Daily Obsession: Listening to the body (2)

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

“Maar iets in hem voelde niet goed voor mij. Er zat verschil tussen zijn woorden en zijn lichaamstaal.” – Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders, p. 335

Meer over het luisteren naar het lichaam. De Grootmoeders vertellen dat als we ongemakkelijk voelen rond een bepaalde persoon, of als we niet dichbij die persoon willen zijn, dan kunnen we dat gevoel echt vertrouwen.

Gisteren heb ik gemediteerd om te werken met de boodschap van het luisteren naar het lichaam. Eerst in mijn verbeelding zag ik een persoon of een situatie, dan luisterde ik and bekeek mijn lichamelijke reactie naar die persoon of situatie. Een persoon/situatie deed me comfortabel en relax voelen, terwijl een andere heeft me geïnspireerd naar allerlei soorten actie, en nog een andere wekte een boosheid op. Rechtvaardig boos.

Het was heel interessant om te zien hoe mijn lichaam heeft mijn diepste gevoelens openbaard over wat ik ervaar en de mensen in mijn leven. Het helpt als ik deze gevoels beschouw als een soort kompas. De relax gevoel richt me naar yin-comfort, een thuisgevoel. Als ik comfort nodig heb, kan ik me naar die persoon richten. In contrast, een andere persoon inspireert me om in beweging te komen en wekt gepassioneerde gevoelens op. Als ik geïnspireerd naar actie wil zijn, en als ik met passie mezelf in het leven wil gooien, dan kan ik naar de richting van die persoon gaan in plaats van de comfortabel persoon.  Het boos gevoel, in dit geval, is een waarschuwing dat ik iets van mezelf weggeef – ik voel me gemanipuleerd en machteloos in een bepaalde situatie. En het gevoel is niet enkel mijn gevoel, het is een gevoel gedeeld door een hele groep mensen waarin ik zit. We hebben allemaal het gevoel van onrechtvaardigheid, gemanipuleerd worden en we voelen ons allemaal machteloos om de situatie te verbeteren.

Met die helderheid, dankzij de duidelijke boodschappen van mijn lichaam, nu weet ik wat te doen en waar naartoe te gaan. Ik weet welke handelingen te ondernemen en waar naartoe als ik wil rusten van actie ondernemen.

Vandaag, probeer deze oefening zelf. Stel de belangrijke mensen in je leven voor, en de situaties waarover je obsedeer (is het werk? familie? jouw toekomst? jouw verleden?). Neem ze een voor een. Gebruik de zintuigen die je spontaan gebruikt om iets voor te stellen, een beeld je in dat deze persoon of situatie voor je staat, dan verbind je met jouw lichaamsgevoel. Hoe voelt jouw lichaam als je deze persoon of situatie voorstelt? Welke handelingen wil je lichaam nemen? Welke “richting op de kompas” representeert dit gevoel?

Ik wens je een helder en gerichte dag vandaag,

Golden Eagle Feather

English:

“But something in him didn’t feel good to me. There was a difference between his words and his body language.” – Sharon McErlane in Our Love is Our Power, around p. 333

More about listening to the body. The Grandmothers tell us that if we feel uneasy about someone or don’t want to be near someone, then we can trust that feeling.

Yesterday I sat in meditation to work with the message of listening to the body. I first conjured up an image of a person or a situation, then listened to and watched my bodily reaction to that person or situation. One person/situation made me feel comfortable and relaxed, another inspired me to all kinds of different actions, and yet another made me feel angry. Righteously angry.

It was very interesting to see how my body revealed my deepest feelings about the things I experience and the people in my life. It helps me to understand those feelings as a kind of compass. The relaxed feeling points me to yin-comfort, a feeling of home. If I need comfort, I can go in that direction with that person. In contrast, another person inspires me to get up and move and get passionate about things. If I want to get inspired to action and passionately engage with life, I can go to that person instead of the comfortable-feeling person. The angry feeling, in this case, is a warning that I am giving away something important about myself – that I am feeling manipulated and powerless in a situation. And the feeling is not just my feeling, but the feeling shared by an entire group of people I am. We all share similar feelings of injustice, being manipulated and we are all feeling powerless to do anything about it.

With that clarity, thanks to my body’s honest messages, I now know what to do and where to go next. I know which actions to take, and where to go when I want to rest from taking action.

Today, try this exercise for yourself. Picture the important people in your life, and the situations that you obsess about (is it work? family? your future? your past?). Take one at a time. Using whichever senses work best for you, “picture” the person or situation, then connect with your body’s feeling. What does your body feel when faced with this person or situation? What actions does your body want to take? Which “direction on the compass” does that feeling represent?

Wishing you a clear and directed day today,

Golden Eagle Feather

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s