Daily Obsession: The army is not for artists

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Vervullen verwijdert al het gevoel van afscheiding van de bron, verwijdert al het gevoel van klein zijn, behoeftig zijn of minderwaardig zijn. Dat is verdwenen. Er is alleen Voldaan Zijn en vanuit die staat vloeit alles op een gemakkelijke manier.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in De Grootmoeders spreken, p. 85-86

Tijdens de laatste paar weken heb ik het idee van discipline omarmd. Ik denk dat de roep van yang-energy me verleid heeft, in de vorm van “Mijn Potentieel Bereiken”. Ik probeerde om Mijn Potentieel te Bereiken gedurend ongeveer een week, dan ben ik ziek geworden. Het ziek-zijn heeft me terug in een staat van yin geforceerd, zodat ik kon rusten en yin-energie kon bijtanken. Ik heb mijn best gedaan om tegen het idee van “Ik kan mijn potentieel niet bereiken als ik ziek in bed lig” omdat ik door deze gedachte heen gezien heb, en het genoemd wat het is: de yang-wolf gekleed als een schaap.

Deze week heb ik (weer) geleerd dat ik geen mens ben voor het leger. Ik hoor daar niet bij en zal daarbij nooit horen. “Ons potentieel bereiken” gaat niet om iets bereiken. Volgens de Grootmoeders, gaat het simpelweg om een heilige ruimte vast te houden, elk moment dat onze ogen open zijn. Dat is alles – en het vraag een leven lang van minuut-tot-minuut discipline. Vreemd genoeg voelt deze soort discipline zodanig aangenaam dat het voelt alsof het geen discipline is.

Ik wens je de ervaring van Vol Zijn want in die staat van zijn is er nergens om naartoe te gaan en niets om te bereiken. Het is puur genieten.

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

Fullfillment erases all of the feeling of being cut off from the source, erases the feeling of being small, needy or not enough. That is gone. There is only Being Full and from that state, everything flows in an easy fashion.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in A Call to Power, around p. 84

I have been embracing the idea of discipline for a couple of weeks. I guess I got seduced by the call of yang energy in the form of Achieving My Potential. The effort to Achieve My Potential lasted for about a week and then I got sick. Being sick forced me back into a yin state, so I could rest and tank up on yin energy. I did my best to fight the recurrent idea of “I can’t achieve my potential if I’m sick in bed” because I saw that thought for what it was: the yang-wolf in sheep’s clothing.

What I have learned this week (again) is that I just don’t belong in the army and never will. “Achieving our potential” is not about achieving something. According to the Grandmothers, it is simply to hold a holy space wherever we go, whenever our eyes are open. That’s all – and that takes a lifetime of minute-by-minute discipline. Oddly, however, this kind of discipline feels so good, it doesn’t feel like discipline at all.

I wish you the experience of Being Full, because in that state there is nowhere to go and nothing to achieve. It is bliss.

Love,

Golden Eagle Feather

 

Advertisements

Daily Obsession: The Container fills the woman and heals the man

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

“Deze positie van het vat…, vult een vrouw volledig. … De energie van een man wordt naar het oneindigheidssymbool getrokken…waar het om de vrouw heen cirkelt en weer opgeladen wordt. Daarna gaat de mannelijke energie naar buiten en maakt zelf de tweede lus, maar doet dat altijd in ritme met de vrouwelijke energie. Mannen kunnen dat doen omdat ze omvat worden.” Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders, p. 47

Dit brengt nieuw licht aan het gezegde “Achter elke sterke man is een sterke vrouw.”

De positie van het vat brengt een vrouw tot kracht en tot vrede; tegelijk deze energie aardt de mannen in haar omgeving en brengt hun yang-energie in evenwicht. Het gaat over harmonie, harmonieuse relaties en harmonieuse bewegingen.

Ik wens je vandaag niets anders dan harmonie met de yin en yang binnen jezelf en met de mannen en vrouwen in jouw omgeving.

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

“This position of the vat…, fills a woman completely. … The energy of a man is pulled toward the infinity symbol…where it circles around the woman and gets recharged. Then the male energy goes back outside and makes a second loop, but it always does this in the rhythm of the feminine energy. Men can do this because they are encompassed.” Sharon McErlane in Our Love is Our Power, around p. 46

This sheds new light on the saying “Behind every great man is a great woman.”

The position of the container brings a woman into her power and makes her peaceful; at the same time, this energy grounds the men around her and brings their yang-energy into balance. This is about harmony, harmonious relationships and harmonious movements.

I wish you nothing more than harmony with the yin and yang within yourself and with the men and women around you.

Love,

Golden Eagle Feather

Daily Obsession: Dignity = alignment

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. This post is only in English.

After writing about dignity a couple of days ago, I got stuck on the idea and had to ask the Grandmothers for more information about it.

What came was enough to fill an entire webpage. Please read what the Grandmothers have to say about the dignity of feminine energy.

Worthily yours,

Golden Eagle Feather