Daily Obsession: Sex and sexuality

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. The Grandmothers are but one face of the Divine; substitute another if you prefer. For English, scroll down.

Nederlands:

Yang dat niet door yin wordt omarmd of ondersteund, maakt mannen hard en afgesneden.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in De Grootmoeders spreken, p. 177

Je zult leren door in beweging te komen; wees niet bang voor het proces. … Wat kan weerstand bieden aan de winden van verandering? Er hangt nu een frisheid in de lucht – op ditzelfde moment wordt je nieuw.” – De Grootmoeders via Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders, p. 195

De laaste paar dagen zijn mijn gedachten op seks en seksualiteit gefocussed geweest. Deze blog-post is een moeilijke bevalling geweest. Wat heeft dit te maken met het werk van de Grootmoeders? Waarom hebben ze me deze citaten gegeven ter verduidelijking van een heleboel seksuele beelden die ze me in meditatie gegeven hebben?

Om eerlijk te zijn, ik ben het echt niet zeker. Ik heb ermee geworsteld. Het is mogelijk dat jij dit voor je eigen moet uitmaken – wat betekenen deze citaten voor jou persoonlijk in verband met seks en seksualiteit? Een mogelijkheid is dat deze citaten kunnen wijzen naar de schade die aan vrouwelijke seksualiteit verricht geweest is door onevenwichtig, onvolwassene mannen – en naar de mogelijkheid voor genezing en bekrachtiging op seksueel vlak.

Waarom voelt goede seks zo goed, en waarom voelt slechte seks zo slecht? De Grootmoeders hebben me gezegd dat seks in zijn hoogste expressie verenigt de twee helfden van God (yin-energie en yang-energie, in gelijk welke lichamelijke vorm ze zichzelf vinden). Als wij mensen gezonde, zorgeloze, spontane seks hebben, stijgen we tot een staat van pure bewustzijn. Het is een heilig iets en het voelt fantastisch – want het is fantastisch om puur in het lichaam en puur in bewustzijn te zijn. Als onze seksualiteit genezen is, ekstase wacht op ons – en genezing is mogelijk! Het is aan ons om te vragen om genezing en de Grootmoeders geven het graag. Beloofd.

Een paar jaar terug hebben de Grootmoeders me een hele visioen gegeven over seks en seksualiteit. Ik heb een tekst over sexualiteit vanuit de vrouwelijke perspectief geschreven. Ik heb op deze site een pagina gecreëerd zodat jij kan lezen (en alstublieft delen!) mijn hele “download van de Grootmoeders” over vrouwelijke seksualiteit. Die tekst was geschreven om gedeeld te worden. Ik hoop dat het de wereld rond zal gaan om vrouwen over hun seksualtieit te leren, en de gigantische kracht van vrouwelijke seksualiteit.

Ik wens je seksuele ekstase in zijn hoogste vorm,

Golden Eagle Feather

 

English:

Yang that is not embraced or supported by yin makes men hard and cut off.” – The Grandmothers door Sharon McErlane in A Call to Power, around p. 175

You will learn by coming into action; do not be afraid of the process. … What can resist the winds of change? There is a freshness in the air – in this very moment you are becoming new.” – The Grandmothers through Sharon McErlane in Our Love is Our Power, around p. 193

For several days now, I have been thinking about sex and sexuality. It has been difficult to birth this blog-post. What in the world does this have to do with the Grandmothers’ work? Why did they give me the above quotations as clarification for a series of sexual images I was given in meditation?

To be honest, I am not sure what they are trying to tell me. I have been wrestling with these ideas. It is possible that you are supposed to do your own thinking about what these quotations mean for you personally in relation to sex and sexuality. These quotations could very well be about the damage that has been done to women’s sexuality at the hands of unbalanced, immature men – and about the possibility for healing and empowerment on the sexual level.

Why does good sex feel so good, and why does bad sex feel so bad? The Grandmothers have told me that sex in its highest expression reunites the two halves of God (yin energy and yang energy, in whichever physical form they may reside). When we humans engage in healthy, unencumbered, spontaneous sex, we are elevated to a state of pure consciousness. It’s a holy thing and it feels great – because it feels wonderful to be purely in the body and purely in consciousness. When our sexuality has been healed, ecstasy awaits – and healing is possible! It is up to us to ask for the healing and the Grandmothers will give it. Promise.

A few years ago, the Grandmothers gave me quite a vision about female sexuality. I wrote an essay about sex and sexuality from the female point of view. I have created a page on this site so you can read (and please share!) my entire “download from the Grandmothers” about female sexuality. That text is meant to be shared. It is my hope that it will go around the world to teach women about their sexuality and the enormous power it contains.

Wishing you ecstatic sex in its highest form,

Golden Eagle Feather

Advertisements

Daily Obsession: Foreplay to a post about sex

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. The Grandmothers are but one face of the divine – substitute another if you prefer. For English, scroll down.

Nederlands:

Het werk dat je gaat doen, brengt de energie die jullie yin noemen in beweging, zodat yin tegen yang duwt en…ze herschikken zich.” – De Grootmoeders via Sharon McErlane in De Grootmoeders spreken, p. 123

Noem deze blog-post maar “voorspel”. Gisteren in meditatie hebben te Grootmoeders me een heleboel seksuele beelden gegeven in meditatie, dan hebben ze die beelden verduidelijkt met citaten over yin en yang. Mijn boodschap over seks  is nog niet klaar om uit de oven te komen. (Eigenlijk, als jij weet hoe pdf’s up te loaden naar WordPress, laat me maar weten! Ik wil een lange tekst over vrouwelijke seksualiteit delen maar ik weet niet hoe het op mijn goldeneaglefeather site te smijten. In het ergste geval zal ik het gewoon copy/pasten van Word maar het is redelijk lang om op het scherm te lezen.)

Verder, ik snap nog niet het verband tussen de veranderende verhouding tussen yin en yang en de link met seks, maar de Grootmoeders willen me zeker iets in die richting duidelijk maken.

Vandaag, vraag jezelf dit en vertel me wat jij erover denkt: “Wat heeft seks te maken met het herschikken van yin en yang?”

Geniet van je dag terwijl je nadenkt over seks,

Golden Eagle Feather

English:

The work that you will do, brings the energy of what you call yin into movement, so that yin pushes against yang and…they rearrange themselves.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in A Call to Power, around p. 121 (top of Chapter 11)

Call this post “foreplay”. Yesterday the Grandmothers first gave me a bunch of sexual images in mediation, then clarified those images with quotations about yin and yang. This message about sex is not fully baked, though. (In fact, if you know how to post pdf’s to WordPress, please let me know! I have a long text about female sexuality to share, but I don’t know how to get it onto my goldeneaglefeather site. In the worst case I’ll just copy/paste from Word but it’s quite long to read on-screen.)

Also, I don’t yet understand the link between the changes in yin and yang and the link with sex, but the Grandmothers are clearly trying to tell me something in that direction.

Today, ask yourself this question and tell me what you come up with: “What does sex have to do with yin and yang rearranging themselves?”

Have a fun day thinking about sex,

Golden Eagle Feather