Daily Obsession: My favorite manifestation

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. The Grandmothers are but one face of the Divine; you can substitute another if you prefer. For English, scroll down.

Nederlands:

Je voelt je niet slecht omdat je teveel doet, noch omdat je vol yang-energie bent. Je voel je slecht omdat je te weinig in jezelf gelooft.” – De Grootmoeders, persoonlijke communicatie, gisteren avond

Gisteren was ik vol zorgen. Zorgen over alles wat niet gedaan raakt en alles wat ik niet perfect aan het doen ben. Ik was zelf vol zorgen over de dingen die ik heel goed doe, want ik dacht dat ik de verkeerde keuzes aan het maken was of dat ik de verkeerde prioriteiten heb.

Tijdens de laatste maanden, de Grootmoeders zijn me aan het pushen om “groot” te zijn. Dus ik heb “ja” gezegd tegen het leven – en het leven heeft dit beantwoord door me grote uitdagingen te presenteren. Stimulerende uitdagingen, maar verre van gemakkelijk. In de laaste paar weken heb ik gevreesd dat de uitdagingen te groot voor mij zijn – dat ik op het verkeerde spoor zit. Toen de Grootmoeders me zeiden dat de oorzaak van mijn ongemak was dat ik te weinig in mezelf geloof, was ik stomverbaasd. Dat was de laatste wat ik van hen verwachtte te horen. Ik dacht dat ze zouden zeggen dat ik zou moeten stoppen met al dat werken en doen en in plaats daarvan, gewoon op mijn poep gaan zitten om meer te mediteren.

Dus vandaag dacht ik “Goed dan, we gaan gewoon doen alsof ik op het juiste spoor zit. Hoe kan ik de vredige, liefdevolle kracht van yin-energie binnen in dit druk en stimulerend leven dat ik heb?” Het antwoord was mijn lievelings manifestatie/gebed: toenemende liefde, vrede, gezondheid, geld, tijd en verbinding met het Goddelijke. Het is gelukt! Ik heb onmiddelijk resultaten gezien. God geeft ons onze diepste verlangen, omdat God ons lief heeft. (Met andere woorden, let op waarvoor je vraagt, vooral onbewust.)

Vandaag en in de komende dagen/weken, leg je focus op wat je echt wilt in je leven – zelfs iets waanzinnig gelijk meer liefde, vrede, gezondheid, geld, tijd en verbinding met het Goddelijke – allemaal tegelijk. Het is mogelijk dat het zal beginnen in jouw leven te verschijnen!

Ik wens je je diepste verlangens,

Golden Eagle Feather

 

English:

You are not feeling bad because you are doing too much, nor because you are full of yang energy. You are feeling bad because you have too little faith in yourself.” – The Grandmothers, personal communication last night

Yesterday, I was worrying. I was worrying about all of the things that I am not getting done and all the things I am not doing perfectly. I was even worrying about the things I am doing very well, because I was thinking that I am making the wrong choices or having the wrong priorities.

For the last several months, the Grandmothers have been egging me on to “be big”. So I have been saying “yes” to life – and life responded by with some big challenges. Stimulating challenges, but not easy at all. For a few weeks now, I have been fearing that the challenges are too much – that I am on the wrong track somehow. When the Grandmothers told me that I am feeling upset because I have too little faith in myself  I was shocked. It was the last thing I expected to hear from them. I thought they were going to tell me to give up all this work and just sit on my butt and meditate more.

So today I thought, “Alright, for the sake of argument we’ll say I’m on the right track. How can I bring the peaceful, loving power of yin energy into this busy and stimulating life I have?” The answer was my favorite manifestation/prayer: increasing love, peace, health, money, time and connection to the Divine. It worked! I saw results immediately. God gives us what we most deeply desire, because God loves us. (In other words, be careful what you wish for – especially unconsciously.)

Today and in the coming days, focus on what you truly want – even something as outrageous as simultaneously increasing your love, peace, health, money, time and connection to the Divine. It just might start showing up in your life!

Wishing you your heart’s desire,

Golden Eagle Feather

 

 

Advertisements

Daily Obsession: Fears about your security/survival?

These Daily Obsessions are a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. The Grandmothers are only one face of the Divine – substitute another image of God if that works better for you. For English, scroll down.

Nederlands:

Een vrouw vertelt over een levensbedreigende situatie: “‘De hele tijd dat ik in het [ijskoude] water lag, was er een kalmerende aanwezigheid bij me. Dit deed alle angsten verdwijnen die ik normaal gesproken zou hebben gevoeld. Ik was op dat moment verbaasd dat ik zo kalm bleef. Het was eenvoudig. Ik kon nergens anders aan denken. Ik kon alleen denken aan de vrouwengroep en het Net van Licht. Dat was alles.’ Ze besefte dat ze kon overlijden, maar ze was niet bang en ze wachtte totdat reddingswerkers haar uit het ijskoude water van de rivier haalden.” – Sharon McErlane in De Grootmoeders Spreken, p. 115

Vandaag werd ik wakker met gedachten over geld en financiële zekerheid, die allebei te maken hebben met het overleven. Ik heb de Grootmoeders gevraagd om hun input over deze kwestie, en hun antwoord was dit verhaal over een extreem, levensgevaarlijke situatie.

Meestal, als we geld zorgen hebben of zorgen maken over onze gezondheid, de zorgen zijn helemaal niet levensbedreigend. Maar we voelen degelijk angst – dit is onze normale reactie als onze fysieke (financiële) welzijn bedreigd wordt. Dit verhaal illustreert de kracht van het Net van Licht om ons te kalmeren in angstaanjagende situaties.

Waar maak de vandaag zorgen over? Gooi het Net van Licht erover, eronder er rond deze situatie, dan observeer wat er gebeurd met jouw angsten en zorgen.

Ik wens je vrede vandaag en alle dagen,

Golden Eagle Feather

 

English:

A woman tells the story of a life-threatening situation: “‘The whole time that I was in the [ice-cold] water, there was a calming presence with me. This made all of the fears disappear that I normally would have been feeling. I was surprised at the time that I stayed so calm. It was simple. I couldn’t think of anything else. I could just think about the women’s group and the Net of Light. That was all.’ She understood that she could die, but she was not afraid and she waited until rescue workers pulled her out of the ice-cold water.” – Sharon McErlane in A Call to Power, around p. 113

Today I woke up thinking about money and financial security, both of which have to do with physical survival. I asked the Grandmothers for input about this issue, and their response was this story of an extreme, life-threatening situation.

Most of the time, when we have money-worries or concerns about our health, the worries are not actually life-threatening. But fear does comes up – it is our normal response when our physical (financial) well-being is threatened. This story illustrates the power of the Net of Light to bring us calm in anxiety-provoking situations.

What are you worried about today? Cast the Net of Light over it, under it and around it, then see what happens to your fears.

Wishing you peace today and all days,

Golden Eagle Feather

 

Daily Obsession: Wait, trust, look, listen and feel

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

“Heb geen angst. Het werk dat je doet is goed en als je erop vertrouwt en op ons vertrouwt, zal het jou vreugde schenken. En deze vreugde zal je leven helemaal doordrenken.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in De Grootmoeders Spreken, p. 77

Deze hele pagina heeft me platgelegd. Het gaat eigenlijk over de bekrachtigingceremonie door te geven, maar ik zie hoe “het werk” veel meer te betekenen heeft dan enkel het werk van de Grootmoeders.

Deze dagen ben ik aan het groeien op het werkvlak. Ik durf nieuwe dingen aan te leren. Het is angstaanjagend, zoals Sharon haar angsten en zorgen beschrijft in deze passage over haar werk met de Grootmoeders. Gisterenavond, de Grootmoeders hebben me herinnerd om “op de golf te wachten” – een boodschap vergelijkbaar met de post over “dansen met het leven” van een paar dagen geleden. Opnieuw, zeggen ze, “heb vertrouwen in ons en in jezelf.”

Ik moet deze boodschap horen opnieuw en opnieuw. Wacht, heb vertrouwen, kijk, luister, en voel. En heb meer vertrouwen. En wacht nog af. Deze manier van zijn en doen is zodanig vreemd voor deze yang-verslaafd meisje! Ik kan yin-kracht uitoefenen als ik een Grootmoeders groep begeleid, ik kan yin-kracht met mijn kinderen uitoefenen, maar yin-kracht op het werk?!? Werk en business zijn toch de wereld van de mannen, waar yang-kracht heerst? Diepe zucht….

Maar ik heb wel vertrouwen in de Grootmoeders, en ik ken de vreugde die komt uit het gebruik van yin-kracht in relaties en spiritueel werk. Als ik dezelfde vreugde kon voelen in mijn werk dat ook geld verdient, dan wauw…wat een visie voor het leven. De Grootmoeders zeggen me dat dit mogelijk is dus ik zal…ja…wachten en vertrouwen hebben, kijken, luisteren en voelen.

Vandaag, wacht en heb vertrouwen, kijk, luister en voel voor jezelf. Waar leidt het leven je naartoe? In welke richting ligt jouw vreugde?

Ik wens je vreugde vandaag en in al jouw dagen,

Golden Eagle Feather

English:

“Have no fear. The work that you do is good and if you trust it and trust us, it will give you joy. And that joy will completely saturate your whole life.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in A Call to Power, around p. 75

This whole page is a mind-blower. It is actually about sharing the Empowerment ceremony, but I see how “the work” they mean is about all the work we do, not just the Grandmothers work.

I’m stretching myself with work-related tasks these days, growing and learning. It’s scary, just like Sharon describes her fears and worries here about how she is doing the work of the Grandmothers. Last night, the Grandmothers reminded me to “wait for the wave” – a similar message to the “dancing with life” post of a few days ago. Again, they are saying, “trust us and trust yourself.”

I need to hear this message again and again. Wait, trust, look, listen, and feel. And trust some more. And wait some more. This way of being and doing is so foreign to this yang-addicted girl! I can do yin-power while leading a Grandmothers’ group, I can do yin-power with my kids, but yin-power at work?!? Isn’t work and business a man’s world, where yang-energy is the order of the day? Sigh…

But I do trust the Grandmothers, and I do know the joy that comes from using yin-power in relationships and spiritual work. If I could feel that joy in my income-producing work as well, then wow…what a vision. The Grandmothers tell me this is possible so I will…yes…wait and trust, look, listen and feel.

Today, wait and trust, look, listen and feel for yourself. Where is life taking you? In what direction does your joy lie?

Wishing you joy today and all days,

Golden Eagle Feather

Daily Obsession: Distraction from what is real

These (usually) Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Een klein gedachte voordat ik begin. Ik vind het belangrijk om mezelf de ruimte te schenken om een dag of twee te overslaan afhangend van wat er gaande is met mij en mijn gezin. Dit is mijn persoonlijke benadering van discipline: ik heb de intentie om iets te doen of zijn, en ik doe het meestal, maar niet ALTIJD. Op die manier voorkom ik dat de discipline zelf (of mezelf, omwille van mijn super-discipline) een god wordt.

Nu gaan we horen wat de Grootmoeders vandaag te zeggen hebben.

Praat erover hoe belangrijk het is om je focus gericht te houden op de echtheid, om gericht te blijven op het vooruit gaan, altijd vooruit gaan. … [O]ndanks die afleidingen…zal de leiding van het Goddelijke je vooruit trekken, almaar vooruit.” – Een oproep van de Grootmoeders, p. 152

Ah, de yang-geest dat denkt dat “vooruit gaan” enkel kan betekenen het doen en dingen verwezenljiken. Vooruitgang! We moeten vooruit! Nietwaar? Ik moet mijn Daily Obsession elke dag schrijven, nietwaar? Maar wat als de Grootmoeders iets anders willen zeggen met het woord “vooruit” – niet in de yang-zin van het woord maar in een andere zin?

Als dit geen economische vooruitgang is, of een andere yangachtige definitie van vooruitgang, dan wat bedoelen de Grootmoeders? We kunnen dit enkel verstaan als we het context van deze citaat bestuderen. Voordat ze iets over ‘vooruitgaan’ zeggen, Sharon vertelt dat haar eerste boek afgewezen werd door een boekhandel en de Grootmoeders haar vertellen dat dit maar een afleiding was. Na de citaat over “vooruit gaan” vertellen ze over de labyrint van afleidingen, gemaakt uit alles wat ons aantrekt en afkeurt. Deze labyrint is gemaakt uit doodlopende straten.

Om vooruit te gaan, we moeten bovenop deze labyrinth stijgen om een rechte pad te vinden. Dan, en enkel dan, kunnen wij vooruit gaan. Waar naartoe? Dat, mijn vrienden, is het pad we allmaal betreden. Klaar om te vertrekken? Kom, we gaan samen op reis.

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

One note before I begin. It is important to give myself the room to skip a day or two depending on what is going on with me and my family. This is my personal approach to discipline: I have the intention to do or be something, and I do it most of the time but not ALL of the time. In this way I avoid making the discipline itself (or myself for being so disciplined) into a god.

Okay, now let’s see what the Grandmothers have to say today.

Talk about how important it is to keep your focus on reality, to focus on going forward, always going forward. [I]n spite of these distractions, the Divine will take you forward, always forward.” – “Our Love is Our Power”, around p. 150

Ah, the yang mind that believes that “going forward” is only about accomplishing things and doing more. Progress! We must make progress! Right? I must keep my promise to produce a Daily Obsession, regardless! Right? But what if the “forward” that the Grandmothers refer to is not forward in the yang sense but forward in a different way? 

If not economic progress or some other yangy definition of forward, then what do the Grandmothers mean by “forward”? This can only be understood in the context of this quote. Before they mention going forward, Sharon tells a story of having her book be rejected by a bookshop owner and the Grandmothers tell her that that was just a distraction. After making this statement about going forward, they talk about the labyrinth of distraction, made up of attractions and repulsions. The labyrinth is full of dead-end streets.

To go forward, we must rise above this labyrinth of attractions and repulsions and find what the Grandmothers call “the straight path”. Then, and only then, can we go forward. To where? That, my friends, is the path we are all on. Ready to go? Let’s take that trip together.

Love,

Golden Eagle Feather

Daily Obsession: What is truly good for you is good for all

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Wanneer je vraagt om zegeningen voor jezelf, benoem dan ook het doel van de zegening en dat is dat de zegeningen van het zelf naar alle wezens mogen uitstralen. Bid nooit alleen voor je eigen kleine voordeel, maar erken dat wat het ook is dat jou waarlijk voordeel heeft, allen voordeel geeft. Dit is altijd zo geweest en zal altijd zo zijn.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in “De Grootmoeders spreken”, p. 206

Ik werd vandaag wakker al peinsend over zelfzuchtigheid. Er is toch heel veel bewijs van zelfzuchtig en hebzuchtig gedrag in de wereld, van het individueel niveau tot een globaal niveau. Ik zie het in mezelf, in mijn vrienden, in familie, en op een grote schaal in onze businessleiders en politici.

Zoals ik gewoon ben, ik heb het Grootmoeders boek willekeurig opengedaan en was blij om te zien hoe de Grootmoeders mijn vraag beantwoord hadden. In deze passage herinnerden de Grootmoeders me dat er bestaat geen “zelf” of “individu”. We zijn allemaal gelinkt, we vormen samen een geheel. Wat ik doe, zelfs wat ik denk, een invloed heeft op jou en vice versa. Op het niet-aards niveau, wij zijn allemaal Een in de Weefsel van het Bestaan. Op het aards niveau, onze keuzes en onze handelingen hebben een invloed op elkaars ervaring van het leven. Kijk maar hoe jouw stemming kan invloed hebben op jouw familie of jouw collega’s, of zelfs hoe simpele handelingen zoals een onbekende op straat begroeten met een lach kan iedereens ervaring van het leven kan veranderen, tenminste in dat moment.

Ik zou veel meer over hoe onze individuele handelingen het geheel beinvloeden in grote en kleine wijze kunnen zeggen. Maar het is belangrijker dat jij hierover nadenkt voor jezelf. Hoe bid je? Waarvoor vraag je van God? Ga maar en vraag naar zegeningen – het Goddelijke houd van jou en vindt het plezant om oneindig veel zegeningen te geven. Denk gewoon tegelijk aan anderen, en vraag aan het Goddelijke om jou precies de zegeningen te geven die alle wezens zullen verheffen, niet enkel jou.

Ik hou van dit idee dat ik een overvloed van zegeningen kan ontvangen en daardoor, naar de verbetering van alle wezens een steentje kan bijdragen. God denkt win-win, waarom zouden wij dat ook niet doen?

Ik wens je veel zegeningen – en mezelf – en ons allemaal,

Golden Eagle Feather

 

English:

When you ask for blessings for yourself, then also name the goal of the blessing and that is that the blessings for the self may also shine to all beings. Never pray for your own small benefit, but recognize that whatever is truly beneficial for you is beneficial for all. This has always been so and always will be.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in “A Call to Power”, around p. 203

I woke up this morning thinking about selfishness. After all, there is a lot of evidence of selfish and greedy behavior being expressed in the world, from the individual level to the global level. I see it in myself, in my friends, in family, and on a large scale in our business and political leaders.

As usual, I opened this book at random and was pleased to see the Grandmothers’ answer to my morning musings about selfishness. In this passage, the Grandmothers reminded me that there is no such thing as “self” or “individual”. We are all inextricably linked. What I do, even what I think, affects you and vice versa. On the non-earthly plane, we are One in the Fabric of Being, and on the earthly plane, our choices and our actions influence each other’s experience of life. Just look at how your mood affects your family or your co-workers, or how even simple actions like smiling and saying hello to a stranger on the street can change everyone’s experience of being alive, if only for a moment.

I could go on and on about how our individual actions affect each other in large and small ways. But it’s more important that you think about this for yourself. How do you pray? What do you ask for from God? Go ahead and ask for blessings – the Divine loves you and loves to shower you with blessings. Just keep others in mind at the same time, and ask the Divine to give you precisely the blessings that will also raise all beings up and will be a blessing to ALL beings, not just you.

I love the idea that I can receive abundant blessings and by doing so, contribute to the betterment of all beings. God thinks in win-win terms; why shouldn’t we?

Blessings to you – and to me – and to all,

Golden Eagle Feather

Daily Obsession: No ambition in this work

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Use them to replace endless worry, criticism, and separation. For English, scroll down.

Nederlands:

Het is prachtig dat je niet ambitieus bent met betrekking tot ons werk. Ze hielden me voor dat het schrijven van meer boeken een goed ding zou zijn. Er valt meer te delen. ‘Ja, Grootmoeders’, antwoordde ik. ‘Geef mij alleen maar advies hoe ik het moet doen.’ Beschouw dit werk als een genoegen, een plezier, zeiden ze.” -Sharon McErlane en de Grootmoeders in “Een oproep van de Grootmoeders”, p. 319

Het klopt gelijk een hammer dat de leiders van de Grootmoeders werk – of gelijk welk spiritueel werk – geen ambitie moeten hebben om iets van hun werk of zichzelf te “maken”. Ambitie komt uit ego, yang-energie, aardse lusten. Pas op, ambitie is niet slecht – het past gewoon niet in het kader van het leven van de boodschap van de Grootmoeders. Hun weg is eenheid met het Goddelijke en het belichamen van yin-energie. Als wij een zijn met het Goddelijke, nemen we leiding van de Bron en niet van de geest.

Vandaag, neem waar hoe ambitie zich vertoont in het kleins en in het groots. Wanneer wilt je meer geld, meer herkenning, meer macht? Komt dit enkel voor op het werk, of vertoont ambitie zich ook binnen jouw relaties of zelfs met jouw dagelijkse to-do lijstje?

Ik wens je vrede vandaag,

Golden Eagle Feather

 

English:

It is wonderful that you are not ambitious in terms of this work. They showed me that writing more books would be a good thing. There is more to share. ‘Yes, Grandmothers’, I answered. ‘Just give me some advice about how I should do it.’ See this work as a delight, a pleasure, they said.” – Sharon McErlane and the Grandmothers in “Our Love is Our Power”, around p. 315

It makes perfect sense that the leaders of the Grandmothers work – or any spiritual work, for that matter – should have no ambition to “make” something of themselves or of their work. Ambition comes from ego, from yang-energy, from earthly desire. Ambition is not bad, mind you, ambition just doesn’t make sense in the context of living the Grandmothers’ message of unity with the Divine and embodying yin energy. If we are one with the Divine, we take our direction from the Source and not from the mind.

Today, notice how ambition shows up in large and small ways. When do you want more money, more recognition, more power? Is it only at work, or does ambition show itself within relationships or even with your daily to-do list?

Wishing you peace,

Golden Eagle Feather

 

Daily Obession: “When you raise your vibration, you influence everyone”

These Daily Obsessions give us something to think about besides our habitual worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

“Wanneer jij je vibratie omhoog brengt, heeft dat invloed op alles en iedereen om je heen.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in “Een oproep van de Grootmoeders: Werken met het Net Van Licht”

Ik ben de laatste tijd bezig geweest met de ervaring van een staat van gebrek of tekort. Dit komt meestal voor in financiële termen, maar het kan ook opduiken in relaties, in energie, gezondheid, noem maar op. Vele spirituele mensen en veel vrouwen (spiritueel of niet) hebben het moeilijk om “overvloed” te ervaren, vooral in de vorm van financiële welvaart.

Maar dit klopt gewoon niet. Als wij één zijn met de Grootmoeders, dan overvloed moet onze natuurlijk staat zijn. Overvloed van geld, overvloed van liefde, overvloed van gezonde energie. Leven in zo’n staat van overvloed zal een positieve invloed hebben over alles en iedereen rondom ons.

Vandaag tilt de sluier op en kijk naar de overvloed die jouw natuurlijke recht is.

Liefs,

Golden Eagle Feather

English:

When you raise your vibration, that influences everything and everyone around you.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in “Our Love is Our Power”

I have been thinking recently about experiencing a state of lack. Lack is usually experienced in financial terms, but it can also show up in relationships, energy, health, etc. Many spiritual people and many women (spiritual or not) have difficulty with “abundance”, particularly in the form of financial wealth.

But this doesn’t make any sense. If we are one with the Grandmothers, abundance must be our natural state of being. Abundance of money, abundance of love, abundance of healthy energy. Living in such a state of abundance will have a positive influence on everything and everyone around us.

Today, lift the edge of the veil and see the abundance that is your natural right.

Blessings,

Golden Eagle Feather