Daily Obsession: Effortless effort

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

“Hoewel ik in feite minder ‘deed’, werd er meer tot stand gebracht. … Moeiteloze inspanning, noemden de Grootmoeders het. Stel vertrouwen in het ritme van het leven, en dans met het leven!” – Sharon McErlane en de Grootmoeders in Een oproep van de Grootmoeders, p. 40

Voor drukke mensen zoals mezelf die graag resultaten zien, de boodschap van yin-kracht, controle loslaten en “vertrouwen in het ritme van het leven” is geen gemakkelijke. Maar ik ben altijd allergisch aan stress geweest (ondanks de veel stress die ik meegemaakt heb!), dus voor de laaste 20 jaar heb ik gewerkt aan de kunst van doen zonder stress. Sommige dagen denk ik zelfs dat ik het onder de knie gekregen heb.

“Het ritme van het leven.” Wat betekent dat? Er is een bepaalde flux in onze niveau van energie en onze interesse in het doen van bepaalde activiteiten. Soms hebben we meer energie, soms minder; soms een interesse in het werken, soms in sociaal bezig zijn en spelen. We zijn niet altijd vrij om dit natuurlijke op en neer ritme te volgen, maar we kunnen het tenminste waarnemen en zoveel mogelijk onze keuzes afstemmen tot deze natuurlijke, constant veranderende ritme. Dit ritme can veranderen door de dag, door de weken of maanden, en ook door de jaren heen.

Ik heb een bepaald werk-gerelateerd project dat ik dacht deze lente aan te werken. Maar toen ik goed luisterde naar het “ritme van het leven” ik besefte dat een ander project eigenlijk nu in de voorgrond moet staan. Dit is echt moeilijk om te accepteren want mijn geest schreeuwt naar mij dat ik de yangachtg, lineaire, snelle manier moet doen want de meeste mensen denken dat dit de enige manier is om de dingen gedaan te krijgen. In feite, het volgen van dit intuitieve ritme zal waarschijnlijk dieper, meer gegrond en uiteindelijke betere resultaten leveren dan het duwen vanuit mijn artificiële, geestelijke beslissing.

Vandaag en in de komende dagen en maanden, observeer het ritme van het leven zoals het zich openbaart voor jou. Neem waar wanneer je liefst rustig en naar binnen wil keren, en wanneer je naar buiten wil keren. Neem waar wanneer je wil werken, wanneer je wil rusten, en wanneer je wil spelen. Observeer hoe je interesse in seks en eten een natuurlijk ritme hebben, en dat die ritmes niet noodzaakelijk voorspelbaar zijn. Neem waar waar je aandacht naartoe gaat en hoe dat verandert in de loop van de tijd. Oefen het volgen van deze natuurlijke veranderingen zoals je een golf zou volgen, in plaats van door de golf heen te razen met een motorboot.

Geniet van het surfen van de golf van het leven,

Golden Eagle Feather

 

English:

“Although I was in fact ‘doing’ less, more was getting done. … Effortless effort, the Grandmothers called it. Put your trust in the rhythm of life, and dance with life!” – Sharon McErlane and the Grandmothers in Our Love is Our Power, around p. 40

For busy people like myself who like seeing results, the message of yin-power, letting go of control and “trusting the rhythm of life” is not an easy one. But I have always been allergic to stress (despite having had my share of it!), so for the last 20 years I have been refining the art of doing without stressing. Some days I even think I’ve gotten the hang of it.

“The rhythm of life.” What does that mean? There is a certain fluctuation in our energy levels and our interest in doing certain types of activities. Sometimes we have more energy, sometimes less; sometimes interest in working, sometimes interest in socializing and playing. We are not always free to follow this natural up and down rhythm, but we can at least be aware of it and match our choices to this natural, always-changing rhythm as much as possible. This rhythm can change throughout the day, throughout the weeks or months, and also changes over a period of years.

I have a certain work-related project that I thought I would be working on this spring. But when I listened to the “rhythm of life”, I realized that a different project actually needs to be in the foreground at this time. This is really difficult to accept because my mind is screaming messages of the yangy, linear, fast approach that most people think is the only way to get things done. In fact, however, following this intuitive rhythm is likely to deliver much deeper, more grounded and ultimately better results than my pushing from an artificial, mental decision.

Today and in the coming days and months, observe the rhythm of life as it shows up for you. Notice when you want to be inward and quiet, and when you want to be outward. Notice when you want to work, when you want to rest, and when you want to play. Notice that your interest in sex and food have a natural rhythm, which are not necessarily regular or predictable. Notice where your attention is drawn and how that changes over time. Practice following these natural changes as if you were riding a wave instead of cutting through the wave with a motorboat.

Have a good time surfing the wave of life,

Golden Eagle Feather

Advertisements

One comment on “Daily Obsession: Effortless effort

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s