Daily Obsession: Life grows in a natural way

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

De Grote Moeder is een en al leven, zij is geduldig en wacht omdat het leven op natuurlijke wijze groeit.” – Gaia door Sharon McErlane in De Grootmoeders spreken p. 64

Onze les over het leven gaat voort! (Ik heb deze pagina’s nog altijd willekeurig gekozen, maar tijdens de laaste 3 of 4 dagen heb ik willekeurig passages gekozen die over het leven gaan.)

Het leven groeit op natuurlijke wijze. Yang-energie, als het niet in evenwicht is met yin, vergeet deze fundamentele waarheid. Sommigen zeggen dat de economie elk jaar een bepaald percentage moet groeien. Dit klopt enkel in een artificiële wereld, door mensen gemaakt. Het klopt niet voor het leven. Zo’n uitspraak over de economie negeert het feit dat wij mensen ook deel uitmaken uit de natuurlijke wereld.

We verwachten dat wij ook zullen groeien op zo’n artificiële, lineaire manier, maar het leven is niet lineair. Het leven is circulair. Het leven groeit naargelang de principes van yin, niet de principes van yang. Maar als we yin-energie niet begrijpen, we denken (foutief) dat wij ons leven moeten bouwen zoals iemand een huis bouwt, ùet een baksteen boven een andere.

Wij vergeten een klein detail: mensen zijn geen gebouwen. Het leven is geen business. Het leven begint niet gelukkig, dan wordt enkel maar gelukkiger totdat we sterven als we het maximum van geluk bereiken. Het gedachte alleen is belachelijk. Je kan dezelfde idee toepassen bij mentale, emotionele of spirituele groei. We geven onszelf zoveel stress door te denken dat het leven lineair moet zijn!

Als we ze met gerust laten, kinderen zowel als volwassenen groeien in stappen, niet geleidelijk en lineair. We hebben seizoenen van groei en seizoenen van rust, seizoenen van vreugde en seizoenen van triest zijn. Dat is het leven. We hebben momenten dat van veel energie en actie, en momenten waar we bijna niets doen. We moeten geen schuldgevoel hebben van niets te doen! Als je naar de natuurlijke wereld kijkt, je zult precies dezelfde dagelijkse en jaarlijkse ritmes observeren. De Grootmoeders boodschap van evenwicht tussen yin en yang geeft ons de toestemming nodig om terug naar een natuurlijke, veel gelukkiger staat van zijn.

Vandaag en in de toekomst, neem waar wat er gebeurd als je de ups en downs van je eigen lichaam maar volgt. Observeer waneer je begint te werken als jouw lichaam liever zou willen rusten, en als je stilzit wanneer jouw lichaam liever in actie zou willen zijn. Als je niet weet wat je voelt, dan oefen gewoon stilzitten en de sensaties in jouw lichaam waarnemen. Observeer hoe jouw geest – en angst – een role spelen in jouw bereidheid om te stoppen, langzamer gaan, of rusten.

Ik wens je vandaag een natuurlijke dag,

Golden Eagle Feather

 

English:

The Great Mother is life through and through, she is patient and waits because life grows in a natural way.” – Gaia via Sharon McErlane in A Call to Power, around p. 63

Our lesson in “what life is” continues! (I am still picking these pages at random and for at least three days running, I have randomly chosen passages that talk about the nature of life.)

Life grows in a natural way. Yang-energy, when it is not balanced with yin, forgets this fundamental truth. Some people insist that the economy needs to grow at a certain percentage per year. This makes sense in a man-made world, but it makes no sense for life – and this statement ignores the fact that we humans are also part of the natural world.

We expect ourselves also to conform to this linear model of growth, but life is not linear. Life is circular. Life grows according to the principles of yin, not the principles of yang. But if we don’t understand yin energy, we mistakenly think that we need to build our lives as if they were a building, one brick on top of the other.

We forget one small detail: people are not buildings. Life is not a business. Life does not start out happy, only to get more and more happy until we die, happiest of all. The very thought is ridiculous. You can apply the same thought to mental, emotional or spiritual growth. We cause ourselves so much stress by thinking that life is supposed to be linear!

When left alone, children as well as adults grow in spurts. We have seasons of growth and seasons of rest, seasons of joy and seasons of sadness. That is life. We have times when we are highly charged and in action, and times when we do practically nothing. We do not need to feel guilty about doing nothing! If you observe the natural world, you will see precisely the same daily and yearly rhythms. The Grandmothers’ message of balance between yin and yang gives us the permission we need to return to a more natural, much happier state.

Today and in the future, notice what happens if you just follow the ups and downs of your own body. Notice when you start working when your body would rather rest, and when you sit still when  you would rather be in action. If you don’t know what you feel, then practice sitting still and just noticing the sensations in your body. Notice how your mind – and fear – play a role in your willingness to stop, slow down, or rest.

Wishing you a natural day,

Golden Eagle Feather

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s