Daily Obsession: Drama or your true self – the choice is yours

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

De geest vind het heerlijk om vooruit te stormen en te kwebbelen. Of hij popelt naar meer, zeiden ze, hun gezichtsuitdrukking weerspiegelde de nutteloosheid van dit eeuwige gezoek, óf hij is gedeprimeerd over hoe ‘afschuwelijk’  het leven is. Maar de evenwichtige plek in je innerlijk is echt en onveranderlijk. De kern van je wezen bestond lang voordat je werd geboren in dit leven en zal bij je zijn lang nadat dit lichaam is gestorven. Dat is wie je bent.” – De Grootmoeders via Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders: Werken met het Net van Licht, p. 270

Veel mensen nooit ondekken deze onveranderlijke, eeuwige, evenwichtige plek binnen zichzelf. Ze denken dat zij hun geesten zijn – verkeerd! Dit is geen comfortabele manier om te leven, want het is niet mogelijk om vrede te ervaren als je nooit iets verder dan je geest ervaart. De geest voedt zich van drama. Drama geeft de geest problemen om op te lossen. De geest is zeer goed in het oplossen van problemen, dus als er geen echte probleem is, dan zal het eentje maken om zich bezig te houden.

Vandaag, neem waar wat je geest doet (dit is wat het altijd doet). Het oordeelt, levert kritiek, scheidt, wikt, weegt, en maakt beslissing over wat zou moeten zijn en wat niet zou moeten zijn. Vervolgens doe iets anders: laat de lichaam ontspannen en kies maar één gedachte om jou geest bezig te houden. Dit zal je helpen om de deel van jezelf die verder dan jouw geest leeft. Om dit te doen, focus jouw geest op maar één ding (dit kan jouw ademhaling zijn, een sensatie in jouw lichaam, een geluid, een beeld, een woord, gelijk wat – de focus is wat telt, niet daar waarop je focust).

Voor beginners, dit is bijna onmogelijk – in het begin, de geest is zo wild en zonder discipline dat het springt van her tot der gelijk een sprinkhaan in brand. Neem waar dat dit is wat de geest ALTIJD doet, tenzij je het iets geeft om te doen! Als je regelmatig oefent, zal je ontekken dat je je geest kan voldoende kalmeren om contact te maken met de kern van je wezen. De meditaties achteraan in de boeken van Sharon McErlane zullen jou begeleiden tot deze kalme, liefdevolle, rustige plek binnen jezelf.

Als je tijd met je echte zelf doorbrengt, zal je op een natuurlijke manier de zin in oordelen en kritiek leveren, verliezen. Liefhebben vanuit de kern van jezelf voelt veel beter aan dan problemen oplossenvanuit de geest.

Ik wens je een liefdevolle dag vandaag,

Golden Eagle Feather

 

English:

The mind thinks it’s just wonderful to storm ahead and chatter. Either it can’t wait for more, they said, their facial expression mirroring the uselessness of this eternal search, or it’s depressed about how ‘awful’ life is. But the balanced place inside of you is real and unchanging. The core of your being existed long before you were born in this life and will be with you long after this body has died. That is who you are.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in Our Love is Our Power: Working with the Net of Light”, around p. 267

Many people never discover this unchanging, eternal, balanced place within themselves. They mistakenly think they they are their minds. This is an uncomfortable way to live, because it is impossible to find peace if you never experience anything beyond your mind. The mind feeds on drama. Drama gives the mind problems to solve. The mind is good at problem-solving, so if there is no real problem, it will create one so it has something to do.

Today, notice your mind doing what it does. It judges, criticizes, separates, weighs, and decides what should be and what shouldn’t be. Then do something different: relax your body and choose one thought to keep your mind occupied. This will help you to discover the part of you beyond your mind. To do this, focus your mind on one thing only (this can be your breath, a body sensation, a sound, an image, a word, anything – the focus matters, not the object of the focus).

 

For beginners, this is nearly impossible to do – in the beginning, the mind is so wild and untrained that it jumps around like a grasshopper on fire. Notice that this is what the mind ALWAYS does unless you give it something specific to do! If you practice regularly, you will find that you can calm your mind enough to contact the core of your being. The meditations in the back of Sharon McErlane’s books will help lead you to this calm, loving, restful place within yourself.

When you spend time with your true self, you will naturally lose your taste for judging and criticizing. Loving from your core feels much better than solving problems from your mind.

I wish you a loving day today,

Golden Eagle Feather

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s