Daily Obsession: A power is growing

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

The Grandmothers are one of the many faces of the Divine.

Nederlands:

Er groeit een kracht, een grote energie. Deze kracht zal je doen terugkeren naar het heilige en je leven zal vreugdevol en vol vrede zijn. Dit zeggen wij jullie.” – De Grootmoders via Sharon McErlane in De Grootmoeders Spreken, p. 204

Een kracht groeit, een grote energie. Welke kracht? Welke energie? Ik weet het niet. Maar het idee van een leven gevuld met vreugde en vrede staat me wel aan. Nadat ik door verschillende onevenwichtig en soms ongelukkige dagen geworsteld had, heb ik eindelijk aandachtig gemediteerd. Toen ik mijn eigen advies toepaste en mijn problemen naar de Grootmoeders gebracht heb, beantwoordden ze mijn verzoek door mijn lichaam weg te nemen (sommigen van jullie zullen de “sjamanistische dood” hierin herkennen). Vervolgens toonden mij de Grootmoeders de aspecten van mijn leven die me dwars zaten – en ze lieten me deze dingen bekijken vanuit de perspectief van zuiver bewustzijn.

Toen ik de meditatie beëindigde en mijn lichaam terugkreeg, waren mijn zorgen verdwenen. De “problemen” blijven onveranderd, maar ik beschouw ze niet meer als een probleem. Later dezelfde dag is er weer wat stress opgedoken. Ik beeldde me in dat ik geen lichaam had en bekeek de situatie vanuit die perspectief, en de stress is verdwenen.

Vandaag, probeer dit voor jezelf. Ga naar de Grootmoeders in hun stenen cirkel, en vraag hen om jouw lichaam kapot te maken tijdens de meditatie. (Dit klinkt eng – en het kan je overstuur maken als je aan je lichaam zeer gehecht bent. Het is zeker een krachtige ervaring! Onhoud gewoon dat je je lichaam terugkrijgt op het einde van de meditatie.) De Grootmoeders zullen dit doen voor jou enkel als je er klaar voor bent. Ongeacht als ze je deze ervaring geven of niet, vraag aan hen om jou te laten ervaren wat het is om zuiver bewustzijn te zijn, bevredigd van het lichaam. Hoe verandert deze ervaring jouw kijk op je aards leven?

Ik wens je vrede en vreugde vandaag,

Golden Eagle Feather

 

English:

A power is growing, a great energy. This power will make you turn back to the divine and your life will be filled with joy and peace. We are telling you this.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in A Call to Power, around p. 200

A power is growing, a great energy. Which power? Which energy? I do not know. But I do like the idea of having my life filled with joy and peace. After suffering through severaloff-balance and sometimes unhappy days, I finally meditated properly yesterday. When I took my own advice and brought my problems to the Grandmothers, they responded by taking away my body (some of you may recognize the “shamanic death” here). Then they showed me the aspects of my life that I was fretting about – and let me examine them from the point of view of pure consciousness.

When I finished that meditation, my troubles had disappeared. The “problems” remain unchanged, but I just don’t experience them as a problem anymore. Later in the day, when I started feeling stress, I imagined myself seeing the situation as if I didn’t have a body, and the stress disappeared.

Today, try this for yourself. Go to the Grandmothers in their stone circle, and ask them to destroy your body during the meditation.  (This sounds creepy – and it can be upsetting if you are very attached to your body. It is a very powerful experience! Just remember that you get your body back at the end of the meditation.) They will only do this for you if you are ready for this experience. Regardless of whether they actually take you through that experience or not, ask the Grandmothers experience what it is to be pure consciousness, free of the body. How does this perspective change your experience of your earthly life?

Wishing you peace and joy today,

Golden Eagle Feather

 

 

 

 

Advertisements

Daily Obsession: “Nothing is only one-dimensional”

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Use them to replace the mind’s obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Niets is slechts eendimensioneel. Niets vindt enkel en alleen plaats in een droom of alleen in de fysieke wereld of alleen op het mentale vlak.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in “De Grootmoeders Spreken”, pp. 67-8

Vanuit een logisch, mentale perspectief, deze uitdrukking lijkt volstrekt onmogelijk. Zelfs na al die jaren, ik vind het ook moeilijk als ik er teveel over nadenk.

Tegelijk, mijn geest kan de ervaringen niet negeren die ik heb gehad, die de Grootmoeders verklaring van hoe de wereled echt in elkaar zit, netjes oplost. Een paar van mijn eigen ervaringen zijn accurate psychische voorspellingen gedaan door verschillende van mijn “normale” vriendinnen, en geen van hen volgt een spirituele pad. Mijn eigen zogenaamde “verbeeldig” ervaringen met de Grootmoeders, veel van hen die not weergalmen door mijn leven (inclusief een paar visioenen die enkel verklaard konden worden eens dat ik de symbolen opgezocht had op internet). Ook de Grootmoeders- en sjamanistisch-gerelateerde diensten die ik voor anderen gedaan heb, die belangrijk waren en soms zelfs transformatief geweest zijn voor de ontvanger. En natuurlijk al die fysieke symptomen die gelinked zijn aan emotionele pijn of mentale stress…

Het bewijs begint te tellen in mijn leven – nu is het aan jou om naar jouw eigen leven, en de wereld die je kent, te kijken en om de onderzoeken hoe multidimensionaliteit zich openbaart ook in jouw leven.

Met lieve grootmoeders groet,

Golden Eagle Feather

 

English:

Nothing is only one-dimensional. Nothing takes place only in a dream or only in the physical world or only on the mental plane.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in “A Call to Power: The Grandmothers Speak”, around p. 65

To the logical mind, this statement seems completely impossible. After all these years, I still have a hard time with it, if I start thinking about it too hard.

At the same time, my mind cannot deny the experiences that I have had which can be neatly explained by the Grandmothers explanations of how the world actually works, what is actually “real”. My experiences include the accurate psychic premonitions of several of my “normal” friends, none of whom follows a spiritual path; my own so-called “imaginary” experiences with the Grandmothers, many of whom are still reverberating through my life (including a few visions that only made sense once I looked up the symbols from the vision on the internet); and the Grandmothers-related and shamanistic services that I have performed for other people which were meaningful and in some cases even transformative for the receiver. Not to mention all those physical symptoms linked to emotional pain or mental stress…

The evidence is piling up in my life – now it’s up to you to examine your own life and the world you know, and to examine how multidimensionality shows up in your life as well.

Be well,

Golden Eagle Feather

Daily Obsession: Journeying in the spirit world

 

These Daily Obsessions give us something else to think about besides or habitual criticizing and worrying. For English, scroll down.

Nederlands:

De oude manier van reizen ging over het zijn van een strijder en het bewijzen van je waardigheid. Deze manier van werken lijkt daar niet op. Want met deze manier werk je met ons en laat je je leiden. Je zult merken dat er minder ego-obstakels zijn.” – De Grootmoeders via Sharon McErlane in “Een oproep van de Grootmoeders”, p. 346

Deze passage gaat over reizen in niet-gewone werkelijkheden (de spirit-wereld van de sjamaan). In sjamanistisch reizen, de persoon die reist weet waar ze zich bevinden in de spirit-wereld. Met de Grootmoeders, zij leiden de persoon tot de plek waar ze moeten zijn. Dit gaat ook voor het “echte” leven. Als we de Grootmoeders (of, als je het liever hebt, de deel van jezelf dat één is met de Grootmoeders) ons laten leiden, zijn er minder ego-obstakels en niets te bewijzen.

Vandaag, elke keer dat je stress of verwarring tegenkomt, stop en maak een korte reis naar de Grootmoeders. Waar leiden ze jou naartoe?

Golden Eagle Feather

English:

The old way of journeying was about a warrior and proving your worth. This way of working does not resemble that. Because with this way, you work with us and let yourself be guided. You will notice that there are fewer ego-obstacles this way.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in “Our Love is Our Power”, around p. 341

This passage is about journeying in non-habitual realities (the spirit world of the shaman). In shamanic journeys, the person making the trip knows where they are in the spirit world. With the Grandmothers, they guide the person into the place they need to be. This applies also to “real” life. If we let the Grandmothers (or, if you prefer, the part of you that is always with the Grandmothers) guide us, there are fewer ego-obstacles and nothing to prove.

Today, every time you feel stress or confusion, stop and journey briefly to the Grandmothers. Where do they guide you?

Golden Eagle Feather