Daily Obsession: Don’t think, do

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

“Het was eenvoudig. Ik kon nergens anders aan denken.” – Het verhaal van Shirley in Sharon McErlanes boek De Grootmoeders spreken, p. 115

De Daily Obsession van vandaag gaat over aanwezig zijn in de werkelijkheid in plaats van in de wereld van de geest terechtkomen. Ik been een schrijver, dus ik weet wat over het denken – het is een van mijn lievelingsactiviteiten. Maar het probleem is dat het helemaal geen activiteit is, en verder is het (meestal) niet met de werkelijkheid gerelateerd.

Normaal gezien als ik het gevoel heb dat ik “niet genoeg tijd” heb, is dit eigenlijk een teken dat ik teveel aan het nadenken ben. Op zulke momenten besteed ik teveel tijd aan het nadenken en te weinig tijd aan het zijn. Als ik stop met denken, ik doe veel maar op een moieteloze manier, de stress verdwijnt, het “nu” komt in focus, en de liefde begint te stromen. Actie gebeurt maar helemaal zonder dat ik iets ervoor moet doen.

Onlangs koos ik om een taak met een keer af te werken, en alle andere taken te vergeten. Ik schreef op: “Een volgende handeling” en werkte die af voordat ik aan iets anders dacht. Ik koos (zonder erover na te denken) de één volgende handeling en werkte die af. Het was gewoon een heerlijke ervaring.

Ik wil hierover een kleine herinnering met jou delen. De mijne is opgeschreven en hangt in mijn keuken. Hier is het:

“Niet denken. Waarnemen, luisteren, voelen. Doen.”

Het is verbasingwekkend hoeveel leven er gebeurt (en ook hoeveel gedaan wordt) zonder behoefte aan erover na te denken!

Ik wens je een denken-vrij en levensgevulde dag vandaag.

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

“‘It was simple. I couldn’t think of anything else.'” – The story of Shirley in Sharon McErlanes book A Call to Power, around p. 114

Today’s Daily Obsession is about being present in reality instead of being in a mental world. Being a writer, I know something about thinking – it’s one of my favorite activities. But the trouble is that thinking is not an activity, nor is it (usually) related to reality.

Normally when I feel that I “don’t have enough time”, it is actually a sign that I am thinking too much. During times like that, my time is going toward thinking, not being. When I stop thinking, I just get things done effortlessly, stress disappears, “now” comes into focus, and love starts to flow. Action starts happening, all by itself.

Recently I chose to do several tasks in the following manner: I wrote down “The one next action is…” and then I did it. When that was done, I chose one next action without thinking what it was, and then I did it. I did fourteen things this way and it was a heavenly experience.

I want to share a little reminder about this with you. Mine is posted in my kitchen. It goes like this:

“Don’t think. Observe, listen, feel. Do.”

It’s quite amazing how much life happens (and how much gets done too) without needing to think!

I wish you a thought-free and life-filled day today.

Love,

Golden Eagle Feather

 

Advertisements

Daily Obsession: Be a walking prayer

These Daily Obesssions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

“Wanneer jij je vibratie omhoog brengt, heeft dat invloed op alles en iedereen om je heen. Wanneer jij dat doet, word je een wandelend gebed. Dan is er niets wat je moet doen of zeggen want je eigen wezen zal het allemaal zeggen.” – De Grootmoeders via Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders, p. 272

Een paar dagen geleden heeft een spirituele leraar me gezegd dat ik mijn potentieel niet gebruikte. Mijn geest wou dan een antwoord op de vraag, “Hoe ziet het eruit om mijn potentieel te bereiken?” Mijn geest (zoals geesten doen) hield vast aan het idee dat “mijn potentieel” moet uitgedrukt worden als de soort werk dat ik doe, de hoeveelheid werk dat ik kan verzetten, hoe snel en efficiënt dat ik werk, en het aantal mensen die ik beïnvloed door mijn werk te doen.

Dit is natuurlijk het yang kader.

Dus ik heb de Grootmoeders gevraagd om mijn hun beeld te tonen van “ik als ik mijn potentieel bereik”. Het antwoord kwam door willekeurig het boek open te slaan: “word een wandelend gebed”. Dat voelt veel beter aan dan wat mijn geest bedacht had. Mijn echte potentieel is spiritueel, niet aards, dus mijn potentieel kan niet gemeten worden in aardse (“yangachtige”) termen. Wij kunnen een wandelend gebed zijn als we werken of niet werken, praten of niet praten, druk bezig zijn of een rustig leventje leiden.

Jouw potentieel is dezelfde als de mijne: om een wandelend gebed te worden. Neem nu een moment om jouw ogen toe te doen en vraag de Grootmoeders om jou een beeld of een gevoel te geven als illustratie van hoe jouw potentieel kan in jouw persoonlijk leven manifesteren.

Ik wens je een dag waar je jouw potentieel bereikt.

Golden Eagle Feather

 

 

English:

When you raise your vibration, it influences everyone and everything around you. When you do this, you become a walking prayer. Then there is nothing that you have to do or say, because your own being will say it all.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in Our Love is Our Power, around p. 269

Recently, a spiritual teacher told me that I was not living up to my potential. My mind then wanted an answer to the question, “What does it look like to live up to my potential?” My mind, as minds tend to do, was holding fast to the notion that “my potential” must be expressed in terms of the kind of work I do, the amount of work I accomplish, how quickly and efficiently I get it all done, and the number of people that I influence while doing that work.

This is of course the yang paradigm.

So I asked the Grandmothers what their picture was of “me meeting my potential”. The answer I found by randomly opening the book was “to become a walking prayer”. That makes much more sense. My true potential is spiritual, not worldly, therefore my potential will not be measured in worldly (“yangy”) terms. One can be a walking prayer while working or not working, talking or not talking, being busy or living a very quiet and slow life.

Your potential is the same as mine: to become a walking prayer. Take some time now to shut your eyes and ask the Grandmothers to give you a feeling or an image of what that means for you personally.

I wish you a day of realizing your potential,

Golden Eagle Feather

 

Daily Obsession: A sincere heart is all you need

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one as needed for obsessive worrying and criticizing. The Grandmothers are but one face of the Divine; subsitute another if you prefer. For English, scroll down.

Nederlands:

Het is het oprechte hart dat de mensheid wenst te dienen dat onze aandacht trekt.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in De Grootmoeders spreken, p. 157

(vandaag commentaar enkel in het Engels)

English:

It is the sincere heart which wishes to serve humanity that attracts our attention.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in A Call to Power, around p. 155

The Grandmothers can give the Empowerment or Cloak of Comfort directly to a person – that is how I received the Empowerment myself. If a person sincerely wishes to serve, it is enough just to tell the Grandmothers that. Our intention is what makes things happen.

Think about your life right now. What parts are working nicely, and what parts are causing you concern? Rise above all of those details, and think about the larger and wider intention that you have. Is your intention to serve humanity? Is your intention to love? Or is your intention to guarantee your physical security no matter what? Is your intention to gain control because you are afraid? Be honest with yourself – for most of us, we have a mix of intentions. When you think about the parts of your life that cause you concern, remember what your highest intention is.

Tell the Grandmothers (the Divine) what your intention is in the situation, and let them work out the details. Sit back and let the situation unfold according to your highest intention.

Wishing you a blessed day today,

Golden Eagle Feather

Daily Obsession: Crisis is opportunity?

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one as needed for obsessive worrying and criticizing. The Grandmothers are but one face of the Divine – subsitute another if you prefer. For English, scroll down.

Nederlands:

Wat dor lijkt bevat het zaad van buitengewone vruchtbaarheid. …Wat fout lijkt draagt in zichzelf het zaad van de goede. … Er is geen gevaar op dit moment, noch voor de aarde noch voor jullie.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in De Grootmoeders spreken, p. 125

Op zowel een persoonlijk als globaal niveau, crisis is overal. Soms moeten we wakker geschud worden. Deze persoonlijke-globale dooreenschudding, volgens de Grootmoeders, is slechts een symptoom van het herschikken van yin en yang.

We moeten wakker blijven en ons werk doen, maar we hoeven niet ongerust te zijn. Ons rol is die van vroedvrouw, om de geboorte van een nieuw pad – een nieuwe weg voor de mensheid, die vredzamer en meer harmonieus zal zijn. Dit zal gelden voor ons thuis zowel als wereldwijd.

Ik wens je vrede in deze tijden van geboorte en vroedvrouw-zijn.

LIefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

What looks barren holds the seed of exceptional fertility. … What looks wrong carries the seed of good within itself. … There is no danger at this time, not for the earth nor for you.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in A Call to Power, around p. 123

From a personal level to a global level, crises are everywhere. Sometimes we need to be shaken awake. This personal-global shakeup, the Grandmothers tell us, are the symptoms of yin and yang rearranging themselves.

We need to stay awake and do our work, but we need not worry. It is our role to play midwife to a new way, a more peaceful and harmonious way of life – within our homes and families, and around the world as well.

I wish you peace in these times of birthing and midwifery,

Golden Eagle Feather

 

 

 

Daily Obsession: When you are too upset to meditate

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. The Grandmothers are but one face of the Divine; feel free to substitute another face if you prefer. For English, scroll down.

Nederlands:

“…toen ze probeerde te mediteren of te bidden, kon ze niet voldoende concentratie opbrengen.” – Sharon McErlane in De Grootmoeders spreken, p. 114

 

Soms zijn we te ondersteboven om te mediteren. De passage boven ging over een vrouw in een levensbedreigende situatie, maar we hebben allemaal dagen waar we niet kunnen mediteren of bidden.

Het is misschien niet gemakkelijk om te horen, maar dit blijkt normaal te zijn in het leven. Het blijkt dat dit een onderdeel is van een lichaam hebben en het spel ‘kom naar de labyrint van afleiding genaamde Aarde en zie of je je weg terug naar huis kan vinden’ spelen. Sommige dagen, die labyrint dreigt ons helemaal te verslinden. Op zulke dagen vergeten we dat er zelfs iets die ‘thuis’ noemt – we vergeten dat er een staat van vrede, van verbinding, bestaat.

Daarom schrijf ik deze Daily Obsessions. Omdat ze me herinneren dat thuis bestaat, zelfs als de muren van de labyrint blijken helemaal naar de hemel te reiken. En dan, zonder waarschuwing, gewoon omdat ik me herinner dat thuis er is en ik vraag om hulp om daar naartoe te gaan, krijg ik een proefje van dat thuisgevoel. Dat geeft me voldoende orientatie om de labyrinth terug in te gaan zonder mezelf er volledig in te verliezen.

Dus als het je vandaag of een andere dag niet lukt om te mediteren, maak je geen zorgen. Als je echt hulp nodig hebt, iemand zal hulp bieden. Een kalmerende aanwezigheid zal bij jou komen als je om hulp vraagt. En als niemand komt, het is omdat je het eigenlijk allen aankan – soms moeten we leren dat we sterker zijn dan wat we denken.

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

“…when she tried to meditate or pray, she couldn’t manage to concentrate enough.” – Sharon McErlane in A Call to Power, p. 114

 

Sometimes we are just too upset to meditate. The above passage was about a woman in a life-threatening situation, but we all have days where meditation and prayer are just impossible.

I hate to say this, but that seems to be the way life is. It seems to be part of having a body and playing this game called “come to the labyrinth of distractions called Earth and see if you can find your way back home.” Some days, the labyrinth just swallows us whole. On days like that, we forget that there is even something called ‘home’ – we forget that a state of peace, a state of connectedness even exists.

That is why I write these Daily Obsessions. Because they remind me that home is there, even when the walls of the labyrinth seem to reach to the sky. And then, without warning, just because I try to remember home and ask for help to get there, I get a taste of it again. That orients me enough to have another go in the labyrinth.

So if you can’t meditate today or some other day, don’t worry. If you truly need help, someone will come to your aid. A calming presence will find you if you just ask for help. And if they don’t come, it’s because you can handle it on your own – sometimes we need to know that we are stronger than we think.

Love,

Golden Eagle Feather

Daily Obsession: How to become a walking prayer

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. The Grandmothers are but one face of the Divine; subsitute another if you prefer. For English, scroll down.

Nederlands:

“Ik was ook nieuwsgierig naar wat zij ‘moeiteloos geven’ noemden.” – Sharon McErlane in De Grootmoeders spreken, p. 89

Wanneer jij je vibratie omhoog brengt, heeft dat invloed op alles en iedereen om je heen. Wanneer jij dat doet, wordt je een wandelende bidder. Dan is er niets wat je moet doen of zeggen want je eigen wezen zal het allemaal zeggen.” – De Grootmoeders via Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders, p. 272

De staat van een wandelende bidder te zijn is echt moeiteloos geven. Als we onze vibratie omhoog brengen, onze simpele aanwezigheid is alsof we bidden voor de mensen rondom ons. Door onszelf te zijn in een hogere staat, maken we een brug dat anderen kunnen gebruiken om zuiver Goddelijke liefde te ervaren.

Hoe doen we dat, dan, onze vibratie omhoog doen? Ik denk dat de belangrijkst aspect is het gewoon willen. De eenvoudige keuze om “de souterrain van het leven” ter verlaten is de belangrijkste stap. We moeten bewust worden als we vast raken in het labyrint van wereldse afleiding, of we de focus op het Goddelijke verloren hebben, en dan zeggen, “Eigenlijk zou ik liever in contact met het Goddelijke zijn dan mijn leven enkel door mijn ego en mijn geest ‘doen’.” Van daaruit kunnen we bidden, of contact maken met het Net van Licht, we kunnen de Grootmoeders boeken of andere heilige schriften lezen, we kunnen naar de Grootmoeders gaan, of mediteren, of een andere spirituele praktijk doen dat ons terug bewust maakt van de aanwezigheid van het Goddelijke.

Geen enkele manier van onze vibratie omhoog te krijgen is eigenlijk moeilijk; in feite, het leven wordt enkel moeilijk als we deze dingen niet doen!

Vandaag, breng je focus terug naar het Goddelijke. Ik weet dat ik het zal doen – en als we het allemaal doen, over de hele wereld, dan zal het pad terug naar de liefde veel gemakkelijker voor iedereen worden.

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

“I was also curious about what they called ‘effortless giving’.” – Sharon McErlane in A Call to Power, around p. 88

When you elevate your vibration, this affects everything and everyone around you. When you do this, you become a walking prayer. Then there is nothing that you need to do or say, because your own being will say it all.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in Our Love is Our Power, around p. 270

To become a walking prayer is indeed effortless giving. When we elevate our vibration, our simple presence around other people is like praying for them. By being ourselves in an elevated state, we create a bridge that others can cross to experience pure Divine love.

How do we elevate our vibration, then? I think the most important part is simply wanting to. Just making the choice to leave the “basement of life” is the most important step. Noticing when we are getting caught up in the labyrinth of worldy distractions, noticing that we have lost our focus on the Divine, and then saying, “Actually, I would rather be in contact with the Divine than doing my life all from my ego and my mind.” From there, we pray or connect to the Net of Light, we read the Grandmothers books or other sacred writings, we journey to the Grandmothers or meditate or do another spiritual practice that re-establishes our consciousness of the Divine.

None of those ways of elevating our vibration is difficult; in fact, life only gets truly difficult when we don’t do those things!

Today, shift your focus back to the Divine. I know I will – and if we all do this, all over the world, then everyone’s path to love will be much, much easier.

Love,

Golden Eagle Feather

 

 

Daily Obsession: Getting distracted…

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. The Grandmothers are but one face of the Divine – substitute another if you prefer. Today’s Daily Obsession is only in English.

Today’s quotations are excerpted from this month’s Grandmothers newsletter, published by Sharon McErlane. See below for a link to archived newsletters and the books.

“You need a nudge to get you to dive deeper within yourself,” the Grandmothers said, “to tap you into the core of your being. We see you and notice that the world is distracting you. This distraction will lead you nowhere,” they said. “You will go round in circles if you keep on paying attention to the world. You will become lost. We believe in you,” the Grandmothers said.

I think it’s very interesting that yesterday I was talking about the need to go to our core, and here are the Grandmothers again telling us to go to the core. It is time to go inward.

“This is selfless work we are calling you to,” the Grandmothers said. “You were born for it. Why do you think you incarnated at this particular time? This is why,” they said. “You were born to love-to love and lift your planet. If you want to fulfill your destiny, call on us or on any form of the Divine you love and then step forward into this blessed work. …”

The Grandmothers tell us that we need to pass on the Empowerment and hold, hold, hold the Net of Light.

It is so very easy to get distracted. The world is a distraction-factory, pumping out distractions day and night, never stopping. The only remedy is to go inward, to go to our core, to our heart, and stay there. To obsess about the Net of Light instead of about our worries, our fantasies and the daily dramas near and far.

The Grandmothers know about these dramas – some of which are truly shocking – but they never focus on them. They tell us again and again to focus only on the Net of Light and love, love, love. Again and again they have to repeat this message because we are like little children who stop to look at every small detail while walking to school. When we get distracted, we get lost, literally lost like a child without adult guidance. And the world gets lost along with us.

Today, right now in fact, stop whatever you are doing. Shut your eyes and contact the core of your being. Peace is with you. Go into your heart, let it light with love, and take your place on the Net of Light. Simply rest there for a good while. This is what the world needs, not our “help” in the form of doing. It is for others to “do” – the members of the Grandmothers movement are here to BE, to hold, to love, to embrace.

I now send you love from my own spot on the Net of Light.

Big hugs,

Golden Eagle Feather

To learn more about working with the Net of Light, go to the last chapter in A Call to Power: the Grandmothers Speak or Our Love Is Our Power: Working With the Net of Light that Holds the Earth. http://grandmothersspeak.com/online-store2/And to find more, look for Net of Light on the Grandmothers’ archived messages. (http://grandmothersspeak.com/category/grandmothersmessages/)