Daily Obsession: Don’t have enough time?

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. The Grandmothers are but one face of the Divine – feel free to subsitute another face if you prefer. For English, scroll down.

Nederlands:

“Hoewel ik in deze dagen zelden een aanval van enorme activiteit had, was ik ook nooit rustig en stil. … Ik beloofde plechtig dat ik een tijdje ‘langzaam aan zou doen en dieper naar binnen zou gaan’. Ik maakte elke dag tijd vrij om de Grootmoeders te bezoeken, bij hen te zitten en diep in mezelf naar binnen te gaan. En natuurlijk hadden ze gelijk. Het hielp.” – Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders, p. 344

Overal rondom mij, hoor ik mensen zeggen “Ik heb geen tijd” en “Zelfs als ik wil langzamer aan doen, het blijkt dat ik het niet kan.” Zelfs vrouwen die niet voltijds buitenshuis werken zeggen dat ze geen tijd hebben. Mijn gepensioneerde schoonvader zegt dat hij nu minder tijd heeft dan voordat hij op pensioen ging. Hoe kan dit?

Ik heb de Grootmoeders gevraagd om een boodschap rond “niet genoeg tijd” en ze hebben me naar de citaat (boven) gebracht. Vervolgens zat ik zelf samen met de Grootmoeders om “diep naar binnen te gaan”. Dit was hun antwoord op “Ik heb niet genoeg tijd” en “Het lukt me niet om langzamer aan te doen”:

Ze hebben me getoond hoe onze intellectuele ideeën ons beperken. We snijden onzelf af van de Bron want we denken dat we het allemaal snappen. We denken, “Als ik maar hard genoeg over mijn probleem denk, dan zal ik controle krijgen en alles onder controle kunnen houden.” Dit lukt soms, voor korte periodes, maar meestal veroorzakt het gewoon veel stress.

We hebben vergeten wat het is om onszelf in de moment te verliezen, om uit te dijen verder dan de beperkingen van de aardse niveau en om onze echte grootte te ervaren, wat ver, ver groter is dan de wereld. Als we in de aanwezigheid van het Goddelijke zitten (de Goddelijke in gelijk welke vorm, of zonder vorm), de tijd verdwijnt en zorgen verdwijnen. Alles is echt in orde. Vanuit de Goddelijke perspectief, alles is in orde, en zal altijd in orde zijn, en is altijd in orde geweest. Dit is de enige waarheid in de universum; de rest is aardse drama.

Pas op, het aardse drama kan onweerstaanbaar zijn. Ik ben het mee eens – ik ben zelf grote fan van drama geweest. Maar als de gordijnen sluiten, we gaan allemaal terug naar de staat van “alles in orde” en we beseffen dat ongeacht wat de drama geweest is, het is allemaal maar tijdelijk.

De keuze is aan jou: je kan jezelf blijven beperken door zodanig veel te denken, of je kan de Grootmoeders bezoeken en hen je laten helpen om een tijdje op te houden met denken. Ze kunnen je helpen uitdijen tot de staat van “alles is in orde” en ze vragen om een beetje van die ervaring terug naar je dagelijks leven mee te brengen.

Alles is oké.

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

“Although these days I rarely had an attack of enormous activity, I was never peaceful and quiet. … I solemnly swore that for a while, I would ‘go slower and go deeper inside’. I made time free every day to visit the Grandmothers, to sit with them and to go deep inside myself. And of course they were right. It helped.” – Sharon McErlane in Our Love is Our Power, around p. 340

All around me, I hear people saying “I don’t have enough time” and “Even when I want to slow down, it seems that I can’t”. Even women who don’t work full time say that they don’t have enough time. My retired father-in-law says he has less time now that he is retired. How can this be?

I asked the Grandmothers for a message about “not enough time” and they gave me the above quotation. Then I went to “sit with the Grandmothers and go deep inside myself”. This was their answer to “I don’t have enough time” and “I can’t seem to slow down”:

They showed me how our intellectual ideas limit us. We cut ourselves off from the Source because we think we have it all figured out. We think, “If I just think hard enough about my problem, I will be able to get in control and remain in control.” This may work for short periods, but mostly it just creates a great deal of stress.

We have forgotten what it is like to lose ourselves in the moment, to expand beyond the limits of the earthly plane and to experience our true size, which is far, far larger than the world. When we sit in the presence of the Divine (in any form – or without a form at all), time disappears and worry disappears. All is truly well. From the Divine perspective, all is well, and all has always been well, and all shall always be well. This is the only truth in the universe; the rest is earth-bound drama.

Now, that earth-bound drama can be enormously compelling at times. I don’t disagree, being a lover of drama myself. But when the curtains close on Act I, Act II or the play ends, we return to the state of “all is well” and realize that no matter what our story was, it was temporary.

The choice is yours: you can keep limiting yourself by thinking so hard, or you can visit the Grandmothers and let them help you stop thinking for a while. You can let them help you expand out to the state of “all is well”, and ask them to help you bring a tiny bit of that experience back to your daily life.

All is well.

Love,

Golden Eagle Feather

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s