Daily Obsession: Dignity (“Waardigheid” in NL)

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Sharon vraagt: “Onderwijs me over de echte kracht in vrouwen.” De Grootmoeders beantwoorden, “Het is een ontzagwekkend iets. Vrouwelijke energie is een serieuze zaak. Hun hoofden schuddende zeiden ze: Het is niet zoals jullie er hier op aarde over denken: onderdanig, koket en manipulatief. Het is geen van deze houdingen. Ze riepen het met afkeuring in hun stem. Het is een enorme kracht van waardigheid. Door de koninklijke manier waarop ze zich gedroegen, zag ik wat ze hierbij voelden. … “Je kunt nog altijd pret hebben, vreugde wordt niet uitgebannen. Het gaat erom waardig te zijn, altijd waardig, zelfs in spelsituaties. Waardigheid heeft te maken met de heiligheid van het wezen dat jij bent. … Vergeet dit nimmer, nooit! Dat is wat jij bent.” -De Grootmoeders door Sharon McErlane in De Grootmoeders spreken, p. 90-91

Waardigheid. Koninklijkheid. Nooit vergeten wie je bent. Gelijk een koning die symbolisch nooit zijn kroon kan afdoen want zijn titel is wie hij is, in elke situatie.

De Grootmoeders vragen ons om een koninklijke gedaante aan te nemen, en om daarin te blijven. Om te onhouden wie we zijn. Ze vertellenons dat wij waardigheid bezitten gewoon omdat wij in deze vorm geboren zijn. De opvolger van de troon hoeft niet te sollicteren voor de baan van koning(in); het baan is wie dat hij of zij is, vanaf de eerste dag.

Vandaag, denk over je eigen waardigheid na. Kom in de gedachte dat op een energetisch niveau (ongeacht jouw huidige sociale klasse), koninklijk bloed stroomt door jouw aders. Wat voor effect heeft dit op jouw dagelijkse keuzes?

Met koninklijke groet,

Golden Eagle Feather

 

 

English:

Sharon asks: “Teach me about the real power in women.” The Grandmothers answered, “It is something staggering. Feminine energy is serious business.” Shaking their heads, they said “It is not as you on Earth think about it: subservient, coquettish and manipulative. It is none of these.” They shouted that out with disapproval in their voice. “It is an enormous power of dignity.” Through the royal way that they carried themselves, I saw what they felt while saying this. … “You can still have fun, joy is still allowed. It’s about having dignity, always dignity, even in playful situations. Dignity is related to the holiness of the being that you are. … Never forget this, never! That is who you are.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in A Call to Power, around p. 90

Dignity. Royalty. Power. Never forgetting who you are. Like a king that can symbolically never take off his crown, because his title is who he is, in every situation.

The Grandmothers call us to step into a royal state of mind and stay there. To remember who we are. They tell us that we are imbued with dignity simply because we have been born into this form. The heir to the throne does not apply for the job; the job is who he or she is, from Day One.

Today, explore your own dignity. Step into the thought that on an energetic level (regardless of your station in life), royal blood flows through your veins. How does this affect your everyday choices?

Royally yours,

Golden Eagle Feather

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s