Daily Obsession: The army is not for artists

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Vervullen verwijdert al het gevoel van afscheiding van de bron, verwijdert al het gevoel van klein zijn, behoeftig zijn of minderwaardig zijn. Dat is verdwenen. Er is alleen Voldaan Zijn en vanuit die staat vloeit alles op een gemakkelijke manier.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in De Grootmoeders spreken, p. 85-86

Tijdens de laatste paar weken heb ik het idee van discipline omarmd. Ik denk dat de roep van yang-energy me verleid heeft, in de vorm van “Mijn Potentieel Bereiken”. Ik probeerde om Mijn Potentieel te Bereiken gedurend ongeveer een week, dan ben ik ziek geworden. Het ziek-zijn heeft me terug in een staat van yin geforceerd, zodat ik kon rusten en yin-energie kon bijtanken. Ik heb mijn best gedaan om tegen het idee van “Ik kan mijn potentieel niet bereiken als ik ziek in bed lig” omdat ik door deze gedachte heen gezien heb, en het genoemd wat het is: de yang-wolf gekleed als een schaap.

Deze week heb ik (weer) geleerd dat ik geen mens ben voor het leger. Ik hoor daar niet bij en zal daarbij nooit horen. “Ons potentieel bereiken” gaat niet om iets bereiken. Volgens de Grootmoeders, gaat het simpelweg om een heilige ruimte vast te houden, elk moment dat onze ogen open zijn. Dat is alles – en het vraag een leven lang van minuut-tot-minuut discipline. Vreemd genoeg voelt deze soort discipline zodanig aangenaam dat het voelt alsof het geen discipline is.

Ik wens je de ervaring van Vol Zijn want in die staat van zijn is er nergens om naartoe te gaan en niets om te bereiken. Het is puur genieten.

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

Fullfillment erases all of the feeling of being cut off from the source, erases the feeling of being small, needy or not enough. That is gone. There is only Being Full and from that state, everything flows in an easy fashion.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in A Call to Power, around p. 84

I have been embracing the idea of discipline for a couple of weeks. I guess I got seduced by the call of yang energy in the form of Achieving My Potential. The effort to Achieve My Potential lasted for about a week and then I got sick. Being sick forced me back into a yin state, so I could rest and tank up on yin energy. I did my best to fight the recurrent idea of “I can’t achieve my potential if I’m sick in bed” because I saw that thought for what it was: the yang-wolf in sheep’s clothing.

What I have learned this week (again) is that I just don’t belong in the army and never will. “Achieving our potential” is not about achieving something. According to the Grandmothers, it is simply to hold a holy space wherever we go, whenever our eyes are open. That’s all – and that takes a lifetime of minute-by-minute discipline. Oddly, however, this kind of discipline feels so good, it doesn’t feel like discipline at all.

I wish you the experience of Being Full, because in that state there is nowhere to go and nothing to achieve. It is bliss.

Love,

Golden Eagle Feather

 

Advertisements

Daily Obsession: The Fabric of Being is who you are

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Het Weefsel van Het Bestaan is wie je bent. Je wezen is vreugde! Steeds groter wordende vreugde.” – De Grootmoeders via Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders, p. 135

Vreugde, inderdaad. De oorzaak van onze leed is een gevoel van scheiding: de scheiding die van het geest komt, de scheiding van God, de scheiding van andere mensen.

Als we op het Weefsel van het Bestaan mediteren (gelijk een allesomvattende nachtelijke hemel), ons gevoel van schieding oplost en samen met dat gevoel, ons leed. Alles wat overblijft is liefde en vreugde.

Ik wens je een dag gevuld met liefde en vreugde,

Golden Eagle Feather

 

English:

The Fabric of Being is who you are. Your being is joy! Ever-growing joy.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in Our Love is Our Power, around p. 133

Joy indeed. What causes our suffering is the sense of separation: the separation caused by the mind, the separation from God, the separation from other human beings.

When we meditate on the Fabric of Being (like an all-encompassing night sky), our sense of separation disappears, and with it, our suffering. All that is left is love and joy.

Wishing you a day filled with love and joy,

Golden Eagle Feather

Daily Obsession: Be a walking prayer

These Daily Obesssions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

“Wanneer jij je vibratie omhoog brengt, heeft dat invloed op alles en iedereen om je heen. Wanneer jij dat doet, word je een wandelend gebed. Dan is er niets wat je moet doen of zeggen want je eigen wezen zal het allemaal zeggen.” – De Grootmoeders via Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders, p. 272

Een paar dagen geleden heeft een spirituele leraar me gezegd dat ik mijn potentieel niet gebruikte. Mijn geest wou dan een antwoord op de vraag, “Hoe ziet het eruit om mijn potentieel te bereiken?” Mijn geest (zoals geesten doen) hield vast aan het idee dat “mijn potentieel” moet uitgedrukt worden als de soort werk dat ik doe, de hoeveelheid werk dat ik kan verzetten, hoe snel en efficiënt dat ik werk, en het aantal mensen die ik beïnvloed door mijn werk te doen.

Dit is natuurlijk het yang kader.

Dus ik heb de Grootmoeders gevraagd om mijn hun beeld te tonen van “ik als ik mijn potentieel bereik”. Het antwoord kwam door willekeurig het boek open te slaan: “word een wandelend gebed”. Dat voelt veel beter aan dan wat mijn geest bedacht had. Mijn echte potentieel is spiritueel, niet aards, dus mijn potentieel kan niet gemeten worden in aardse (“yangachtige”) termen. Wij kunnen een wandelend gebed zijn als we werken of niet werken, praten of niet praten, druk bezig zijn of een rustig leventje leiden.

Jouw potentieel is dezelfde als de mijne: om een wandelend gebed te worden. Neem nu een moment om jouw ogen toe te doen en vraag de Grootmoeders om jou een beeld of een gevoel te geven als illustratie van hoe jouw potentieel kan in jouw persoonlijk leven manifesteren.

Ik wens je een dag waar je jouw potentieel bereikt.

Golden Eagle Feather

 

 

English:

When you raise your vibration, it influences everyone and everything around you. When you do this, you become a walking prayer. Then there is nothing that you have to do or say, because your own being will say it all.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in Our Love is Our Power, around p. 269

Recently, a spiritual teacher told me that I was not living up to my potential. My mind then wanted an answer to the question, “What does it look like to live up to my potential?” My mind, as minds tend to do, was holding fast to the notion that “my potential” must be expressed in terms of the kind of work I do, the amount of work I accomplish, how quickly and efficiently I get it all done, and the number of people that I influence while doing that work.

This is of course the yang paradigm.

So I asked the Grandmothers what their picture was of “me meeting my potential”. The answer I found by randomly opening the book was “to become a walking prayer”. That makes much more sense. My true potential is spiritual, not worldly, therefore my potential will not be measured in worldly (“yangy”) terms. One can be a walking prayer while working or not working, talking or not talking, being busy or living a very quiet and slow life.

Your potential is the same as mine: to become a walking prayer. Take some time now to shut your eyes and ask the Grandmothers to give you a feeling or an image of what that means for you personally.

I wish you a day of realizing your potential,

Golden Eagle Feather

 

Daily Obsession: Greed and the desire for security

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one as needed for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Hebzucht is tegenwoordig echter duidelijker geworden…maar maak je daar geen zorgen over; het is jouw taak niet om de wereld te veranderen. Het is jouw taak om jezelf te zijn en de liefde in je hart naar buiten te laten schijnen.” – De Grootmoeders via Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders, p.

Ik ben recent bewust geworden van een soort hebzucht in mezelf; een hebzuchtig gegraai naar fysieke zekerheid, nu en in de toekomst. Ik been geen “material girl” van aard, maar hebzucht wordt blijkbaar wakker in mij als ik voel dat mijn materiële zekerheid in gevaar is.

De tegengif tot deze soort hebzucht is geloof. Als we onze verbinding en vertrouwen in het Goddelijke verliezen, komen we in verleiding tot  (symbolisch of energetisch) “prostitutie” (zoals Carolyn Myss zegt in haar boek, Sacred Contracts). In verbinding komen met onze echte aard, vertrouwen hebben dat de Grootmoeders voor ons zullen zorgen, en het loslaten van het moeten “weten” dat onze fysieke en materiele comfort is gegarandeerd voor de rest van ons leven – dit bevrijd ons van de angst en afgesneden gevoel die het vuur van hebzucht aanwakkeren. Op die manier ervaren we eindelijk vrijheid.

Het is een zware les. Het is moeilijk te leren dat door onze materiële comfort los te laten en door te focusen op “realiteit” zoals de Grootmoeders het kennen, nemen we echter een stap naar de garantie van echte comfort. De Grootmoeders zorgen heel goed voor ons, en ze kunnen dit meer doen naarmate dat wij onz leven laten ontplooien op een bepaald pad.

Ik wens je een dat vrij van zorg en vol met het luxueuse gevoel van yin-kracht.

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

Greed has actually become clearer these days…but don’t worry about that; it is not your task to change the world. Your task is to be yourself and let the love in your heart shine.” The Grandmothers via Sharon McErlane in Our Love is Our Power, around p.

I have recently become aware of a kind of greed within myself; a greedy grasping for physical security, now and in the future. I am not a material girl by nature and yet greed is apparently awakened when I feel my physical security is threatened.

The antidote to this kind of greed is faith.  When we lose our connection and trust in the Divine, we are tempted to symbolically “prostitute” ourselves (as Carolyn Myss discusses in her book Sacred Contracts). Connecting with our true nature, trusting that the Grandmothers will take care of us no matter what, and letting go of the need to “know” that our physical comfort is guaranteed for the rest of our lives, frees us from the fear and separation that fuel greed, and gives us our freedom .

It is a very, very hard lesson to learn that by letting go of our physical comfort and focusing on “reality” as the Grandmothers know it to be, we are actually taking a step toward guaranteeing our true comfort. The Grandmothers do take care of us, and they can do this more and more as we allow life to unfold along a certain path.

I wish you a day free of worry and full of the luxurious feeling of yin power,

Love,

Golden Eagle Feather

 

 

 

Daily Obsession: What you think is real is only activity

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one (or write one, ha ha) as needed for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

“Dit is realiteit. Wat jullie realiteit noemen is helemaal geen realiteit.” Wijzend naar de mantel die de aarde bedekte, zeiden ze, “Wat jij echt noemt zijn slechts de kleine bobbeltjes onder de mantel, de kleine dingen die komen en gaan onder de vouwen van de mantel. Het is het naadloze weefsel dat echt is. Dit is een kleed dat alles bedekt. … Dit is het kleed van alles, Het Weefsel van het Bestaan!” De Grootmoeders door Sharon McErlane in De Grootmoeders spreken, p. 138-39.

Wat is “de werkelijkheid”? Als we ons bezighouden met de kleine dingen, drama-tjes en materiele aankopen, als we denken dat het werken is echt heel belangrijk en hoe we met elkaar en onszelf omgaan maar een afleiding is tot “vooruitgang”, dan hebben we contact verloren met de werkelijkheid.

De Grootmoeders zijn één van de velen die ons zeggen, “De details van jouw leven die jij als zo belangrijk beschouwen, zijn helemaal niet belangrijk.” Ze vertellen ons, “Als je je afgesneden voelt van de mensen rondom jou, je bent afgesneden van de werkelijkheid – de echte realiteit.” Alles wat wij moeten doen is stilzitten en luisteren voor de gezoem van het leven binnen en rondom ons. Pas dan wordt alles duidelijk.

Ik wens je een dag of zelfs een moment doorgebracht in de werkelijkheid – de echte werkelijkheid.

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

This is reality. What you call reality is not reality at all.” Pointing to the cloak that covered the earth, they said, “What you call real are just the little bumps under the cloak, the little things that come and go under the folds of the cloak. The seamless fabric is what is real. This is a garment that covers all. … This is the garment of everything, the Fabric of Being!” The Grandmothers via Sharon McErlane in A Call to Power, around p. 135.

What is reality? When we get caught up in the little things, petty dramas and material goods, when we think that working is truly and terribly important and how we treat ourselves and others is just a sideline to “progress”, then we are out of touch with reality.

The Grandmothers are one of the many who tell us, “The details of your life, which you think are so important, are not important at all.” They say to us, “When you feel separated and cut off from those around you, you are out of touch with reality – true reality.” All we have to do is sit still and listen for the hum of life within us and around us. Then all will become clear.

Wishing you a day or even a moment spent in reality – true reality.

Love,

Golden Eagle Feather

 

 

 

Daily Obsession: A sincere heart is all you need

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one as needed for obsessive worrying and criticizing. The Grandmothers are but one face of the Divine; subsitute another if you prefer. For English, scroll down.

Nederlands:

Het is het oprechte hart dat de mensheid wenst te dienen dat onze aandacht trekt.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in De Grootmoeders spreken, p. 157

(vandaag commentaar enkel in het Engels)

English:

It is the sincere heart which wishes to serve humanity that attracts our attention.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in A Call to Power, around p. 155

The Grandmothers can give the Empowerment or Cloak of Comfort directly to a person – that is how I received the Empowerment myself. If a person sincerely wishes to serve, it is enough just to tell the Grandmothers that. Our intention is what makes things happen.

Think about your life right now. What parts are working nicely, and what parts are causing you concern? Rise above all of those details, and think about the larger and wider intention that you have. Is your intention to serve humanity? Is your intention to love? Or is your intention to guarantee your physical security no matter what? Is your intention to gain control because you are afraid? Be honest with yourself – for most of us, we have a mix of intentions. When you think about the parts of your life that cause you concern, remember what your highest intention is.

Tell the Grandmothers (the Divine) what your intention is in the situation, and let them work out the details. Sit back and let the situation unfold according to your highest intention.

Wishing you a blessed day today,

Golden Eagle Feather

Daily Obsession: When to give, in what way?

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one as needed for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

“Vanuit het hart geven leidt tot grotere ontvangst. Andere soorten van geven zijn helemaal geen geven.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in De Grootmoeders spreken, p. 193

(commentaar enkel in het Engels vandaag)

 

English:

Giving from the heart leads to receiving more. Other kinds of giving are not giving at all.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in A Call to Power, around p. 189

For people who care about others and wish to play the role of healer or carer (personally or professionally or both), “giving” is often a confusing subject. Women especially feel the personal need and the societal expectation to be “giving”. So how can we caring people decide to stop being that therapist, that nurse, that listening ear, that selfless friend? Sometimes that is what life calls us to do.

This quote from the Grandmothers provides us with a framework for examining our “giving”. If we give from the heart, the moment of giving is the moment of receiving. If we are giving in order to receive – consciously or unconsciously! – then this so-called “giving” is either a business transaction, a manipulation, or confused in some way.

Mind you, there is nothing wrong with therapeutic business transactions – just don’t confuse that kind of a job with true giving. True giving can happen in that context (and often does, but just as often does not). Regardless, the true giving is separate from the paid therapeutic work; true giving can happen anywhere, anytime. No one has to work as a therapist, nor be the listening ear all of the time in friendships, in order to do the Grandmothers’ work.

Today, examine the ways that you “give” to others. Take a good look at how the interaction feels at the moment itself. Do you feel even better after giving than before? Or do you feel tired or “dutiful” about having given? Afterward, do you find yourself feeling any disappointments or resentments? The Grandmothers ask us to be cuttingly honest with ourselves about our own so-called giving, and to discern when we are giving and when we are doing something else and calling it giving.

I wish you a day filled with giving from the heart, because that is the best feeling that there is.

Love,

Golden Eagle Feather