Daily Obsession: Dignity (“Waardigheid” in NL)

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Sharon vraagt: “Onderwijs me over de echte kracht in vrouwen.” De Grootmoeders beantwoorden, “Het is een ontzagwekkend iets. Vrouwelijke energie is een serieuze zaak. Hun hoofden schuddende zeiden ze: Het is niet zoals jullie er hier op aarde over denken: onderdanig, koket en manipulatief. Het is geen van deze houdingen. Ze riepen het met afkeuring in hun stem. Het is een enorme kracht van waardigheid. Door de koninklijke manier waarop ze zich gedroegen, zag ik wat ze hierbij voelden. … “Je kunt nog altijd pret hebben, vreugde wordt niet uitgebannen. Het gaat erom waardig te zijn, altijd waardig, zelfs in spelsituaties. Waardigheid heeft te maken met de heiligheid van het wezen dat jij bent. … Vergeet dit nimmer, nooit! Dat is wat jij bent.” -De Grootmoeders door Sharon McErlane in De Grootmoeders spreken, p. 90-91

Waardigheid. Koninklijkheid. Nooit vergeten wie je bent. Gelijk een koning die symbolisch nooit zijn kroon kan afdoen want zijn titel is wie hij is, in elke situatie.

De Grootmoeders vragen ons om een koninklijke gedaante aan te nemen, en om daarin te blijven. Om te onhouden wie we zijn. Ze vertellenons dat wij waardigheid bezitten gewoon omdat wij in deze vorm geboren zijn. De opvolger van de troon hoeft niet te sollicteren voor de baan van koning(in); het baan is wie dat hij of zij is, vanaf de eerste dag.

Vandaag, denk over je eigen waardigheid na. Kom in de gedachte dat op een energetisch niveau (ongeacht jouw huidige sociale klasse), koninklijk bloed stroomt door jouw aders. Wat voor effect heeft dit op jouw dagelijkse keuzes?

Met koninklijke groet,

Golden Eagle Feather

 

 

English:

Sharon asks: “Teach me about the real power in women.” The Grandmothers answered, “It is something staggering. Feminine energy is serious business.” Shaking their heads, they said “It is not as you on Earth think about it: subservient, coquettish and manipulative. It is none of these.” They shouted that out with disapproval in their voice. “It is an enormous power of dignity.” Through the royal way that they carried themselves, I saw what they felt while saying this. … “You can still have fun, joy is still allowed. It’s about having dignity, always dignity, even in playful situations. Dignity is related to the holiness of the being that you are. … Never forget this, never! That is who you are.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in A Call to Power, around p. 90

Dignity. Royalty. Power. Never forgetting who you are. Like a king that can symbolically never take off his crown, because his title is who he is, in every situation.

The Grandmothers call us to step into a royal state of mind and stay there. To remember who we are. They tell us that we are imbued with dignity simply because we have been born into this form. The heir to the throne does not apply for the job; the job is who he or she is, from Day One.

Today, explore your own dignity. Step into the thought that on an energetic level (regardless of your station in life), royal blood flows through your veins. How does this affect your everyday choices?

Royally yours,

Golden Eagle Feather

 

 

 

Advertisements

Daily Obsession: The Fabric of Being is who you are

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Het Weefsel van Het Bestaan is wie je bent. Je wezen is vreugde! Steeds groter wordende vreugde.” – De Grootmoeders via Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders, p. 135

Vreugde, inderdaad. De oorzaak van onze leed is een gevoel van scheiding: de scheiding die van het geest komt, de scheiding van God, de scheiding van andere mensen.

Als we op het Weefsel van het Bestaan mediteren (gelijk een allesomvattende nachtelijke hemel), ons gevoel van schieding oplost en samen met dat gevoel, ons leed. Alles wat overblijft is liefde en vreugde.

Ik wens je een dag gevuld met liefde en vreugde,

Golden Eagle Feather

 

English:

The Fabric of Being is who you are. Your being is joy! Ever-growing joy.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in Our Love is Our Power, around p. 133

Joy indeed. What causes our suffering is the sense of separation: the separation caused by the mind, the separation from God, the separation from other human beings.

When we meditate on the Fabric of Being (like an all-encompassing night sky), our sense of separation disappears, and with it, our suffering. All that is left is love and joy.

Wishing you a day filled with love and joy,

Golden Eagle Feather

Daily Obsession: You are the light of the world

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

“Eer jezelf. Jij bent het licht van de wereld.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders, p. 217

Telkens als wij aan het Net van Licht denken, naar een kind glimlachen, verander onze gedachten van iets negatiefs naar iets positiefs, of iets helends, medelevends, of liefs doen, brengen we meer licht naar de wereld. De kleine dingen maken vaak een groter verschil dan de grote dingen.

Vandaag, geniet van de kleine dingen en vereer ze. Eer vandaag hoe jij licht naar de wereld brengt.

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

Every time we think of the Net of Light, smile at a child, change our thoughts from negative to positive, or make an act of healing, compassion or kindness, we bring more light to the world. The small things often make much more of a difference than the big things.

Today, enjoy the small things and honor them. Honor how you bring light to the world today.

Love,

Golden Eagle Feather

 

Daily Obsession: Don’t think, do

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

“Het was eenvoudig. Ik kon nergens anders aan denken.” – Het verhaal van Shirley in Sharon McErlanes boek De Grootmoeders spreken, p. 115

De Daily Obsession van vandaag gaat over aanwezig zijn in de werkelijkheid in plaats van in de wereld van de geest terechtkomen. Ik been een schrijver, dus ik weet wat over het denken – het is een van mijn lievelingsactiviteiten. Maar het probleem is dat het helemaal geen activiteit is, en verder is het (meestal) niet met de werkelijkheid gerelateerd.

Normaal gezien als ik het gevoel heb dat ik “niet genoeg tijd” heb, is dit eigenlijk een teken dat ik teveel aan het nadenken ben. Op zulke momenten besteed ik teveel tijd aan het nadenken en te weinig tijd aan het zijn. Als ik stop met denken, ik doe veel maar op een moieteloze manier, de stress verdwijnt, het “nu” komt in focus, en de liefde begint te stromen. Actie gebeurt maar helemaal zonder dat ik iets ervoor moet doen.

Onlangs koos ik om een taak met een keer af te werken, en alle andere taken te vergeten. Ik schreef op: “Een volgende handeling” en werkte die af voordat ik aan iets anders dacht. Ik koos (zonder erover na te denken) de één volgende handeling en werkte die af. Het was gewoon een heerlijke ervaring.

Ik wil hierover een kleine herinnering met jou delen. De mijne is opgeschreven en hangt in mijn keuken. Hier is het:

“Niet denken. Waarnemen, luisteren, voelen. Doen.”

Het is verbasingwekkend hoeveel leven er gebeurt (en ook hoeveel gedaan wordt) zonder behoefte aan erover na te denken!

Ik wens je een denken-vrij en levensgevulde dag vandaag.

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

“‘It was simple. I couldn’t think of anything else.'” – The story of Shirley in Sharon McErlanes book A Call to Power, around p. 114

Today’s Daily Obsession is about being present in reality instead of being in a mental world. Being a writer, I know something about thinking – it’s one of my favorite activities. But the trouble is that thinking is not an activity, nor is it (usually) related to reality.

Normally when I feel that I “don’t have enough time”, it is actually a sign that I am thinking too much. During times like that, my time is going toward thinking, not being. When I stop thinking, I just get things done effortlessly, stress disappears, “now” comes into focus, and love starts to flow. Action starts happening, all by itself.

Recently I chose to do several tasks in the following manner: I wrote down “The one next action is…” and then I did it. When that was done, I chose one next action without thinking what it was, and then I did it. I did fourteen things this way and it was a heavenly experience.

I want to share a little reminder about this with you. Mine is posted in my kitchen. It goes like this:

“Don’t think. Observe, listen, feel. Do.”

It’s quite amazing how much life happens (and how much gets done too) without needing to think!

I wish you a thought-free and life-filled day today.

Love,

Golden Eagle Feather

 

Daily Obsession: Your heart knows. (It doesn’t think.)

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. The Grandmothers are one face of the Divine; subsitute another if you prefer. For English, scroll down.

Nederlands:

Je hart weet wat. We spreken door jouw hart, wij leven in jouw hart.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders, p. 130

Het hart heeft zijn eigen wijsheid, en deze wijsheid is totaal anders dan mentale intelligentie of logica. Het hart denkt niet. Het kan “weten” maar dit is anders dan denken. Handelen in verbondenheid met het Goddelijke komt vanuit het hart, niet vanuit de geest.

Vandaag neem waar hoe je jezelf stopt van iets doen of iets zeggen omdat je begint te denken. Neem waar hoe dit gedachte jouw spontane actie onderbreekt, en als je je moedig voelt, doe het toch. (Met een caveat: doe niets gevaarlijks. Bepaalde soorten “self-talk” dienen om ons te beschermen en dit is goed.)

Ik wens je de vreugde van spontaniteit.

Met lieve groet,

Golden Eagle Feather

 

English:

Your heart knows something. We speak through your heart, we live in your heart.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in Our Love is Our Power, around p. 129

The heart has its own wisdom, and this wisdom is totally unrelated to mental intelligence or logic. The heart does not think. It can know, but this is different than thinking. Actions taken in unity with the Divine originate in the heart, not in the mind.

Today, notice how you stop yourself from saying or doing something because you start thinking. Notice how the thought interrupts your spontaneous action, and if you are feeling courageous, do it anyway. (With one caveat: do not do anything dangerous. Certain kinds of self-talk help to protect us and that is good.)

Wishing you the joy of spontaneity today,

Golden Eagle Feather

 

 

Daily Obsession: Be a walking prayer

These Daily Obesssions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

“Wanneer jij je vibratie omhoog brengt, heeft dat invloed op alles en iedereen om je heen. Wanneer jij dat doet, word je een wandelend gebed. Dan is er niets wat je moet doen of zeggen want je eigen wezen zal het allemaal zeggen.” – De Grootmoeders via Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders, p. 272

Een paar dagen geleden heeft een spirituele leraar me gezegd dat ik mijn potentieel niet gebruikte. Mijn geest wou dan een antwoord op de vraag, “Hoe ziet het eruit om mijn potentieel te bereiken?” Mijn geest (zoals geesten doen) hield vast aan het idee dat “mijn potentieel” moet uitgedrukt worden als de soort werk dat ik doe, de hoeveelheid werk dat ik kan verzetten, hoe snel en efficiënt dat ik werk, en het aantal mensen die ik beïnvloed door mijn werk te doen.

Dit is natuurlijk het yang kader.

Dus ik heb de Grootmoeders gevraagd om mijn hun beeld te tonen van “ik als ik mijn potentieel bereik”. Het antwoord kwam door willekeurig het boek open te slaan: “word een wandelend gebed”. Dat voelt veel beter aan dan wat mijn geest bedacht had. Mijn echte potentieel is spiritueel, niet aards, dus mijn potentieel kan niet gemeten worden in aardse (“yangachtige”) termen. Wij kunnen een wandelend gebed zijn als we werken of niet werken, praten of niet praten, druk bezig zijn of een rustig leventje leiden.

Jouw potentieel is dezelfde als de mijne: om een wandelend gebed te worden. Neem nu een moment om jouw ogen toe te doen en vraag de Grootmoeders om jou een beeld of een gevoel te geven als illustratie van hoe jouw potentieel kan in jouw persoonlijk leven manifesteren.

Ik wens je een dag waar je jouw potentieel bereikt.

Golden Eagle Feather

 

 

English:

When you raise your vibration, it influences everyone and everything around you. When you do this, you become a walking prayer. Then there is nothing that you have to do or say, because your own being will say it all.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in Our Love is Our Power, around p. 269

Recently, a spiritual teacher told me that I was not living up to my potential. My mind then wanted an answer to the question, “What does it look like to live up to my potential?” My mind, as minds tend to do, was holding fast to the notion that “my potential” must be expressed in terms of the kind of work I do, the amount of work I accomplish, how quickly and efficiently I get it all done, and the number of people that I influence while doing that work.

This is of course the yang paradigm.

So I asked the Grandmothers what their picture was of “me meeting my potential”. The answer I found by randomly opening the book was “to become a walking prayer”. That makes much more sense. My true potential is spiritual, not worldly, therefore my potential will not be measured in worldly (“yangy”) terms. One can be a walking prayer while working or not working, talking or not talking, being busy or living a very quiet and slow life.

Your potential is the same as mine: to become a walking prayer. Take some time now to shut your eyes and ask the Grandmothers to give you a feeling or an image of what that means for you personally.

I wish you a day of realizing your potential,

Golden Eagle Feather

 

Daily Obsession: Why the Divine takes on a form

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

“Het licht was overweldigend. … Omdat een allesomvattendend licht verblindend werkt, is het moeilijk iets te zien; een vorm is gemakkelijker om naar te kijken. … Toen ik dit eenmaal begreep, […was ik] zo dankbaar dat het Goddelijke ons deze vormen (van het vormeloze) hadden gegeven, om ons mee te verbinden en om lief te hebben.” – Sharon McErlane in De Grootmoeders spreken, pp. 193-94

De Grootmoeders zijn ook een vorm van het Goddelijke, samen met Jesus, Maria, Krishna, en vele andere vormen – sommigen menselijk een sommigen die “uit de verbeelding” komen.

Een stap verder is om te herinneren dat de Grootmoeders ons vertellen dat wij ook een van de vormen van het Goddelijke zijn – maar we hebben dit vergeten. Als we dit herinneren en handelen alsof dit waar was – zelfs voor een paar minuten – de dingen veranderen.

Ik wens je vandaag een Goddelijke dag,

Golden Eagle Feather

 

English:

“The light was overwhelming. … Because an all-encompassing light is blinding, it is difficult to see anything; a form is easier to look at. … Once I fully understood this, … [I was] so grateful that the Divine had given us these forms (of the formless) to connect with and to love.” – Sharon McErlane in A Call to Power, around p. 189

The Grandmothers are also a form of the Divine, together with Jesus, Maria, Krishna, and many other forms – some human and some “imaginary”.

To take it one step further, the Grandmothers teach us that we also are one of the forms of the Divine – we just have forgotten this. If we remember our true nature and act accordingly – even for a few moments – things change.

Wishing you a Divine day today,

Golden Eagle Feather