen teveel yang is, ironisch genoeg, een yangachtige handeling. Het voelt niet natuurlijk, maar de beste manier om de schadelijke effecten van teveel yang-energie is om niets te “doen”. De “actie” dat we nu moeten doen is om op de liefde van het Goddelijke te focusen. Onze taak is om rustig te zitten en onze aandacht op beelden van het Net van Licht, die de belichten harten rond de wereld verbindt, te focusen. Deze yin-activiteiten zullen helpen om de aarde te stabiliseren. Ze beginnen in je eigen, dan iedereen die je kent beinvloeden, en ze transmiteren zich door het Net van Licht om alle wezens te calmeren en te steunen.

Deze beweging komt van beneden en iedereen beinvloedt, inclusief diegene die afzien van de symptomen van teveel yang energie. Het is zo subtiel dat de mensen het niet zien aankomen en dus geen tegenreactie hebben. In tegendeel, bijna iedereen die moe en gestresseerd is, een diepe rust verwelkomt. De Grootmoeders zeggen dat diegene die zo’n nieuwe evenwicht niet kunnen verwelkomen zullen verwijderdt worden, dus we hebben ook geen reden om hierover zorgen te maken. We moeten simpelweg onze yin-kracht vinden en daarop blijven focusen, voor onszelf, onze families en de wereld.

Ik wens je een dag gevuld met diepe rust,

Golden Eagle Feather

 

English:

Know that the pressure and the influence of yang energy is now very large. For a long time, the earth has known nothing other than this influence. You have all been taught how to live in a yang world. Be aware of that. But recently you have gotten to know the stabilizing influence of yin power. It is now time to live in this ever more trusted space. You can count on us, and on the deep source within yourself.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in “Our Love is Our Power”

Yin power is a stabilizing influence. This is a good description of what yin energy does, how it works. Yang brings things into motion, and yin stabilizes them and keeps them from spinning out of control. Without yang energy, nothing would ever get done. That is obviously not acceptable for life in a physical body. But when the doing never stops, when things and people never stop being used and eventually get used up, life becomes impossible and death increases. People lose control of themselves and show symptoms of imbalance (excessive agression or excessive sadness and withdrawal, obsessing and fear). When excessive yang is running the show, we start killing ourselves by killing the natural environment on which we all depend for our survival.

Fighting against excessive yang is, ironically enough, a yangy thing to do. Even though it feels counterintuitive, the best way to reverse the damaging effects of excessive yang energy is to “do” nothing. The “action” that is needed from us is to focus on the love that is the Divine. Our job is to sit quietly and focus on images like the Net of Light linking the lighted hearts of people seeking union and connectedness. These yin activities will help to stabilize the earth. They start in your own self, they influence everyone you know, and they move through the Fabric of Being and Net of Light to calm and support all beings.

This movement is a groundswell that influences everyone, including those suffering from symptoms of excessive yang energy. It is so subtle that people do not see it coming and have thus no need to fight against it. On the contrary, nearly everyone who is tired and stressed welcomes a good rest. The Grandmothers assure us that those who cannot welcome this new balance will be removed, so we don’t have to worry about that either. We just need to find our own yin power and keep focusing on that and growing that, for ourselves and our families and the world.

Wishing you a day filled with deep rest,

Golden Eagle Feather

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s