Daily Obsession:

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obssesive worrying and criticizing. The Grandmothers are but one face of the Divine; substitute another face while reading if you prefer. For English, scroll down.

Nederlands:

De zon schijnt over alles, alles aanrakend volgens zijn natuur. Niet alles heeft dezelfde hoeveelheid zon nodig, of heeft behoefte aan zon.” – Arend en Beer door Sharon McErlane in De Grootmoeders spreken, p. 61-62

Deze dagen is het weer in België donker en grijs, maar deze passage gaat niet letterlijk over de zon. Vandaag, ik interpreteer het zo: het is onze taak om te schijnen, en om los te laten of diegene over wie we schijnen, het licht opslorpen of niet. Niet alles heeft dezelfde hoeveelheid liefde of aandacht, maar we kunnen goed doen en goed voelen door liefde uit te zenden, gelijk een liefde-zender, daar voor iedereen die het wil opnemen.

En ik zend mijn liefde naar jou uit!

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

The sun shines on everything, touching everything according to its nature. Not everything needs the same amount of sun, or needs sun at all.” – Eagle and Bear via Sharon McErlane in A Call to Power, around p. 60

These days the weather is dark and gray in Belgium, but this passage is not about the literal sun. Today, I interpret this as follows: it is our job to shine love, and to let go of whether the “receiver” of that love soaks it up or not. Not everything needs the same amount of love or attention, but we can do good and feel well by being a love-transmitter, just sending love out to whoever might want to tune into it.

And so I send it to you!

Much love,

Golden Eagle Feather

Advertisements

Daily Obession: How to help someone who’s hurting

These Daily Obesssions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. The Grandmothers are but one face of the Divine; substitute another if you prefer. For English, scroll down.

Nederlands:

Laat [onze liefde] naar mensen stromen die gevangen zitten in het labyrinthe van het leven. Laat haar naar iedereen stromen die op de een of de andere manier gevangen zit op een doodlopend pad. Probeer hen niet te redden. … Elk mens heeft zijn eigen timing, zijn eigen pad. Je moet je daar niet in mengen. Laat alleen onze liefde en zegeningen via jou naar hen toestromen. Laat ze stromen. Dat maakt hun pad gemakkelijker. Het zal hen bij wijze van spreken ‘losweken’.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders, p. 156

Jongens, was ik blij om deze citaat te zien opduiken. Een week of twee geleden had ik de Grootmoeders gevraagd om hoe ik best een paar vrienden en een collega kon helpen met hun (vrij ernstige) problemen. Ik was niet tevreden met wat ik al wist (“gooi het Net van Licht, geef hen tot het Goddelijke”) en alhoewel ik erover had gemediteerd, ik kreeg geen goeie antwoord. Deze boodschap is wat ik er op gewacht had. Blijkbaar moest ik gewoon eerst over seks schrijven, want zodra die seks-post gepubliceerd werd, kreeg ik dezelfde dat deze boodschap.

Trouwens, als het mijn doel was om veel volgelingen te krijgen, zou ik elke dag over seks schrijven. Dat heeft mijn statistieken een boost gegeven! Seks zou inderdaag een leuk onderwerp om de dag mee te beginnen, vind je niet? Maar vrees niet, ik ben zeker dat de Grootmoeders mij zullen vragen om af en toe over seks te schrijven. Ik heb wel veel over seks te vertellen. Maar vandaag wil ik schrijven over mensen helpen als je aan het lijden zijn.

Ik ben een softie voor mensen in pijn. Of mensen die gevangen zitten met een of ander probleem. Ik help zelfs mensen die mijn hulp niet willen. Dit vloeit uit een combinatie van het echt houden van mijn medemens, en het bezit van een ego en een drang naar controle. Wat de Grootmoeders hierover zeggen klop gelijk een hamer. Ik meng mezelf in het leven van anderen en ik doe alsof ik God ben. Ik denk dat ik diegene ben die weet wat de timing en het pad van iemand anders moet zijn, en als ze maar naar mij luisteren en doe wat ik zeg, zullen ze gelukkig zijn. Maar is dat echt waar? Kan ik daarvan zeker zijn? Nee, zeker niet!

Het enige waarvan ik zeker kan zijn is dat het voelt goed aan om geliefd en vastgehouden te zijn als ik zelf afzie. De Grootmoeders hebben me zojuist herinnerd dat dit de beste manier is om iemand te helpen. (We zullen enkel met de tijd weten of het me lukt om mijn poten van anderman’s problemen af te blijven.)

Vandaag, laat ons allemaal deze liefdevolle manier oefenen om een ander met zijn problemen te helpen: om hen Goddelijk liefde te verzenden, zonder enige verwachting. Laat die liefde hen “losweken” uit hun probleem zodat zij hun eigen weg kunnen vinden tot verder op het pad. Ik ben echt stoomverbaasd over hoe liefdevol deze benadering is – er is geen verbetering, geen oordeel, geen ongeduld, geen…probleem! met de problemen van iemand anders. Dit is Vrijheid!

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

Let [our love] flow toward people who are imprisoned in the labyrinth of life. Let it flow to everyone who is imprisioned on a dead-end street in one way or another. Do not try to rescue them. … Each person has his or her own timing, his or her own path. You don’t need to get mixed up in their business. Just let our love and blessings flow through you to them. Let them flow. This makes their path easier. It will ‘soak them out of it’, so to speak.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in Our Love is Our Power, around p. 154

Boy, was I glad when this quotation showed up. Several days ago, I had asked the Grandmothers how I can best help a couple of friends and a colleague who all have some significant problems. I wasn’t satisfied with what I already know (“cast the Net of Light, give them to the care of the Divine”) and although I had meditated about it, I hadn’t gotten a satisfying answer. This message is the answer I was waiting for. I guess I just needed to write about sex first, because as soon as I published that post, I got this message the very same day.

By the way, if it were my goal to have a lot of followers, I would write about sex every day. That one sure made my statistics peak! Sex would indeed be a nice subject to start the day with, don’t you think? But have no fear, I’m sure that the Grandmothers will ask me to write about sex from time to time. I do have a lot to say on the subject. But today I want to write about helping people who are hurting.

I am a real sucker for people in pain. Or people who are stuck. I even help people who don’t want my help. This comes from the combination of truly caring about my fellow human beings, and having an ego and a fairly high need for control. The Grandmothers hit the nail on the head with the above quotation. I do get mixed up in other people’s business and I do act like I’m God. I think I am the one who knows what someone else’s timing should be, what their path should look like, and if they just listen to me and do what I say, they will be happier. But is that true? Can I be sure of that? No, of course not!

The only thing I can be sure of is that it feels good to be held and loved when I am hurting. The Grandmothers have reminded me that this is the best thing to do when someone else is hurting too. Only time will tell whether I can remember to keep my paws off of other people’s problems.

Today, let’s all practice this most loving way of helping others: to send them Divine love, without expectation. Let’s let that love soak them out of their problem so they find their own way further down their own path. Honestly, I am flabbergasted by how loving of an approach this is – there is no correction, no judgement, no impatience, no…problem! with someone else’s problems. This is Freedom!

Love,

Golden Eagle Feather

 

 

 

Daily Obsession: Sex and sexuality

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. The Grandmothers are but one face of the Divine; substitute another if you prefer. For English, scroll down.

Nederlands:

Yang dat niet door yin wordt omarmd of ondersteund, maakt mannen hard en afgesneden.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in De Grootmoeders spreken, p. 177

Je zult leren door in beweging te komen; wees niet bang voor het proces. … Wat kan weerstand bieden aan de winden van verandering? Er hangt nu een frisheid in de lucht – op ditzelfde moment wordt je nieuw.” – De Grootmoeders via Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders, p. 195

De laaste paar dagen zijn mijn gedachten op seks en seksualiteit gefocussed geweest. Deze blog-post is een moeilijke bevalling geweest. Wat heeft dit te maken met het werk van de Grootmoeders? Waarom hebben ze me deze citaten gegeven ter verduidelijking van een heleboel seksuele beelden die ze me in meditatie gegeven hebben?

Om eerlijk te zijn, ik ben het echt niet zeker. Ik heb ermee geworsteld. Het is mogelijk dat jij dit voor je eigen moet uitmaken – wat betekenen deze citaten voor jou persoonlijk in verband met seks en seksualiteit? Een mogelijkheid is dat deze citaten kunnen wijzen naar de schade die aan vrouwelijke seksualiteit verricht geweest is door onevenwichtig, onvolwassene mannen – en naar de mogelijkheid voor genezing en bekrachtiging op seksueel vlak.

Waarom voelt goede seks zo goed, en waarom voelt slechte seks zo slecht? De Grootmoeders hebben me gezegd dat seks in zijn hoogste expressie verenigt de twee helfden van God (yin-energie en yang-energie, in gelijk welke lichamelijke vorm ze zichzelf vinden). Als wij mensen gezonde, zorgeloze, spontane seks hebben, stijgen we tot een staat van pure bewustzijn. Het is een heilig iets en het voelt fantastisch – want het is fantastisch om puur in het lichaam en puur in bewustzijn te zijn. Als onze seksualiteit genezen is, ekstase wacht op ons – en genezing is mogelijk! Het is aan ons om te vragen om genezing en de Grootmoeders geven het graag. Beloofd.

Een paar jaar terug hebben de Grootmoeders me een hele visioen gegeven over seks en seksualiteit. Ik heb een tekst over sexualiteit vanuit de vrouwelijke perspectief geschreven. Ik heb op deze site een pagina gecreëerd zodat jij kan lezen (en alstublieft delen!) mijn hele “download van de Grootmoeders” over vrouwelijke seksualiteit. Die tekst was geschreven om gedeeld te worden. Ik hoop dat het de wereld rond zal gaan om vrouwen over hun seksualtieit te leren, en de gigantische kracht van vrouwelijke seksualiteit.

Ik wens je seksuele ekstase in zijn hoogste vorm,

Golden Eagle Feather

 

English:

Yang that is not embraced or supported by yin makes men hard and cut off.” – The Grandmothers door Sharon McErlane in A Call to Power, around p. 175

You will learn by coming into action; do not be afraid of the process. … What can resist the winds of change? There is a freshness in the air – in this very moment you are becoming new.” – The Grandmothers through Sharon McErlane in Our Love is Our Power, around p. 193

For several days now, I have been thinking about sex and sexuality. It has been difficult to birth this blog-post. What in the world does this have to do with the Grandmothers’ work? Why did they give me the above quotations as clarification for a series of sexual images I was given in meditation?

To be honest, I am not sure what they are trying to tell me. I have been wrestling with these ideas. It is possible that you are supposed to do your own thinking about what these quotations mean for you personally in relation to sex and sexuality. These quotations could very well be about the damage that has been done to women’s sexuality at the hands of unbalanced, immature men – and about the possibility for healing and empowerment on the sexual level.

Why does good sex feel so good, and why does bad sex feel so bad? The Grandmothers have told me that sex in its highest expression reunites the two halves of God (yin energy and yang energy, in whichever physical form they may reside). When we humans engage in healthy, unencumbered, spontaneous sex, we are elevated to a state of pure consciousness. It’s a holy thing and it feels great – because it feels wonderful to be purely in the body and purely in consciousness. When our sexuality has been healed, ecstasy awaits – and healing is possible! It is up to us to ask for the healing and the Grandmothers will give it. Promise.

A few years ago, the Grandmothers gave me quite a vision about female sexuality. I wrote an essay about sex and sexuality from the female point of view. I have created a page on this site so you can read (and please share!) my entire “download from the Grandmothers” about female sexuality. That text is meant to be shared. It is my hope that it will go around the world to teach women about their sexuality and the enormous power it contains.

Wishing you ecstatic sex in its highest form,

Golden Eagle Feather

Daily Obsession: Foreplay to a post about sex

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. The Grandmothers are but one face of the divine – substitute another if you prefer. For English, scroll down.

Nederlands:

Het werk dat je gaat doen, brengt de energie die jullie yin noemen in beweging, zodat yin tegen yang duwt en…ze herschikken zich.” – De Grootmoeders via Sharon McErlane in De Grootmoeders spreken, p. 123

Noem deze blog-post maar “voorspel”. Gisteren in meditatie hebben te Grootmoeders me een heleboel seksuele beelden gegeven in meditatie, dan hebben ze die beelden verduidelijkt met citaten over yin en yang. Mijn boodschap over seks  is nog niet klaar om uit de oven te komen. (Eigenlijk, als jij weet hoe pdf’s up te loaden naar WordPress, laat me maar weten! Ik wil een lange tekst over vrouwelijke seksualiteit delen maar ik weet niet hoe het op mijn goldeneaglefeather site te smijten. In het ergste geval zal ik het gewoon copy/pasten van Word maar het is redelijk lang om op het scherm te lezen.)

Verder, ik snap nog niet het verband tussen de veranderende verhouding tussen yin en yang en de link met seks, maar de Grootmoeders willen me zeker iets in die richting duidelijk maken.

Vandaag, vraag jezelf dit en vertel me wat jij erover denkt: “Wat heeft seks te maken met het herschikken van yin en yang?”

Geniet van je dag terwijl je nadenkt over seks,

Golden Eagle Feather

English:

The work that you will do, brings the energy of what you call yin into movement, so that yin pushes against yang and…they rearrange themselves.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in A Call to Power, around p. 121 (top of Chapter 11)

Call this post “foreplay”. Yesterday the Grandmothers first gave me a bunch of sexual images in mediation, then clarified those images with quotations about yin and yang. This message about sex is not fully baked, though. (In fact, if you know how to post pdf’s to WordPress, please let me know! I have a long text about female sexuality to share, but I don’t know how to get it onto my goldeneaglefeather site. In the worst case I’ll just copy/paste from Word but it’s quite long to read on-screen.)

Also, I don’t yet understand the link between the changes in yin and yang and the link with sex, but the Grandmothers are clearly trying to tell me something in that direction.

Today, ask yourself this question and tell me what you come up with: “What does sex have to do with yin and yang rearranging themselves?”

Have a fun day thinking about sex,

Golden Eagle Feather

Daily Obsession: Look at the light, not at the darkness

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. The Grandmothers are but one face of the Divine; substitute another if you prefer. For English, scroll down.

Nederlands:

“We moeten ons richten naar het licht in ons en niet naar de donkerte die de wereld om ons heen verduistert. … Is er ooit iets goeds voortegekomen uit je schuilhouden in het donker? Stap nu in het licht!” – Sharon McErlane en “de heilige man” in De Grootmoeders spreken, p. 119

Ik heb gisteren doorgebracht door het schommelen tussen me totaal opgebruikt en moedeloos te voelen, dan door mijn aandacht te richten naar de gifts en lessen die volgens de Grootmoeders elke dag aanwezig zijn. Terwijl ik mijn focus verzette naar de gifts en lessen in plaats van de “donkerte”, nammijn dag allerlei onverwachte wendingen. Ik ontving de gifts en lessen met open armen en deze morgen ben ik opgestaan met een gevoel van welzijn, hoop en nieuwe energie.

Tijdens momenten van persoonlijke en wereldwijde donkerte is het zo gemakkelijk om te focussen op wat er mis gaat. Het voelt onmogelijk of zelfs onbehulpzaam om op het licht te focussen. Maar je aandacht op het licht richten – is het licht binnen jou of ergens “buiten” – dit is het enige die echt helpt. Het helpt ons om ons beter en sterker te voelen, en het helpt oplossingen naar sommige echte grote of kleine problemen te creeëren.

Vandaag, focus op het licht waar je het maar kan vinden. Als de donkerte dreigt om jou naar beneden te halen, start door het zoeken naar de gifts en lessen dat het Goddelijk jou schenkt. Gisteren heb ik een specht gezien – dat was een van mijn gifts – en de zon begon te schijnen. Nog een cadeau. Een wildvreemde heeft me een warme glimlach geschonken en ik was dankbaar voor dat eenvoudig moment van menselijk warmte. De gifts van het Licht zijn overal rondom ons maar vaak zijn we ervoor blind. Vandaag, open jouw ogen naar het licht binnen jou en rondom jou, en zeg een simpele “dank u” voor de cadeaus die je ontvangt.

In dankbaarheid,

Golden Eagle Feather

 

 

English:

“We must point ourselves toward the light in ourselves and not toward the darkness that is enshrouding the world around us. … Did anything good ever come out of hiding in the dark? Step into the light now!” – Sharon McErlane and “the holy man” in A Call to Power, around p. 118

I spent yesterday alternating between feeling completely burned-out and desperate, and looking for the gifts and lessons that the Grandmothers tell us are present every day. As I was focusing on the gifts and lessons instead of the “darkness”, my day took all kinds of surprising turns. I grabbed the gifts and lessons with both hands, and woke up this morning feeling well, hopeful and recharged.

In times of personal and planetary darkness, it is so easy to focus on what is wrong. It feels impossible or even unhelpful to focus on the light. But focusing on the light – be it inside of ourselves or somewhere “out there” – is the only thing that actually helps. It helps us to feel better and stronger, and it helps create solutions to some very real problems, no matter how large or small.

Today, focus on the light wherever you can find it. If the darkness threatens to overwhelm you, start looking for whatever gifts and constructive lessons the Divine is giving you. Yesterday I saw a woodpecker – that was one of my gifts – and the sun came out. Another gift. A stranger smiled at me and I was grateful for that simple moment of human warmth. The gifts of the Light are all around us but we often can’t see them. Today, open your eyes to the light within and around you and say a simple thank-you for the gifts you receive.

Gratefully yours,

Golden Eagle Feather

Daily Obsession: Waking up in the morning

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. The Grandmothers are but one face of the Divine; substitute another face if you prefer. For English, scroll down.

Nederlands:

“…[D]e ochtend begroeten met een gebed is een ceremonie. … Je wordt iedere dag wakker door genade. Erken dit. Iedere dag bevat giften en lessen – elke dag. Vier het ontvangen van deze cadeaus. Je weet immers niet wat de dag zal je brengen! Hun handen wrijvend, zeiden ze: ‘Dát is spannend.’”- De Grootmoeders door Sharon McErlane in De Grootmoeders spreken, pp. 198-99

Vind jij het moeilijk om ‘s morgens op te staan? Vandaag om 6 uur toen mijn alarm ging, ik heb zeker  niet gedacht, “O, spannend! Welke gifts en lessen zou deze dag brengen? Ik kan niet wachten om het allemaal te ontdekken!” Ik besef dat ik de dag meestal begin door over mijn to-do lijstje na te denken en vervolgens de Grootmoeders de smeken om me de kracht geven om door de dag te kunnen. Ik kan dat niet echt aanraden als ochtendceremonie. Dus heb ik de Grootmoeders om advies gevraagd over en aangenamer manier om op te staan, en ze hebben me de perfecte citaat aangeboden als antwoord.

Vandaag, denk eens na over jouw ochtendroutine. Welke gedachten heb jij als je wakker wordt? Welke handelingen gebruik je om de dag te beginnen? Speelt het bidden, het ceremonie, of gelijk welke gedachte over het Goddelijke een rol in jouw ochtendroutine? Vandaag heb je de mogelijkheid om een positiever, dieper en aangenamer ochtendceremonie te creëeren dan wat je gewoon bent.

Een paar ideeën zijn om ochtendyoga te doen, om de windrichtingen te begroeten, om contact met de Grootmoeders te maken of een gebed uit een andere traditie op te zeggen. Persoonlijk zal ik mijn eigen negatief, yangachtig en zware ochtendgedachten nu vervangen door een dankgebed te zeggen waardoor ik de Grootmoeders dank voor alle giften en lessen uit de dag daarvoor en ze op voorhand danken voor de giften en lessen van de dag die begint.

Ik wens je een dag gevuld met cadeaus!

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

“…[G]reeting the morning with a prayer is a ceremony. … You wake up every morning thanks to grace. Recognize this. Every day contains gifts and lessons – every day. Celebrate receiving these presents. You never know what the day will bring you! Rubbing their hands, they said, ‘Now, that is exciting.’” – The Grandmothers via Sharon McErlane in A Call to Power, around p. 185

Do you have a hard time getting up in the morning? Today, when my alarm went off at 6 am, I guarantee you that I was not thinking, “Oh, how exciting, I wonder which gifts and lessons this day contains. I just can’t wait to find out what they are!” I realized that I normally start the day by thinking about my to-do list and then praying to the Grandmothers for the strength to get up and face the day. I don’t recommend that particular ceremony; it’s a downer. So I asked the Grandmothers for advice about how to get up in a more pleasant way, and in reply they gave me the very page I was hoping for.

Today, think about your habitual morning routine. What thoughts do you think upon waking? What actions do you take to start the day? Does prayer, ceremony, or any thought of the Divine play a role in your morning routine? Today is an opportunity to create a more meaningful, more positive and more pleasant morning ceremony for yourself.

Some ideas are doing a morning yoga routine, or greeting the directions, contacting the Grandmothers or saying a prayer from another religious tradition. I think I’ll replace my habitual negative, heavy and yangy morning thoughts with a prayer of gratitude for the gifts and lessons of the day before, and then thanking the Grandmothers in advance for the gifts and lessons of the day ahead.

I wish you a day filled with gifts!

Love,

Golden Eagle Feather

Daily Obsession: Take your place

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. The Grandmothers are but one face of the Divine – feel free to subsitute another face if you prefer. For English, scroll down.

Nederlands:

Kom naar voren en neem daar je plaats in. Hier kun je rusten…” – De Grootmoeders via Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders, p. 380 (meditatie op het Net van Licht)

Meestal as we denken aan “naar voren komen” werkt deze gedachte niet echt relaxerend. Maar met het werk van de Grootmoeders, hoe meer dat we hun werk doen – ons werk, in precies onze manier en precies onze eigen timing – hoe meer rustig dat we worden.

Vandaag, kom naar voren en neem jouw plaats op het Net van Licht. Als je dat doet, ervaar hoe rustig het is om gewoon in een yin-constructie te zijn. En tegelijk, besef dat deze relaxerende en aangename ervaring is de middel dat de sneltrein naar zelfdestructie van de planeet zal vertragen en zelfs stoppen.

Liefs,

Golden Eagle Feather

English:

“Come forward and take your place. You can rest here…” – The Grandmothers via Sharon McErlane in Our Love is Our Power, in the meditation on the Net of Light at the back of the book (p. 380 in the Dutch translation)

Usually, when we think of “coming forward and taking our place”, this is not a relaxing thing to do. But with the Grandmothers’ work, the more we do their work – our work, in precisely our way and in precisely our own timing – the more restful we become.

Today, come forward and take your place on the Net of Light. When you do that, experience the restfulness of just being in a yin energy construction. And at the same time, be aware that this relaxing and pleasant experience is what is going to slow down abd eventually stop the speeding train to planetary human self-destruction.

Love,

Golden Eagle Feather