Daily Obsession: You are the light of the world

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

“Eer jezelf. Jij bent het licht van de wereld.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders, p. 217

Telkens als wij aan het Net van Licht denken, naar een kind glimlachen, verander onze gedachten van iets negatiefs naar iets positiefs, of iets helends, medelevends, of liefs doen, brengen we meer licht naar de wereld. De kleine dingen maken vaak een groter verschil dan de grote dingen.

Vandaag, geniet van de kleine dingen en vereer ze. Eer vandaag hoe jij licht naar de wereld brengt.

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

Every time we think of the Net of Light, smile at a child, change our thoughts from negative to positive, or make an act of healing, compassion or kindness, we bring more light to the world. The small things often make much more of a difference than the big things.

Today, enjoy the small things and honor them. Honor how you bring light to the world today.

Love,

Golden Eagle Feather

 

Advertisements

Daily Obsession:

These Daily Obsessions (not so daily anymore, we’ll see what happens there) are like a vitamin for the soul. Take one as needed for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Er is nu meer liefde.” – De Grootmoeders via Sharon McErlane in “Een oproep van de Grootmoeders”, p. 297

We zijn vandaag samengekomen in ons klein Grootmoeders groepje. Ik had de eer van nog een Beacon te verwelkomen, samen met iemand die al lang haar licht aan ons groepje verleent. Het was enorm gezellig, en het werk dat we gedaan hebben met het Net van Licht was zo krachtig, ik moest er eventjes van bekomen als ik thuiskwam.

Dus voor de lezers die geen thuisgroep hebben, vind er maar een of begin er zelf een! Wacht niet, en wacht niet voor de perfecte Beacon of de perfecte groep. Dit werk doen in groep – zelfs een kleine groep – is zoveel krachtiger dan alleen bezig zijn.

Zodra ik deze woorden las – “er is nu meer liefde” – dacht ik, “Ze hebben gelijk. Ik voel het ook, en ik zie het gebeuren rondom mij.” Vandaag had ik een goede reden om woedend te worden op mijn dochtertje. Maar in plaats van woede, wat er gebeurde was één en al yin-kracht. Ik ben totaal kalm gebleven, ik was nauwelijks kwaad (!) en ik vond mezelf gewoon naar de situatie aan het kijken met een heldere blik en een hart vol liefde en bezorgdheid. Wat een zalige manier om een conflict op te lossen. Het topper is dat zij heeft zichzelf een heel belangrijke les geleerd terwijl ik niets anders deed dan gewoon het vat zijn.

Vandaag, als je je slecht of kwaad voelt, stop eerst en verbindt jezelf met de Grootmoeders en het Net van Licht. Herinner dat zalig gevoel als de Grootmoeders je vasthouden, in een warm modderbad stoppen, of je met hun vleugels bedekken. Probeer dat gevoel op te roepen en daarin te blijven, ongeacht de prikkels van buitenaf. Dit vraagt oefening dus blijf proberen – het proberen zelf is waardevol.

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

There is more love now.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in Our Love is Our Power, around p. 293

Today we got together in our little Grandmothers group. I had the honor of welcoming another Beacon, together with someone who has been shining her light for some time in our group. It was lovely and the work we did with the Net of Light was so powerful, I needed to take some time to recover once I got home.

So if you don’t have a group to attend where you live, find one or start one! Don’t wait, and don’t wait for the perfect Beacon or the perfect group. Doing this work in a group – even a small one like ours – is so much more powerful than doing it on your own.

As soon as I read these words – “there is more love now” – I thought, “They are right. I feel it too, and I see it happening around me.” I feel more love for my family members and even my pets. Today I had a very good reason to get furious with my little daughter. But instead of fury, what happened was yin power through and through. I stayed completely calm, I didn’t even feel very angry at all (!) and I found myself just looking at the situation with a clear perspective and a heart full of love and concern. What a wonderful way to resolve a conflict. The clincher was that she taught herself a very important lesson while I was doing nothing other than being the container.

Today, if you feel bad or angry, first stop and make a connection to the Grandmothers and the Net of Light. Remember that wonderful feeling when the Grandmothers hold you, put you in a warm mud bath, or cover you with their wings. Try to remember that feeling and to stay in it, regardless of the external stimuli. This takes practice so keep trying – the trying is worthwhile on its own.

Much love,

Golden Eagle Feather

 

Daily Obsession: Crisis is opportunity?

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one as needed for obsessive worrying and criticizing. The Grandmothers are but one face of the Divine – subsitute another if you prefer. For English, scroll down.

Nederlands:

Wat dor lijkt bevat het zaad van buitengewone vruchtbaarheid. …Wat fout lijkt draagt in zichzelf het zaad van de goede. … Er is geen gevaar op dit moment, noch voor de aarde noch voor jullie.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in De Grootmoeders spreken, p. 125

Op zowel een persoonlijk als globaal niveau, crisis is overal. Soms moeten we wakker geschud worden. Deze persoonlijke-globale dooreenschudding, volgens de Grootmoeders, is slechts een symptoom van het herschikken van yin en yang.

We moeten wakker blijven en ons werk doen, maar we hoeven niet ongerust te zijn. Ons rol is die van vroedvrouw, om de geboorte van een nieuw pad – een nieuwe weg voor de mensheid, die vredzamer en meer harmonieus zal zijn. Dit zal gelden voor ons thuis zowel als wereldwijd.

Ik wens je vrede in deze tijden van geboorte en vroedvrouw-zijn.

LIefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

What looks barren holds the seed of exceptional fertility. … What looks wrong carries the seed of good within itself. … There is no danger at this time, not for the earth nor for you.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in A Call to Power, around p. 123

From a personal level to a global level, crises are everywhere. Sometimes we need to be shaken awake. This personal-global shakeup, the Grandmothers tell us, are the symptoms of yin and yang rearranging themselves.

We need to stay awake and do our work, but we need not worry. It is our role to play midwife to a new way, a more peaceful and harmonious way of life – within our homes and families, and around the world as well.

I wish you peace in these times of birthing and midwifery,

Golden Eagle Feather

 

 

 

Daily Obsession: You can’t try to love

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing.

You can’t be good, nor can you be loving, by trying to be, but when you open yourself to his/her presence, you are loving and you are good. You are all of that and more. It happens automatically.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in Our Love is Our Power, around p. 175

“Stop trying so hard”, the Grandmothers are telling us. Just go inward and BE with the Divine. Then let the rest unfold.

Yesterday I was trying hard to “be good” and “look good” and “keep everything under control”. How exhausting and frustrating! All that gave me was an uptight and angry feeling. When I ignored the stressful situation, went inside, contacted the Grandmothers and the Net of Light, I could feel my body relaxing and I started enjoying myself again. Then the love started flowing and, ironically, me and everything else was more “under control” than when I was trying to keep it under control.

Wishing you an effortless day today,

Golden Eagle Feather

 

 

Daily Obsession: Mountaintop view – anchoring the Net of Light

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. The Grandmothers are but one face of the Divine; substitute another if you prefer. The commentary to this Daily Obsession is only in English (sorry Nederlandstaligen!).

Nederlands:

Op je recente reis…verankerde je het Net overal waar je kwam. … Je verankerde het Net. Deel deze informatie. Iedereen moet dit horen, omdat ieder mens dat ons oproept, hetzelfde doet. Ook zij verankeren het Net van Licht en ze moeten dat inzien. Waar je ook bent, thuis of in het buitenland, op het moment dat je het Goddelijke oproept, onze liefde voor jou voelt en/of deze liefde door je heen voelt stromen naar anderen, veranker je het Net van Licht. Juist op zo’n moment zegen je de aarde….” – De Grootmoeders via Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders, p. 278

 

English:

During your recent trip…you anchored the Net wherever you came. … You anchored the Net. Share this information. Everyone must hear this, because every person who calls on us, does the same. They too anchor the Net of Licht and they must realize this. Wherever you are, at home or in a foreign country, whenever you call on the Divine, feel our love for you and/or let that love flow through to others, you anchor the Net of Licht. At that very moment you bless the Earth….” – The Grandmothers via Sharon McErlane in Our Love is Our Power, p. 278

Church bells, rung by hand, are clanging across the street behind me as I sit in a little café to write these words. I smile and give a friendly “Bonjour” to a lady staring at me. I think to myself, “Ha, I just anchored the Net of Light here without even trying.” Whenever I have had the opportunity to step into a church or a chapel, before taking a little hike with our kids or while walking through a mideval village, I have paused briefly to think of the Net of Light and visualize it being anchored into the ground of wherever we find ourselves.

Whenever the close quarters, long drives and relentless heat make one of us edgy and irritable, I call on the Grandmothers and the Net of Light to bring calm and peace to our little family. It doesn’t always work immediately, but as our vacation progresses we are all finding more and more calm and more and more laughter. Even my husband is suggesting that we pop into the churches we pass on our way for a moment of cool and calm. Peace and the Net of Light are clearly contaigious.

We climbed recently to a mountaintop. Up there I got a taste of what the Grandmothers mean by following the straight path that passes above the labyrinth. I looked down at the tops of the umbrellas covering the tourist restaurant’s terrace sitting far below the steep path up to this three-star panoramic view. On one side of the mountaintop, the cows were small like Lego figurines; another side was only populated by trees and a small ribbon of asphalt. I thought to myself, “It’s all a matter of perspective. From the ground, I can’t see the bees and insects busily making a living between these mountaintop flowers – but to them, these flowers are a matter of life and death. From up here, each person is but a dot, but from their perspective, their little family squabbles and the taste of their ice cream or beer means a great deal to them.” I promised myself to try to remember this mountaintop perspective the next time I started to take my everyday irritations and temptations too seriously. Even remembering it now makes me breathe deeply.

Today, visit a mountaintop in your mind, one with a 360° view. This is the view of the Grandmothers. It is important to come here regularly, and just like Jesus did, it is equally important to come down from the mountaintop too. When we bring the mountaintop view to our pedestrian lives, we become a blessing for the Earth.

Love,

Golden Eagle Feather

 

 

Daily Obsession: Love, the Net and vacation time

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one whenever they appear, for obsessive worrying and criticizing. The Grandmothers are but one face of the Divine; substitute whichever face you prefer. For English, scroll down.

Nederlands:

Jullie hart neemt de beslissing om liefde te genereren. Dit wordt dan de wereld ingepompt door de strengen van het Net. Vervolgens zijn het je ogen, oren en adem die je het cadeau brengen van het terugkerende licht. … Licht keert terug door jullie zintuigen, omdat dat de manier is waarop mensen ontvangen. Dit is hoe jullie weten dat iets echt is.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in De Grootmoeders spreken, p. 225

Ik geef toe, ik heb de laatste tijd vaker vergeten om te mediteren op het Net van Licht. Maar ik ben het belang van liefde niet vergeten. Liefhebben is ons enig echt werk: ons herinneren om lief te hebben, en om het Net van Licht uit te zenden, op elke moment, elke gelegenheid. Het kwaad bestaat hier op Planeet Aarde, en het heeft hier zijn plaats. Onze grootste taak is om lief te hebben als we met het kwade geconfronteerd worden; om lief te hebben tijdens een ruzie; om lief te hebben als we angst ervaren.

En met die woorden vertrek ik op vakantie. Ik heb geen idee wat voor internet verbinding dat ik zal hebben. Ik zeg wel dat ik hoop om hier posts te blijven schrijven tussen nu en 5 augustus, maar het is ook mogelijk dat ik minder zal kunnen dan wat ik wil doen. We zullen zien!

Ik verstuur je liefde door de strengen van het Net van Licht,

Golden Eagle Feather

 

English:

Your heart makes the decision to generate love. This is then pumped into the world via the strands of the Net. Then your eyes, ears and breath bring you the gift of the returning light. … Light returns to you via your senses, because that is how people receive. This is how you know that something is real.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in A Call to Power, in the meditation on the Net of Light at the end of the book

I must admit, I have been forgetting to meditate on the Net of Light lately. But I haven’t been forgetting the importance of love. Loving is our only true work: remembering to love, and to cast the Net of Light, at every opportunity. Evil does exist here on Planet Earth, and it has a place here. Our biggest task is to remember to love in the face of evil; to love in the face of conflict; to love in the face of fear.

And with those words, I leave to go on holiday. I have no idea what kind of internet access I will have while away, so I can say that I certainly hope to continue to post here between now and August 5, but I may not be able to as much as I want. We’ll see!

Sending you love through the strands of the Net of Light,

Golden Eagle Feather

 

Daily Obsession: Little girl or Great Woman?

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for compulsive worrying and criticizing. The Grandmothers are but one face of the Divine; subsitute another if you prefer. For English, scroll down.

Nederlands:

Je moet bereid zijn een vrouw te worden om dit werk te doen. ‘Ja’, knikte ik begrijpend. Open gaan staan voor het bewustzijn van het vat is geen taak voor een klein meisje.” – De Grootmoeders en Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders, p. 48

Onze bewustzijn laten uitdijen tot een universele grootte, opstijgen bovenop, en verder gaan dan, de beperkingen van het dagelijks leven…dit vraag een bepaalde maturiteit. Het werk dat de Grootmoeders ons vragen om te doen heeft te maken met niets anders dan het begrijpen van de diepe creatieve kracht van het universum en onzelf met die kracht verbinden. Dit is geen kinderspel.

Het is van essentieel belang dat we onszelf niet afgeleid laten worden. Dit gaat voor onze dagelijkse handelingen, de dagelijkse keuzes. Er is altijd iemand die staat klaar om ons in een niet-relevante discussie te verstrengelen, er is altijd een werktaak die héél belangrijk lijkt of die we proberen tot in de perfectie af te handelen, en dan is er het eindeloze circus van aardse entertainment en verleidingen die – misschien maar voor een minuut of voor een uur – de pijn van onze essentieële wonde van afgesneden de zijn van de Eenheid zouden kunnen verlichten.

Het kan pijnlijk zijn om ons te herinneren van waar dat we komen en hoe goed het voelt om met God te zijn. Pijnlijk omdat hier we zitten, belast met een lichaam, een ego, een menselijk geschiedenis. Maar we zijn hier gekomen om hier nu te ZIJN, niet om te gaan spelen zoals kleine meisjes zonder enig verstaan van het grotere geheel.

Vandaag, breng je aandacht terug naar het Net van Licht. Open jouw hart en neem je plaats op het Net. Roep de Grootmoeders op en vraag hen om begeleiding om hoe beter dit werk te doen. Telkens als je het Goddelijke oproept en aan het Net van Licht denken, komen yin en yang een beetje meer in evenwicht. “Er is geen belangrijker werk dan dit“, zeggen de Grootmoeders.

Met lieve en krachtige groet,

Golden Eagle Feather

 

English:

You must be willing to become a woman in order to do this work. ‘Yes,’ I nodded understandingly. Opening to the consciousness of the vat is no task for a little girl.” – The Grandmothers and Sharon McErlane in Our Love is Our Power, around p. 47

Expanding one’s consciousness to universal proportions, rising above and going beyond the limitations of earthly experience…this calls for maturity. The work that the Grandmothers call us to do involves nothing less than understanding the deep creative force of the universe and uniting ourselves with that force. This is not child’s play.

It is essential that we not allow ourselves to be distracted. This applies to our everyday actions, our everyday choices. There is always someone ready to pull us into an irrelevant argument, there is always a work-task that seems terribly important to finish or to do as perfectly as we can, and then there is the endless circus of earthly entertainment and temptations that – maybe just for a minute or for an hour – might salve the essential wound of being separated from the Oneness.

It can be painful to remember where we come from and how good it feels to be with God. Painful because we are saddled with a body, an ego, a human history. But we came here now to BE here now, not to run off and play like little girls with no understanding of the bigger picture.

Today, refocus your attention on the Net of Light. Open your heart and take your place on the Net of Light. Call on the Grandmothers and ask for guidance of how better to do their work. Every time you remember the Divine and think of the Net of Light, yin and yang come just a bit more into balance. “There is no more important work than this,” say the Grandmothers.

Lovingly and powerfully yours,

Golden Eagle Feather