Daily Obsession: A fundamental connection

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Niet beperkt door gewoonten of verwachtingen, maar als zielen samenkomend met het doel om te evolueren in grootsheid. Dit is een fundamentele verbinding…en brengt een kans op evolutie, echt evolutie met zich mee.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane, in “Een oproep van de Grootmoeders”, p. 65

Ik hou van in de Grootmoeders Samenkomsten want mensen van verschillende achtergronden komen samen in liefde. Tijdens deze vergaderingen verbinden we ons met elkaar op een niveau verder en dieper dan karakter, cultuur, zelfs zonder woorden.

Vandaag, oefen deze soort fundamentele verbinding met iedereen die je ontmoet. De mensen die je dagelijks ziet (zoals diegene die in jouw huis wonen) tot mensen die je nooit eerder ontmoet heb maar die letterlijk jouw pad kruisen. Voel wat het is om in iemand zijn ogen te kijken en om Grootheid ergens in de achtergrond te zien. Die Grootsheid maakt deel uit van elk van ons maar in sommigen is het wat moeilijker om te zien. Jouw geest kan het niet altijd waarnemen, maar jouw hart kan het.

Hoe voelt het aan om vanuit je hart te kijken in plaats van vanuit je ogen?

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

Not limited by habits or expectations, but as souls coming together with the goal of evolving in greatness. This is a fundamental connection…and brings the chance for evolution, real evolution with it.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in “Our Love is Our Power”, p. 65

I love attending the Grandmother’s Gatherings because people from different backgrounds and cultures come together in love. During those meetings, we connect to each other on a level beyond personality, beyond culture, even beyond words.

Today, practice this kind of fundamental connection with everyone you come across. The people you see on a daily basis (like the ones that live in your house, for example) and people you may have never met before but who literally cross your path today. Feel what it is like to look into someone’s eyes and see Greatness hiding in the background. That Greatness is part of all of us but it gets obscured sometimes. Your mind often cannot see it, but your heart can.

What is it like to look from your heart instead of your eyes?

Love,

Golden Eagle Feather

Advertisements

Daily Obsession: See the Tree of Life as a whole

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Het probleem heden…is dat de Boom [van het Leven] niet als een geheel wordt gezien. Adem nu vanuit de wortels van de Boom in. Breng de energie omhoog als je inademt. Doe dit drie keer. Adem dan vanuit de takken van de Boom in en trek energie omlaag in je lichaam als je inademt. Doe dit ook drie keer. Je uitademing hoef je niet ergens heen te sturen, die zal daarheen gaan waar het nodig is. Maar de inademing zowel omhoog als omlaag sturen in je lichaam is heel belangrijk.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in “Een oproep van de Grootmoeders”

Deze passage over de Boom van het Leven gaat over het harmoniseren van yin en yang. Door deze oefening te doen, de relatie tussen mannen en vrouwen ook in evenwicht komt. De strijd tussen de seksen beschadigdt de wereld en moet stoppen. Mannen en vrouwen zijn anders zoals takken en wortels anders zijn, maar ze maken allebei deel uit een geheel en beide zijn broodnodig. Samen deze energieen creeren het leven, onderhouden het leven, en zorgen voor het leven in al zijn mogelijke uitingen. Als een van deze energieen domineert, verzwakt het leven en alle leven begint af te zien. 

Vandaag doe deze ademhalingsoefening een paar keer tijdens de dag, vooral als je stress of verwarring voelt. In jouw verbeelding, zie of voel de kalmerende, uitdijend, rustig yin-energie stijgen tot de kruin van je hoofd terwijl je inademt, drie keer. Dan zie of voel de helder, directe yang-energie zakken door jouw lichaam tot je voetzolen. Inademt deze yang-energie drie keer. Telkens als je uitademt, verzend jouw harmoniseerde adem uit als een zegen voor alle wezens.

Ik wens jou een evenwichtig en harmonieuse dag,

Golden Eagle Feather

English:

The problem nowadays…is that the Tree [of Life] is not seen as a whole. Now breathe in from the roots of the Tree. Bring the energy upwards as you breathe in. Do this three times. Then breathe from the branches of the Tree and bring the energy downwards in your body as you breathe in. Also do this three times. You don’t need to send your exhalation anywhere, that will go where it is needed. But sending your inhalation upwards as well as downwards in your body is very important.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in “A Call to Power”

This passage about the Tree of Life is about harmonizing yin and yang. By doing this exercise, the relationship between men and women also returns to balance. The battle of the sexes is harmful and needs to stop. Men and women are different like branches and roots are different, but they are both part of one whole and are both vitally necessary. Together these energies create life, sustain life and nurture life in all its possible expressions. When one energy dominates, life begins to weaken and suffer.

Today, do this breathing exercise a few times throughout the day and especially when you are feeling stress or confusion. Consciously imagine the calming, expansive, restful yin-energy rising up to the crown of your head as you breathe in three times. Then imagine the clear, bright, direct yang energy sinking down through your body to the soles of your feet. Breathe the yang energy down three times. As you breathe out, send your harmonious breath out as a blessing to all beings.

Wishing you a balanced and harmonious day today,

Golden Eagle Feather

Daily Obsession: Men need yin/yang balance more than women do

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Use them to replace your mind’s obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

‘Mannen zijn gefrustreerd. Ze voelen zich niet goed en vaak reageren zij zich af door geweld te gebruiken, door verslavingen, of door vrouwen, kinderen of de samenleving te misbruiken. Door de ernst van de disbalans tussen yin en yang gaan mannen als bezetenen tekeer.’ Ze keken bedroefd toen ze zeiden: Voor mannen is een juiste balans tussen yin en yang meer een noodzaak dan bij vrouwen.'” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in “De Grootmoeders spreken”, pp. 180-81

Mannen hebben dit werk harder nodig dan vrouwen, maar vrouwen moeten yin-energie verhogen op aarde. Dit is een deel van de reden waarom het Grootmoeders werk is een diepe, een hard nodig, vorm van dienstbaarheid – het is per definitie onzelfzuchtig.

Niet zo lang geleden, dichtbij waar ik woon, een man heeft zijn vrouwelijke partner neergestoken en dan stapte onmiddellijk naar de politie. Ik ken de dochter van de vrouw die gestorven is. Als ik de Grootmoeders woorden lees over hoe maanen een yin/yang evenwicht harder nodig hebben dan vrouwen, ik weet dat ze het echt menen. In mijn eigen thuis, heb ik gezien hoe een toenemende yin-energie in ons gezin de frequentie en intensiteit van de ruzies verzacht heeft, en hoe de yin-energie ons allemaal bekrachtigd heeft om nee te zeggen tegen extreme woede en stress.

Als mannen – en vrouwen – gebruiken enkel yang-energie (zoals in zoveel families die ik ken), het niveau van stress is zo hoog dat men, vooral mannen, worden woedend en wanhopig. In extreme gevallen, deze toestand kan tot misbruik en zelfs moord.

De leringen van de Grootmoeders zijn niet enkel goed om te ontstressen voor diegene die mediteert op het Net van Licht en die naar de Grootmoeders reist; deze handelingen brengen balans en gemoedsrust naar de familie waarin ze leven, hun werkplaats, en elk systeem waarvan ze deel uitmaken. De stijgende yin-energie gaat door de gouden draden van het Net van Licht en reikt de wereld rond.

Vandaag, wees bewust van de keuzes die je maakt. Verhoog je yin-energie, of val je ten prooi aan en overdosis yang zonder het te beseffen?

Ik wens je een gebalanceerde dag vandaag,

Golden Eagle Feather

 

English:

‘Men are frustrated. They don’t feel well and often take this out on others by using violence, addiction, or by abusing women, children or society. The extremity of the imbalance between yin and yang causes men to act like crazy people.’ They looked sad when they said: ‘Men need the right balance between yin and yang more than women do.’ – The Grandmothers via Sharon McErlane in “A Call to Power”, around p. 75

Men need this work more than women, but women must be the ones to increase yin energy. This is in part why the Grandmothers work is a deep, and deeply needed, form of service – it is by definition unselfish.

Recently, very close to where I live, a man stabbed his female partner to death and then immediately turned himself in to the police. I know the daughter of the murdered woman. When I read the Grandmothers’ words about how men need yin/yang balance more than women, I therefore know that they really mean it. In my own home, I have seen how increasing yin-energy in our family has reduced the frequency and intensity of arguments, and how it has empowered all of us to say no to extreme anger and stress.

When men – and women – operate exclusively on yang energy (as in so many families I know), the stress level is so high that people, especially men, become enraged and desperate. In extreme cases, this leads to abuse and even murder.

The teachings of the Grandmothers are not only good stress relief for the person who meditates on the Net of Light and journeys to the Grandmothers; these actions also restore balance and sanity to the family they live in, their workplace, and every system they are a part of. The increase of yin energy moves through the golden strands of the Net of Light and reaches all the way around the world.

Today, be conscious of the choices you make. Are you increasing yin energy or succumbing to an overdose of yang without realizing it?

Wishing you a balanced day today,

Golden Eagle Feather

Daily Obession: How to be irresistible

These Daily Obesssions give us something to think about besides our usual worrying and judging. For English, scroll down.

Nederlands:

Sharon beschrijft haar ervaring om in de positie van “het vat” te zijn: “…omdat ik open was en op een bepaalde manier leeg, wilde alles naar me toe komen….[De Grootmoeders zeggen] ‘Omdat een vrouw in deze staat van bewustzijn onweerstaanbaar is…komt alles naar haar toe.’ [Sharon zegt verder] Als een vrouw de positie van omvatten inneemt, golft de energie heen en weer tussen mannen en vrouwen…De positie van aanvaarding is zo magnetisch dat het alles naar zich toetrekt. Echt toetrekt! Iedereen en alles wil op deze plek zijn om om aanvard te worden.” – De Grootmoeders en Sharon McErlane in “Een oproep van de Grootmoeders”, p. 46

Vandaag, oefen wat het is om een vat te zijn voor jezelf, jouw gedachten en herinnerining, en alles rondom jou. Beeld jezelf in als een groot, rond vat (ik plaats het Net van Licht in de binnenkant van het vat) en laat alles gewoon tot rust komen binnen jezelf-als-vat. Laat zelfs jouw angsten en kritiek tot rust komen in het vat – jij kan alles omvatten omdat er is niets dat gedaan moet worden.

Ik wens jou een dag gevuld met de vrede van een liefdevol vat te zijn,

Golden Eagle Feather

 

English:

Sharon describes her experience of being in the position of “the container”: “…because I was open and empty in a way, everything wanted to come to me…[The Grandmothers say] ‘Because a woman in this state of consciousness is irresistible…everything comes to her.’ [Sharon continues] When a woman takes this position of containing, the energy flows back and forth in waves between men and women…The position of acceptance is so magnetic that it attracts everything to it. Really attracts! Everyone and everything wants to be in this place so it can be accepted.” – The Grandmothers and Sharon McErlane in “Our Love is Our Power”, around p. 43

Today, practice being a container for yourself, your thoughts and memories, and everything around you. Imagine yourself as a large round container (I like to imagine the Net of Light lining the container) and just let everything rest inside yourself-as-container. Let even your fears and judgements rest inside this container – you can contain everything because there is nothing that needs to be done.

Wishing you an day filled with the peace of being a loving container,

Golden Eagle Feather

 

Daily Obsession: “Take a stand and be peaceful.”

These Daily Obsessions give us something else to think about than our usual worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

“Neem een standpunt in. Spreek je uit, maar verwoord je waarheid vanuit een positie van kracht….Spreek nooit in boosheid, maar houd een heilige ruimte vast, sta daar trots in en spreek dan…Lever geen bijdrage aan de huidige onrust in de wereld…De tijden waarin je leven zijn een grote test…yang zou zich ook graag aan jou hechten en je tot razernij dreven.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in “Een oproep van de Grootmoeders: Werken met het Net van Licht”, p. 122

Een goede vriend van mij was recent verbaal aangevallen omdat hij  met zijn hond liep op een veld zonder markeringen. Hij is calm gebleven ondanks zijn aanvallers intensiteit. Dit heeft de andere ook laten calmeren. Ik was gisteren van streek en mijn man is calm gebleven. Zijn zachte respons heeft me geholpen om min of meer calm te blijven. De Grootmoeders techniek werkt echt! Elke keer die we weerstand bieden aan de yang razernij, de hoeveelheid calmerende yin-energie op aarde stijgt.

Ik wens jou een vredige en krachtige dag vandaag,

Golden Eagle Feather

 

English:

“Take a stand. Say what you are thinking, but express your truth from a position of power…Never speak from anger, but hold a sacred space, stand proudly inside that space, and then speak…Do not contribute to the current upset in the world…The times you are living in are an important test…yang would also like to attach itself to you and drive you into a raging frenzy.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in “Our Love is Our Power: Working With the Net of Light”, around p. 120

A good friend was recently verbally attacked for trespassing on an unmarked field. He remained calm despite his aggressor’s intensity. This helped his aggressor to calm down too. I was upset yesterday and my husband remained calm. His gentle response helped me to calm down. The Grandmothers’ technique really works! Every time we resist the yang frenzy, we increase the calming yin-energy on earth.

I wish you a peaceful and powerful day today,

Golden Eagle Feather

The Rules of Marriage – more…

I hereby add a couple of items to my ‘rules of marriage’. I have edited my previous post to include the following:

  • Know your bottom line. What can you live with? What can’t you live with? What is a deal-breaker in your marriage? Say those things to your partner and ask your partner to tell you what the bottom line is for him/her. Listen attentively to the answer!!
  • Discern between what is truly important and what is consequential. Sometimes what seems important one day is not important the next – when in doubt, wait and listen to your body, not your mind.
  • Don’t blame. You are responsible for your life and your experience. No matter what your partner does or says, your life is yours, not your partner’s, and it’s up to you to make your life work for you.
  • All problems are shared problems. Instead of thinking that your partner is the problem, think instead “there is a problem in our relationship”. Then set about fixing your half of the problem and invite your partner to consider the problem, but do not force. Regardless of his/her reaction, do what you can, inside yourself and with your behavior, and see what changes.
  • Hang in there. Sometimes relationship problems last for a long time before getting resolved to everyone’s satisfaction. If the “bottom line” is being addressed and you can still have some nice times together sometimes, then it’s worth waiting, especially when kids are involved.
  • Ask for outside input. Sometimes we just can’t find our own way out – and choose people to talk to who will fight for your marriage even when you are fed up with it.

I hope this helps you increase the love you experience within your partnership and outside of it.

Golden Eagle Feather

How to stay happily, gratefully married

My husband and I have managed to stay married for 12 years, some of those years very happily and some not so happily. (I can gratefully report that the bad times have stayed away for a while and the love just keeps growing, thanks in large part to the Grandmothers.) But ups and downs are normal in marriage, or so I hear. I once wrote this list as a reminder of how to be – and stay – happily, successfully, gratefully married. I hope you’ll find it as useful I do.

The Rules of Marriage

1. Divorce is an option. It can happen to us.

2. Be considerate. Listen to – and remember – what each person says about his/her needs and preferences.

3. Address chronic complaints!

4. Tend to the root first. (“The root” is the household, the bank account, and down-time, among others.)

5. Dates are essential. Talking, fun and shared experience with and without the kids.

6. Do The Work (Byron Katie) whenever stress or judgement happens.

7. Listen. Without judgement, blame or defensiveness.

8. Act in a loving manner, like someone who loves and respects the other.

9. Notice typical stressors and address them. (For example, “make sure dinner is ready on time so no one gets too hungry”.)

10. Put yourself in your partner’s shoes. Ask, “How would I react if my partner did this to me?”

11. Know your bottom line.

12. Discern between what is truly important and what is consequential. Do this every day, every minute, every interaction.

13. Don’t blame. No matter what your partner does or says, it’s up to you to make your life work for you.

14. All problems are “problems in the relationship”. Invite your partner to consider the problem, but do not force. Regardless of his/her reaction, address your part of the problem and see what changes.

15. Hang in there. If the “bottom line” is being addressed and you can still have some nice times together, then it’s worth waiting and working on, especially when kids are involved.

16. Ask for outside input. Sometimes we just can’t find our own way out. Choose people to talk to who will fight for your marriage even when you are fed up with it.