Daily Obsession: Is fear in the driver’s seat?

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Elke keer je jezelf betrapt in het iets tegenduwen, weet dat de energie van angst is achter het stuur gekropen“, zeiden ze, en lachtten, “je wil angst nooit aan het stuur laten. Neem het stuur terug in handen door ons de angst te geven,” zeiden ze, “en als je dat gedaan hebt, rust in het Net.

“Telkens als je gevangen wordt door angst, voedt je de negatieve drama die zich op aarde speelt en dat garandeerd lijden en afzien voor jou en voor iedereen.” – De Grootmoeders via Sharon McErlane in het Grootmoeders bericht van augustus 2011

Ik heb mijn eigen anectdote over achter het stuur te zijn. Ik zat onlangs in de file en de bestuurder ergerde zich aan een andere bestuurders ongeduldig en onbeleefde gedrag. Hij heeft mij gevraagd, “Wat suggereren de Grootmoeders dat wij met zulke lullen doen?” Ik heb iets gezegd zoals, “Je stuurt hen het Net van Licht om hun yang-energie in balans te brengen, dan blijf je op het Net van Licht binnen jezelf focusen zodat je kalm blijft en je blijft genieten van de dag.”

Terwijl ik deze blogpost schrijf, Amerika is bijna letterlijk aan het ontploffen. In de laatste week hebben er twee grote explosies plaatsgevonden; tenminste één van hen blijkt een terroristisch aanval te zijn. Amerikanen, die de neiging hebben om zichzelf als onoverwinnelijk, voelen zich kwetsbaar en buiten controle, en dit al een tijdje. Voor veel van hen en voor de meeste mensen op de wereldbol, angst is achter het stuur gekropen.

Wat is een terroristisch aanval maar een handeling uit angst? De terroristen zijn diegenen die bang zijn, en ze werken hun eigen angst uit door anderen bang te maken. Gelukkig geven de Grootmoeders ons een alternatief aan deze ongelukkige, bange benadering tot het leven. We hoeven angst niet om terrorist te laten spelen in ons leven, noch de angsten van anderen te vergroten.

Het Net van Licht is de antigif tot de angst dat momenteel blijkt achter iedereens stuur te zitten. We hebben een cruciale rol om te spelen op aarde: om onzelf, onze geliefden, onze gemeenschappen, en onze leiders te tonen hoe het mogelijk is om volledig in het leven te zijn en toch niet bang te zijn. Door het Goddelijke uit te nodigen om achter het stuur te zitten en door te rusten in het Net van Licht, worden wij een kracht van vrede en liefde. Onderschat niet de kracht van dit werk. Probeer het voor jezelf, en je zal een tastbaar effect zien in de mensen rondom jou. Als genoeg mensen de focus van angst verleggen, en op het Net van Licht plaatsen, alles en iedereen zal zich transformeren.

In yin-kracht,

Golden Eagle Feather

 

 

English:

Anytime you catch yourself pushing against something, know that the energy of fear has climbed into your drivers’ seat,” they said, and laughed, “you never want fear to drive. Take back the wheel by giving us the fear,” they said, “and once you’ve done that, rest in the Net.

“When you get caught in fear, you feed the negative drama playing out on earth and that guarantees misery for you and for everyone.” – The Grandmothers through Sharon McErlane’s August 2011Grandmother’s Message.

I have my own driver’s seat anectode. I was sitting in a traffic jam recently and the person who was driving got angry at another driver’s impatient and rude behavior. He asked me, “How do the Grandmothers suggest we deal with jerks like that?” I said something like, “You send them the Net of Light to help calm their excessive yang energy, then you keep focusing on the Net of Light within yourself so you remain calm and get on with enjoying your day.”

As I write this post, America is almost literally blowing up. There have been two major explosions in less than a week’s time; at least one of them appears to be a terrorist attack. Americans, who tend to think of themselves as invincible, are feeling vulnerable and out of control, and they have been feeling this way for some time. For many of them and for most people around the world, fear has crept into the driver’s seat.

What is a terrorist act but an act of fear? The terrorists are the ones who are terrified, and they act out their own terror by making other people feel afraid. Fortunately, the Grandmothers give us an alternative to this unhappy, fearful approach to life. We do not need to let fear terrorize us, nor do we need to feed other people’s fears.

The Net of Light is the antidote to the fear that seems to be in everyone’s driver’s seat at the moment. We have an absolutely crucial role to play on Earth: to show ourselves, our loved ones, our communities, our leaders, how it is possible to be fully engaged in life and not to be afraid. By putting the Divine in the driver’s seat and resting in the Net of Light, we become a force for peace and love. Do not underestimate the power of this work. Try it for yourself, and you will see a measurable effect on the people around you. If enough of us shift the focus away from fear and onto the Net of Light, everyone and everything will transform.

In yin power,

Golden Eagle Feather

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s