Daily Obsession: Stagnation breeds evil

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one (or make one!) daily for obsessive worrying and criticizing.

Today’s Daily Obsession is only in English.

“If there is no movement, there is no life, no growing change. Stagnation occurs and therefore destruction, devastation¬†and evil.” – The Grandmothers in A Call to Power, around p. 124

What change are you resisting today? It is our daily challenge to say “yes” to life and all the change it brings.

Love,

Golden Eagle Feather

 

 

Advertisements

Daily Obsession: The origin of negativity

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. The Grandmothers are but one face of the Divine – feel free to substitute another if you prefer. For English, scroll down.

Nederlands:

Alle negativiteit vindt zijn oorsprong in het denken.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in Our Love is Our Power, around p. 312

Wauw, wat een boterham. Laat me eens hierover nadenken. ūüôā

Het denken scheidt ons af van wie we echt zijn. Het snijdt ons af van ons lichaam, en het snijdt ons af van onze ziel. In deze (schijnbare) staat van gescheidenheid, angst komt binnen en negativiteit gebeurt. Als we het denken achter ons laat en in plaats van denken, in het lichaam komen en in onze eeuwige bewustzijn komen, dan weten we spontaan wat we moeten doen.

Soms betekend het dat we ergens een grens moeten leggen, voor een of andere reden. Maar in een staat van eenheid en liefde, een grens stellen gaat niet samen met kritiek of negativiteit – het is gewoon de waarheid in zo’n moment. “Nee” moet niet noodzakelijk negatief zijn – het kan zoveel andere dingen zijn, geen van hen negatief of schadelijk. Het is enkel ons denken dat een “nee” transformeert tot iets negatiefs om te geven of te ontvangen.

Vandaag, als negativiteit opkomt in jou of in iemand anders, neem het waar. Wat is het denken dat deze negativiteit tot stand gebracht heeft? Ga binnen jouw lichaam en reik naar jou eeuwige, mooie zelf. Dan neem de negativiteit waar vanuit deze twee perspectieven. Welke gevoelens en mogelijke acties uit de doeken komen een dat de negativiteit weggehaald is?

Met liefde,

Golden Eagle Feather

 

English:

All negativity originates in thinking.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders, p. 314

Wow, this is heavy. Let me think about this. ūüôā

Thinking separates us from who we truly are. It separates us from our body, and it separates us from our soul. In this (perceived) state of separation, fear enters, and negativity occurs. When we leave our thinking behind and instead enter into our body and our eternal consciousness, we instinctively and spontaneously know what to do.

Sometimes that means setting a boundary for some reason. But in a state of unity and love, that boundary-setting is not accompanied by judgement or negativity – it just is the truth in that moment. “No” does not have to be negative – it can be so many other things, none of them negative or damaging. It is our thinking that turns a simple “no” into something negative to give or receive.

Today, when negativity arises in you or someone else, observe it. What is the thinking that spawned that negativity? Go inside your body and reach for your eternal, beautiful self. Then observe the negativity from those two vantage points. What feelings and potential actions are revealed after stripping the negativity away?

With love,

Golden Eagle Feather

 

 

 

 

 

Daily Obsession: Letting go of psychic trash

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. The Grandmothers are but one face of the Divine – feel free to substitute another if you prefer. For English, scroll down.

Nederlands:

Giffen stammen uit vele levens, zei Beer. Het is niet jij, niet wie je bent. Het stamt uit vele levens. Dingen op je genomen, dingen heengegaan en meegedragen in het lichaam. In niets hiervan ligt schuld…Dit is psychische troep.” Beer en Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders, p. 75-76.

Is het geen bevrijdend gedachte om te denken dat alles wat we als kapot in onzelf beschouwen, in feite maar een hoop trope is dat ergens ooit aan ons lichaam geplakt werd? Wijn zijn onze neuroses niet, wij zijn onze gekke gedachten en gedrag niet, noch onze verwarring en slechte keuzes. Wie we echt zijn is veel groter dan dat.

Vandaag, maak verbinding met jouw echte, eeuwige, zuivere zelf. De onderdeel van jezelf die in Liefde woont en die vrij is van jouw geschiedenis. Dit is wie je bent. Hoe meer we all beginnen te leven vanuit wie we echt zijn, hoe meer giftige troep van ons allemaal zal wegvallen.

Ik wens je een propere en frisse dag vandaag,

Golden Eagle Feather

English:

Poisons come from many lives, said Beer. It is not you, not who you are. It comes from many lives. Things you have taken on, things you have gone through and carried with you in your body. There is no fault in any of these things…This psychic trash.” Bear and Sharon McErlane in Our Love is Our Power, around p. 74

Isn’t it a freeing thought to think that everything that we think is broken about ourselves is in fact just a bunch of trash that got stuck to our body at some point? We are not our neuroses, we are not our craziness and our confusion and our bad choices. Who we truly are transcends all of that.

Today, connect with your true, eternal, pure self. The part of you that lives in Love and is unencumbered by your history. This is who you are.  The more we all start to live from who we truly are, the more poisonous trash will fall away from all of us.

I wish you a clean and fresh day today,

Golden Eagle Feather

Daily Obsession: When you are too upset to meditate

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. The Grandmothers are but one face of the Divine; feel free to substitute another face if you prefer. For English, scroll down.

Nederlands:

“…toen ze probeerde te mediteren of te bidden, kon ze niet voldoende concentratie opbrengen.” – Sharon McErlane in De Grootmoeders spreken, p. 114

 

Soms zijn we te ondersteboven om te mediteren. De passage boven ging over een vrouw in een levensbedreigende situatie, maar we hebben allemaal dagen waar we niet kunnen mediteren of bidden.

Het is misschien niet gemakkelijk om te horen, maar dit blijkt normaal te zijn in het leven. Het blijkt dat dit een onderdeel is van een lichaam hebben en het spel ‘kom naar de labyrint van afleiding genaamde Aarde en zie of je je weg terug naar huis kan vinden’ spelen. Sommige dagen, die labyrint dreigt ons helemaal te verslinden. Op zulke dagen vergeten we dat er zelfs iets die ‘thuis’ noemt – we vergeten dat er een staat van vrede, van verbinding, bestaat.

Daarom schrijf ik deze Daily Obsessions. Omdat ze me herinneren dat thuis bestaat, zelfs als de muren van de labyrint blijken helemaal naar de hemel te reiken. En dan, zonder waarschuwing, gewoon omdat ik me herinner dat thuis er is en ik vraag om hulp om daar naartoe te gaan, krijg ik een proefje van dat thuisgevoel. Dat geeft me voldoende orientatie om de labyrinth terug in te gaan zonder mezelf er volledig in te verliezen.

Dus als het je vandaag of een andere dag niet lukt om te mediteren, maak je geen zorgen. Als je echt hulp nodig hebt, iemand zal hulp bieden. Een kalmerende aanwezigheid zal bij jou komen als je om hulp vraagt. En als niemand komt, het is omdat je het eigenlijk allen aankan – soms moeten we leren dat we sterker zijn dan wat we denken.

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

“…when she tried to meditate or pray, she couldn’t manage to concentrate enough.” – Sharon McErlane in A Call to Power, p. 114

 

Sometimes we are just too upset to meditate. The above passage was about a woman in a life-threatening situation, but we all have days where meditation and prayer are just impossible.

I hate to say this, but that seems to be the way life is. It seems to be part of having a body and playing this game called “come to the labyrinth of distractions called Earth and see if you can find your way back home.” Some days, the labyrinth just swallows us whole. On days like that, we forget that there is even something called ‘home’ – we forget that a state of peace, a state of connectedness even exists.

That is why I write these Daily Obsessions. Because they remind me that home is there, even when the walls of the labyrinth seem to reach to the sky. And then, without warning, just because I try to remember home and ask for help to get there, I get a taste of it again. That orients me enough to have another go in the labyrinth.

So if you can’t meditate today or some other day, don’t worry. If you truly need help, someone will come to your aid. A calming presence will find you if you just ask for help. And if they don’t come, it’s because you can handle it on your own – sometimes we need to know that we are stronger than we think.

Love,

Golden Eagle Feather

Daily Obsession: The Grandmothers’ Empowerment

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. The Grandmothers are but one face of the Divine; feel free to substitute another. For English, scroll down.

Nederlands:

“De Bekrachtiging brengt vrouwen in een verticale positie. Ik stond voor hen, verbaasd over hoe lang en gevuld de bekrachtiging mij had gemaakt. Ik was zoveel meer dan ik daarvoor was geweest.” – De Grootmoeders en Sharon McErlane in De Grootmoeders spreken, p. 181

De Grootmoeders spreken vaak over het belang van waardigheid – van lang en recht te staan, met een rechte rug. Hier zeggen ze weer dat de Bekrachtigingceremonie zelf brengt vrouwen tot de verticaal. Mannen die de bekrachtiging ontvangen zijn tot evenwicht gebracht op de manier dat elk van hen nodig heeft, die anders is voor elke man, maar vrouwen zijn echter gevuld met een verticale zwaard van licht.

Nou, wat is dit nadruk op de verticaal? Ik denk dat het de rol van vrouwen, de natuurlijke dragers van yin-energie, is om hemel en aarde te verbinden. Dit gebeurd ook op het moment van seksuele ekstase, of zo hebben de Grootmoeders het aan me uitgelegd. Dit verticaal-zijn heeft iets te maken met een zuil van licht te zijn, om de liefde van het Goddelijke naar onze dagelijks bestaan op aarde te brengen.

De Grootmoeders hebben me ook net gezegd dat mannen en vrouwen elkaar nodig hebben. De passage boven spreekt over de huidige wantrouz en boosheid tussen mannen en vrouwen. Als vrouwen bekrachtigd zijn met de juiste hoeveelheid yin, ze zijn sterk en helder. Als mannen tot evenwicht gebracht zijn met de juiste hoeveelheid yin, zijn ze ook sterk en helder. Ze zullen ook een vrouw ondersteunen en voor zorgen, haar begrenzen en haar opliften. In deze staat van bekrachtiging, de twee komen samen en God herscheppen.

Ik wens u een krachtige dag vandaag,

Golden Eagle Feather

 

English:

“The Empowerment brings women into a vertical position. I stood before them, surprised about how tall and full the empowerment had made me. I was so much more than I had been before.” – The Grandmothers and Sharon McErlane in A Call to Power, around p. 178

The Grandmothers talk a lot about the importance of dignity – of standing tall, with an erect spine. Here they say again that the Empowerment ceremony itself brings women into the vertical. Men who receive the empowerment come into balance in the way they need, which looks different for each man, but women are filled with a vertical sword of light.

So what is this emphasis on the vertical? I think it is the role of women, the natural carriers of yin energy, to bind heaven and earth. This also happens at the peak of sexual ecstasy, as the Grandmothers told me. This verticality has something to do with being a pillar of light, bringing the love of the Divine into our daily existence on Earth.

The Grandmothers also just told me that men and women need each other. The above passage talks about the current distrust and anger between men and women. When women are empowered with the right amount of yin, they are strong and clear. When men are brought into balance with the right amount of yin, they are also strong and clear and become unthreatened by a strong woman. They will also nurture her and support her, contain her and lift her up. In this state of empowerment, the two come together and recreate God.

Wishing you an empowered day today,

Golden Eagle Feather

 

 

Daily Obsession: The fear of nothingness

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Hopefully the potency of the vitamin will remain, but this week the continuity may not because I will be traveling. I will continue to need the Daily Obsession but I might not get to do it daily (or somewhat daily like I do now).

The Grandmothers are but one face of the Divine – please remember that while reading. For English, scroll down.

Nederlands:

“De angst voor leegte, voor het niets, schept een krachtige gehechtheid – een gehechtheid aan rollen, aan mensen, aan bezittingen, aan alles. Dit was het angst voor het niets; de angst dat wanneer we ons leven niet zouden vullen, als wij het niet zouden vullen, er dan slechts leegte zou zijn. …Deze angst onstaat door een orientatie op het yang-doen, in plaats van op het yin-ontvangen.” –¬† Sharon McErlane en de Grootmoeders in De Grootmoeders spreken, p. 148

Gisteren in onze maandelijkse Grootmoeders groep, een van de thema’s was de angst van het loslaten. Loslaten van iemand anders zijn pijn en verwarring, bijvoorbeeld, of loslaten van de reacties van anderen op de verandering binnen onszelf. Deze zijn allemaal variaties op de oerangst: de angst van het niets. (Deze passage is de moeite waard om te lezen in het geheel!)

Tijdens onze tijd samen gisteren, de Grootmoeders hebben deze angst in ons verzacht door ons diepe rust te schenken. Mijn yin-ontvangen ervaring was het rusten in een veld vol orange bloemen onder de warme zon. Veel van de andere deelneemsters kregen ook rustgevende ervaringen van de Grootmoeders als een genezend antwoord op onze stressen en zorgen. We hebben elkaar gewiegd gelijk zwaaiende zeeplanten terwijl we het Net van Licht tot bestaan gezongen hebben. Dit was een diepe yin-ervaring die direct naar onze cellen gegaan is.

Vandaag, kijk of jij ook een Grootmoedersgroep kan vinden waarbij je je goed voelt. Of denk erover na of jij eentje zou willen oprichten (er bestaat een handleiding op de grandmothersspeak.com site). De ervaring van de boodschap van de Grootmoeders samen met anderen is heel krachtig.

Hier is een zonnegoten orange bloemeke voor jou…

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

The fear of emptiness, of the great nothing, creates a very strong attachment – an attachment to roles, to people, to possessions, to everything. This was the fear of nothingness; the fear that when we would not fill our lives, if we would not fill it up, then only emptiness would remain. …This fear comes from an orientation¬†to¬†yang-doing, instead of yin-receiving.” – Sharon McErlane and the Grandmothers in A Call to Power, around p. 146

Yesterday in my our monthly Grandmothers group, one of the themes present was¬†the fear of letting go. Letting go of someone else’s pain and confusion, for example, or letting go of others’ reactions to changes in ourselves. These are all variations of the basic fear: the fear of nothingness. (This passage is worth reading in depth!)

During our time together yesterday, the Grandmothers countered this fear in us by giving us deep rest. My yin-receiving experience was resting in a field of orange flowers under the warm sun. Many of the other participants received similar restful experiences from the Grandmothers as a healing response to our stress and worries. We rocked each other like waving seaweed while we sang the Net of Light into existence. This was a deep yin experience that went straight to our very cells.

Today, see if you can find a Grandmothers group that you feel good in. Or think about starting one yourself (there is a guide on the grandmothersspeak.com website). The experience of sharing the Grandmothers’ message in person is very powerful.

Here is a sun-drenched orange flower for you…

Love,

Golden Eagle Feather

 

 

Daily Obsession: How to become a walking prayer

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. The Grandmothers are but one face of the Divine; subsitute another if you prefer. For English, scroll down.

Nederlands:

“Ik was ook nieuwsgierig naar wat zij ‘moeiteloos geven’ noemden.” – Sharon McErlane in De Grootmoeders spreken, p. 89

Wanneer jij je vibratie omhoog brengt, heeft dat invloed op alles en iedereen om je heen. Wanneer jij dat doet, wordt je een wandelende bidder. Dan is er niets wat je moet doen of zeggen want je eigen wezen zal het allemaal zeggen.” – De Grootmoeders via Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders, p. 272

De staat van een wandelende bidder te zijn is echt moeiteloos geven. Als we onze vibratie omhoog brengen, onze simpele aanwezigheid is alsof we bidden voor de mensen rondom ons. Door onszelf te zijn in een hogere staat, maken we een brug dat anderen kunnen gebruiken om zuiver Goddelijke liefde te ervaren.

Hoe doen we dat, dan, onze vibratie omhoog doen? Ik denk dat de belangrijkst aspect is het gewoon willen. De eenvoudige keuze om “de souterrain van het leven” ter verlaten is de belangrijkste stap. We moeten bewust worden als we vast raken in het labyrint van wereldse afleiding, of we de focus op het Goddelijke verloren hebben, en dan zeggen, “Eigenlijk zou ik liever in contact met het Goddelijke zijn dan mijn leven enkel door mijn ego en mijn geest ‘doen’.” Van daaruit kunnen we bidden, of contact maken met het Net van Licht, we kunnen de Grootmoeders boeken of andere heilige schriften lezen, we kunnen naar de Grootmoeders gaan, of mediteren, of een andere spirituele praktijk doen dat ons terug bewust maakt van de aanwezigheid van het Goddelijke.

Geen enkele manier van onze vibratie omhoog te krijgen is eigenlijk moeilijk; in feite, het leven wordt enkel moeilijk als we deze dingen niet doen!

Vandaag, breng je focus terug naar het Goddelijke. Ik weet dat ik het zal doen – en als we het allemaal doen, over de hele wereld, dan zal het pad terug naar de liefde veel gemakkelijker voor iedereen worden.

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

“I was also curious about what they called ‘effortless giving’.” – Sharon McErlane in A Call to Power, around p. 88

When you elevate your vibration, this affects everything and everyone around you. When you do this, you become a walking prayer. Then there is nothing that you need to do or say, because your own being will say it all.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in Our Love is Our Power, around p. 270

To become a walking prayer is indeed effortless giving. When we elevate our vibration, our simple presence around other people is like praying for them. By being ourselves in an elevated state, we create a bridge that others can cross to experience pure Divine love.

How do we elevate our vibration, then? I think the most important part is¬†simply wanting to.¬†Just¬†making the choice to leave the “basement of life” is the most important step.¬†Noticing when we are getting caught up in the labyrinth of worldy distractions, noticing that we have lost our focus on the Divine, and then saying, “Actually,¬†I would rather be in contact with the Divine than doing my life¬†all from my ego and my mind.” From there, we pray or connect to the Net of Light, we read the Grandmothers books or other sacred writings, we journey to the Grandmothers or meditate or do another spiritual practice that re-establishes our consciousness of the Divine.

None of those ways of elevating our vibration¬†is difficult; in fact, life only gets truly difficult when we don’t do those things!

Today, shift your focus back to the Divine. I know I will – and if we all do this, all over the world, then everyone’s path to love¬†will be much, much easier.

Love,

Golden Eagle Feather