Daily Obsession: The army is not for artists

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Vervullen verwijdert al het gevoel van afscheiding van de bron, verwijdert al het gevoel van klein zijn, behoeftig zijn of minderwaardig zijn. Dat is verdwenen. Er is alleen Voldaan Zijn en vanuit die staat vloeit alles op een gemakkelijke manier.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in De Grootmoeders spreken, p. 85-86

Tijdens de laatste paar weken heb ik het idee van discipline omarmd. Ik denk dat de roep van yang-energy me verleid heeft, in de vorm van “Mijn Potentieel Bereiken”. Ik probeerde om Mijn Potentieel te Bereiken gedurend ongeveer een week, dan ben ik ziek geworden. Het ziek-zijn heeft me terug in een staat van yin geforceerd, zodat ik kon rusten en yin-energie kon bijtanken. Ik heb mijn best gedaan om tegen het idee van “Ik kan mijn potentieel niet bereiken als ik ziek in bed lig” omdat ik door deze gedachte heen gezien heb, en het genoemd wat het is: de yang-wolf gekleed als een schaap.

Deze week heb ik (weer) geleerd dat ik geen mens ben voor het leger. Ik hoor daar niet bij en zal daarbij nooit horen. “Ons potentieel bereiken” gaat niet om iets bereiken. Volgens de Grootmoeders, gaat het simpelweg om een heilige ruimte vast te houden, elk moment dat onze ogen open zijn. Dat is alles – en het vraag een leven lang van minuut-tot-minuut discipline. Vreemd genoeg voelt deze soort discipline zodanig aangenaam dat het voelt alsof het geen discipline is.

Ik wens je de ervaring van Vol Zijn want in die staat van zijn is er nergens om naartoe te gaan en niets om te bereiken. Het is puur genieten.

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

Fullfillment erases all of the feeling of being cut off from the source, erases the feeling of being small, needy or not enough. That is gone. There is only Being Full and from that state, everything flows in an easy fashion.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in A Call to Power, around p. 84

I have been embracing the idea of discipline for a couple of weeks. I guess I got seduced by the call of yang energy in the form of Achieving My Potential. The effort to Achieve My Potential lasted for about a week and then I got sick. Being sick forced me back into a yin state, so I could rest and tank up on yin energy. I did my best to fight the recurrent idea of “I can’t achieve my potential if I’m sick in bed” because I saw that thought for what it was: the yang-wolf in sheep’s clothing.

What I have learned this week (again) is that I just don’t belong in the army and never will. “Achieving our potential” is not about achieving something. According to the Grandmothers, it is simply to hold a holy space wherever we go, whenever our eyes are open. That’s all – and that takes a lifetime of minute-by-minute discipline. Oddly, however, this kind of discipline feels so good, it doesn’t feel like discipline at all.

I wish you the experience of Being Full, because in that state there is nowhere to go and nothing to achieve. It is bliss.

Love,

Golden Eagle Feather

 

Advertisements

Daily Obsession: Crisis is opportunity?

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one as needed for obsessive worrying and criticizing. The Grandmothers are but one face of the Divine – subsitute another if you prefer. For English, scroll down.

Nederlands:

Wat dor lijkt bevat het zaad van buitengewone vruchtbaarheid. …Wat fout lijkt draagt in zichzelf het zaad van de goede. … Er is geen gevaar op dit moment, noch voor de aarde noch voor jullie.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in De Grootmoeders spreken, p. 125

Op zowel een persoonlijk als globaal niveau, crisis is overal. Soms moeten we wakker geschud worden. Deze persoonlijke-globale dooreenschudding, volgens de Grootmoeders, is slechts een symptoom van het herschikken van yin en yang.

We moeten wakker blijven en ons werk doen, maar we hoeven niet ongerust te zijn. Ons rol is die van vroedvrouw, om de geboorte van een nieuw pad – een nieuwe weg voor de mensheid, die vredzamer en meer harmonieus zal zijn. Dit zal gelden voor ons thuis zowel als wereldwijd.

Ik wens je vrede in deze tijden van geboorte en vroedvrouw-zijn.

LIefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

What looks barren holds the seed of exceptional fertility. … What looks wrong carries the seed of good within itself. … There is no danger at this time, not for the earth nor for you.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in A Call to Power, around p. 123

From a personal level to a global level, crises are everywhere. Sometimes we need to be shaken awake. This personal-global shakeup, the Grandmothers tell us, are the symptoms of yin and yang rearranging themselves.

We need to stay awake and do our work, but we need not worry. It is our role to play midwife to a new way, a more peaceful and harmonious way of life – within our homes and families, and around the world as well.

I wish you peace in these times of birthing and midwifery,

Golden Eagle Feather

 

 

 

Daily Obsession: On helping – letting the pain be present

These Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one as needed for obsessive worrying or criticizing. The Grandmothers are but one face of the Divine; substitute another if you prefer. For English, scroll down.

Nederlands:

Als jullie een bron van zorgen hebben, over iets piekeren dat jullie maar niet loslaat, laat het dan in deze ruimte bij jullie aanwezig zijn. Probeer het niet uit de weg te ruimen, te bevechten of het weg te redeneren, maar laat het aanwezig zijn. Wij vragen jullie om het met rust te laten en niet al je aandacht erop te richten. Blijf in de ruimte die wij voor jullie hebben gecreeërd en laat het bij jullie zijn. Alles en iedereen wordt in deze ruimte opgenomen. Alles en iedereen wordt hier omarmd.” – De Grootmoeders via Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders, p. 283

Als je heling werk met anderen doet, zoals een Grootmoeders groep leiden of simpelweg samenzitten met een vriend of vriendin en gewoon luisteren, deze wijze woorden van de Grootmoeders zijn belangrijk. Om een ander zijn/haar pijn aanwezig te laten zijn, zonder het uit de weg te moeten ruimen, zonder het te bevechten of weg te redeneren, is helend op een diepe manier voor de persoon die de pijn ervaart. Hoe vaak hebben we de gelegenheid om volledig omarmd te worden, inclusief onze pijn maar zonder erop te focussen?

Vandaag, oefen dit zelf. Creeër een heilige ruimte met hulp van de Grootmoeders en laat jouw pijn of zorg met jou aanwezig zijn, maar focus er niet op en probeer niet om het op te lossen op gelijk welke manier. Als je dit kan doen met je eigen ongemak, verwarring, of zorgen, dan wordt het een heleboel gemakkelijker om met anderen ook te doen.

Ik wens je de vrede van “het vat”.

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

If you have a source of worry, are thinking about something that you just can’t let go of, then let it be present in this space with you. Do not try to get it out of the way, to fight it, or to rationalize it, but let it be present. We ask you to leave it alone and not to put all of your attention on it. Stay in the space that we have created for you and let it be there with you. Everything and everyone is included in this space. Everything and everyone is embraced here.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in Our Love is Our Power, around p. 279

When doing healing work with others, be it leading a Grandmothers group or simply sitting with a friend and being a listening ear, this advice from the Grandmothers is good to keep in mind. Letting another’s pain be present, without having to get it out of the way, fight it or rationalize it, is enormously healing for the person who is experiencing the pain. How often do we have the opportunity to be fully embraced, including our pain but without focusing too much on that pain?

Today, practice this for yourself. Enter a holy space with the Grandmothers and let your pain or worry be present with you, but do not focus on it or try to solve it in any way. When you can do this with your own discomfort, confusion, or worries, then you can do this more easily with others as well.

I wish you the peace of “the container”.

Love,

Golden Eagle Feather

Daily Obsession: Mountaintop view – anchoring the Net of Light

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. The Grandmothers are but one face of the Divine; substitute another if you prefer. The commentary to this Daily Obsession is only in English (sorry Nederlandstaligen!).

Nederlands:

Op je recente reis…verankerde je het Net overal waar je kwam. … Je verankerde het Net. Deel deze informatie. Iedereen moet dit horen, omdat ieder mens dat ons oproept, hetzelfde doet. Ook zij verankeren het Net van Licht en ze moeten dat inzien. Waar je ook bent, thuis of in het buitenland, op het moment dat je het Goddelijke oproept, onze liefde voor jou voelt en/of deze liefde door je heen voelt stromen naar anderen, veranker je het Net van Licht. Juist op zo’n moment zegen je de aarde….” – De Grootmoeders via Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders, p. 278

 

English:

During your recent trip…you anchored the Net wherever you came. … You anchored the Net. Share this information. Everyone must hear this, because every person who calls on us, does the same. They too anchor the Net of Licht and they must realize this. Wherever you are, at home or in a foreign country, whenever you call on the Divine, feel our love for you and/or let that love flow through to others, you anchor the Net of Licht. At that very moment you bless the Earth….” – The Grandmothers via Sharon McErlane in Our Love is Our Power, p. 278

Church bells, rung by hand, are clanging across the street behind me as I sit in a little café to write these words. I smile and give a friendly “Bonjour” to a lady staring at me. I think to myself, “Ha, I just anchored the Net of Light here without even trying.” Whenever I have had the opportunity to step into a church or a chapel, before taking a little hike with our kids or while walking through a mideval village, I have paused briefly to think of the Net of Light and visualize it being anchored into the ground of wherever we find ourselves.

Whenever the close quarters, long drives and relentless heat make one of us edgy and irritable, I call on the Grandmothers and the Net of Light to bring calm and peace to our little family. It doesn’t always work immediately, but as our vacation progresses we are all finding more and more calm and more and more laughter. Even my husband is suggesting that we pop into the churches we pass on our way for a moment of cool and calm. Peace and the Net of Light are clearly contaigious.

We climbed recently to a mountaintop. Up there I got a taste of what the Grandmothers mean by following the straight path that passes above the labyrinth. I looked down at the tops of the umbrellas covering the tourist restaurant’s terrace sitting far below the steep path up to this three-star panoramic view. On one side of the mountaintop, the cows were small like Lego figurines; another side was only populated by trees and a small ribbon of asphalt. I thought to myself, “It’s all a matter of perspective. From the ground, I can’t see the bees and insects busily making a living between these mountaintop flowers – but to them, these flowers are a matter of life and death. From up here, each person is but a dot, but from their perspective, their little family squabbles and the taste of their ice cream or beer means a great deal to them.” I promised myself to try to remember this mountaintop perspective the next time I started to take my everyday irritations and temptations too seriously. Even remembering it now makes me breathe deeply.

Today, visit a mountaintop in your mind, one with a 360° view. This is the view of the Grandmothers. It is important to come here regularly, and just like Jesus did, it is equally important to come down from the mountaintop too. When we bring the mountaintop view to our pedestrian lives, we become a blessing for the Earth.

Love,

Golden Eagle Feather

 

 

Daily Obsession: Getting distracted…

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. The Grandmothers are but one face of the Divine – substitute another if you prefer. Today’s Daily Obsession is only in English.

Today’s quotations are excerpted from this month’s Grandmothers newsletter, published by Sharon McErlane. See below for a link to archived newsletters and the books.

“You need a nudge to get you to dive deeper within yourself,” the Grandmothers said, “to tap you into the core of your being. We see you and notice that the world is distracting you. This distraction will lead you nowhere,” they said. “You will go round in circles if you keep on paying attention to the world. You will become lost. We believe in you,” the Grandmothers said.

I think it’s very interesting that yesterday I was talking about the need to go to our core, and here are the Grandmothers again telling us to go to the core. It is time to go inward.

“This is selfless work we are calling you to,” the Grandmothers said. “You were born for it. Why do you think you incarnated at this particular time? This is why,” they said. “You were born to love-to love and lift your planet. If you want to fulfill your destiny, call on us or on any form of the Divine you love and then step forward into this blessed work. …”

The Grandmothers tell us that we need to pass on the Empowerment and hold, hold, hold the Net of Light.

It is so very easy to get distracted. The world is a distraction-factory, pumping out distractions day and night, never stopping. The only remedy is to go inward, to go to our core, to our heart, and stay there. To obsess about the Net of Light instead of about our worries, our fantasies and the daily dramas near and far.

The Grandmothers know about these dramas – some of which are truly shocking – but they never focus on them. They tell us again and again to focus only on the Net of Light and love, love, love. Again and again they have to repeat this message because we are like little children who stop to look at every small detail while walking to school. When we get distracted, we get lost, literally lost like a child without adult guidance. And the world gets lost along with us.

Today, right now in fact, stop whatever you are doing. Shut your eyes and contact the core of your being. Peace is with you. Go into your heart, let it light with love, and take your place on the Net of Light. Simply rest there for a good while. This is what the world needs, not our “help” in the form of doing. It is for others to “do” – the members of the Grandmothers movement are here to BE, to hold, to love, to embrace.

I now send you love from my own spot on the Net of Light.

Big hugs,

Golden Eagle Feather

To learn more about working with the Net of Light, go to the last chapter in A Call to Power: the Grandmothers Speak or Our Love Is Our Power: Working With the Net of Light that Holds the Earth. http://grandmothersspeak.com/online-store2/And to find more, look for Net of Light on the Grandmothers’ archived messages. (http://grandmothersspeak.com/category/grandmothersmessages/)

Daily Obsession: Men who potently and compassionately protect life

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. The Grandmothers are but one face of the Divine – feel free to imagine another face if you prefer. For English, scroll down.

Nederlands:

Patrick Stewart: From Space Exploration to Standing Up for Women. (in het Engels)

Deze video-clip is vandaag in mijn in-box beland. Ik wou het met jou delen omdat het zo’n fantastisch voorbeeld is van wat de Grootmoeders bedoelen van yin en yang in evenwicht. In de video, Patrick Stewart (hoofdacteur in Star Trek: The New Generation), vertelt over zijn werk met verschillende vzw’s in de naam van zijn moeder, die onder de gewelddadige aanvallen van zijn vader leed, en ook in de naam van zijn vader, die slachtoffer was van PTSD omwille van zijn legerdienst tijdens de tweede wereldoorlog. De heling belichaamd door Stewart, de compassie, de masculiniteit, en de heling van de voorouders die hij demonstreert, resoneren heel sterk met het werk van de Grootmoeders. Dit heeft me tot tranen gebracht.

Ik ben enorm vereerd om deze planeet de delen met iemand zoals hem.

In liefde,

Golden Eagle Feather

 

English:

Patrick Stewart: From Space Exploration to Standing Up for Women.

This video clip came to my in-box today. I wanted to share it with you because it is such a good example of what the Grandmothers mean by embodying yin and yang in proper measure. In this video, Patrick Stewart (main actor in Star Trek: The New Generation),  talks about how he works with various charitable organizations in his mother’s name, who was violently abused by his father, and also in his father’s name, who suffered from PTSD as a result of being a soldier. The healing that Stewart embodies, the compassion, the masculinity, and the healing of the ancestors that he demonstrates, all resonate very strongly with the Grandmothers work – and made me cry!

I am so honored to share the planet with someone like him.

With love,

Golden Eagle Feather

 

Daily Obsession:

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obssesive worrying and criticizing. The Grandmothers are but one face of the Divine; substitute another face while reading if you prefer. For English, scroll down.

Nederlands:

De zon schijnt over alles, alles aanrakend volgens zijn natuur. Niet alles heeft dezelfde hoeveelheid zon nodig, of heeft behoefte aan zon.” – Arend en Beer door Sharon McErlane in De Grootmoeders spreken, p. 61-62

Deze dagen is het weer in België donker en grijs, maar deze passage gaat niet letterlijk over de zon. Vandaag, ik interpreteer het zo: het is onze taak om te schijnen, en om los te laten of diegene over wie we schijnen, het licht opslorpen of niet. Niet alles heeft dezelfde hoeveelheid liefde of aandacht, maar we kunnen goed doen en goed voelen door liefde uit te zenden, gelijk een liefde-zender, daar voor iedereen die het wil opnemen.

En ik zend mijn liefde naar jou uit!

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

The sun shines on everything, touching everything according to its nature. Not everything needs the same amount of sun, or needs sun at all.” – Eagle and Bear via Sharon McErlane in A Call to Power, around p. 60

These days the weather is dark and gray in Belgium, but this passage is not about the literal sun. Today, I interpret this as follows: it is our job to shine love, and to let go of whether the “receiver” of that love soaks it up or not. Not everything needs the same amount of love or attention, but we can do good and feel well by being a love-transmitter, just sending love out to whoever might want to tune into it.

And so I send it to you!

Much love,

Golden Eagle Feather