Daily Obsession: The army is not for artists

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Vervullen verwijdert al het gevoel van afscheiding van de bron, verwijdert al het gevoel van klein zijn, behoeftig zijn of minderwaardig zijn. Dat is verdwenen. Er is alleen Voldaan Zijn en vanuit die staat vloeit alles op een gemakkelijke manier.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in De Grootmoeders spreken, p. 85-86

Tijdens de laatste paar weken heb ik het idee van discipline omarmd. Ik denk dat de roep van yang-energy me verleid heeft, in de vorm van “Mijn Potentieel Bereiken”. Ik probeerde om Mijn Potentieel te Bereiken gedurend ongeveer een week, dan ben ik ziek geworden. Het ziek-zijn heeft me terug in een staat van yin geforceerd, zodat ik kon rusten en yin-energie kon bijtanken. Ik heb mijn best gedaan om tegen het idee van “Ik kan mijn potentieel niet bereiken als ik ziek in bed lig” omdat ik door deze gedachte heen gezien heb, en het genoemd wat het is: de yang-wolf gekleed als een schaap.

Deze week heb ik (weer) geleerd dat ik geen mens ben voor het leger. Ik hoor daar niet bij en zal daarbij nooit horen. “Ons potentieel bereiken” gaat niet om iets bereiken. Volgens de Grootmoeders, gaat het simpelweg om een heilige ruimte vast te houden, elk moment dat onze ogen open zijn. Dat is alles – en het vraag een leven lang van minuut-tot-minuut discipline. Vreemd genoeg voelt deze soort discipline zodanig aangenaam dat het voelt alsof het geen discipline is.

Ik wens je de ervaring van Vol Zijn want in die staat van zijn is er nergens om naartoe te gaan en niets om te bereiken. Het is puur genieten.

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

Fullfillment erases all of the feeling of being cut off from the source, erases the feeling of being small, needy or not enough. That is gone. There is only Being Full and from that state, everything flows in an easy fashion.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in A Call to Power, around p. 84

I have been embracing the idea of discipline for a couple of weeks. I guess I got seduced by the call of yang energy in the form of Achieving My Potential. The effort to Achieve My Potential lasted for about a week and then I got sick. Being sick forced me back into a yin state, so I could rest and tank up on yin energy. I did my best to fight the recurrent idea of “I can’t achieve my potential if I’m sick in bed” because I saw that thought for what it was: the yang-wolf in sheep’s clothing.

What I have learned this week (again) is that I just don’t belong in the army and never will. “Achieving our potential” is not about achieving something. According to the Grandmothers, it is simply to hold a holy space wherever we go, whenever our eyes are open. That’s all – and that takes a lifetime of minute-by-minute discipline. Oddly, however, this kind of discipline feels so good, it doesn’t feel like discipline at all.

I wish you the experience of Being Full, because in that state there is nowhere to go and nothing to achieve. It is bliss.

Love,

Golden Eagle Feather

 

Advertisements

Daily Obsession: Be a walking prayer

These Daily Obesssions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

“Wanneer jij je vibratie omhoog brengt, heeft dat invloed op alles en iedereen om je heen. Wanneer jij dat doet, word je een wandelend gebed. Dan is er niets wat je moet doen of zeggen want je eigen wezen zal het allemaal zeggen.” – De Grootmoeders via Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders, p. 272

Een paar dagen geleden heeft een spirituele leraar me gezegd dat ik mijn potentieel niet gebruikte. Mijn geest wou dan een antwoord op de vraag, “Hoe ziet het eruit om mijn potentieel te bereiken?” Mijn geest (zoals geesten doen) hield vast aan het idee dat “mijn potentieel” moet uitgedrukt worden als de soort werk dat ik doe, de hoeveelheid werk dat ik kan verzetten, hoe snel en efficiënt dat ik werk, en het aantal mensen die ik beïnvloed door mijn werk te doen.

Dit is natuurlijk het yang kader.

Dus ik heb de Grootmoeders gevraagd om mijn hun beeld te tonen van “ik als ik mijn potentieel bereik”. Het antwoord kwam door willekeurig het boek open te slaan: “word een wandelend gebed”. Dat voelt veel beter aan dan wat mijn geest bedacht had. Mijn echte potentieel is spiritueel, niet aards, dus mijn potentieel kan niet gemeten worden in aardse (“yangachtige”) termen. Wij kunnen een wandelend gebed zijn als we werken of niet werken, praten of niet praten, druk bezig zijn of een rustig leventje leiden.

Jouw potentieel is dezelfde als de mijne: om een wandelend gebed te worden. Neem nu een moment om jouw ogen toe te doen en vraag de Grootmoeders om jou een beeld of een gevoel te geven als illustratie van hoe jouw potentieel kan in jouw persoonlijk leven manifesteren.

Ik wens je een dag waar je jouw potentieel bereikt.

Golden Eagle Feather

 

 

English:

When you raise your vibration, it influences everyone and everything around you. When you do this, you become a walking prayer. Then there is nothing that you have to do or say, because your own being will say it all.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in Our Love is Our Power, around p. 269

Recently, a spiritual teacher told me that I was not living up to my potential. My mind then wanted an answer to the question, “What does it look like to live up to my potential?” My mind, as minds tend to do, was holding fast to the notion that “my potential” must be expressed in terms of the kind of work I do, the amount of work I accomplish, how quickly and efficiently I get it all done, and the number of people that I influence while doing that work.

This is of course the yang paradigm.

So I asked the Grandmothers what their picture was of “me meeting my potential”. The answer I found by randomly opening the book was “to become a walking prayer”. That makes much more sense. My true potential is spiritual, not worldly, therefore my potential will not be measured in worldly (“yangy”) terms. One can be a walking prayer while working or not working, talking or not talking, being busy or living a very quiet and slow life.

Your potential is the same as mine: to become a walking prayer. Take some time now to shut your eyes and ask the Grandmothers to give you a feeling or an image of what that means for you personally.

I wish you a day of realizing your potential,

Golden Eagle Feather

 

Daily Obsession:

These Daily Obsessions (not so daily anymore, we’ll see what happens there) are like a vitamin for the soul. Take one as needed for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Er is nu meer liefde.” – De Grootmoeders via Sharon McErlane in “Een oproep van de Grootmoeders”, p. 297

We zijn vandaag samengekomen in ons klein Grootmoeders groepje. Ik had de eer van nog een Beacon te verwelkomen, samen met iemand die al lang haar licht aan ons groepje verleent. Het was enorm gezellig, en het werk dat we gedaan hebben met het Net van Licht was zo krachtig, ik moest er eventjes van bekomen als ik thuiskwam.

Dus voor de lezers die geen thuisgroep hebben, vind er maar een of begin er zelf een! Wacht niet, en wacht niet voor de perfecte Beacon of de perfecte groep. Dit werk doen in groep – zelfs een kleine groep – is zoveel krachtiger dan alleen bezig zijn.

Zodra ik deze woorden las – “er is nu meer liefde” – dacht ik, “Ze hebben gelijk. Ik voel het ook, en ik zie het gebeuren rondom mij.” Vandaag had ik een goede reden om woedend te worden op mijn dochtertje. Maar in plaats van woede, wat er gebeurde was één en al yin-kracht. Ik ben totaal kalm gebleven, ik was nauwelijks kwaad (!) en ik vond mezelf gewoon naar de situatie aan het kijken met een heldere blik en een hart vol liefde en bezorgdheid. Wat een zalige manier om een conflict op te lossen. Het topper is dat zij heeft zichzelf een heel belangrijke les geleerd terwijl ik niets anders deed dan gewoon het vat zijn.

Vandaag, als je je slecht of kwaad voelt, stop eerst en verbindt jezelf met de Grootmoeders en het Net van Licht. Herinner dat zalig gevoel als de Grootmoeders je vasthouden, in een warm modderbad stoppen, of je met hun vleugels bedekken. Probeer dat gevoel op te roepen en daarin te blijven, ongeacht de prikkels van buitenaf. Dit vraagt oefening dus blijf proberen – het proberen zelf is waardevol.

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

There is more love now.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in Our Love is Our Power, around p. 293

Today we got together in our little Grandmothers group. I had the honor of welcoming another Beacon, together with someone who has been shining her light for some time in our group. It was lovely and the work we did with the Net of Light was so powerful, I needed to take some time to recover once I got home.

So if you don’t have a group to attend where you live, find one or start one! Don’t wait, and don’t wait for the perfect Beacon or the perfect group. Doing this work in a group – even a small one like ours – is so much more powerful than doing it on your own.

As soon as I read these words – “there is more love now” – I thought, “They are right. I feel it too, and I see it happening around me.” I feel more love for my family members and even my pets. Today I had a very good reason to get furious with my little daughter. But instead of fury, what happened was yin power through and through. I stayed completely calm, I didn’t even feel very angry at all (!) and I found myself just looking at the situation with a clear perspective and a heart full of love and concern. What a wonderful way to resolve a conflict. The clincher was that she taught herself a very important lesson while I was doing nothing other than being the container.

Today, if you feel bad or angry, first stop and make a connection to the Grandmothers and the Net of Light. Remember that wonderful feeling when the Grandmothers hold you, put you in a warm mud bath, or cover you with their wings. Try to remember that feeling and to stay in it, regardless of the external stimuli. This takes practice so keep trying – the trying is worthwhile on its own.

Much love,

Golden Eagle Feather

 

Daily Obsession: On helping – letting the pain be present

These Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one as needed for obsessive worrying or criticizing. The Grandmothers are but one face of the Divine; substitute another if you prefer. For English, scroll down.

Nederlands:

Als jullie een bron van zorgen hebben, over iets piekeren dat jullie maar niet loslaat, laat het dan in deze ruimte bij jullie aanwezig zijn. Probeer het niet uit de weg te ruimen, te bevechten of het weg te redeneren, maar laat het aanwezig zijn. Wij vragen jullie om het met rust te laten en niet al je aandacht erop te richten. Blijf in de ruimte die wij voor jullie hebben gecreeërd en laat het bij jullie zijn. Alles en iedereen wordt in deze ruimte opgenomen. Alles en iedereen wordt hier omarmd.” – De Grootmoeders via Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders, p. 283

Als je heling werk met anderen doet, zoals een Grootmoeders groep leiden of simpelweg samenzitten met een vriend of vriendin en gewoon luisteren, deze wijze woorden van de Grootmoeders zijn belangrijk. Om een ander zijn/haar pijn aanwezig te laten zijn, zonder het uit de weg te moeten ruimen, zonder het te bevechten of weg te redeneren, is helend op een diepe manier voor de persoon die de pijn ervaart. Hoe vaak hebben we de gelegenheid om volledig omarmd te worden, inclusief onze pijn maar zonder erop te focussen?

Vandaag, oefen dit zelf. Creeër een heilige ruimte met hulp van de Grootmoeders en laat jouw pijn of zorg met jou aanwezig zijn, maar focus er niet op en probeer niet om het op te lossen op gelijk welke manier. Als je dit kan doen met je eigen ongemak, verwarring, of zorgen, dan wordt het een heleboel gemakkelijker om met anderen ook te doen.

Ik wens je de vrede van “het vat”.

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

If you have a source of worry, are thinking about something that you just can’t let go of, then let it be present in this space with you. Do not try to get it out of the way, to fight it, or to rationalize it, but let it be present. We ask you to leave it alone and not to put all of your attention on it. Stay in the space that we have created for you and let it be there with you. Everything and everyone is included in this space. Everything and everyone is embraced here.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in Our Love is Our Power, around p. 279

When doing healing work with others, be it leading a Grandmothers group or simply sitting with a friend and being a listening ear, this advice from the Grandmothers is good to keep in mind. Letting another’s pain be present, without having to get it out of the way, fight it or rationalize it, is enormously healing for the person who is experiencing the pain. How often do we have the opportunity to be fully embraced, including our pain but without focusing too much on that pain?

Today, practice this for yourself. Enter a holy space with the Grandmothers and let your pain or worry be present with you, but do not focus on it or try to solve it in any way. When you can do this with your own discomfort, confusion, or worries, then you can do this more easily with others as well.

I wish you the peace of “the container”.

Love,

Golden Eagle Feather

Daily Obsession: Mountaintop view – anchoring the Net of Light

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. The Grandmothers are but one face of the Divine; substitute another if you prefer. The commentary to this Daily Obsession is only in English (sorry Nederlandstaligen!).

Nederlands:

Op je recente reis…verankerde je het Net overal waar je kwam. … Je verankerde het Net. Deel deze informatie. Iedereen moet dit horen, omdat ieder mens dat ons oproept, hetzelfde doet. Ook zij verankeren het Net van Licht en ze moeten dat inzien. Waar je ook bent, thuis of in het buitenland, op het moment dat je het Goddelijke oproept, onze liefde voor jou voelt en/of deze liefde door je heen voelt stromen naar anderen, veranker je het Net van Licht. Juist op zo’n moment zegen je de aarde….” – De Grootmoeders via Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders, p. 278

 

English:

During your recent trip…you anchored the Net wherever you came. … You anchored the Net. Share this information. Everyone must hear this, because every person who calls on us, does the same. They too anchor the Net of Licht and they must realize this. Wherever you are, at home or in a foreign country, whenever you call on the Divine, feel our love for you and/or let that love flow through to others, you anchor the Net of Licht. At that very moment you bless the Earth….” – The Grandmothers via Sharon McErlane in Our Love is Our Power, p. 278

Church bells, rung by hand, are clanging across the street behind me as I sit in a little café to write these words. I smile and give a friendly “Bonjour” to a lady staring at me. I think to myself, “Ha, I just anchored the Net of Light here without even trying.” Whenever I have had the opportunity to step into a church or a chapel, before taking a little hike with our kids or while walking through a mideval village, I have paused briefly to think of the Net of Light and visualize it being anchored into the ground of wherever we find ourselves.

Whenever the close quarters, long drives and relentless heat make one of us edgy and irritable, I call on the Grandmothers and the Net of Light to bring calm and peace to our little family. It doesn’t always work immediately, but as our vacation progresses we are all finding more and more calm and more and more laughter. Even my husband is suggesting that we pop into the churches we pass on our way for a moment of cool and calm. Peace and the Net of Light are clearly contaigious.

We climbed recently to a mountaintop. Up there I got a taste of what the Grandmothers mean by following the straight path that passes above the labyrinth. I looked down at the tops of the umbrellas covering the tourist restaurant’s terrace sitting far below the steep path up to this three-star panoramic view. On one side of the mountaintop, the cows were small like Lego figurines; another side was only populated by trees and a small ribbon of asphalt. I thought to myself, “It’s all a matter of perspective. From the ground, I can’t see the bees and insects busily making a living between these mountaintop flowers – but to them, these flowers are a matter of life and death. From up here, each person is but a dot, but from their perspective, their little family squabbles and the taste of their ice cream or beer means a great deal to them.” I promised myself to try to remember this mountaintop perspective the next time I started to take my everyday irritations and temptations too seriously. Even remembering it now makes me breathe deeply.

Today, visit a mountaintop in your mind, one with a 360° view. This is the view of the Grandmothers. It is important to come here regularly, and just like Jesus did, it is equally important to come down from the mountaintop too. When we bring the mountaintop view to our pedestrian lives, we become a blessing for the Earth.

Love,

Golden Eagle Feather

 

 

Daily Obsession: Back to the root

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Vandaag presenteer ik mijn eigen gedachten over “de wortel”, geïnspireerd van het werk van de Grootmoeders (Sharon McErlane). De wortels van een boom zijn een metafoor voor yin-energie, het vrouwelijke principe.

In deze (Belgische/Westerse) cultuur, “niet kunnen werken” betekent gewoon dat je lui bent. Dit is natuurlijk niet waar, maar het is de oorzaak van het vaak-voorkomende “burnout”. We kennen onze grenzen niet, we respecteren ze niet, en we brengen maar bitter weinig tijd in “de wortel” door. Terwijl de wortel zo’n fantastich plek is, en zoveel te bieden heeft.

Hier is wat ik “de wortel” noem:

Thuis

Binnen

Geld in de bank

De “benedenwereld” van de sjamaan – de plek waar de dierenspirits wonen

Zonder woorden

Hart

Rust, vrede, donker, koel

Uitdijen

Rond, omvattend

Aarde

Grot

Water

Absorberend

Rustig overleven

Dat wat overwintert and opnieuw groeit

In deze rustige ruimte, we voelen ons vrij en vredig. Dit is ons eeuwige staat van verbinding.

 

Met lieve en vredige groet,

Golden Eagle Feather

 

English:

Today I present my own thoughts about “the root” to you, as inspired by the work of the Grandmothers (Sharon McErlane). The roots of a tree are a metaphor for yin energy, the feminine principle.

In this (Belgian/Western) culture, “not being able to work” is another way of saying that you are lazy. This is of course not true, but is the cause of the increasingly common “burn-out” syndrome. We do not know our limits, we do not respect them, and we spend far too little time in “the root”. Despite the root being such a wonderful place to spend time, and has so much to offer.

This is what I call “the root”:

Home

Inward

Money in the bank

The shamanistic “underworld” – where the animal spirits live

Non-speech

Heart

Peace, quiet, dark, cool

Expansive

Round, all-encompassing

Earth

Cave-like

Water

Absorbs

Survives quietly

That which survives the winter and grows again

In this quiet place, we feel peaceful and free. This is our eternal state of connection.

 

With loving and peaceful greetings to you,

Golden Eagle Feather

Daily Obsession: Getting distracted…

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. The Grandmothers are but one face of the Divine – substitute another if you prefer. Today’s Daily Obsession is only in English.

Today’s quotations are excerpted from this month’s Grandmothers newsletter, published by Sharon McErlane. See below for a link to archived newsletters and the books.

“You need a nudge to get you to dive deeper within yourself,” the Grandmothers said, “to tap you into the core of your being. We see you and notice that the world is distracting you. This distraction will lead you nowhere,” they said. “You will go round in circles if you keep on paying attention to the world. You will become lost. We believe in you,” the Grandmothers said.

I think it’s very interesting that yesterday I was talking about the need to go to our core, and here are the Grandmothers again telling us to go to the core. It is time to go inward.

“This is selfless work we are calling you to,” the Grandmothers said. “You were born for it. Why do you think you incarnated at this particular time? This is why,” they said. “You were born to love-to love and lift your planet. If you want to fulfill your destiny, call on us or on any form of the Divine you love and then step forward into this blessed work. …”

The Grandmothers tell us that we need to pass on the Empowerment and hold, hold, hold the Net of Light.

It is so very easy to get distracted. The world is a distraction-factory, pumping out distractions day and night, never stopping. The only remedy is to go inward, to go to our core, to our heart, and stay there. To obsess about the Net of Light instead of about our worries, our fantasies and the daily dramas near and far.

The Grandmothers know about these dramas – some of which are truly shocking – but they never focus on them. They tell us again and again to focus only on the Net of Light and love, love, love. Again and again they have to repeat this message because we are like little children who stop to look at every small detail while walking to school. When we get distracted, we get lost, literally lost like a child without adult guidance. And the world gets lost along with us.

Today, right now in fact, stop whatever you are doing. Shut your eyes and contact the core of your being. Peace is with you. Go into your heart, let it light with love, and take your place on the Net of Light. Simply rest there for a good while. This is what the world needs, not our “help” in the form of doing. It is for others to “do” – the members of the Grandmothers movement are here to BE, to hold, to love, to embrace.

I now send you love from my own spot on the Net of Light.

Big hugs,

Golden Eagle Feather

To learn more about working with the Net of Light, go to the last chapter in A Call to Power: the Grandmothers Speak or Our Love Is Our Power: Working With the Net of Light that Holds the Earth. http://grandmothersspeak.com/online-store2/And to find more, look for Net of Light on the Grandmothers’ archived messages. (http://grandmothersspeak.com/category/grandmothersmessages/)