Daily Obsession: On restraint and spontaneity

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one as needed for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Je moet je intuïtie vertrouwen, je innerlijk weten, om de Bron te vinden. In deze tijd bestaat er geen helder beeld van de Bron, toch kun je die nog altijd vinden.” – Wolf door Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders, p. 309

In deze passage, de wolven vinden het Levensrivier, de Bron. De Grootmoeders herinneren ons op verschillende wijze dat het leven een rivier is, die constant stroomt en beweegt. Om in verbinding te komen met dat Levensrivier, die Bron, we moeten onze intuïtie vertrouwen.

Weten wanneer we moeten vasthouden en wanneer we moeten loslaten, wanneer terug te houden en wanneer vooruit te stormen…deze beslissingen zijn helemaal niet gemakkelijk als ze gemaakt worden vanuit de geest en de ego. Maar also we onze intentie focussen, en onze intuïtie, op het verbinding met de Levenbron, beslissingen worden veel gemakkelijker. De geest blijft een rol spelen, maar veel minder.

Vandaag, laat jouw geest een kleine vakantie nemen, en laat jouw intuitief gevoel naar de opervlakte komen over een beslissing of een levensverandering. Welke richting leidt je dichter bij het Levensrivier?

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

You need to trust your intuition, your inner knowing, to find the Source. In these times there is no clear image of the Source, but you can still always find it.” – Wolf via Sharon McErlane in Our Love is Our Power, around p. 305

In this passage, the pack of wolves finds the River of Life, the Source. The Grandmothers remind us in many different ways that life is a river, constantly flowing and moving. To connect with that River of Life, that Source, we must trust our intuition.

Knowing when to hold on and when to let go, when to hold back and when to charge forward…these are not easy decisions when made from the mind and the ego. But when we focus our intention, and our intution, on connecting with the Source of Life, decisions become much easier. The mind still plays a role but a much more minor one.

Today, let your mind have a little vacation and let your inutitive feeling about a decision or a life-changing direction come to the surface. Which direction leads you closer to the River of Life?

Blessings,

Golden Eagle Feather

Advertisements

Daily Obsession: Making peace with the mundane

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one as needed for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Jij nodigt het menselijk wezen uit om God te worden. … Dit is je werk.” – De Grootmoeders aan Sharon McErlane in “Een oproep van de Grootmoeders“, p. 83

Ik hou gewoon van de Grootmoeders. Ik was van plan om over thuiswerk te schrijven, en dit is wat het antwoord die ze gegeven hebben. Tot daar het belang van thuiswerk! Ze hebben me getoond waar mijn aandacht moet zijn, en dit is veel hoger dan thuiswerk of andere soorten werk.

Weeral herinneren ze me – ons – dat ons werk is om God te worden en om anderen te helpen in hetzelfde doen. Wat we precies doen terwijl we door de dag bewegen is enkel relevant in termen van hoe we ZIJN terwijl we door die dagen bewegen. Werken we enkel voor onze families? Werken we (veel) voor geld? “Doen” we veel, of “doen” we weinig? Geen van deze dingen zijn van belang, zo lang dat we één zijn met het Goddelijke terwijl we bezig zijn.

Ik wens je een dag, en een leven, van eenheid met het Goddelijke.

Met zegeningen van het Goddelijke,

Golden Eagle Feather

 

English:

“You invite the human being to become God. … This is your work.” – The Grandmothers to Sharon McErlane in Our Love is Our Power, around p. 80

I just love the Grandmothers. I wanted to write about housework, and this is what I got in response. So much for the importance of housework! They certainly put me in my place. (Which is evidently far above any mundane work, be it housework or other kinds of work.)

Once again, they remind me – us – that our work is to become God and to help others to do the same. What we do while moving through our days is only relevant in terms of how we are BEING while moving through those days. Do we work a lot for money? Doing what? Do we work only for our families? Do we “do” very little at all, or do we “do” a great deal?  None of this matters, as long as we are being one with the Divine while doing it.

I wish you a day, and a life, of unity with the Divine.

Blessings,

Golden Eagle Feather

 

 

Daily Obsession: “I am one with the heart of the Mother”

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one as needed for obsessive worrying and criticizing. The Grandmothers are but one face of the Divine; substitute another if you prefer. For English, scroll down.

Nederlands:

“‘Ik ben een met het hart van de Moeder’, zong ik. ‘Ik ben een met het hart van liefde’. Wanneer je op deze manier ontvangt en deze waarheid diep in je laat doodringen, zal de waarheid van dit lied ook diep de aarde in gaan, zeiden ze.” – Sharon McErlane en de Grootmoeders in Een oproep van de Grootmoeders, p. 320

Dit is ons werk: om onze harten en geesten één te maken met de liefde van het Goddelijke. Om de liefde van de Grote Moeder te worden, en om die liefde uit te stralen van elk porie, in elke handeling, in elk moment.

Vandaag, start de dag door jouw eenheid met het hart van de Moeder te ervaren, en door de dag heen, herinner jezelf dat dit de reden is waarom dat jij naar de aarde gekomen bent: om deze liefde te belichamen en van dienst te zijn.

Ik hou van jou met de liefde van de Moeder,

Golden Eagle Feather

 

English:

“I am one with the heart of the Mother”, I sang. ‘I am one with the heart of love.’ When you receive in this way and let this truth penetrate deep inside of you, the truth of this song will also sink deep into the earth, they said.” – Sharon McErlane and the Grandmothers in Our Love is Our Power, around p. 315

This is our work: to unify our hearts and our minds with the love of the Divine. To become the love of the Great Mother, and to emanate that universal love from every pore, in every action, at every moment.

Today, begin your day by experiencing your unity with the heart of the Mother, and throughout the day, remind yourself that this is why you came to Earth at this time: to embody that love and be of service.

Loving you with the heart of the Mother,

Golden Eagle Feather

Daily Obsession: Forward!

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one as needed for obsessive worrying and criticizing. The Grandmothers are but one face of the Divine; substitute another if you prefer.

 

Nederlands:

Vooruit, altijd vooruit. … Je gaat waar je nog niet eerder bent gegaan. Wij kunnen niet beschrijven hoe dit is, grinnikten ze, omdat er niets is om meet te vergelijken. … Geniet van de reis, keer niet terug om dingen vast te houden. Alles is nieuw, nu. Nieuw. … Geschiedenis, merkten ze op, of die nu persoonlijk of cultureel is, is niets anders dan verhalen. Verhalen, herhaalden ze, dat is alles. Maar jij ben nu hier. Kom met ons mee. Kom mee vooruit.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders, p. 324

Ik kan hier weinig aan toevoegen. Vooruit!

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

Forward, always forward. … You are going where you have never been before. We cannot describe how this is, they grinned, because there is nothing to compare it to. … Enjoy the trip, do not go back to hang on to things. Everything is new, now. New. … History, they remarked, whether it is personal or cultural, is nothing more than stories. Stories, they repeated, that is all. But you are here. Come with us. Come with us and go forward. – The Grandmothers via Sharon McErlane in Our Love is Our Power, around p. 320

I have little to add to this, besides “read this whole passage in the book!” Onward and forward…

Love,

Golden Eagle Feather

Daily Obsession: Endings and beginnings

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. The Grandmothers are but one face of the Divine; substitute another if you prefer.

(Sorry, only English commentary today – I’ll get back in the Dutch way next week.)

Nederlands:

De vastzittende en donkere energie van dat soort plekken creeëren een deuropening, waardoor ‘het kwaad’ zoals wij dat noemen, kan binnenkomen, maar ik leerde dat met de Grootmoeders en de heilige man om me heen, die deur nooit opengaat.” – Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders, p. 107

 

English:

The stuck and dark energy of that kind of place create a doorway, through which ‘evil’ as we call it can come in, but I learned that with the Grandmothers and the holy man around me, that door never opens.” -Sharon McErlane in Our Love is Our Power, around p. 105

I am preparing to end a vacation and go back to life as usual, but with some endings and some beginnings that await. I wanted to write about that…and then I got this quote. What is the connection?!?

Oh, I just realized what this is about for me personally – it’s a warning to keep alert and keep the Grandmothers around me like a blanket. Not to get distracted by the transitions, to keep the Grandmothers front and center no matter what.

Okay. And about endings and beginnings: well, it’s simple. If we stay close to the Divine, we simply cannot go wrong as things end and other things begin. Life is full of endings and beginnings – that is what keeps energy moving. Trying to make those endings and beginnings stop (so we can feel more comfortable and under control) creates a doorway for evil to enter.

Thank you Grandmothers! Just what I needed to hear.

Where are you trying to stop the flow of life? Stopping that river of life can create a doorway, or a tiny crack, where evil can enter. Let life flow, with the Grandmothers around you like a cozy and safe security blanket.

Love,

Golden Eagle Feather

Daily Obsession: The River of Life

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. The Grandmothers are but one face of the Divine. For English, scroll down.

Nederlands:

Ontvang…De Levensrivier stroomt nu in je. Stel je open voor de stroom. … Dit is het. Het is niet nodig om rond te rennen en naar iets te zoeken en er is niets om bang voor te zijn. Dit is het. … Pak deze les op en deel hem met anderen. Degenen die het vermogen hebben om hem te horen, zullen hem horen. Hij is hoe dan ook alleen voor hen.” Wolf via Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders, p. 310

Hoeveel keer hebben we rondgelopen gelijk een kip zonder kop, aan het proberen de juiste beslissing te nemen? We zoeken naar het perfecte spirituele pad, de perfecte baan, en we proberen alles goed te doen in elke situatie. Dit is wat Wolf bedoelde met “rondlopen”. All dit zoeken buiten onszelf levert niets op, want de waarheid die we zoeken door al dat rondlopen is eigenlijk te vinden diep in elk van ons.

De Rivier van het Leven staat niet stil. Deze rivier stroomt, brengt ons altijd verder in het leven. De Rivier van het Leven helpt ons groeien in verstand and vrede. Voor mij is hij een soort dynamische vrede; levend zijn is een dynamische, veranderende proces maar als we ons laten voeren met de stroom in plaats van tegen te stroom in te gaan, kunnen we vrede ervaren terwijl we voortbewegen.

Vandaag, stel je voor dat je in een kano zit op een rivier. De stroom brengt je door mooie natuurlijke landschappen. Als je wilt, je kan paddelen of gewoon rusten. Je kan langs de kant exploreren of gewoon met de stroom je laten varen. En om het leven toch interessant te houden, verschijnen er stroomversnellingen die gefocuste aandacht vragen. Maar zelfs in de stroomversnellingen zijn eer wegen tussen de rotsen heen die maar een kleine moeite vragen om te navigeren.

In wens je vandaag een dag “in de flow”.

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

Receive…The River of Life now flows within you. Open yourself to the current. … This is it. You don’t have to run around and there is nothing to look for and nothing to be afraid of. This is it. … Receive this lesson and share it with others. Those that have the capacity to hear it, will hear it. In any case, it is only for them.” Wolf via Sharon McErlane in Our Love is Our Power, around p. 307

How many times do we make ourselves crazy, trying to make the right decision? We try to find just the right spiritual path, just the right partner, just the right job and to do just the right thing in every situation. This is what Wolf means by “running around”. All of our seeking outside of ourselves is for naught, because the truth we are seeking through all that running around is actually hidden deep within each of us.

The River of Life does not stand still. This river flows, moves us along in life. The River of Life helps us to grow in understanding and in peace. I experience the River of Life as a kind of dynamic peace; being alive is a dynamic, changing process and yet when we flow along with the current instead of fighting against it, we can experience peace while still moving forward.

Today, imagine yourself in a canoe on a river. The current of the river carries you past beautiful natural landscapes, always changing as you pass by. If you wish, you can paddle, feeling the movement of your body, the sensual pleasure of using your muscles to push your paddle through the water. You can angle your boat to explore along the shore, or you can just rest your paddle on the boat and drift on the current. And just to keep life interesting, sometimes rapids appear along the way, requiring your focused attention. But even in the rapids, if you look closely you will find a path through the rocks and fast-flowing water that requires minimal effort to navigate.

I wish you a day “in the flow”.

Love,

Golden Eagle Feather

Daily Obsession: Worker bee or “Grandmother”?

These Daily Obesssions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. The Grandmothers are but one face of the Divine; substitute another if you prefer. For English, scroll down.

Nederlands:

“[De Grootmoeders] wilden dat ik één met hen werd. Een Grootmoeder. Ze hadden me dit verteld…maar op de een of de andere manier was ik hun uitnodiging vergeten. Hoe kon ik zoiets vergeten? vroeg ik me af. Was ik bang om een Grootmoeder te zijn?” – Sharon McErlane in De Grootmoeders spreken, p. 196

De Grootmoeders vertellen ons dat wij één zijn met hen. Wij zijn één met het Goddelijke, maar we weten het niet. Als we kiezen om ons bewustzijn te verheffen en te versmelten met het Goddelijke, komen we in feite thuis. We komen terug naar ons echte zelf.

Maar deze wereld maakt het verdoemd moeilijk om dat te doen. Ondanks het gemak waarmee ik contact maak met het Goddelijke, en het immens genieten zulke contact, vind ik mezelf constant weggetrokken door werk, kinderen, relaties, behoeftes en grillen, verwarring, ego-gebaseerde zoeken en strijden, en allerlei soorten obsessies.

Ik kom vandaag naar jou met lege handen. Geen advies, geen wijze woorden. Enkel verwantschap. Vandaag ben ik thuisgebleven want ik voel dat ik door de een of de andere manier in een werker-bij gemoedstoestand beland ben en het maakt me letterlijk ziek. De Grootmoeders nodigen ons uit om “nee” te zeggen tegen het werker-bij-gedoe. Ze nodigen ons terug naar onze kern, terug naar onze echte natuur, terug naar hun vreugdevol en verzorgende cirkel. Ze zeggen dat alles wat wij moeten doen is vragen, en ze zullen ons dan helpen.

Dus vandaag ik moedig mezelf – en jij samen met mij – aan om ja te zeggen tegen hun uitnodiging om te versmelten met het Goddelijke. Samen, laten we ons vragen aan de Grootmoeders om ons de weg naar huis te wijzen.

“Grootmoeders, help ons de weg vinden om terug te gaan naar onze eeuwige staat van vreugde en vrijheid. Help ons om de weg te vinden om één met jullie te worden.” Als we dit allemaal samen bidden, vermoed ik dat de tocht van ons allemaal verspoedigd zal worden.

In solidariteit,

Golden Eagle Feather

 

 

English:

“[The Grandmothers] wanted me to become one with them. A Grandmother. They had told me this…but somehow I had forgotten their invitation. How could I forget something like that? I asked myself. Was I afraid to be a Grandmother?” – Sharon McErlane in A Call to Power, around p. 194

The Grandmothers tell us that we are them. We are one with the Divine, but don’t know it. When we choose to elevate our consciousness to merge with the Divine, we are in fact coming home, coming back to our true selves.

But damn, living in this world makes that a difficult task. Despite my ability to easily make contact with the Divine, and the immense enjoyment I have from that contact, I find myself constantly pulled away by work, children, relationships, desires, greed, confusion, ego-based striving, and obsessions of all kinds.

I come to you today with empty hands. No advice, no wise words. Just companionship. Today I took the day off work because I feel that I have somehow slipped into a worker-bee frame of mind and it’s literally making me sick. The Grandmothers invite us to say no to being a worker-bee. They invite us back to our core, back to our true nature, back into their joyous and nurturing circle. They say that all we have to do is ask, and they will help us.

So today, I am encouraging myself – and you along with me – to answer their invitation to become one with the Divine. Together, let’s ask the Grandmothers to show us the way back home.

“Grandmothers, help us find the way back to our eternal state of joy and freedom. Help us find the way to become one with you.” If we all pray this together, I imagine it will probably help us all move forward faster.

In solidarity,

Golden Eagle Feather