Daily Obsession: The Container fills the woman and heals the man

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

“Deze positie van het vat…, vult een vrouw volledig. … De energie van een man wordt naar het oneindigheidssymbool getrokken…waar het om de vrouw heen cirkelt en weer opgeladen wordt. Daarna gaat de mannelijke energie naar buiten en maakt zelf de tweede lus, maar doet dat altijd in ritme met de vrouwelijke energie. Mannen kunnen dat doen omdat ze omvat worden.” Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders, p. 47

Dit brengt nieuw licht aan het gezegde “Achter elke sterke man is een sterke vrouw.”

De positie van het vat brengt een vrouw tot kracht en tot vrede; tegelijk deze energie aardt de mannen in haar omgeving en brengt hun yang-energie in evenwicht. Het gaat over harmonie, harmonieuse relaties en harmonieuse bewegingen.

Ik wens je vandaag niets anders dan harmonie met de yin en yang binnen jezelf en met de mannen en vrouwen in jouw omgeving.

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

“This position of the vat…, fills a woman completely. … The energy of a man is pulled toward the infinity symbol…where it circles around the woman and gets recharged. Then the male energy goes back outside and makes a second loop, but it always does this in the rhythm of the feminine energy. Men can do this because they are encompassed.” Sharon McErlane in Our Love is Our Power, around p. 46

This sheds new light on the saying “Behind every great man is a great woman.”

The position of the container brings a woman into her power and makes her peaceful; at the same time, this energy grounds the men around her and brings their yang-energy into balance. This is about harmony, harmonious relationships and harmonious movements.

I wish you nothing more than harmony with the yin and yang within yourself and with the men and women around you.

Love,

Golden Eagle Feather

Advertisements

Daily Obsession: Dignity = alignment

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. This post is only in English.

After writing about dignity a couple of days ago, I got stuck on the idea and had to ask the Grandmothers for more information about it.

What came was enough to fill an entire webpage. Please read what the Grandmothers have to say about the dignity of feminine energy.

Worthily yours,

Golden Eagle Feather

Daily Obsession: Dignity (“Waardigheid” in NL)

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Sharon vraagt: “Onderwijs me over de echte kracht in vrouwen.” De Grootmoeders beantwoorden, “Het is een ontzagwekkend iets. Vrouwelijke energie is een serieuze zaak. Hun hoofden schuddende zeiden ze: Het is niet zoals jullie er hier op aarde over denken: onderdanig, koket en manipulatief. Het is geen van deze houdingen. Ze riepen het met afkeuring in hun stem. Het is een enorme kracht van waardigheid. Door de koninklijke manier waarop ze zich gedroegen, zag ik wat ze hierbij voelden. … “Je kunt nog altijd pret hebben, vreugde wordt niet uitgebannen. Het gaat erom waardig te zijn, altijd waardig, zelfs in spelsituaties. Waardigheid heeft te maken met de heiligheid van het wezen dat jij bent. … Vergeet dit nimmer, nooit! Dat is wat jij bent.” -De Grootmoeders door Sharon McErlane in De Grootmoeders spreken, p. 90-91

Waardigheid. Koninklijkheid. Nooit vergeten wie je bent. Gelijk een koning die symbolisch nooit zijn kroon kan afdoen want zijn titel is wie hij is, in elke situatie.

De Grootmoeders vragen ons om een koninklijke gedaante aan te nemen, en om daarin te blijven. Om te onhouden wie we zijn. Ze vertellenons dat wij waardigheid bezitten gewoon omdat wij in deze vorm geboren zijn. De opvolger van de troon hoeft niet te sollicteren voor de baan van koning(in); het baan is wie dat hij of zij is, vanaf de eerste dag.

Vandaag, denk over je eigen waardigheid na. Kom in de gedachte dat op een energetisch niveau (ongeacht jouw huidige sociale klasse), koninklijk bloed stroomt door jouw aders. Wat voor effect heeft dit op jouw dagelijkse keuzes?

Met koninklijke groet,

Golden Eagle Feather

 

 

English:

Sharon asks: “Teach me about the real power in women.” The Grandmothers answered, “It is something staggering. Feminine energy is serious business.” Shaking their heads, they said “It is not as you on Earth think about it: subservient, coquettish and manipulative. It is none of these.” They shouted that out with disapproval in their voice. “It is an enormous power of dignity.” Through the royal way that they carried themselves, I saw what they felt while saying this. … “You can still have fun, joy is still allowed. It’s about having dignity, always dignity, even in playful situations. Dignity is related to the holiness of the being that you are. … Never forget this, never! That is who you are.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in A Call to Power, around p. 90

Dignity. Royalty. Power. Never forgetting who you are. Like a king that can symbolically never take off his crown, because his title is who he is, in every situation.

The Grandmothers call us to step into a royal state of mind and stay there. To remember who we are. They tell us that we are imbued with dignity simply because we have been born into this form. The heir to the throne does not apply for the job; the job is who he or she is, from Day One.

Today, explore your own dignity. Step into the thought that on an energetic level (regardless of your station in life), royal blood flows through your veins. How does this affect your everyday choices?

Royally yours,

Golden Eagle Feather

 

 

 

Daily Obsession: The Fabric of Being is who you are

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Het Weefsel van Het Bestaan is wie je bent. Je wezen is vreugde! Steeds groter wordende vreugde.” – De Grootmoeders via Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders, p. 135

Vreugde, inderdaad. De oorzaak van onze leed is een gevoel van scheiding: de scheiding die van het geest komt, de scheiding van God, de scheiding van andere mensen.

Als we op het Weefsel van het Bestaan mediteren (gelijk een allesomvattende nachtelijke hemel), ons gevoel van schieding oplost en samen met dat gevoel, ons leed. Alles wat overblijft is liefde en vreugde.

Ik wens je een dag gevuld met liefde en vreugde,

Golden Eagle Feather

 

English:

The Fabric of Being is who you are. Your being is joy! Ever-growing joy.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in Our Love is Our Power, around p. 133

Joy indeed. What causes our suffering is the sense of separation: the separation caused by the mind, the separation from God, the separation from other human beings.

When we meditate on the Fabric of Being (like an all-encompassing night sky), our sense of separation disappears, and with it, our suffering. All that is left is love and joy.

Wishing you a day filled with love and joy,

Golden Eagle Feather

Daily Obsession: You are the light of the world

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

“Eer jezelf. Jij bent het licht van de wereld.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders, p. 217

Telkens als wij aan het Net van Licht denken, naar een kind glimlachen, verander onze gedachten van iets negatiefs naar iets positiefs, of iets helends, medelevends, of liefs doen, brengen we meer licht naar de wereld. De kleine dingen maken vaak een groter verschil dan de grote dingen.

Vandaag, geniet van de kleine dingen en vereer ze. Eer vandaag hoe jij licht naar de wereld brengt.

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

Every time we think of the Net of Light, smile at a child, change our thoughts from negative to positive, or make an act of healing, compassion or kindness, we bring more light to the world. The small things often make much more of a difference than the big things.

Today, enjoy the small things and honor them. Honor how you bring light to the world today.

Love,

Golden Eagle Feather

 

Daily Obsession: Don’t think, do

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

“Het was eenvoudig. Ik kon nergens anders aan denken.” – Het verhaal van Shirley in Sharon McErlanes boek De Grootmoeders spreken, p. 115

De Daily Obsession van vandaag gaat over aanwezig zijn in de werkelijkheid in plaats van in de wereld van de geest terechtkomen. Ik been een schrijver, dus ik weet wat over het denken – het is een van mijn lievelingsactiviteiten. Maar het probleem is dat het helemaal geen activiteit is, en verder is het (meestal) niet met de werkelijkheid gerelateerd.

Normaal gezien als ik het gevoel heb dat ik “niet genoeg tijd” heb, is dit eigenlijk een teken dat ik teveel aan het nadenken ben. Op zulke momenten besteed ik teveel tijd aan het nadenken en te weinig tijd aan het zijn. Als ik stop met denken, ik doe veel maar op een moieteloze manier, de stress verdwijnt, het “nu” komt in focus, en de liefde begint te stromen. Actie gebeurt maar helemaal zonder dat ik iets ervoor moet doen.

Onlangs koos ik om een taak met een keer af te werken, en alle andere taken te vergeten. Ik schreef op: “Een volgende handeling” en werkte die af voordat ik aan iets anders dacht. Ik koos (zonder erover na te denken) de één volgende handeling en werkte die af. Het was gewoon een heerlijke ervaring.

Ik wil hierover een kleine herinnering met jou delen. De mijne is opgeschreven en hangt in mijn keuken. Hier is het:

“Niet denken. Waarnemen, luisteren, voelen. Doen.”

Het is verbasingwekkend hoeveel leven er gebeurt (en ook hoeveel gedaan wordt) zonder behoefte aan erover na te denken!

Ik wens je een denken-vrij en levensgevulde dag vandaag.

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

“‘It was simple. I couldn’t think of anything else.'” – The story of Shirley in Sharon McErlanes book A Call to Power, around p. 114

Today’s Daily Obsession is about being present in reality instead of being in a mental world. Being a writer, I know something about thinking – it’s one of my favorite activities. But the trouble is that thinking is not an activity, nor is it (usually) related to reality.

Normally when I feel that I “don’t have enough time”, it is actually a sign that I am thinking too much. During times like that, my time is going toward thinking, not being. When I stop thinking, I just get things done effortlessly, stress disappears, “now” comes into focus, and love starts to flow. Action starts happening, all by itself.

Recently I chose to do several tasks in the following manner: I wrote down “The one next action is…” and then I did it. When that was done, I chose one next action without thinking what it was, and then I did it. I did fourteen things this way and it was a heavenly experience.

I want to share a little reminder about this with you. Mine is posted in my kitchen. It goes like this:

“Don’t think. Observe, listen, feel. Do.”

It’s quite amazing how much life happens (and how much gets done too) without needing to think!

I wish you a thought-free and life-filled day today.

Love,

Golden Eagle Feather

 

Daily Obsession: Your heart knows. (It doesn’t think.)

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. The Grandmothers are one face of the Divine; subsitute another if you prefer. For English, scroll down.

Nederlands:

Je hart weet wat. We spreken door jouw hart, wij leven in jouw hart.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders, p. 130

Het hart heeft zijn eigen wijsheid, en deze wijsheid is totaal anders dan mentale intelligentie of logica. Het hart denkt niet. Het kan “weten” maar dit is anders dan denken. Handelen in verbondenheid met het Goddelijke komt vanuit het hart, niet vanuit de geest.

Vandaag neem waar hoe je jezelf stopt van iets doen of iets zeggen omdat je begint te denken. Neem waar hoe dit gedachte jouw spontane actie onderbreekt, en als je je moedig voelt, doe het toch. (Met een caveat: doe niets gevaarlijks. Bepaalde soorten “self-talk” dienen om ons te beschermen en dit is goed.)

Ik wens je de vreugde van spontaniteit.

Met lieve groet,

Golden Eagle Feather

 

English:

Your heart knows something. We speak through your heart, we live in your heart.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in Our Love is Our Power, around p. 129

The heart has its own wisdom, and this wisdom is totally unrelated to mental intelligence or logic. The heart does not think. It can know, but this is different than thinking. Actions taken in unity with the Divine originate in the heart, not in the mind.

Today, notice how you stop yourself from saying or doing something because you start thinking. Notice how the thought interrupts your spontaneous action, and if you are feeling courageous, do it anyway. (With one caveat: do not do anything dangerous. Certain kinds of self-talk help to protect us and that is good.)

Wishing you the joy of spontaneity today,

Golden Eagle Feather