Daily Obsession: Sex and sexuality

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. The Grandmothers are but one face of the Divine; substitute another if you prefer. For English, scroll down.

Nederlands:

Yang dat niet door yin wordt omarmd of ondersteund, maakt mannen hard en afgesneden.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in De Grootmoeders spreken, p. 177

Je zult leren door in beweging te komen; wees niet bang voor het proces. … Wat kan weerstand bieden aan de winden van verandering? Er hangt nu een frisheid in de lucht – op ditzelfde moment wordt je nieuw.” – De Grootmoeders via Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders, p. 195

De laaste paar dagen zijn mijn gedachten op seks en seksualiteit gefocussed geweest. Deze blog-post is een moeilijke bevalling geweest. Wat heeft dit te maken met het werk van de Grootmoeders? Waarom hebben ze me deze citaten gegeven ter verduidelijking van een heleboel seksuele beelden die ze me in meditatie gegeven hebben?

Om eerlijk te zijn, ik ben het echt niet zeker. Ik heb ermee geworsteld. Het is mogelijk dat jij dit voor je eigen moet uitmaken – wat betekenen deze citaten voor jou persoonlijk in verband met seks en seksualiteit? Een mogelijkheid is dat deze citaten kunnen wijzen naar de schade die aan vrouwelijke seksualiteit verricht geweest is door onevenwichtig, onvolwassene mannen – en naar de mogelijkheid voor genezing en bekrachtiging op seksueel vlak.

Waarom voelt goede seks zo goed, en waarom voelt slechte seks zo slecht? De Grootmoeders hebben me gezegd dat seks in zijn hoogste expressie verenigt de twee helfden van God (yin-energie en yang-energie, in gelijk welke lichamelijke vorm ze zichzelf vinden). Als wij mensen gezonde, zorgeloze, spontane seks hebben, stijgen we tot een staat van pure bewustzijn. Het is een heilig iets en het voelt fantastisch – want het is fantastisch om puur in het lichaam en puur in bewustzijn te zijn. Als onze seksualiteit genezen is, ekstase wacht op ons – en genezing is mogelijk! Het is aan ons om te vragen om genezing en de Grootmoeders geven het graag. Beloofd.

Een paar jaar terug hebben de Grootmoeders me een hele visioen gegeven over seks en seksualiteit. Ik heb een tekst over sexualiteit vanuit de vrouwelijke perspectief geschreven. Ik heb op deze site een pagina gecreëerd zodat jij kan lezen (en alstublieft delen!) mijn hele “download van de Grootmoeders” over vrouwelijke seksualiteit. Die tekst was geschreven om gedeeld te worden. Ik hoop dat het de wereld rond zal gaan om vrouwen over hun seksualtieit te leren, en de gigantische kracht van vrouwelijke seksualiteit.

Ik wens je seksuele ekstase in zijn hoogste vorm,

Golden Eagle Feather

 

English:

Yang that is not embraced or supported by yin makes men hard and cut off.” – The Grandmothers door Sharon McErlane in A Call to Power, around p. 175

You will learn by coming into action; do not be afraid of the process. … What can resist the winds of change? There is a freshness in the air – in this very moment you are becoming new.” – The Grandmothers through Sharon McErlane in Our Love is Our Power, around p. 193

For several days now, I have been thinking about sex and sexuality. It has been difficult to birth this blog-post. What in the world does this have to do with the Grandmothers’ work? Why did they give me the above quotations as clarification for a series of sexual images I was given in meditation?

To be honest, I am not sure what they are trying to tell me. I have been wrestling with these ideas. It is possible that you are supposed to do your own thinking about what these quotations mean for you personally in relation to sex and sexuality. These quotations could very well be about the damage that has been done to women’s sexuality at the hands of unbalanced, immature men – and about the possibility for healing and empowerment on the sexual level.

Why does good sex feel so good, and why does bad sex feel so bad? The Grandmothers have told me that sex in its highest expression reunites the two halves of God (yin energy and yang energy, in whichever physical form they may reside). When we humans engage in healthy, unencumbered, spontaneous sex, we are elevated to a state of pure consciousness. It’s a holy thing and it feels great – because it feels wonderful to be purely in the body and purely in consciousness. When our sexuality has been healed, ecstasy awaits – and healing is possible! It is up to us to ask for the healing and the Grandmothers will give it. Promise.

A few years ago, the Grandmothers gave me quite a vision about female sexuality. I wrote an essay about sex and sexuality from the female point of view. I have created a page on this site so you can read (and please share!) my entire “download from the Grandmothers” about female sexuality. That text is meant to be shared. It is my hope that it will go around the world to teach women about their sexuality and the enormous power it contains.

Wishing you ecstatic sex in its highest form,

Golden Eagle Feather

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s