Daily Obsession: Making peace with the mundane

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one as needed for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Jij nodigt het menselijk wezen uit om God te worden. … Dit is je werk.” – De Grootmoeders aan Sharon McErlane in “Een oproep van de Grootmoeders“, p. 83

Ik hou gewoon van de Grootmoeders. Ik was van plan om over thuiswerk te schrijven, en dit is wat het antwoord die ze gegeven hebben. Tot daar het belang van thuiswerk! Ze hebben me getoond waar mijn aandacht moet zijn, en dit is veel hoger dan thuiswerk of andere soorten werk.

Weeral herinneren ze me – ons – dat ons werk is om God te worden en om anderen te helpen in hetzelfde doen. Wat we precies doen terwijl we door de dag bewegen is enkel relevant in termen van hoe we ZIJN terwijl we door die dagen bewegen. Werken we enkel voor onze families? Werken we (veel) voor geld? “Doen” we veel, of “doen” we weinig? Geen van deze dingen zijn van belang, zo lang dat we één zijn met het Goddelijke terwijl we bezig zijn.

Ik wens je een dag, en een leven, van eenheid met het Goddelijke.

Met zegeningen van het Goddelijke,

Golden Eagle Feather

 

English:

“You invite the human being to become God. … This is your work.” – The Grandmothers to Sharon McErlane in Our Love is Our Power, around p. 80

I just love the Grandmothers. I wanted to write about housework, and this is what I got in response. So much for the importance of housework! They certainly put me in my place. (Which is evidently far above any mundane work, be it housework or other kinds of work.)

Once again, they remind me – us – that our work is to become God and to help others to do the same. What we do while moving through our days is only relevant in terms of how we are BEING while moving through those days. Do we work a lot for money? Doing what? Do we work only for our families? Do we “do” very little at all, or do we “do” a great deal?  None of this matters, as long as we are being one with the Divine while doing it.

I wish you a day, and a life, of unity with the Divine.

Blessings,

Golden Eagle Feather

 

 

Advertisements

Daily Obsession: Letting go of psychic trash

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. The Grandmothers are but one face of the Divine – feel free to substitute another if you prefer. For English, scroll down.

Nederlands:

Giffen stammen uit vele levens, zei Beer. Het is niet jij, niet wie je bent. Het stamt uit vele levens. Dingen op je genomen, dingen heengegaan en meegedragen in het lichaam. In niets hiervan ligt schuld…Dit is psychische troep.” Beer en Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders, p. 75-76.

Is het geen bevrijdend gedachte om te denken dat alles wat we als kapot in onzelf beschouwen, in feite maar een hoop trope is dat ergens ooit aan ons lichaam geplakt werd? Wijn zijn onze neuroses niet, wij zijn onze gekke gedachten en gedrag niet, noch onze verwarring en slechte keuzes. Wie we echt zijn is veel groter dan dat.

Vandaag, maak verbinding met jouw echte, eeuwige, zuivere zelf. De onderdeel van jezelf die in Liefde woont en die vrij is van jouw geschiedenis. Dit is wie je bent. Hoe meer we all beginnen te leven vanuit wie we echt zijn, hoe meer giftige troep van ons allemaal zal wegvallen.

Ik wens je een propere en frisse dag vandaag,

Golden Eagle Feather

English:

Poisons come from many lives, said Beer. It is not you, not who you are. It comes from many lives. Things you have taken on, things you have gone through and carried with you in your body. There is no fault in any of these things…This psychic trash.” Bear and Sharon McErlane in Our Love is Our Power, around p. 74

Isn’t it a freeing thought to think that everything that we think is broken about ourselves is in fact just a bunch of trash that got stuck to our body at some point? We are not our neuroses, we are not our craziness and our confusion and our bad choices. Who we truly are transcends all of that.

Today, connect with your true, eternal, pure self. The part of you that lives in Love and is unencumbered by your history. This is who you are.  The more we all start to live from who we truly are, the more poisonous trash will fall away from all of us.

I wish you a clean and fresh day today,

Golden Eagle Feather

Daily Obsession:

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obssesive worrying and criticizing. The Grandmothers are but one face of the Divine; substitute another face while reading if you prefer. For English, scroll down.

Nederlands:

De zon schijnt over alles, alles aanrakend volgens zijn natuur. Niet alles heeft dezelfde hoeveelheid zon nodig, of heeft behoefte aan zon.” – Arend en Beer door Sharon McErlane in De Grootmoeders spreken, p. 61-62

Deze dagen is het weer in België donker en grijs, maar deze passage gaat niet letterlijk over de zon. Vandaag, ik interpreteer het zo: het is onze taak om te schijnen, en om los te laten of diegene over wie we schijnen, het licht opslorpen of niet. Niet alles heeft dezelfde hoeveelheid liefde of aandacht, maar we kunnen goed doen en goed voelen door liefde uit te zenden, gelijk een liefde-zender, daar voor iedereen die het wil opnemen.

En ik zend mijn liefde naar jou uit!

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

The sun shines on everything, touching everything according to its nature. Not everything needs the same amount of sun, or needs sun at all.” – Eagle and Bear via Sharon McErlane in A Call to Power, around p. 60

These days the weather is dark and gray in Belgium, but this passage is not about the literal sun. Today, I interpret this as follows: it is our job to shine love, and to let go of whether the “receiver” of that love soaks it up or not. Not everything needs the same amount of love or attention, but we can do good and feel well by being a love-transmitter, just sending love out to whoever might want to tune into it.

And so I send it to you!

Much love,

Golden Eagle Feather

Daily Obsession: Look at the light, not at the darkness

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. The Grandmothers are but one face of the Divine; substitute another if you prefer. For English, scroll down.

Nederlands:

“We moeten ons richten naar het licht in ons en niet naar de donkerte die de wereld om ons heen verduistert. … Is er ooit iets goeds voortegekomen uit je schuilhouden in het donker? Stap nu in het licht!” – Sharon McErlane en “de heilige man” in De Grootmoeders spreken, p. 119

Ik heb gisteren doorgebracht door het schommelen tussen me totaal opgebruikt en moedeloos te voelen, dan door mijn aandacht te richten naar de gifts en lessen die volgens de Grootmoeders elke dag aanwezig zijn. Terwijl ik mijn focus verzette naar de gifts en lessen in plaats van de “donkerte”, nammijn dag allerlei onverwachte wendingen. Ik ontving de gifts en lessen met open armen en deze morgen ben ik opgestaan met een gevoel van welzijn, hoop en nieuwe energie.

Tijdens momenten van persoonlijke en wereldwijde donkerte is het zo gemakkelijk om te focussen op wat er mis gaat. Het voelt onmogelijk of zelfs onbehulpzaam om op het licht te focussen. Maar je aandacht op het licht richten – is het licht binnen jou of ergens “buiten” – dit is het enige die echt helpt. Het helpt ons om ons beter en sterker te voelen, en het helpt oplossingen naar sommige echte grote of kleine problemen te creeëren.

Vandaag, focus op het licht waar je het maar kan vinden. Als de donkerte dreigt om jou naar beneden te halen, start door het zoeken naar de gifts en lessen dat het Goddelijk jou schenkt. Gisteren heb ik een specht gezien – dat was een van mijn gifts – en de zon begon te schijnen. Nog een cadeau. Een wildvreemde heeft me een warme glimlach geschonken en ik was dankbaar voor dat eenvoudig moment van menselijk warmte. De gifts van het Licht zijn overal rondom ons maar vaak zijn we ervoor blind. Vandaag, open jouw ogen naar het licht binnen jou en rondom jou, en zeg een simpele “dank u” voor de cadeaus die je ontvangt.

In dankbaarheid,

Golden Eagle Feather

 

 

English:

“We must point ourselves toward the light in ourselves and not toward the darkness that is enshrouding the world around us. … Did anything good ever come out of hiding in the dark? Step into the light now!” – Sharon McErlane and “the holy man” in A Call to Power, around p. 118

I spent yesterday alternating between feeling completely burned-out and desperate, and looking for the gifts and lessons that the Grandmothers tell us are present every day. As I was focusing on the gifts and lessons instead of the “darkness”, my day took all kinds of surprising turns. I grabbed the gifts and lessons with both hands, and woke up this morning feeling well, hopeful and recharged.

In times of personal and planetary darkness, it is so easy to focus on what is wrong. It feels impossible or even unhelpful to focus on the light. But focusing on the light – be it inside of ourselves or somewhere “out there” – is the only thing that actually helps. It helps us to feel better and stronger, and it helps create solutions to some very real problems, no matter how large or small.

Today, focus on the light wherever you can find it. If the darkness threatens to overwhelm you, start looking for whatever gifts and constructive lessons the Divine is giving you. Yesterday I saw a woodpecker – that was one of my gifts – and the sun came out. Another gift. A stranger smiled at me and I was grateful for that simple moment of human warmth. The gifts of the Light are all around us but we often can’t see them. Today, open your eyes to the light within and around you and say a simple thank-you for the gifts you receive.

Gratefully yours,

Golden Eagle Feather

Daily Obsession: The search for peace

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. The Grandmothers are but one face of the Divine – feel free to subsitute another face if you prefer. For English, scroll down.

Nederlands:

Yang heeft yin nodig voor vrede.” – De Grootmoeders via Sharon McErlane in De Grootmoeders spreken, p. 176

Mijn hele leven heb ik vrede gezocht. Soms ervaar ik het vrede, soms niet. Vredig zijn betekent niet “niets doen”. De dingen worden nog altijd gedaan, maar de taken worden moeiteloos afgewerkt, zonder stress, zonder angsten en zonder zorgen. In feite, ik vind dat als ik me vredig voel kan ik zelfs meer doen dan als ik mijn energie verspil met stress en zorg.

Maar deze blog-post gaat niet over de productiviteit. Het gaat over het vinden van vrede, het verliezen van een vredig gevoel, en het terugvinden. Waar blijft dat rustig gevoel dat met yin-energie gepaard gaat? Het blijft binnen ons allemaal maar we meestal moeten tijd eruit nemen om contact ermee te maken. Voor een blijvend rustig gevoel moeten we naar de Bron en yin-energie “tanken” elke dag. Soms verschillende keer per dag. Als ik dit niet doe, word ik snel ongelukkig en gestresserd.

Hoe kan jij yin-energie tanken? Eerst, door de Grootmoeders Bekrachtiging of Mantel van Behaaglijkheid te krijgen. Dit creeërt een lichamelijke verandering in het energie-systeem zodat jij jouw yin/yang evenwicht terug in evenwicht kan komen. Om de Bekrachtiging te krijgen, vind een Grootmoeders groep in jouw buurt of een vrouw die de Bekrachtiging gekregen heeft en bereid is om het door te geven. Je kan zelfs de Bekrachtiging (Mantel van Behaaglijkheid voor mannen) krijgen door het boek De Grootmoeders spreken te lezen en de Grootmoeders vragen om de ceremonie rechtstreeks aan jou te geven. Maar deze ceremonie is maar het begin.

In de loop van de tijd, een bezoek aan de Grootmoeders in hun stenen cirkel is een goede manier om yin-energie te tanken. Even goed is stilzitten in de natuur, of in relaxeren in een zittend of liggende houding en om je geest te laten focussen op één gedachte of een beeld, zachtjes telkens terugkomen naar die focuspunt. Het duurt even voordat je zenuwstelsel en geest naar rust komen. Hoe meer “yang” jouw lichaam en geest zijn, hoe meer tijd dat je nodig zal hebben om yin-energie te tanken.

Vandaag, neem even te tijd om tot rust te komen. Probeer dit elke dag te doen – dit is de beste manier, zeggen de Grootmoeders, om een hemel op aarde te scheppen.

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

Yang needs yin for peace.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in A Call to Power, around p. 174

All my life, I have sought peace. Sometimes I experience peace, and sometimes it eludes me. Being at peace does not mean “doing nothing”. Things still get done, but tasks are accomplished effortlessly, without stress, without anxiety and without worry. In fact, I find that in times of peace I often get more done than when I am wasting energy on stress and worry.

But this is not a post about getting things done. It is a post about finding peace, and losing peace, and finding it again. Where is the restful feeling that comes with yin energy? It is inside of all of us, but we usually have to take time out to make contact with it.  For lasting peace, we must go to the Source and tank up on yin energy every day. Sometimes several times per day. When I do not do this, my life falls apart very quickly.

How can you tank up on yin? First, by receiving the Grandmother’s Empowerment or Cloak of Comfort. This creates a physical change in your body’s energy system so you “recalibrate” your yin/yang balance. To get the Empowerment, find a Grandmothers’ group locally or a woman who has received the Empowerment and is willing to pass it on. You can even get the Empowerment by reading A Call to Power and envisioning the Grandmothers performing the ceremony directly with you. But the Empowerment is just the beginning.

Over time, a good way to tank up on yin energy is by visiting the Grandmothers in their stone circle is a good way to tank up on yin energy. So is quietly sitting in nature, or sitting or lying in a relaxed posture and letting your mind focus on one thought or one image, gently returning to that one point of focus. It takes time to calm your nervous system and come to rest. The more “yang” your body and mind are, the more time you will need to tank up on yin energy.

Today, take the time to bring yourself to rest. This is the best manier, according to the Grandmothers, to create heaven on earth.

Love,

Golden Eagle Feather

Daily Obsession: Wait, trust, look, listen and feel

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

“Heb geen angst. Het werk dat je doet is goed en als je erop vertrouwt en op ons vertrouwt, zal het jou vreugde schenken. En deze vreugde zal je leven helemaal doordrenken.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in De Grootmoeders Spreken, p. 77

Deze hele pagina heeft me platgelegd. Het gaat eigenlijk over de bekrachtigingceremonie door te geven, maar ik zie hoe “het werk” veel meer te betekenen heeft dan enkel het werk van de Grootmoeders.

Deze dagen ben ik aan het groeien op het werkvlak. Ik durf nieuwe dingen aan te leren. Het is angstaanjagend, zoals Sharon haar angsten en zorgen beschrijft in deze passage over haar werk met de Grootmoeders. Gisterenavond, de Grootmoeders hebben me herinnerd om “op de golf te wachten” – een boodschap vergelijkbaar met de post over “dansen met het leven” van een paar dagen geleden. Opnieuw, zeggen ze, “heb vertrouwen in ons en in jezelf.”

Ik moet deze boodschap horen opnieuw en opnieuw. Wacht, heb vertrouwen, kijk, luister, en voel. En heb meer vertrouwen. En wacht nog af. Deze manier van zijn en doen is zodanig vreemd voor deze yang-verslaafd meisje! Ik kan yin-kracht uitoefenen als ik een Grootmoeders groep begeleid, ik kan yin-kracht met mijn kinderen uitoefenen, maar yin-kracht op het werk?!? Werk en business zijn toch de wereld van de mannen, waar yang-kracht heerst? Diepe zucht….

Maar ik heb wel vertrouwen in de Grootmoeders, en ik ken de vreugde die komt uit het gebruik van yin-kracht in relaties en spiritueel werk. Als ik dezelfde vreugde kon voelen in mijn werk dat ook geld verdient, dan wauw…wat een visie voor het leven. De Grootmoeders zeggen me dat dit mogelijk is dus ik zal…ja…wachten en vertrouwen hebben, kijken, luisteren en voelen.

Vandaag, wacht en heb vertrouwen, kijk, luister en voel voor jezelf. Waar leidt het leven je naartoe? In welke richting ligt jouw vreugde?

Ik wens je vreugde vandaag en in al jouw dagen,

Golden Eagle Feather

English:

“Have no fear. The work that you do is good and if you trust it and trust us, it will give you joy. And that joy will completely saturate your whole life.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in A Call to Power, around p. 75

This whole page is a mind-blower. It is actually about sharing the Empowerment ceremony, but I see how “the work” they mean is about all the work we do, not just the Grandmothers work.

I’m stretching myself with work-related tasks these days, growing and learning. It’s scary, just like Sharon describes her fears and worries here about how she is doing the work of the Grandmothers. Last night, the Grandmothers reminded me to “wait for the wave” – a similar message to the “dancing with life” post of a few days ago. Again, they are saying, “trust us and trust yourself.”

I need to hear this message again and again. Wait, trust, look, listen, and feel. And trust some more. And wait some more. This way of being and doing is so foreign to this yang-addicted girl! I can do yin-power while leading a Grandmothers’ group, I can do yin-power with my kids, but yin-power at work?!? Isn’t work and business a man’s world, where yang-energy is the order of the day? Sigh…

But I do trust the Grandmothers, and I do know the joy that comes from using yin-power in relationships and spiritual work. If I could feel that joy in my income-producing work as well, then wow…what a vision. The Grandmothers tell me this is possible so I will…yes…wait and trust, look, listen and feel.

Today, wait and trust, look, listen and feel for yourself. Where is life taking you? In what direction does your joy lie?

Wishing you joy today and all days,

Golden Eagle Feather

Daily Obsession: The truth of life

These Daily Obesssions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Als jij deze centrale ruimte inneemt en dat voelt, begroet je de waarheid van het leven en de waarheid van het leven groet je terug. … Stel je daarom open voor de kern van je wezen, in plaats van je leven te spenderen aan getob over de lagen van conditionering en karma die je met je meedraagt en die ook ieder ander met zich meedraagt. Kom Thuis, kom naar je centrum.” – De Grootmoeders via Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders, p. 219

Tja. Het blijkt dat de Grootmoeders echt willen dat ik praat over wat het leven is en wat het niet is. Oké dan, we zullen het onder de loep nemen.

In mijn vorige blog-post, de Grootmoeders hebben wij/mij herinnerd het het leven is geen eindeloze serie van handelingen en drama’s. Vandaag zeggen ze dat wij niet zijn wat we denken, namelijk “een kleine persoonlijkheid vol behoeften en grillen…een verzameling van gebeurtenissen en genetisch materiaal uit het verleden.” (zie dezelfde pagina als hierboven).

Het blijkt dat het leven gaat over “aanwezigheid” (zie dezelfde passage als hierboven). Kan jij geloven dat gewoon HIER ZIJN genoeg is? Ik twijfel eraan, om eerlijk te zijn. Maar de Grootmoeders geloven het. Ze willen dat wij erbij stilstaan dat  de mogelijkheid bestaat dat we geen enkel iets moeten doen om geliefd te zijn, om genoeg te zijn, om de moeite waard te zijn, en om hier op aarde te mogen blijven. We hoeven niet braaf zijn, of juist stout zijn, of onze to-do lijstjes afwerken, of goede moeders of vaders te zijn, of zelfs geen enkel handeling te nemen. Hier zijn, niets anders, is genoeg, want elk van ons (ongeacht onze acties – echt!) is een onmisbare onderdeel van een liefdevolle universele bewustzijn.

“Bloeien zoals de bloem die we zijn” betekent dat we verbinding maken met de aanwezigheid in de kern van ons wezen en dat we die aanwezigheid spontaan vorm laten nemen terwijl dat we door het leven heen gaan. Elk leven is mooi, want elk leven is een kleur in het eindeloze palet van God.

Vandaag, keer naar binnen en vraag aan het Goddelijke om jou te laten groeien als de bloem die je bent.

Met diepe liefde en appreciatie voor de aanwezigheid in jou,

Golden Eagle Feather

 

English:

If you go into this central space and feel it, you greet the truth of life and the truth of life greets you back. … Thus open yourself to the core of your being, instead of spending your life on worrying about the layers of conditioning and the karma that you take with you and that everyone else takes with them. Come Home…come to your center.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in Our Love is Our Power, around p. 216

Well, it seems that the Grandmothers really want me to talk about what life is and isn’t. Okay, let’s examine this question of what life is and what life is all about.

In my last post, the Grandmothers reminded me/us that life is not an endless series of actions and dramas. Nor are we what we think we are: “a small personality full of needs and desires…a collection of happenings and genetic material from the past.” (see the same page as above).

It would appear that life is about “presence” (see the same passage as above). Can you believe that just BEING here is enough? I often doubt this, to be honest. But the Grandmothers believe it. They want us to consider the possibility that we don’t have to do a single thing in order to be loved, to be enough, to be worthwhile, and to be allowed to remain on Earth. We do not have to act well, or badly, or accomplish our to-do lists, or be good mothers or fathers, or even to take any actions at all. Just being here is enough, because each of us (no matter what our actions are – really!) forms an essential part of a loving universal consciousness.

“Blooming as the flower we are” means to connect with the presence in the core of our being and to let that presence spontaneously take form as we move through our lives. Each life is beautiful, because each life is one color in the endless palette of God.

Today, go the core of your being and ask the Divine to let you bloom as the flower that you are.

With deep love and appreciation for the presence within you,

Golden Eagle Feather