Daily Obsession: Never forget what and who you are

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Vergeet dit nimmer, nooit! [Waardigheid] is wat jij bent.” – De Grootmoeders via Sharon McErlane in De Grootmoeders Spreken, p. 91

Redelijk veel is gebeurd in de laaste twee dagen terwijl ik weg was van mijn praktijk van het schrijven van de Daily Obsession. Ik heb bezweken naar een andere, een veel minder leuke, mentale obsessie. Het deed geen deugd om mijn focus van de Grootmoeders boodschap te verleggen. Ik heb de Grootmoeders niet helemaal vergeten, maar mijn focus is serieus verzwakt geweest. Op een bepaald moment, bad ik naar de Grootmoeders voor hulp met de drama du jour, en ze beantwoordden, “Elke situatie is een gelegenheid om te zijn wie je echt bent“. Dat was goed advies, en twee minuten later had ik het volledig vergeten. Zo is het leven.

Blijkbaar heb ik, en ons allemaal, dit advies nog nodig, want het is vandaag teruggekomen toen ik willekeurig een pagina gekozen heb om met jullie te delen. “Vergeet niet wie je bent.” Als het leven gemakkelijk verloopt, het is relatief gemakkelijk om zich te uiten als liefdevol, heilig en eeuwig. Maar zodra de ego zich mengt, als problemen tevoorschijn komen, als drama gebeurt, het is veel moeilijker om zich ter herinneren om boven op de situatie te stijgen en om verbinding met onze hoogste expressie te maken.

Daarom is de dagelijkse praktijk van meditatie en obsessie met de spirituele essentie van de boodschap van de Grootmoeders zodanig belangrijk. De wereld zit boordevol afleiding en schijnbare goede redenen om de boodschap van de Grootmoeders te vergeten. Een persoonlijke drama, financiële crisis, een kop in de krant, problemen op het werk, ruzie met iemand die je graag ziet…het lijkt allemaal zo’n goede reden om de Grootmoeders overboord te gooien en om het zelf proberen op te lossen.

Als de volgende drama tevoorschijn komt (en wees gerust, drama zal opduiken want we zijn allemaal levend in menselijke form en drama hoort daarbij), probeer ermee om te gaan op beide manieren. Eerst doe je gewoonte van uit de ego te werken, om gelijk te hebben, je opinie en jouw verwachtingen op de situatie te forceren, en hierover obsessief na te denken. Hoe is dat voor jou? Hoe voel je je erbij? Wat zijn de resultaten van deze benadering – niet enkel in de situatie zelf maar in jezelf en in de mensen rondom jou?

Dan probeer de weg van de Grootmoeders te volgen: gooi het Net van Licht over de situatie, mediteer om de verbinding met jouw echte essentie en het Weefsel van het Bestaan, en breng jouw drama naar de cirkel van de Grootmoeders om hun feedback te vragen. Rust in hun armen, en geef de probleem aan hen over zodat zij het kunnen oplossen terwijl dat jij rust. Hoe is dat voor jou? Hoe voel je je erbij? Wat zijn de resultaten van deze benadering – niet enkel in de situatie zelf maar in jezelf en in de mensen rondom jou?

Ik wens je rust en vrede terwijl de uitdagingen van het dagelijks leven gebeuren,

Golden Eagle Feather

 

English:

Never, ever forget this! [Dignity] is what you are.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in A Call to Power: The Grandmothers Speak, around p. 90

Well, a lot has been happening in the last two days while I was away from my practice of writing the Daily Obsession. I succumbed to a different and much less pleasant mental obsession. It didn’t do me any good to take my focus off of the Grandmothers’ message. I didn’t forget the Grandmothers entirely, but I did lose focus. At one point, I prayed to the Grandmothers for help with the drama du jour, and they said, “Every situation is an opportunity to be who you truly are.” That was good advice, and two minutes later, I had already forgotten it. Such is life.

Apparently I, and we all, still need this advice, because it showed up again today when I randomly chose a page to share with you. “Don’t forget who you are.” When life is easy, it’s easy to express ourselves as loving, holy and eternal. But when the ego jumps in, when problems arise, when drama happens, it is much more difficult to remember to rise above the situation and connect with our highest expression.

This is why the daily practice of meditation and obsessing about the spiritual essence of the Grandmothers’ message is so important. The world is full of distractions and seemingly good reasons to turn away from the Grandmothers’ message. A personal drama, financial crisis, a headline in the newspaper, trouble at work, a fight with someone you care about…they all seem like such a good reason to forget the Grandmothers and try to solve it yourself.

When your next drama shows up (and rest assured, drama will are, because we are all alive in human form and drama is part of life), try handling it both ways. First do the habitual action of working from the ego, being right, forcing your opinion and your expectations on the situation, and thinking about it obsessively. How does that work for you? How does this feel? What are the results of this approach – not just in the situation, but in you and in the people around you?

Then try the Grandmothers’ way: cast the Net of Light on the situation, meditate to reconnect with your true essence and the Fabric of Being, and bring your drama to the Grandmothers’ circle and ask for their input. Rest in their arms, and give the problem to them to solve while you are resting. How does that work for you? How does this feel? What are the results of this approach – not just in the situation, but in you and in the people around you?

Wishing you peace amidst the challenges of daily life,

Golden Eagle Feather

 

Advertisements

2 comments on “Daily Obsession: Never forget what and who you are

 1. Antiguatech says:

  What a powerful message…”Don’t forget who you are”

  It just happened to me today, had a great day, everything going well and our relationship improving. All of a sudden, one small misunderstanding out of my control, followed by drama and all that was accomplished this day went down the drain.

  So I got up, left with a feeling of hopelessness, came back home and turned on my computer. Browsed through some blogs and all of a sudden I found this post.

  Tried the first option and obviously didn’t work, then I read the grandmother’s way and it made so much sense to me:

  Cast a net of light, give the problem to be solved to the circle of light and meditate.
  Don’t forget who you are. Never lose your dignity, we all have the right to be valued and receive ethical treatment.

  • I am deeply honored to be able to bring the Grandmothers’ message to you. Their way always heals, always lifts up both parties in a conflict. Yin does not need one person to win and the other to lose; both are deeply loved and maintain their dignity, regardless of the final outcome. Love, Golden Eagle Feather

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s