Daily Obsession: The Grandmothers’ Empowerment

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. The Grandmothers are but one face of the Divine; feel free to substitute another. For English, scroll down.

Nederlands:

“De Bekrachtiging brengt vrouwen in een verticale positie. Ik stond voor hen, verbaasd over hoe lang en gevuld de bekrachtiging mij had gemaakt. Ik was zoveel meer dan ik daarvoor was geweest.” – De Grootmoeders en Sharon McErlane in De Grootmoeders spreken, p. 181

De Grootmoeders spreken vaak over het belang van waardigheid – van lang en recht te staan, met een rechte rug. Hier zeggen ze weer dat de Bekrachtigingceremonie zelf brengt vrouwen tot de verticaal. Mannen die de bekrachtiging ontvangen zijn tot evenwicht gebracht op de manier dat elk van hen nodig heeft, die anders is voor elke man, maar vrouwen zijn echter gevuld met een verticale zwaard van licht.

Nou, wat is dit nadruk op de verticaal? Ik denk dat het de rol van vrouwen, de natuurlijke dragers van yin-energie, is om hemel en aarde te verbinden. Dit gebeurd ook op het moment van seksuele ekstase, of zo hebben de Grootmoeders het aan me uitgelegd. Dit verticaal-zijn heeft iets te maken met een zuil van licht te zijn, om de liefde van het Goddelijke naar onze dagelijks bestaan op aarde te brengen.

De Grootmoeders hebben me ook net gezegd dat mannen en vrouwen elkaar nodig hebben. De passage boven spreekt over de huidige wantrouz en boosheid tussen mannen en vrouwen. Als vrouwen bekrachtigd zijn met de juiste hoeveelheid yin, ze zijn sterk en helder. Als mannen tot evenwicht gebracht zijn met de juiste hoeveelheid yin, zijn ze ook sterk en helder. Ze zullen ook een vrouw ondersteunen en voor zorgen, haar begrenzen en haar opliften. In deze staat van bekrachtiging, de twee komen samen en God herscheppen.

Ik wens u een krachtige dag vandaag,

Golden Eagle Feather

 

English:

“The Empowerment brings women into a vertical position. I stood before them, surprised about how tall and full the empowerment had made me. I was so much more than I had been before.” – The Grandmothers and Sharon McErlane in A Call to Power, around p. 178

The Grandmothers talk a lot about the importance of dignity – of standing tall, with an erect spine. Here they say again that the Empowerment ceremony itself brings women into the vertical. Men who receive the empowerment come into balance in the way they need, which looks different for each man, but women are filled with a vertical sword of light.

So what is this emphasis on the vertical? I think it is the role of women, the natural carriers of yin energy, to bind heaven and earth. This also happens at the peak of sexual ecstasy, as the Grandmothers told me. This verticality has something to do with being a pillar of light, bringing the love of the Divine into our daily existence on Earth.

The Grandmothers also just told me that men and women need each other. The above passage talks about the current distrust and anger between men and women. When women are empowered with the right amount of yin, they are strong and clear. When men are brought into balance with the right amount of yin, they are also strong and clear and become unthreatened by a strong woman. They will also nurture her and support her, contain her and lift her up. In this state of empowerment, the two come together and recreate God.

Wishing you an empowered day today,

Golden Eagle Feather

 

 

Advertisements

One comment on “Daily Obsession: The Grandmothers’ Empowerment

  1. sab1mail says:

    very beauty-full ! a sword of light, connecting heaven and earth …. !
    yes !
    love to you – you all.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s