Daily Obsession: The army is not for artists

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Vervullen verwijdert al het gevoel van afscheiding van de bron, verwijdert al het gevoel van klein zijn, behoeftig zijn of minderwaardig zijn. Dat is verdwenen. Er is alleen Voldaan Zijn en vanuit die staat vloeit alles op een gemakkelijke manier.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in De Grootmoeders spreken, p. 85-86

Tijdens de laatste paar weken heb ik het idee van discipline omarmd. Ik denk dat de roep van yang-energy me verleid heeft, in de vorm van “Mijn Potentieel Bereiken”. Ik probeerde om Mijn Potentieel te Bereiken gedurend ongeveer een week, dan ben ik ziek geworden. Het ziek-zijn heeft me terug in een staat van yin geforceerd, zodat ik kon rusten en yin-energie kon bijtanken. Ik heb mijn best gedaan om tegen het idee van “Ik kan mijn potentieel niet bereiken als ik ziek in bed lig” omdat ik door deze gedachte heen gezien heb, en het genoemd wat het is: de yang-wolf gekleed als een schaap.

Deze week heb ik (weer) geleerd dat ik geen mens ben voor het leger. Ik hoor daar niet bij en zal daarbij nooit horen. “Ons potentieel bereiken” gaat niet om iets bereiken. Volgens de Grootmoeders, gaat het simpelweg om een heilige ruimte vast te houden, elk moment dat onze ogen open zijn. Dat is alles – en het vraag een leven lang van minuut-tot-minuut discipline. Vreemd genoeg voelt deze soort discipline zodanig aangenaam dat het voelt alsof het geen discipline is.

Ik wens je de ervaring van Vol Zijn want in die staat van zijn is er nergens om naartoe te gaan en niets om te bereiken. Het is puur genieten.

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

Fullfillment erases all of the feeling of being cut off from the source, erases the feeling of being small, needy or not enough. That is gone. There is only Being Full and from that state, everything flows in an easy fashion.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in A Call to Power, around p. 84

I have been embracing the idea of discipline for a couple of weeks. I guess I got seduced by the call of yang energy in the form of Achieving My Potential. The effort to Achieve My Potential lasted for about a week and then I got sick. Being sick forced me back into a yin state, so I could rest and tank up on yin energy. I did my best to fight the recurrent idea of “I can’t achieve my potential if I’m sick in bed” because I saw that thought for what it was: the yang-wolf in sheep’s clothing.

What I have learned this week (again) is that I just don’t belong in the army and never will. “Achieving our potential” is not about achieving something. According to the Grandmothers, it is simply to hold a holy space wherever we go, whenever our eyes are open. That’s all – and that takes a lifetime of minute-by-minute discipline. Oddly, however, this kind of discipline feels so good, it doesn’t feel like discipline at all.

I wish you the experience of Being Full, because in that state there is nowhere to go and nothing to achieve. It is bliss.

Love,

Golden Eagle Feather

 

Advertisements

Daily Obsession: The Fabric of Being is who you are

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Het Weefsel van Het Bestaan is wie je bent. Je wezen is vreugde! Steeds groter wordende vreugde.” – De Grootmoeders via Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders, p. 135

Vreugde, inderdaad. De oorzaak van onze leed is een gevoel van scheiding: de scheiding die van het geest komt, de scheiding van God, de scheiding van andere mensen.

Als we op het Weefsel van het Bestaan mediteren (gelijk een allesomvattende nachtelijke hemel), ons gevoel van schieding oplost en samen met dat gevoel, ons leed. Alles wat overblijft is liefde en vreugde.

Ik wens je een dag gevuld met liefde en vreugde,

Golden Eagle Feather

 

English:

The Fabric of Being is who you are. Your being is joy! Ever-growing joy.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in Our Love is Our Power, around p. 133

Joy indeed. What causes our suffering is the sense of separation: the separation caused by the mind, the separation from God, the separation from other human beings.

When we meditate on the Fabric of Being (like an all-encompassing night sky), our sense of separation disappears, and with it, our suffering. All that is left is love and joy.

Wishing you a day filled with love and joy,

Golden Eagle Feather

Daily Obsession: Don’t think, do

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

“Het was eenvoudig. Ik kon nergens anders aan denken.” – Het verhaal van Shirley in Sharon McErlanes boek De Grootmoeders spreken, p. 115

De Daily Obsession van vandaag gaat over aanwezig zijn in de werkelijkheid in plaats van in de wereld van de geest terechtkomen. Ik been een schrijver, dus ik weet wat over het denken – het is een van mijn lievelingsactiviteiten. Maar het probleem is dat het helemaal geen activiteit is, en verder is het (meestal) niet met de werkelijkheid gerelateerd.

Normaal gezien als ik het gevoel heb dat ik “niet genoeg tijd” heb, is dit eigenlijk een teken dat ik teveel aan het nadenken ben. Op zulke momenten besteed ik teveel tijd aan het nadenken en te weinig tijd aan het zijn. Als ik stop met denken, ik doe veel maar op een moieteloze manier, de stress verdwijnt, het “nu” komt in focus, en de liefde begint te stromen. Actie gebeurt maar helemaal zonder dat ik iets ervoor moet doen.

Onlangs koos ik om een taak met een keer af te werken, en alle andere taken te vergeten. Ik schreef op: “Een volgende handeling” en werkte die af voordat ik aan iets anders dacht. Ik koos (zonder erover na te denken) de één volgende handeling en werkte die af. Het was gewoon een heerlijke ervaring.

Ik wil hierover een kleine herinnering met jou delen. De mijne is opgeschreven en hangt in mijn keuken. Hier is het:

“Niet denken. Waarnemen, luisteren, voelen. Doen.”

Het is verbasingwekkend hoeveel leven er gebeurt (en ook hoeveel gedaan wordt) zonder behoefte aan erover na te denken!

Ik wens je een denken-vrij en levensgevulde dag vandaag.

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

“‘It was simple. I couldn’t think of anything else.'” – The story of Shirley in Sharon McErlanes book A Call to Power, around p. 114

Today’s Daily Obsession is about being present in reality instead of being in a mental world. Being a writer, I know something about thinking – it’s one of my favorite activities. But the trouble is that thinking is not an activity, nor is it (usually) related to reality.

Normally when I feel that I “don’t have enough time”, it is actually a sign that I am thinking too much. During times like that, my time is going toward thinking, not being. When I stop thinking, I just get things done effortlessly, stress disappears, “now” comes into focus, and love starts to flow. Action starts happening, all by itself.

Recently I chose to do several tasks in the following manner: I wrote down “The one next action is…” and then I did it. When that was done, I chose one next action without thinking what it was, and then I did it. I did fourteen things this way and it was a heavenly experience.

I want to share a little reminder about this with you. Mine is posted in my kitchen. It goes like this:

“Don’t think. Observe, listen, feel. Do.”

It’s quite amazing how much life happens (and how much gets done too) without needing to think!

I wish you a thought-free and life-filled day today.

Love,

Golden Eagle Feather

 

Daily Obsession: “Do your part – It is now time to work”

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Dit is een periode van versnelde verandering. Het is nu tijd voor werk. Dit [zei Beer] is de planetaire verandering waarover je hebt gehoord. Die zal invloed hebben op iedereen. Doe jouw deel. Kom als het mogelijk is elke dag hier. Hier of bij de Grootmoeders…..” Beer door Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders, p. 76

De golf gaat omhoog en omlaag. Niemand kan intens werken, dag in en dag uit, maar we kunnen niet inslapen en blijven slapen. Nu niet, niet tijdens deze periode van grote verandering.

Gelukkig is het werk niet moeilijk dat de Grootmoeders ons vragen om te doen. Het is zacht en zachter, gelukkig en gelukkiger. Het is liefdeswerk en liefdeswerk voelt goed aan.

Ik roep je vandaag tot actie, maar de actie is een stille beweging: om voldoende ruimte te maken in jouw leven om de zitten en naar de Grootmoeders of de wereld van de dierenspirits te gaan. Om daar naartoe te gaan om een taak te aanvaarden – thuiswerk. Om aan een taak te werken die gegeven is door de Grootmoeders is altijd een plezier, want het leidt naar een grotere en diepere ervaring van de liefde.

Zoals ik van je hou.

Golden Eagle Feather

 

English:

This is a time of accelerated change. It is now time to work. This [Bear said] is the planetary shift that you have heard about. This will affect everyone. Do your part. If possible, come here every day. Here or to the Grandmothers….” Bear via Sharon McErlane in Our Love is Our Power, around p. 75

The wave rises and falls. No one can sustain intense work day in and day out, but we cannot go to sleep and stay asleep. Not now, not at this time of great change.

Fortunately, the work that the Grandmothers ask us to do is not difficult. It is soft and softer, happy and happier. It is love-work, and love-work feels good to do.

I call you into action today, but the action is a quiet one: to make enough room in your life to sit down and go to the Grandmothers or into the world of the animal spirits. To go there and receive your assignment – your homework. Doing the homework that the Grandmothers always leads to a greater and deeper experience of love.

As I love you.

Golden Eagle Feather

 

 

 

Daily Obsession: What you think is real is only activity

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one (or write one, ha ha) as needed for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

“Dit is realiteit. Wat jullie realiteit noemen is helemaal geen realiteit.” Wijzend naar de mantel die de aarde bedekte, zeiden ze, “Wat jij echt noemt zijn slechts de kleine bobbeltjes onder de mantel, de kleine dingen die komen en gaan onder de vouwen van de mantel. Het is het naadloze weefsel dat echt is. Dit is een kleed dat alles bedekt. … Dit is het kleed van alles, Het Weefsel van het Bestaan!” De Grootmoeders door Sharon McErlane in De Grootmoeders spreken, p. 138-39.

Wat is “de werkelijkheid”? Als we ons bezighouden met de kleine dingen, drama-tjes en materiele aankopen, als we denken dat het werken is echt heel belangrijk en hoe we met elkaar en onszelf omgaan maar een afleiding is tot “vooruitgang”, dan hebben we contact verloren met de werkelijkheid.

De Grootmoeders zijn één van de velen die ons zeggen, “De details van jouw leven die jij als zo belangrijk beschouwen, zijn helemaal niet belangrijk.” Ze vertellen ons, “Als je je afgesneden voelt van de mensen rondom jou, je bent afgesneden van de werkelijkheid – de echte realiteit.” Alles wat wij moeten doen is stilzitten en luisteren voor de gezoem van het leven binnen en rondom ons. Pas dan wordt alles duidelijk.

Ik wens je een dag of zelfs een moment doorgebracht in de werkelijkheid – de echte werkelijkheid.

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

This is reality. What you call reality is not reality at all.” Pointing to the cloak that covered the earth, they said, “What you call real are just the little bumps under the cloak, the little things that come and go under the folds of the cloak. The seamless fabric is what is real. This is a garment that covers all. … This is the garment of everything, the Fabric of Being!” The Grandmothers via Sharon McErlane in A Call to Power, around p. 135.

What is reality? When we get caught up in the little things, petty dramas and material goods, when we think that working is truly and terribly important and how we treat ourselves and others is just a sideline to “progress”, then we are out of touch with reality.

The Grandmothers are one of the many who tell us, “The details of your life, which you think are so important, are not important at all.” They say to us, “When you feel separated and cut off from those around you, you are out of touch with reality – true reality.” All we have to do is sit still and listen for the hum of life within us and around us. Then all will become clear.

Wishing you a day or even a moment spent in reality – true reality.

Love,

Golden Eagle Feather

 

 

 

Daily Obsession:

These Daily Obsessions (not so daily anymore, we’ll see what happens there) are like a vitamin for the soul. Take one as needed for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Er is nu meer liefde.” – De Grootmoeders via Sharon McErlane in “Een oproep van de Grootmoeders”, p. 297

We zijn vandaag samengekomen in ons klein Grootmoeders groepje. Ik had de eer van nog een Beacon te verwelkomen, samen met iemand die al lang haar licht aan ons groepje verleent. Het was enorm gezellig, en het werk dat we gedaan hebben met het Net van Licht was zo krachtig, ik moest er eventjes van bekomen als ik thuiskwam.

Dus voor de lezers die geen thuisgroep hebben, vind er maar een of begin er zelf een! Wacht niet, en wacht niet voor de perfecte Beacon of de perfecte groep. Dit werk doen in groep – zelfs een kleine groep – is zoveel krachtiger dan alleen bezig zijn.

Zodra ik deze woorden las – “er is nu meer liefde” – dacht ik, “Ze hebben gelijk. Ik voel het ook, en ik zie het gebeuren rondom mij.” Vandaag had ik een goede reden om woedend te worden op mijn dochtertje. Maar in plaats van woede, wat er gebeurde was één en al yin-kracht. Ik ben totaal kalm gebleven, ik was nauwelijks kwaad (!) en ik vond mezelf gewoon naar de situatie aan het kijken met een heldere blik en een hart vol liefde en bezorgdheid. Wat een zalige manier om een conflict op te lossen. Het topper is dat zij heeft zichzelf een heel belangrijke les geleerd terwijl ik niets anders deed dan gewoon het vat zijn.

Vandaag, als je je slecht of kwaad voelt, stop eerst en verbindt jezelf met de Grootmoeders en het Net van Licht. Herinner dat zalig gevoel als de Grootmoeders je vasthouden, in een warm modderbad stoppen, of je met hun vleugels bedekken. Probeer dat gevoel op te roepen en daarin te blijven, ongeacht de prikkels van buitenaf. Dit vraagt oefening dus blijf proberen – het proberen zelf is waardevol.

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

There is more love now.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in Our Love is Our Power, around p. 293

Today we got together in our little Grandmothers group. I had the honor of welcoming another Beacon, together with someone who has been shining her light for some time in our group. It was lovely and the work we did with the Net of Light was so powerful, I needed to take some time to recover once I got home.

So if you don’t have a group to attend where you live, find one or start one! Don’t wait, and don’t wait for the perfect Beacon or the perfect group. Doing this work in a group – even a small one like ours – is so much more powerful than doing it on your own.

As soon as I read these words – “there is more love now” – I thought, “They are right. I feel it too, and I see it happening around me.” I feel more love for my family members and even my pets. Today I had a very good reason to get furious with my little daughter. But instead of fury, what happened was yin power through and through. I stayed completely calm, I didn’t even feel very angry at all (!) and I found myself just looking at the situation with a clear perspective and a heart full of love and concern. What a wonderful way to resolve a conflict. The clincher was that she taught herself a very important lesson while I was doing nothing other than being the container.

Today, if you feel bad or angry, first stop and make a connection to the Grandmothers and the Net of Light. Remember that wonderful feeling when the Grandmothers hold you, put you in a warm mud bath, or cover you with their wings. Try to remember that feeling and to stay in it, regardless of the external stimuli. This takes practice so keep trying – the trying is worthwhile on its own.

Much love,

Golden Eagle Feather

 

Daily Obsession: “I am one with the heart of the Mother”

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one as needed for obsessive worrying and criticizing. The Grandmothers are but one face of the Divine; substitute another if you prefer. For English, scroll down.

Nederlands:

“‘Ik ben een met het hart van de Moeder’, zong ik. ‘Ik ben een met het hart van liefde’. Wanneer je op deze manier ontvangt en deze waarheid diep in je laat doodringen, zal de waarheid van dit lied ook diep de aarde in gaan, zeiden ze.” – Sharon McErlane en de Grootmoeders in Een oproep van de Grootmoeders, p. 320

Dit is ons werk: om onze harten en geesten één te maken met de liefde van het Goddelijke. Om de liefde van de Grote Moeder te worden, en om die liefde uit te stralen van elk porie, in elke handeling, in elk moment.

Vandaag, start de dag door jouw eenheid met het hart van de Moeder te ervaren, en door de dag heen, herinner jezelf dat dit de reden is waarom dat jij naar de aarde gekomen bent: om deze liefde te belichamen en van dienst te zijn.

Ik hou van jou met de liefde van de Moeder,

Golden Eagle Feather

 

English:

“I am one with the heart of the Mother”, I sang. ‘I am one with the heart of love.’ When you receive in this way and let this truth penetrate deep inside of you, the truth of this song will also sink deep into the earth, they said.” – Sharon McErlane and the Grandmothers in Our Love is Our Power, around p. 315

This is our work: to unify our hearts and our minds with the love of the Divine. To become the love of the Great Mother, and to emanate that universal love from every pore, in every action, at every moment.

Today, begin your day by experiencing your unity with the heart of the Mother, and throughout the day, remind yourself that this is why you came to Earth at this time: to embody that love and be of service.

Loving you with the heart of the Mother,

Golden Eagle Feather