Daily Obsession: Don’t think, do

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

“Het was eenvoudig. Ik kon nergens anders aan denken.” – Het verhaal van Shirley in Sharon McErlanes boek De Grootmoeders spreken, p. 115

De Daily Obsession van vandaag gaat over aanwezig zijn in de werkelijkheid in plaats van in de wereld van de geest terechtkomen. Ik been een schrijver, dus ik weet wat over het denken – het is een van mijn lievelingsactiviteiten. Maar het probleem is dat het helemaal geen activiteit is, en verder is het (meestal) niet met de werkelijkheid gerelateerd.

Normaal gezien als ik het gevoel heb dat ik “niet genoeg tijd” heb, is dit eigenlijk een teken dat ik teveel aan het nadenken ben. Op zulke momenten besteed ik teveel tijd aan het nadenken en te weinig tijd aan het zijn. Als ik stop met denken, ik doe veel maar op een moieteloze manier, de stress verdwijnt, het “nu” komt in focus, en de liefde begint te stromen. Actie gebeurt maar helemaal zonder dat ik iets ervoor moet doen.

Onlangs koos ik om een taak met een keer af te werken, en alle andere taken te vergeten. Ik schreef op: “Een volgende handeling” en werkte die af voordat ik aan iets anders dacht. Ik koos (zonder erover na te denken) de één volgende handeling en werkte die af. Het was gewoon een heerlijke ervaring.

Ik wil hierover een kleine herinnering met jou delen. De mijne is opgeschreven en hangt in mijn keuken. Hier is het:

“Niet denken. Waarnemen, luisteren, voelen. Doen.”

Het is verbasingwekkend hoeveel leven er gebeurt (en ook hoeveel gedaan wordt) zonder behoefte aan erover na te denken!

Ik wens je een denken-vrij en levensgevulde dag vandaag.

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

“‘It was simple. I couldn’t think of anything else.'” – The story of Shirley in Sharon McErlanes book A Call to Power, around p. 114

Today’s Daily Obsession is about being present in reality instead of being in a mental world. Being a writer, I know something about thinking – it’s one of my favorite activities. But the trouble is that thinking is not an activity, nor is it (usually) related to reality.

Normally when I feel that I “don’t have enough time”, it is actually a sign that I am thinking too much. During times like that, my time is going toward thinking, not being. When I stop thinking, I just get things done effortlessly, stress disappears, “now” comes into focus, and love starts to flow. Action starts happening, all by itself.

Recently I chose to do several tasks in the following manner: I wrote down “The one next action is…” and then I did it. When that was done, I chose one next action without thinking what it was, and then I did it. I did fourteen things this way and it was a heavenly experience.

I want to share a little reminder about this with you. Mine is posted in my kitchen. It goes like this:

“Don’t think. Observe, listen, feel. Do.”

It’s quite amazing how much life happens (and how much gets done too) without needing to think!

I wish you a thought-free and life-filled day today.

Love,

Golden Eagle Feather

 

Advertisements

Daily Obsession: Your heart knows. (It doesn’t think.)

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. The Grandmothers are one face of the Divine; subsitute another if you prefer. For English, scroll down.

Nederlands:

Je hart weet wat. We spreken door jouw hart, wij leven in jouw hart.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders, p. 130

Het hart heeft zijn eigen wijsheid, en deze wijsheid is totaal anders dan mentale intelligentie of logica. Het hart denkt niet. Het kan “weten” maar dit is anders dan denken. Handelen in verbondenheid met het Goddelijke komt vanuit het hart, niet vanuit de geest.

Vandaag neem waar hoe je jezelf stopt van iets doen of iets zeggen omdat je begint te denken. Neem waar hoe dit gedachte jouw spontane actie onderbreekt, en als je je moedig voelt, doe het toch. (Met een caveat: doe niets gevaarlijks. Bepaalde soorten “self-talk” dienen om ons te beschermen en dit is goed.)

Ik wens je de vreugde van spontaniteit.

Met lieve groet,

Golden Eagle Feather

 

English:

Your heart knows something. We speak through your heart, we live in your heart.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in Our Love is Our Power, around p. 129

The heart has its own wisdom, and this wisdom is totally unrelated to mental intelligence or logic. The heart does not think. It can know, but this is different than thinking. Actions taken in unity with the Divine originate in the heart, not in the mind.

Today, notice how you stop yourself from saying or doing something because you start thinking. Notice how the thought interrupts your spontaneous action, and if you are feeling courageous, do it anyway. (With one caveat: do not do anything dangerous. Certain kinds of self-talk help to protect us and that is good.)

Wishing you the joy of spontaneity today,

Golden Eagle Feather

 

 

Daily Obsession: On restraint and spontaneity

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one as needed for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Je moet je intuïtie vertrouwen, je innerlijk weten, om de Bron te vinden. In deze tijd bestaat er geen helder beeld van de Bron, toch kun je die nog altijd vinden.” – Wolf door Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders, p. 309

In deze passage, de wolven vinden het Levensrivier, de Bron. De Grootmoeders herinneren ons op verschillende wijze dat het leven een rivier is, die constant stroomt en beweegt. Om in verbinding te komen met dat Levensrivier, die Bron, we moeten onze intuïtie vertrouwen.

Weten wanneer we moeten vasthouden en wanneer we moeten loslaten, wanneer terug te houden en wanneer vooruit te stormen…deze beslissingen zijn helemaal niet gemakkelijk als ze gemaakt worden vanuit de geest en de ego. Maar also we onze intentie focussen, en onze intuïtie, op het verbinding met de Levenbron, beslissingen worden veel gemakkelijker. De geest blijft een rol spelen, maar veel minder.

Vandaag, laat jouw geest een kleine vakantie nemen, en laat jouw intuitief gevoel naar de opervlakte komen over een beslissing of een levensverandering. Welke richting leidt je dichter bij het Levensrivier?

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

You need to trust your intuition, your inner knowing, to find the Source. In these times there is no clear image of the Source, but you can still always find it.” – Wolf via Sharon McErlane in Our Love is Our Power, around p. 305

In this passage, the pack of wolves finds the River of Life, the Source. The Grandmothers remind us in many different ways that life is a river, constantly flowing and moving. To connect with that River of Life, that Source, we must trust our intuition.

Knowing when to hold on and when to let go, when to hold back and when to charge forward…these are not easy decisions when made from the mind and the ego. But when we focus our intention, and our intution, on connecting with the Source of Life, decisions become much easier. The mind still plays a role but a much more minor one.

Today, let your mind have a little vacation and let your inutitive feeling about a decision or a life-changing direction come to the surface. Which direction leads you closer to the River of Life?

Blessings,

Golden Eagle Feather

Random Thoughts: Remedy for impulsivity/compulsion

Recently I have been exploring how to teach both kids and the grownups alike how to curb impulsivity and other addictive/compulsive behaviors.

I came up with something that seems to work quite well, even for my 6-year-old who is learning how not to hit when angry, and my 9-year-old (and lots of people a lot older than 9!) how not to yell and get aggressive when angry.

That impulsive rush to action or aggressivity has “too much yang” written all over it. Usually there is is too much yang going around long before someone acts impulsively, but it can come up suddenly too.

So I came up with something very simple, which I find works for my daughter when she is angry, and it works for me when I would rather eat chocolate that do or feel something unpleasant. I call it the “stop-feel-talk” method.

First, to curb impulsivity, one must develop awareness of “going too fast” – we need to insert a moment of pause, which creates the possibility for making a choice instead of rushing ahead without thinking. If we tell ourselves to “stop” (for just a moment, or for longer), then freedom and maturity can grow out of that moment of yin-calm.

The second step is to “Feel”. Feel your body, and feel what feelings are underneath that drive to action. Is it really anger that wants expressing, or it is fear, or sadness, or another feeling?

Last, we “Talk”. It is not easy to find words for that feeling, but it feels so much better than lashing out when angry. This takes practice, and sometimes we need to be taught how to put words to what our body is feeling. But by putting those bodily feelings and emotions into words, we can communicate them to others. This often resolves a disagreement or argument in a yin-way: quietly, calmly, and often even more powerfully than a blast of yangy domination.

This same “Stop-Feel-Talk” method works very well for addictive or compulsive behaviors. Behind every compulsion is a body feeling and a trigger; if we can bring those out of the unconscious mind and into the world of words, we can start having choices about whether to act on the impulse to feed the addiction or not.

Wishing you freedom, peace and harmony,

Golden Eagle Feather

 

 

Daily Obsession: Listening to the body (2)

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

“Maar iets in hem voelde niet goed voor mij. Er zat verschil tussen zijn woorden en zijn lichaamstaal.” – Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders, p. 335

Meer over het luisteren naar het lichaam. De Grootmoeders vertellen dat als we ongemakkelijk voelen rond een bepaalde persoon, of als we niet dichbij die persoon willen zijn, dan kunnen we dat gevoel echt vertrouwen.

Gisteren heb ik gemediteerd om te werken met de boodschap van het luisteren naar het lichaam. Eerst in mijn verbeelding zag ik een persoon of een situatie, dan luisterde ik and bekeek mijn lichamelijke reactie naar die persoon of situatie. Een persoon/situatie deed me comfortabel en relax voelen, terwijl een andere heeft me geïnspireerd naar allerlei soorten actie, en nog een andere wekte een boosheid op. Rechtvaardig boos.

Het was heel interessant om te zien hoe mijn lichaam heeft mijn diepste gevoelens openbaard over wat ik ervaar en de mensen in mijn leven. Het helpt als ik deze gevoels beschouw als een soort kompas. De relax gevoel richt me naar yin-comfort, een thuisgevoel. Als ik comfort nodig heb, kan ik me naar die persoon richten. In contrast, een andere persoon inspireert me om in beweging te komen en wekt gepassioneerde gevoelens op. Als ik geïnspireerd naar actie wil zijn, en als ik met passie mezelf in het leven wil gooien, dan kan ik naar de richting van die persoon gaan in plaats van de comfortabel persoon.  Het boos gevoel, in dit geval, is een waarschuwing dat ik iets van mezelf weggeef – ik voel me gemanipuleerd en machteloos in een bepaalde situatie. En het gevoel is niet enkel mijn gevoel, het is een gevoel gedeeld door een hele groep mensen waarin ik zit. We hebben allemaal het gevoel van onrechtvaardigheid, gemanipuleerd worden en we voelen ons allemaal machteloos om de situatie te verbeteren.

Met die helderheid, dankzij de duidelijke boodschappen van mijn lichaam, nu weet ik wat te doen en waar naartoe te gaan. Ik weet welke handelingen te ondernemen en waar naartoe als ik wil rusten van actie ondernemen.

Vandaag, probeer deze oefening zelf. Stel de belangrijke mensen in je leven voor, en de situaties waarover je obsedeer (is het werk? familie? jouw toekomst? jouw verleden?). Neem ze een voor een. Gebruik de zintuigen die je spontaan gebruikt om iets voor te stellen, een beeld je in dat deze persoon of situatie voor je staat, dan verbind je met jouw lichaamsgevoel. Hoe voelt jouw lichaam als je deze persoon of situatie voorstelt? Welke handelingen wil je lichaam nemen? Welke “richting op de kompas” representeert dit gevoel?

Ik wens je een helder en gerichte dag vandaag,

Golden Eagle Feather

English:

“But something in him didn’t feel good to me. There was a difference between his words and his body language.” – Sharon McErlane in Our Love is Our Power, around p. 333

More about listening to the body. The Grandmothers tell us that if we feel uneasy about someone or don’t want to be near someone, then we can trust that feeling.

Yesterday I sat in meditation to work with the message of listening to the body. I first conjured up an image of a person or a situation, then listened to and watched my bodily reaction to that person or situation. One person/situation made me feel comfortable and relaxed, another inspired me to all kinds of different actions, and yet another made me feel angry. Righteously angry.

It was very interesting to see how my body revealed my deepest feelings about the things I experience and the people in my life. It helps me to understand those feelings as a kind of compass. The relaxed feeling points me to yin-comfort, a feeling of home. If I need comfort, I can go in that direction with that person. In contrast, another person inspires me to get up and move and get passionate about things. If I want to get inspired to action and passionately engage with life, I can go to that person instead of the comfortable-feeling person. The angry feeling, in this case, is a warning that I am giving away something important about myself – that I am feeling manipulated and powerless in a situation. And the feeling is not just my feeling, but the feeling shared by an entire group of people I am. We all share similar feelings of injustice, being manipulated and we are all feeling powerless to do anything about it.

With that clarity, thanks to my body’s honest messages, I now know what to do and where to go next. I know which actions to take, and where to go when I want to rest from taking action.

Today, try this exercise for yourself. Picture the important people in your life, and the situations that you obsess about (is it work? family? your future? your past?). Take one at a time. Using whichever senses work best for you, “picture” the person or situation, then connect with your body’s feeling. What does your body feel when faced with this person or situation? What actions does your body want to take? Which “direction on the compass” does that feeling represent?

Wishing you a clear and directed day today,

Golden Eagle Feather