Daily Obsession: Dignity (“Waardigheid” in NL)

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Sharon vraagt: “Onderwijs me over de echte kracht in vrouwen.” De Grootmoeders beantwoorden, “Het is een ontzagwekkend iets. Vrouwelijke energie is een serieuze zaak. Hun hoofden schuddende zeiden ze: Het is niet zoals jullie er hier op aarde over denken: onderdanig, koket en manipulatief. Het is geen van deze houdingen. Ze riepen het met afkeuring in hun stem. Het is een enorme kracht van waardigheid. Door de koninklijke manier waarop ze zich gedroegen, zag ik wat ze hierbij voelden. … “Je kunt nog altijd pret hebben, vreugde wordt niet uitgebannen. Het gaat erom waardig te zijn, altijd waardig, zelfs in spelsituaties. Waardigheid heeft te maken met de heiligheid van het wezen dat jij bent. … Vergeet dit nimmer, nooit! Dat is wat jij bent.” -De Grootmoeders door Sharon McErlane in De Grootmoeders spreken, p. 90-91

Waardigheid. Koninklijkheid. Nooit vergeten wie je bent. Gelijk een koning die symbolisch nooit zijn kroon kan afdoen want zijn titel is wie hij is, in elke situatie.

De Grootmoeders vragen ons om een koninklijke gedaante aan te nemen, en om daarin te blijven. Om te onhouden wie we zijn. Ze vertellenons dat wij waardigheid bezitten gewoon omdat wij in deze vorm geboren zijn. De opvolger van de troon hoeft niet te sollicteren voor de baan van koning(in); het baan is wie dat hij of zij is, vanaf de eerste dag.

Vandaag, denk over je eigen waardigheid na. Kom in de gedachte dat op een energetisch niveau (ongeacht jouw huidige sociale klasse), koninklijk bloed stroomt door jouw aders. Wat voor effect heeft dit op jouw dagelijkse keuzes?

Met koninklijke groet,

Golden Eagle Feather

 

 

English:

Sharon asks: “Teach me about the real power in women.” The Grandmothers answered, “It is something staggering. Feminine energy is serious business.” Shaking their heads, they said “It is not as you on Earth think about it: subservient, coquettish and manipulative. It is none of these.” They shouted that out with disapproval in their voice. “It is an enormous power of dignity.” Through the royal way that they carried themselves, I saw what they felt while saying this. … “You can still have fun, joy is still allowed. It’s about having dignity, always dignity, even in playful situations. Dignity is related to the holiness of the being that you are. … Never forget this, never! That is who you are.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in A Call to Power, around p. 90

Dignity. Royalty. Power. Never forgetting who you are. Like a king that can symbolically never take off his crown, because his title is who he is, in every situation.

The Grandmothers call us to step into a royal state of mind and stay there. To remember who we are. They tell us that we are imbued with dignity simply because we have been born into this form. The heir to the throne does not apply for the job; the job is who he or she is, from Day One.

Today, explore your own dignity. Step into the thought that on an energetic level (regardless of your station in life), royal blood flows through your veins. How does this affect your everyday choices?

Royally yours,

Golden Eagle Feather

 

 

 

Advertisements

Daily Obsession: Why the Divine takes on a form

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

“Het licht was overweldigend. … Omdat een allesomvattendend licht verblindend werkt, is het moeilijk iets te zien; een vorm is gemakkelijker om naar te kijken. … Toen ik dit eenmaal begreep, […was ik] zo dankbaar dat het Goddelijke ons deze vormen (van het vormeloze) hadden gegeven, om ons mee te verbinden en om lief te hebben.” – Sharon McErlane in De Grootmoeders spreken, pp. 193-94

De Grootmoeders zijn ook een vorm van het Goddelijke, samen met Jesus, Maria, Krishna, en vele andere vormen – sommigen menselijk een sommigen die “uit de verbeelding” komen.

Een stap verder is om te herinneren dat de Grootmoeders ons vertellen dat wij ook een van de vormen van het Goddelijke zijn – maar we hebben dit vergeten. Als we dit herinneren en handelen alsof dit waar was – zelfs voor een paar minuten – de dingen veranderen.

Ik wens je vandaag een Goddelijke dag,

Golden Eagle Feather

 

English:

“The light was overwhelming. … Because an all-encompassing light is blinding, it is difficult to see anything; a form is easier to look at. … Once I fully understood this, … [I was] so grateful that the Divine had given us these forms (of the formless) to connect with and to love.” – Sharon McErlane in A Call to Power, around p. 189

The Grandmothers are also a form of the Divine, together with Jesus, Maria, Krishna, and many other forms – some human and some “imaginary”.

To take it one step further, the Grandmothers teach us that we also are one of the forms of the Divine – we just have forgotten this. If we remember our true nature and act accordingly – even for a few moments – things change.

Wishing you a Divine day today,

Golden Eagle Feather

Daily Obsession: What you think is real is only activity

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one (or write one, ha ha) as needed for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

“Dit is realiteit. Wat jullie realiteit noemen is helemaal geen realiteit.” Wijzend naar de mantel die de aarde bedekte, zeiden ze, “Wat jij echt noemt zijn slechts de kleine bobbeltjes onder de mantel, de kleine dingen die komen en gaan onder de vouwen van de mantel. Het is het naadloze weefsel dat echt is. Dit is een kleed dat alles bedekt. … Dit is het kleed van alles, Het Weefsel van het Bestaan!” De Grootmoeders door Sharon McErlane in De Grootmoeders spreken, p. 138-39.

Wat is “de werkelijkheid”? Als we ons bezighouden met de kleine dingen, drama-tjes en materiele aankopen, als we denken dat het werken is echt heel belangrijk en hoe we met elkaar en onszelf omgaan maar een afleiding is tot “vooruitgang”, dan hebben we contact verloren met de werkelijkheid.

De Grootmoeders zijn één van de velen die ons zeggen, “De details van jouw leven die jij als zo belangrijk beschouwen, zijn helemaal niet belangrijk.” Ze vertellen ons, “Als je je afgesneden voelt van de mensen rondom jou, je bent afgesneden van de werkelijkheid – de echte realiteit.” Alles wat wij moeten doen is stilzitten en luisteren voor de gezoem van het leven binnen en rondom ons. Pas dan wordt alles duidelijk.

Ik wens je een dag of zelfs een moment doorgebracht in de werkelijkheid – de echte werkelijkheid.

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

This is reality. What you call reality is not reality at all.” Pointing to the cloak that covered the earth, they said, “What you call real are just the little bumps under the cloak, the little things that come and go under the folds of the cloak. The seamless fabric is what is real. This is a garment that covers all. … This is the garment of everything, the Fabric of Being!” The Grandmothers via Sharon McErlane in A Call to Power, around p. 135.

What is reality? When we get caught up in the little things, petty dramas and material goods, when we think that working is truly and terribly important and how we treat ourselves and others is just a sideline to “progress”, then we are out of touch with reality.

The Grandmothers are one of the many who tell us, “The details of your life, which you think are so important, are not important at all.” They say to us, “When you feel separated and cut off from those around you, you are out of touch with reality – true reality.” All we have to do is sit still and listen for the hum of life within us and around us. Then all will become clear.

Wishing you a day or even a moment spent in reality – true reality.

Love,

Golden Eagle Feather

 

 

 

Daily Obsession: The origin of negativity

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. The Grandmothers are but one face of the Divine – feel free to substitute another if you prefer. For English, scroll down.

Nederlands:

Alle negativiteit vindt zijn oorsprong in het denken.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in Our Love is Our Power, around p. 312

Wauw, wat een boterham. Laat me eens hierover nadenken. 🙂

Het denken scheidt ons af van wie we echt zijn. Het snijdt ons af van ons lichaam, en het snijdt ons af van onze ziel. In deze (schijnbare) staat van gescheidenheid, angst komt binnen en negativiteit gebeurt. Als we het denken achter ons laat en in plaats van denken, in het lichaam komen en in onze eeuwige bewustzijn komen, dan weten we spontaan wat we moeten doen.

Soms betekend het dat we ergens een grens moeten leggen, voor een of andere reden. Maar in een staat van eenheid en liefde, een grens stellen gaat niet samen met kritiek of negativiteit – het is gewoon de waarheid in zo’n moment. “Nee” moet niet noodzakelijk negatief zijn – het kan zoveel andere dingen zijn, geen van hen negatief of schadelijk. Het is enkel ons denken dat een “nee” transformeert tot iets negatiefs om te geven of te ontvangen.

Vandaag, als negativiteit opkomt in jou of in iemand anders, neem het waar. Wat is het denken dat deze negativiteit tot stand gebracht heeft? Ga binnen jouw lichaam en reik naar jou eeuwige, mooie zelf. Dan neem de negativiteit waar vanuit deze twee perspectieven. Welke gevoelens en mogelijke acties uit de doeken komen een dat de negativiteit weggehaald is?

Met liefde,

Golden Eagle Feather

 

English:

All negativity originates in thinking.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders, p. 314

Wow, this is heavy. Let me think about this. 🙂

Thinking separates us from who we truly are. It separates us from our body, and it separates us from our soul. In this (perceived) state of separation, fear enters, and negativity occurs. When we leave our thinking behind and instead enter into our body and our eternal consciousness, we instinctively and spontaneously know what to do.

Sometimes that means setting a boundary for some reason. But in a state of unity and love, that boundary-setting is not accompanied by judgement or negativity – it just is the truth in that moment. “No” does not have to be negative – it can be so many other things, none of them negative or damaging. It is our thinking that turns a simple “no” into something negative to give or receive.

Today, when negativity arises in you or someone else, observe it. What is the thinking that spawned that negativity? Go inside your body and reach for your eternal, beautiful self. Then observe the negativity from those two vantage points. What feelings and potential actions are revealed after stripping the negativity away?

With love,

Golden Eagle Feather

 

 

 

 

 

Daily Obsession: Letting go of psychic trash

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. The Grandmothers are but one face of the Divine – feel free to substitute another if you prefer. For English, scroll down.

Nederlands:

Giffen stammen uit vele levens, zei Beer. Het is niet jij, niet wie je bent. Het stamt uit vele levens. Dingen op je genomen, dingen heengegaan en meegedragen in het lichaam. In niets hiervan ligt schuld…Dit is psychische troep.” Beer en Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders, p. 75-76.

Is het geen bevrijdend gedachte om te denken dat alles wat we als kapot in onzelf beschouwen, in feite maar een hoop trope is dat ergens ooit aan ons lichaam geplakt werd? Wijn zijn onze neuroses niet, wij zijn onze gekke gedachten en gedrag niet, noch onze verwarring en slechte keuzes. Wie we echt zijn is veel groter dan dat.

Vandaag, maak verbinding met jouw echte, eeuwige, zuivere zelf. De onderdeel van jezelf die in Liefde woont en die vrij is van jouw geschiedenis. Dit is wie je bent. Hoe meer we all beginnen te leven vanuit wie we echt zijn, hoe meer giftige troep van ons allemaal zal wegvallen.

Ik wens je een propere en frisse dag vandaag,

Golden Eagle Feather

English:

Poisons come from many lives, said Beer. It is not you, not who you are. It comes from many lives. Things you have taken on, things you have gone through and carried with you in your body. There is no fault in any of these things…This psychic trash.” Bear and Sharon McErlane in Our Love is Our Power, around p. 74

Isn’t it a freeing thought to think that everything that we think is broken about ourselves is in fact just a bunch of trash that got stuck to our body at some point? We are not our neuroses, we are not our craziness and our confusion and our bad choices. Who we truly are transcends all of that.

Today, connect with your true, eternal, pure self. The part of you that lives in Love and is unencumbered by your history. This is who you are.  The more we all start to live from who we truly are, the more poisonous trash will fall away from all of us.

I wish you a clean and fresh day today,

Golden Eagle Feather

Daily Obsession: Worker bee or “Grandmother”?

These Daily Obesssions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. The Grandmothers are but one face of the Divine; substitute another if you prefer. For English, scroll down.

Nederlands:

“[De Grootmoeders] wilden dat ik één met hen werd. Een Grootmoeder. Ze hadden me dit verteld…maar op de een of de andere manier was ik hun uitnodiging vergeten. Hoe kon ik zoiets vergeten? vroeg ik me af. Was ik bang om een Grootmoeder te zijn?” – Sharon McErlane in De Grootmoeders spreken, p. 196

De Grootmoeders vertellen ons dat wij één zijn met hen. Wij zijn één met het Goddelijke, maar we weten het niet. Als we kiezen om ons bewustzijn te verheffen en te versmelten met het Goddelijke, komen we in feite thuis. We komen terug naar ons echte zelf.

Maar deze wereld maakt het verdoemd moeilijk om dat te doen. Ondanks het gemak waarmee ik contact maak met het Goddelijke, en het immens genieten zulke contact, vind ik mezelf constant weggetrokken door werk, kinderen, relaties, behoeftes en grillen, verwarring, ego-gebaseerde zoeken en strijden, en allerlei soorten obsessies.

Ik kom vandaag naar jou met lege handen. Geen advies, geen wijze woorden. Enkel verwantschap. Vandaag ben ik thuisgebleven want ik voel dat ik door de een of de andere manier in een werker-bij gemoedstoestand beland ben en het maakt me letterlijk ziek. De Grootmoeders nodigen ons uit om “nee” te zeggen tegen het werker-bij-gedoe. Ze nodigen ons terug naar onze kern, terug naar onze echte natuur, terug naar hun vreugdevol en verzorgende cirkel. Ze zeggen dat alles wat wij moeten doen is vragen, en ze zullen ons dan helpen.

Dus vandaag ik moedig mezelf – en jij samen met mij – aan om ja te zeggen tegen hun uitnodiging om te versmelten met het Goddelijke. Samen, laten we ons vragen aan de Grootmoeders om ons de weg naar huis te wijzen.

“Grootmoeders, help ons de weg vinden om terug te gaan naar onze eeuwige staat van vreugde en vrijheid. Help ons om de weg te vinden om één met jullie te worden.” Als we dit allemaal samen bidden, vermoed ik dat de tocht van ons allemaal verspoedigd zal worden.

In solidariteit,

Golden Eagle Feather

 

 

English:

“[The Grandmothers] wanted me to become one with them. A Grandmother. They had told me this…but somehow I had forgotten their invitation. How could I forget something like that? I asked myself. Was I afraid to be a Grandmother?” – Sharon McErlane in A Call to Power, around p. 194

The Grandmothers tell us that we are them. We are one with the Divine, but don’t know it. When we choose to elevate our consciousness to merge with the Divine, we are in fact coming home, coming back to our true selves.

But damn, living in this world makes that a difficult task. Despite my ability to easily make contact with the Divine, and the immense enjoyment I have from that contact, I find myself constantly pulled away by work, children, relationships, desires, greed, confusion, ego-based striving, and obsessions of all kinds.

I come to you today with empty hands. No advice, no wise words. Just companionship. Today I took the day off work because I feel that I have somehow slipped into a worker-bee frame of mind and it’s literally making me sick. The Grandmothers invite us to say no to being a worker-bee. They invite us back to our core, back to our true nature, back into their joyous and nurturing circle. They say that all we have to do is ask, and they will help us.

So today, I am encouraging myself – and you along with me – to answer their invitation to become one with the Divine. Together, let’s ask the Grandmothers to show us the way back home.

“Grandmothers, help us find the way back to our eternal state of joy and freedom. Help us find the way to become one with you.” If we all pray this together, I imagine it will probably help us all move forward faster.

In solidarity,

Golden Eagle Feather

Daily Obsession: Living in the basement of life

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. The Grandmothers are but one face of the Divine – substitute another face if you want. For English, scroll down.

Nederlands:

Heb je er nog geen genoeg van om te leven in het souterrain van het leven?” – The Grandmothers via Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders, p. 219

Het is zo leuk hoe de Grootmoeders tot de kern van de zaak kunnen komen. Recent was ik geöbsedeerd over de interpersoonlijk conflict tussen een paar mensen op het werk (niet mijn eigen problemen – een keer iets anders). De Grootmoeders spenderen twee pagina’s over het thema onze vibratie opheffen door verbinding te maken met de kern van wie we zijn en ook door hen om hulp te vragen.

We hoeven echt niet om kleingemaakt te worden door angst, nor geöbsedeerd worden met het willen, streven, hebzucht, of gelijk wat ons aantrekt of weert. Het is niet gemakkelijk om onszelf op te heffen zoals de Grootmoeders zeggen, omdat bijna iedereen bevind zich in het souterrain van het leven, maar het kan.

Wij zijn de pionieren. Als we onszelf opheffen naar een hogere vibratie, zullen we iedereen helpen om zich op te heffen.

Vandaag, breng wat tijd door in de kern van je wezen, apart van de persoonlijkheid en apart van conflict. Vraag de Grootmoeders om hulp om meer en meer tijd in jouw kern door te brengen.

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

Haven’t you had enough yet of living in the basement of life?” – The Grandmothers via Sharon McErlane in Our Love is Our Power, around p. 216

I love how the Grandmothers can really get right to the point sometimes. I have been obsessing about someone else’s personality conflict at work (not about my own problems, for a change). The Grandmothers spend two pages talking about how we can elevate our vibration by connecting with the core of who we are and also by asking them for help.

We really do not have to cower in fear, nor be obsessed with wanting, striving, greed, or any other attractions or repulsions. It’s hard to elevate ourselves as they suggest, because nearly everyone is hanging out in the basement of life, but it can be done.

We are the pioneers. When we elevate ourselves to a higher vibration, we help everyone else to rise up as well.

Today, spend some time in the core of your being, separate from your personality and separate from conflict. Ask the Grandmothers to help you stay in your core more and more of the time.

Love,

Golden Eagle Feather