Daily Obsession: The army is not for artists

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Vervullen verwijdert al het gevoel van afscheiding van de bron, verwijdert al het gevoel van klein zijn, behoeftig zijn of minderwaardig zijn. Dat is verdwenen. Er is alleen Voldaan Zijn en vanuit die staat vloeit alles op een gemakkelijke manier.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in De Grootmoeders spreken, p. 85-86

Tijdens de laatste paar weken heb ik het idee van discipline omarmd. Ik denk dat de roep van yang-energy me verleid heeft, in de vorm van “Mijn Potentieel Bereiken”. Ik probeerde om Mijn Potentieel te Bereiken gedurend ongeveer een week, dan ben ik ziek geworden. Het ziek-zijn heeft me terug in een staat van yin geforceerd, zodat ik kon rusten en yin-energie kon bijtanken. Ik heb mijn best gedaan om tegen het idee van “Ik kan mijn potentieel niet bereiken als ik ziek in bed lig” omdat ik door deze gedachte heen gezien heb, en het genoemd wat het is: de yang-wolf gekleed als een schaap.

Deze week heb ik (weer) geleerd dat ik geen mens ben voor het leger. Ik hoor daar niet bij en zal daarbij nooit horen. “Ons potentieel bereiken” gaat niet om iets bereiken. Volgens de Grootmoeders, gaat het simpelweg om een heilige ruimte vast te houden, elk moment dat onze ogen open zijn. Dat is alles – en het vraag een leven lang van minuut-tot-minuut discipline. Vreemd genoeg voelt deze soort discipline zodanig aangenaam dat het voelt alsof het geen discipline is.

Ik wens je de ervaring van Vol Zijn want in die staat van zijn is er nergens om naartoe te gaan en niets om te bereiken. Het is puur genieten.

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

Fullfillment erases all of the feeling of being cut off from the source, erases the feeling of being small, needy or not enough. That is gone. There is only Being Full and from that state, everything flows in an easy fashion.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in A Call to Power, around p. 84

I have been embracing the idea of discipline for a couple of weeks. I guess I got seduced by the call of yang energy in the form of Achieving My Potential. The effort to Achieve My Potential lasted for about a week and then I got sick. Being sick forced me back into a yin state, so I could rest and tank up on yin energy. I did my best to fight the recurrent idea of “I can’t achieve my potential if I’m sick in bed” because I saw that thought for what it was: the yang-wolf in sheep’s clothing.

What I have learned this week (again) is that I just don’t belong in the army and never will. “Achieving our potential” is not about achieving something. According to the Grandmothers, it is simply to hold a holy space wherever we go, whenever our eyes are open. That’s all – and that takes a lifetime of minute-by-minute discipline. Oddly, however, this kind of discipline feels so good, it doesn’t feel like discipline at all.

I wish you the experience of Being Full, because in that state there is nowhere to go and nothing to achieve. It is bliss.

Love,

Golden Eagle Feather

 

Advertisements

Daily Obsession: Your heart knows. (It doesn’t think.)

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. The Grandmothers are one face of the Divine; subsitute another if you prefer. For English, scroll down.

Nederlands:

Je hart weet wat. We spreken door jouw hart, wij leven in jouw hart.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders, p. 130

Het hart heeft zijn eigen wijsheid, en deze wijsheid is totaal anders dan mentale intelligentie of logica. Het hart denkt niet. Het kan “weten” maar dit is anders dan denken. Handelen in verbondenheid met het Goddelijke komt vanuit het hart, niet vanuit de geest.

Vandaag neem waar hoe je jezelf stopt van iets doen of iets zeggen omdat je begint te denken. Neem waar hoe dit gedachte jouw spontane actie onderbreekt, en als je je moedig voelt, doe het toch. (Met een caveat: doe niets gevaarlijks. Bepaalde soorten “self-talk” dienen om ons te beschermen en dit is goed.)

Ik wens je de vreugde van spontaniteit.

Met lieve groet,

Golden Eagle Feather

 

English:

Your heart knows something. We speak through your heart, we live in your heart.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in Our Love is Our Power, around p. 129

The heart has its own wisdom, and this wisdom is totally unrelated to mental intelligence or logic. The heart does not think. It can know, but this is different than thinking. Actions taken in unity with the Divine originate in the heart, not in the mind.

Today, notice how you stop yourself from saying or doing something because you start thinking. Notice how the thought interrupts your spontaneous action, and if you are feeling courageous, do it anyway. (With one caveat: do not do anything dangerous. Certain kinds of self-talk help to protect us and that is good.)

Wishing you the joy of spontaneity today,

Golden Eagle Feather

 

 

Daily Obsession: Be a walking prayer

These Daily Obesssions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

“Wanneer jij je vibratie omhoog brengt, heeft dat invloed op alles en iedereen om je heen. Wanneer jij dat doet, word je een wandelend gebed. Dan is er niets wat je moet doen of zeggen want je eigen wezen zal het allemaal zeggen.” – De Grootmoeders via Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders, p. 272

Een paar dagen geleden heeft een spirituele leraar me gezegd dat ik mijn potentieel niet gebruikte. Mijn geest wou dan een antwoord op de vraag, “Hoe ziet het eruit om mijn potentieel te bereiken?” Mijn geest (zoals geesten doen) hield vast aan het idee dat “mijn potentieel” moet uitgedrukt worden als de soort werk dat ik doe, de hoeveelheid werk dat ik kan verzetten, hoe snel en efficiënt dat ik werk, en het aantal mensen die ik beïnvloed door mijn werk te doen.

Dit is natuurlijk het yang kader.

Dus ik heb de Grootmoeders gevraagd om mijn hun beeld te tonen van “ik als ik mijn potentieel bereik”. Het antwoord kwam door willekeurig het boek open te slaan: “word een wandelend gebed”. Dat voelt veel beter aan dan wat mijn geest bedacht had. Mijn echte potentieel is spiritueel, niet aards, dus mijn potentieel kan niet gemeten worden in aardse (“yangachtige”) termen. Wij kunnen een wandelend gebed zijn als we werken of niet werken, praten of niet praten, druk bezig zijn of een rustig leventje leiden.

Jouw potentieel is dezelfde als de mijne: om een wandelend gebed te worden. Neem nu een moment om jouw ogen toe te doen en vraag de Grootmoeders om jou een beeld of een gevoel te geven als illustratie van hoe jouw potentieel kan in jouw persoonlijk leven manifesteren.

Ik wens je een dag waar je jouw potentieel bereikt.

Golden Eagle Feather

 

 

English:

When you raise your vibration, it influences everyone and everything around you. When you do this, you become a walking prayer. Then there is nothing that you have to do or say, because your own being will say it all.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in Our Love is Our Power, around p. 269

Recently, a spiritual teacher told me that I was not living up to my potential. My mind then wanted an answer to the question, “What does it look like to live up to my potential?” My mind, as minds tend to do, was holding fast to the notion that “my potential” must be expressed in terms of the kind of work I do, the amount of work I accomplish, how quickly and efficiently I get it all done, and the number of people that I influence while doing that work.

This is of course the yang paradigm.

So I asked the Grandmothers what their picture was of “me meeting my potential”. The answer I found by randomly opening the book was “to become a walking prayer”. That makes much more sense. My true potential is spiritual, not worldly, therefore my potential will not be measured in worldly (“yangy”) terms. One can be a walking prayer while working or not working, talking or not talking, being busy or living a very quiet and slow life.

Your potential is the same as mine: to become a walking prayer. Take some time now to shut your eyes and ask the Grandmothers to give you a feeling or an image of what that means for you personally.

I wish you a day of realizing your potential,

Golden Eagle Feather

 

Daily Obsession: Why the Divine takes on a form

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

“Het licht was overweldigend. … Omdat een allesomvattendend licht verblindend werkt, is het moeilijk iets te zien; een vorm is gemakkelijker om naar te kijken. … Toen ik dit eenmaal begreep, […was ik] zo dankbaar dat het Goddelijke ons deze vormen (van het vormeloze) hadden gegeven, om ons mee te verbinden en om lief te hebben.” – Sharon McErlane in De Grootmoeders spreken, pp. 193-94

De Grootmoeders zijn ook een vorm van het Goddelijke, samen met Jesus, Maria, Krishna, en vele andere vormen – sommigen menselijk een sommigen die “uit de verbeelding” komen.

Een stap verder is om te herinneren dat de Grootmoeders ons vertellen dat wij ook een van de vormen van het Goddelijke zijn – maar we hebben dit vergeten. Als we dit herinneren en handelen alsof dit waar was – zelfs voor een paar minuten – de dingen veranderen.

Ik wens je vandaag een Goddelijke dag,

Golden Eagle Feather

 

English:

“The light was overwhelming. … Because an all-encompassing light is blinding, it is difficult to see anything; a form is easier to look at. … Once I fully understood this, … [I was] so grateful that the Divine had given us these forms (of the formless) to connect with and to love.” – Sharon McErlane in A Call to Power, around p. 189

The Grandmothers are also a form of the Divine, together with Jesus, Maria, Krishna, and many other forms – some human and some “imaginary”.

To take it one step further, the Grandmothers teach us that we also are one of the forms of the Divine – we just have forgotten this. If we remember our true nature and act accordingly – even for a few moments – things change.

Wishing you a Divine day today,

Golden Eagle Feather

Daily Obsession: Making peace with the mundane

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one as needed for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Jij nodigt het menselijk wezen uit om God te worden. … Dit is je werk.” – De Grootmoeders aan Sharon McErlane in “Een oproep van de Grootmoeders“, p. 83

Ik hou gewoon van de Grootmoeders. Ik was van plan om over thuiswerk te schrijven, en dit is wat het antwoord die ze gegeven hebben. Tot daar het belang van thuiswerk! Ze hebben me getoond waar mijn aandacht moet zijn, en dit is veel hoger dan thuiswerk of andere soorten werk.

Weeral herinneren ze me – ons – dat ons werk is om God te worden en om anderen te helpen in hetzelfde doen. Wat we precies doen terwijl we door de dag bewegen is enkel relevant in termen van hoe we ZIJN terwijl we door die dagen bewegen. Werken we enkel voor onze families? Werken we (veel) voor geld? “Doen” we veel, of “doen” we weinig? Geen van deze dingen zijn van belang, zo lang dat we één zijn met het Goddelijke terwijl we bezig zijn.

Ik wens je een dag, en een leven, van eenheid met het Goddelijke.

Met zegeningen van het Goddelijke,

Golden Eagle Feather

 

English:

“You invite the human being to become God. … This is your work.” – The Grandmothers to Sharon McErlane in Our Love is Our Power, around p. 80

I just love the Grandmothers. I wanted to write about housework, and this is what I got in response. So much for the importance of housework! They certainly put me in my place. (Which is evidently far above any mundane work, be it housework or other kinds of work.)

Once again, they remind me – us – that our work is to become God and to help others to do the same. What we do while moving through our days is only relevant in terms of how we are BEING while moving through those days. Do we work a lot for money? Doing what? Do we work only for our families? Do we “do” very little at all, or do we “do” a great deal?  None of this matters, as long as we are being one with the Divine while doing it.

I wish you a day, and a life, of unity with the Divine.

Blessings,

Golden Eagle Feather

 

 

Daily Obsession: “I am one with the heart of the Mother”

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one as needed for obsessive worrying and criticizing. The Grandmothers are but one face of the Divine; substitute another if you prefer. For English, scroll down.

Nederlands:

“‘Ik ben een met het hart van de Moeder’, zong ik. ‘Ik ben een met het hart van liefde’. Wanneer je op deze manier ontvangt en deze waarheid diep in je laat doodringen, zal de waarheid van dit lied ook diep de aarde in gaan, zeiden ze.” – Sharon McErlane en de Grootmoeders in Een oproep van de Grootmoeders, p. 320

Dit is ons werk: om onze harten en geesten één te maken met de liefde van het Goddelijke. Om de liefde van de Grote Moeder te worden, en om die liefde uit te stralen van elk porie, in elke handeling, in elk moment.

Vandaag, start de dag door jouw eenheid met het hart van de Moeder te ervaren, en door de dag heen, herinner jezelf dat dit de reden is waarom dat jij naar de aarde gekomen bent: om deze liefde te belichamen en van dienst te zijn.

Ik hou van jou met de liefde van de Moeder,

Golden Eagle Feather

 

English:

“I am one with the heart of the Mother”, I sang. ‘I am one with the heart of love.’ When you receive in this way and let this truth penetrate deep inside of you, the truth of this song will also sink deep into the earth, they said.” – Sharon McErlane and the Grandmothers in Our Love is Our Power, around p. 315

This is our work: to unify our hearts and our minds with the love of the Divine. To become the love of the Great Mother, and to emanate that universal love from every pore, in every action, at every moment.

Today, begin your day by experiencing your unity with the heart of the Mother, and throughout the day, remind yourself that this is why you came to Earth at this time: to embody that love and be of service.

Loving you with the heart of the Mother,

Golden Eagle Feather

Daily Obsession: Little girl or Great Woman?

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for compulsive worrying and criticizing. The Grandmothers are but one face of the Divine; subsitute another if you prefer. For English, scroll down.

Nederlands:

Je moet bereid zijn een vrouw te worden om dit werk te doen. ‘Ja’, knikte ik begrijpend. Open gaan staan voor het bewustzijn van het vat is geen taak voor een klein meisje.” – De Grootmoeders en Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders, p. 48

Onze bewustzijn laten uitdijen tot een universele grootte, opstijgen bovenop, en verder gaan dan, de beperkingen van het dagelijks leven…dit vraag een bepaalde maturiteit. Het werk dat de Grootmoeders ons vragen om te doen heeft te maken met niets anders dan het begrijpen van de diepe creatieve kracht van het universum en onzelf met die kracht verbinden. Dit is geen kinderspel.

Het is van essentieel belang dat we onszelf niet afgeleid laten worden. Dit gaat voor onze dagelijkse handelingen, de dagelijkse keuzes. Er is altijd iemand die staat klaar om ons in een niet-relevante discussie te verstrengelen, er is altijd een werktaak die héél belangrijk lijkt of die we proberen tot in de perfectie af te handelen, en dan is er het eindeloze circus van aardse entertainment en verleidingen die – misschien maar voor een minuut of voor een uur – de pijn van onze essentieële wonde van afgesneden de zijn van de Eenheid zouden kunnen verlichten.

Het kan pijnlijk zijn om ons te herinneren van waar dat we komen en hoe goed het voelt om met God te zijn. Pijnlijk omdat hier we zitten, belast met een lichaam, een ego, een menselijk geschiedenis. Maar we zijn hier gekomen om hier nu te ZIJN, niet om te gaan spelen zoals kleine meisjes zonder enig verstaan van het grotere geheel.

Vandaag, breng je aandacht terug naar het Net van Licht. Open jouw hart en neem je plaats op het Net. Roep de Grootmoeders op en vraag hen om begeleiding om hoe beter dit werk te doen. Telkens als je het Goddelijke oproept en aan het Net van Licht denken, komen yin en yang een beetje meer in evenwicht. “Er is geen belangrijker werk dan dit“, zeggen de Grootmoeders.

Met lieve en krachtige groet,

Golden Eagle Feather

 

English:

You must be willing to become a woman in order to do this work. ‘Yes,’ I nodded understandingly. Opening to the consciousness of the vat is no task for a little girl.” – The Grandmothers and Sharon McErlane in Our Love is Our Power, around p. 47

Expanding one’s consciousness to universal proportions, rising above and going beyond the limitations of earthly experience…this calls for maturity. The work that the Grandmothers call us to do involves nothing less than understanding the deep creative force of the universe and uniting ourselves with that force. This is not child’s play.

It is essential that we not allow ourselves to be distracted. This applies to our everyday actions, our everyday choices. There is always someone ready to pull us into an irrelevant argument, there is always a work-task that seems terribly important to finish or to do as perfectly as we can, and then there is the endless circus of earthly entertainment and temptations that – maybe just for a minute or for an hour – might salve the essential wound of being separated from the Oneness.

It can be painful to remember where we come from and how good it feels to be with God. Painful because we are saddled with a body, an ego, a human history. But we came here now to BE here now, not to run off and play like little girls with no understanding of the bigger picture.

Today, refocus your attention on the Net of Light. Open your heart and take your place on the Net of Light. Call on the Grandmothers and ask for guidance of how better to do their work. Every time you remember the Divine and think of the Net of Light, yin and yang come just a bit more into balance. “There is no more important work than this,” say the Grandmothers.

Lovingly and powerfully yours,

Golden Eagle Feather