Daily Obsession: How best to be of service

The Daily Obssession is like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

“Hoe kunnen wij van dienst zijn? [vraagt Sharon aan de Grootmoeders, en ze beantwoorden] … Herinner wie je bent, herinner je het. … De kracht die eenieder van [jullie] bezit is geweldig. [Jullie] verankeren het Net van Licht voor de hele planeet. … Vanuit deze plek van innerlijke kracht, zullen wij het Net van Licht uitwerpen. Zodra [jullie denken] aan het uitwerpen van het Net van Licht, zullen wij het doen.” – Sharon McErlane en de Grootmoeders in “Een oproep van de Grootmoeders”, p. 54

Vanmorgen was ik nog aan het denken over mijn blogpost van gisteren over ‘een voertuig van de Grootmoeders zijn’. Ik heb de Grootmoeders gevraagd om verduidelijking. Ik heb mezelf eerst als een auto gezien met een van de Grootmoeders achter het stuur, maar al snel ben ik een paard geworden. Klaar om een ritje te doen. Aan het wachten om het commando van de Grootmoeder op mijn rug. En wachten. Ongeduldig. Totdat ik het opgaf en begon te grazen. Na een tijdje (nadat ik volledig vergeten was dat ik een ritje wou doen), de veld is een sterrenhemel geworden, met de sterren aan het cirkelen alsof we in een schilderij van Van Gogh zaten. Nadat we daar eventjes verbleven, de vortex heeft ons naar de Void gezogen. Geen sterren, niets. Enkel zwart.

Vroeger was ik bang van het niets, dan heb ik in ‘De Grootmoeders Spreken’ gelezen dat het niets bevat het potentieel voor het alles. In mijn meditatie vandaag, de paard die ik was, was helemaal comfortable in de ruimte van het niets. Ik heb de Grootmoeders gevraagd welk verband dit had met het voertuig van hen zijn, en ze hebben beantwoord, “Dit is het plek waar dingen gecreerd zijn.”

Dan hebben de Grootmoeders me getoond dat ik als paard (Amerikaans indiaans symbool voor boodschapper van Spirit tot de fysieke wereld), aan het reizen vanuit “het plek waar dingen gecreerd zijn”, terug naar de sterrenhemel zoals wij het kennen, en eindelijk terug naar mijn lichaam waar ik opgestaan ben, heb mijn slaperige kinderen gegroet en ze hun ontbijt gegeven.

Na deze meditatie heb ik het boek van de Grootmoeders willekeurig opengedaan en die passage gelezen. Wij zijn inderdaad voertuigen. De Grootmoeders hebben ons hulp nodig om het Net van Licht de verankeren. Ik snap niet hoe dit werkt in de praktijk maar het is duidelijk dat wij mensen partners zijn voor God. Het is onze intentie die de acties van God stuurt.

Denk er een keer over na. Als onze intenties de handelingen van God sturen (als wij over het Net van Licht denken en die intentie stuurt de Grootmoeders uitwerpen van het Net van Licht) dan hebben wij hun kracht in ons. Wij kunnen gaan naar het plek waar dingen gemaakt zijn, en wij kunnen harmonie of disharmonie creeren. Wij kunnen vrede of oorlog creeren. Het is aan ons om te beslissen. In welke soort wereld wil jij wonen?

Ga naar het plek waar dingen gecreeerd zijn, en het Net van Licht creeeren zodat wij allemaal in liefde kunnen leven. Dat is was ieder van ons echt wilt. Geld, yang-kracht, controle, spanning: deze zijn allemaal leuk voor een tijdje maar ze vervullen onze diepste wens niet – de wens om geliefd te zijn.

Ik verbind me met jou door het Net van Licht,

Golden Eagle Feather

 

English:

“How can we be of service? [asks Sharon of the Grandmothers, and they answer] … Remember who you are, remember it. … The power each of [you] possesses is tremendous. [You] anchor the Net of Light for the whole planet. … From this place of inner power, we shall cast the Net of Light. As soon as [you] think about casting the Net of Light, we will do it.” – Sharon McErlane and the Grandmothers in “Our Love is Our Power” around p. 52

This morning I was still thinking about yesterday’s post on ‘being a vehicle for the Grandmothers’. I asked the Grandmothers for more clarification. I first imagined myself as being a car with one of the Grandmothers behind the wheel, but I quickly morphed into a horse. Ready to go for a ride. Waiting for the Grandmother on my back to spur me into action. And waiting. Impatiently. Until I gave it up and started grazing. Then, after a while (after I had completely forgotten about going for a ride), the meadow became a starry sky, with the stars swirling around like in a Van Gogh painting. After hanging out there for a while, the vortex sucked us into the Void. No stars, nothing. Just blackness.

I used to be afraid of nothingness, then I read in “A Call to Power” that nothingness contains the potential for everything. In my meditation, the horse I was was perfectly comfortable in the space of nothingness. I asked the Grandmothers what this had to do with being a vehicle and she/they answered, “This is the place where things are created.”

Then they showed me being the horse (native symbol for the messenger from Spirit to the material world), traveling from “the place where things are created”, back into the starry universe as we know it, and finally into my body where I stood up, greeted my sleepy children and gave them breakfast.

After this meditation, I opened the Grandmothers book at random and read the above passage. We are vehicles indeed. The Grandmothers need our help to anchor the Net of Light. I do not understand how this works in the practical sense, but clearly we humans are partners for God. It is our intention that guides God’s actions.

Think about that. If our intention guides God’s actions (if we think of the Net of Light and that intention is what guides the Grandmothers to cast the Net of Light) then we have their power within us. We can go to the place where things are created, and create harmony or disharmony. We can create peace or war. It is up to us. What kind of world do you want to live in?

Go to the place where things are created, and create the Net of Light so we can all live in love. That is all any of us truly desires. Money, yang-power, control, excitement: they are all nice for a while, but they are not deeply satisfying like love is.

Connecting with you through the Net of Light,

Golden Eagle Feather

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s