Daily Obsession: Distraction from what is real

These (usually) Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Een klein gedachte voordat ik begin. Ik vind het belangrijk om mezelf de ruimte te schenken om een dag of twee te overslaan afhangend van wat er gaande is met mij en mijn gezin. Dit is mijn persoonlijke benadering van discipline: ik heb de intentie om iets te doen of zijn, en ik doe het meestal, maar niet ALTIJD. Op die manier voorkom ik dat de discipline zelf (of mezelf, omwille van mijn super-discipline) een god wordt.

Nu gaan we horen wat de Grootmoeders vandaag te zeggen hebben.

Praat erover hoe belangrijk het is om je focus gericht te houden op de echtheid, om gericht te blijven op het vooruit gaan, altijd vooruit gaan. … [O]ndanks die afleidingen…zal de leiding van het Goddelijke je vooruit trekken, almaar vooruit.” – Een oproep van de Grootmoeders, p. 152

Ah, de yang-geest dat denkt dat “vooruit gaan” enkel kan betekenen het doen en dingen verwezenljiken. Vooruitgang! We moeten vooruit! Nietwaar? Ik moet mijn Daily Obsession elke dag schrijven, nietwaar? Maar wat als de Grootmoeders iets anders willen zeggen met het woord “vooruit” – niet in de yang-zin van het woord maar in een andere zin?

Als dit geen economische vooruitgang is, of een andere yangachtige definitie van vooruitgang, dan wat bedoelen de Grootmoeders? We kunnen dit enkel verstaan als we het context van deze citaat bestuderen. Voordat ze iets over ‘vooruitgaan’ zeggen, Sharon vertelt dat haar eerste boek afgewezen werd door een boekhandel en de Grootmoeders haar vertellen dat dit maar een afleiding was. Na de citaat over “vooruit gaan” vertellen ze over de labyrint van afleidingen, gemaakt uit alles wat ons aantrekt en afkeurt. Deze labyrint is gemaakt uit doodlopende straten.

Om vooruit te gaan, we moeten bovenop deze labyrinth stijgen om een rechte pad te vinden. Dan, en enkel dan, kunnen wij vooruit gaan. Waar naartoe? Dat, mijn vrienden, is het pad we allmaal betreden. Klaar om te vertrekken? Kom, we gaan samen op reis.

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

One note before I begin. It is important to give myself the room to skip a day or two depending on what is going on with me and my family. This is my personal approach to discipline: I have the intention to do or be something, and I do it most of the time but not ALL of the time. In this way I avoid making the discipline itself (or myself for being so disciplined) into a god.

Okay, now let’s see what the Grandmothers have to say today.

Talk about how important it is to keep your focus on reality, to focus on going forward, always going forward. [I]n spite of these distractions, the Divine will take you forward, always forward.” – “Our Love is Our Power”, around p. 150

Ah, the yang mind that believes that “going forward” is only about accomplishing things and doing more. Progress! We must make progress! Right? I must keep my promise to produce a Daily Obsession, regardless! Right? But what if the “forward” that the Grandmothers refer to is not forward in the yang sense but forward in a different way? 

If not economic progress or some other yangy definition of forward, then what do the Grandmothers mean by “forward”? This can only be understood in the context of this quote. Before they mention going forward, Sharon tells a story of having her book be rejected by a bookshop owner and the Grandmothers tell her that that was just a distraction. After making this statement about going forward, they talk about the labyrinth of distraction, made up of attractions and repulsions. The labyrinth is full of dead-end streets.

To go forward, we must rise above this labyrinth of attractions and repulsions and find what the Grandmothers call “the straight path”. Then, and only then, can we go forward. To where? That, my friends, is the path we are all on. Ready to go? Let’s take that trip together.

Love,

Golden Eagle Feather

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s